ANO: Je třeba zastavit kvízomaty. Andrej Babiš už dva roky vyzývá k akci

1. 3. 2016 4:31

Hnutí ANO jako první začalo systematicky regulovat hazard. Někteří “podnikatelé” se ale snaží zákon obejít a přejmenovali automaty na kvízomaty.

ANO: Je třeba zastavit kvízomaty. Andrej Babiš už dva roky vyzývá k akci
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr financí Andrej Babiš

K jejich důslednému rušení je třeba součinnost ministerstva vnitra, průmyslu a obchodu, státního zastupitelství a policie. Níže najdete sedm dopisů, které v uplynulých dvou letech poslal Andrej Babiš všem, kteří se mají na potírání kvízomatů podílet.

Dopis premiérovi Bohuslavu Sobotkovi 7.1.2016

Vážený pane předsedo vlády,

dovolte mi se na Vás obrátit v otázce problematiky technických herních zařízení nejčastěji označovaných jako tzv. kvízomaty, a to především v souvislosti se zařazením projednání tohoto narůstajícího společenského problému na jednání koaliční rady.

Provozováním kvízomatů dochází k neoprávněnému provozování loterií nebo jiných podobných her, neboť tyto mohou být provozovány pouze na základě povolení vydaného Ministerstvem financí. V souvislosti s neoprávněným provozováním loterií nebo jiných podobných her se fyzické osoby provozující nebo na provozování kvízomatů se podílející mohou kromě správního deliktu dopouštět rovněž trestného činu „Neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry“ dle § 252 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Kromě výše uvedeného lze dále zdůraznit zcela zásadní dopady na státní rozpočet vzhledem k tomu, že u těchto technických herních zařízení není odváděn povinný odvod státu za jejich provoz, který je tvořen 20 % z rozdílu mezi vsazenými a vyplacenými částkami a dále 55 Kč za povolený přístroj a den, a dochází tak k daňovým únikům v řádech desítek milionů korun ročně.

Na základě řady studií je s provozováním loterií a jiných podobných her spojeno široké spektrum negativních společenských externalit, a v případě nelegální nabídky jsou negativní dopady ještě mnohonásobně vyšší. Z tohoto důvodu Ministerstvo financí za účelem účinného boje proti nelegálnímu provozování loterií a jiných podobných her připravilo vládní návrh zákona o hazardních hrách, který je v současné době projednáván Poslaneckou sněmovnou České republiky a který přináší právní rámec pro efektivní výkon státního dozoru. Nicméně vzhledem k tomu, že má předmětný vládní návrh nabýt účinnosti dne 1. ledna 2017, je nutné za stávajícího právního rámce v oblasti postihu nelegálního provozování loterií a jiných podobných her pokračovat v úzké spolupráci jednotlivých složek veřejné správy, aby došlo bezodkladně k co nejdůslednějšímu potlačení tohoto negativního jevu.

Přílohou Vám pro informaci zasílám písemnost adresovanou ministrovi vnitra, ve které žádám o vytvoření specializované skupiny, jejímž cílem je integrovaný boj proti nelegálnímu provozování loterií a jiných podobných her, a ministrovi průmyslu a obchodu, ve které žádám o revokaci inspekční zprávy týkající se kvízomatů, a žádám o Vaší podporu v těchto záležitostech a o jejich projednání na koaliční radě.

Dopis ministrovi vnitra Milanu Chovancovi 7.1.2016

Vážený pane ministře,

dovolte mi se na Vás obrátit ve věci dalšího postupu v otázce problematiky technických herních zařízení nejčastěji označovaných jako tzv. kvízomaty.

Provozováním kvízomatů dochází k neoprávněnému provozování loterií nebo jiných podobných her, neboť tyto mohou být provozovány pouze na základě povolení vydaného Ministerstvem financí. V souvislosti s neoprávněným provozováním loterií nebo jiných podobných her se fyzické osoby provozující nebo na provozování kvízomatů se podílející mohou kromě správního deliktu dopouštět rovněž trestného činu „Neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry“ dle § 252 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“). Kromě výše uvedeného lze dále opětovně zdůraznit zcela zásadní dopady na státní rozpočet vzhledem k tomu, že u těchto technických herních zařízení není odváděn povinný odvod státu za jejich provoz, který je tvořen 20 % z rozdílu mezi vsazenými a vyplacenými částkami, a dále 55 Kč za každý povolený přístroj a den, a dochází tak k daňovým únikům v řádech desítek milionů korun ročně.

Ministerstvo financí jako orgán příslušný pro oblast loterií a jiných podobných her se aktivně věnuje boji proti nelegálnímu provozování loterií a jiných podobných her.

V této souvislosti Ministerstvo financí během posledních měsíců přivítalo zvýšenou aktivitu Policie ČR, především pak ustanovení specializovaného týmu „Výhra“.

Navzdory dílčím úspěchům v této oblasti se stále nedaří efektivně bojovat proti nelegálnímu provozování loterií a jiných podobných her (na území České republiky se nachází až tisíce nelegálních technických herních zařízení). V této souvislosti se Ministerstvo financí domnívá, že je nezbytné vytvořit v co možná nejkratší době integrovaný specializovaný tým skládající se ze zástupců Ministerstva financí, Specializovaného finančního úřadu, Generálního finančního ředitelství, Policie ČR a Státního zastupitelství, jak bylo již diskutováno na jednání příslušných odborů Ministerstva financí a Ministerstva vnitra. Věřím, že nově navázaná spolupráce a výměna odborných zkušeností bude nadále úspěšně pokračovat, a vzhledem k závažnosti dané situace Vás žádám o podporu a zvýšenou pozornost při řešení této problematiky.

Dopis ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi 7.1.2016

Vážený pane ministře,

dovolte mi se na Vás opětovně obrátit s žádostí o pomoc při řešení problematiky nelegálně provozovaných technických herních zařízení označovaných jako "kvízomaty", a to především v kontextu se závěry uvedenými v Inspekční zprávě č. 303894-01/01 vydané k „vědomostnímu kvízu" Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s.p. (dále jen "EZÚ"), jehož zřizovatelem je Vámi řízené Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Kvízomat je elektronicky řízené technické zařízení, obsluhované přímo hráčem, které naplňuje základní prvky definice loterie nebo jiné podobné hry, tedy vklad, náhodu a možnost výhry, přičemž kombinuje klasickou sázkovou hru se znalostními otázkami.

Provozováním kvízomatů dochází k neoprávněnému provozování loterií nebo jiných podobných her, neboť tyto mohou být provozovány pouze na základě povolení vydaného Ministerstvem financí. V souvislosti s neoprávněným provozováním loterií nebo jiných podobných her se fyzické osoby provozující nebo na provozování kvízomatů se podílející mohou kromě správního deliktu dopouštět rovněž trestného činu „Neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry“ dle § 252 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“). Kromě výše uvedeného lze dále opětovně zdůraznit zcela zásadní dopady na státní rozpočet vzhledem k tomu, že u těchto technických herních zařízení není odváděn povinný odvod státu za jejich provoz, který je tvořen 20 % z rozdílu mezi vsazenými a vyplacenými částkami, a dále 55 Kč za každý povolený přístroj a den, a dochází tak k daňovým únikům v řádech desítek milionů korun ročně.

Předmětná shora zmíněná Inspekční zpráva EZÚ na titulním listu uvádí, že "vědomostní kvíz" nesplňuje předpoklady pro jeho zařazení pod regulaci zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterní zákon“). Z obsahu Inspekční zprávy však vyplývá, že předmětem posouzení není technické zařízení jako celek, nýbrž pouze část programového vybavení zařízení "vědomostní kvíz" s názvem "lotto". Obsah Inspekční zprávy je tak v přímém rozporu se závěry uvedenými na titulním listu.

Na základě závěrů uvedených v předmětné Inspekční zprávě tak došlo ke zcela bezprecedentnímu rozšíření nelegálně provozovaných kvízomatů na území České republiky, a to zejména na místech, kde Ministerstvo financí zrušilo provozování interaktivních videoloterních terminálů a obdobných technických herních zařízení, které byly v rozporu s obecně závaznými vyhláškami obcí. Provozovatelé kvízomatů a osoby podílející se na jejich provozování se odvolávají na výstup uvedený na titulním listu předmětné Inspekční zprávy. Police ČR se tak ocitá v důkazní nouzi při prokazování úmyslu fyzickým osobám (zástupcům provozovatele a osobám podílejícím se provozování), čímž dochází k paralyzování postupu orgánů činných v trestním řízení, které nelegální provozování kvízomatů prošetřují na základě řady obdržených trestních oznámení podaných ve věci podezření z neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry dle § 252 trestního zákoníku.

Ministerstvo financí, ve snaze o řešení dané situace, se v minulosti několikrát bezvýsledně obrátilo na EZÚ s požadavkem o revokaci závěrů uvedených v Inspekční zprávě, případně její zrušení. EZÚ požadavek akceptovalo, nicméně nikdy k revokaci nedošlo s odkazem, že Inspekční zprávu je třeba chápat v celku s tím, že titulní list, který uvádí, že kvízomat není hazardní hra, je bez dalšího obsahu Inspekční zprávy neplatný. Tento krok ze strany EZÚ však vzhledem ke zcela zásadním negativním společenským dopadům nelegálního provozování kvízomatů nelze považovat za dostatečný, a to i přesto, že EZÚ po vlně kritiky podalo trestní oznámení na neznámého pachatele pro zneužití Inspekční zprávy. V této souvislosti je třeba uvést, že EZÚ byla Ministerstvem financí svěřena důvěra k činnosti Pověřené autorizované osoby ve věci posuzování loterií a jiných podobných her. Toto oprávnění bylo Ministerstvem financí učiněno ve víře, že EZÚ bude jednat tak, aby podpořilo řádné provozování loterií a jiných podobných her na území České republiky, přičemž si především cenilo odbornosti a nestrannosti EZÚ. Avšak v situaci, kdy EZÚ nepřímo napomáhá rozmachu nelegálního provozování loterií a jiných podobných her, bude muset Ministerstvo financí tuto skutečnost zohlednit v nadcházejícím řízení o udělení pověření k činnosti autorizované osoby.

Ministerstvo financí se spolu se všemi dalšími zainteresovanými orgány jako je Specializovaný finanční úřad, Policie ČR a Státní zastupitelství domnívá, že revokace Inspekční zprávy je zcela zásadní pro efektivní boj proti nelegálnímu provozování loterií a jiných podobných her.

Vážený pane ministře, s ohledem na celospolečenskou závažnost dané situace si Vás dovoluji opětovně požádat o pomoc z pozice zřizovatele EZÚ, který disponuje nástroji k dosažení nápravy chybně uvedených závěrů Inspekční zprávy, a to ve smyslu vyslání zcela jasného signálu směřujícího k revokaci vydané Inspekční zprávy, resp. jejího titulního listu tak, aby tyto závěry byly v souladu s obsahem Inspekční zprávy a nemohly být nadále zneužívány provozovateli kvízomatů.

Ministerstvo financí je připraveno v této věci poskytnout veškerou z Vaší strany požadovanou součinnost.

Dopis ministrovi vnitra Milanu Chovancovi 7.7.2015

Vážený pane ministře,

s odkazem na ústní dohodu z jednání, které se uskutečnilo dne 17. června 2015 na půdě Ministerstva financí k problematice nelegálně provozovaných loterií a jiných podobných her (dále též „hazardních her“) pod záštitou spolků, mi dovolte Vás šířeji informovat o neakceptovatelném nárůstu tzv. „černých“ heren. Tyto herny vznikají především na adresách, kde v minulosti byly, na základě povolení vydaného Ministerstvem financí nebo obcí, legálně provozovány hazardní hry. Poté, co povolení bylo zrušeno na základě obecně závažné vyhlášky vydané obcí, herny se v některých případech "převlékly" do uzavřeného podniku provozovaného pod záštitou spolků "Život je hrou", "Hraví dospělí" nebo nově i svěřenského fondu "ESCAPE". Do těchto prostor mají přístup pouze členové spolku. Členství v takovémto spolku je však založeno pouze na formální registraci. Provozováním hazardních her bez povolení tak může docházet k páchání trestného činu neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry dle ust. § 252 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“). Trestní odpovědnost nesou fyzické osoby, které hernu fakticky provozují, nebo organizují, propagují nebo zprostředkovávají provozování hazardních her, aniž by příslušný orgán vydal k jejich provozování povolení. I obsluha takové "černé" herny se tedy dopouští trestné činnosti, ať už ve formě spolupachatelství nebo účastenství, a tudíž i ona rovněž nese trestní odpovědnost. Dále se samotný spolek může dopouštět trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle ust. § 240 trestního zákoníku, neboť z nelegálně provozovaných automatů nejsou, dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), odváděny odvody, a to ve výši 20% z rozdílu mezi prostředky vsazenými do hry a prostředky vyplacenými.

Dalším odvodovým únikem je neuhrazená pevná část odvodu ve výši 55 Kč za každý herní automat denně. Odhadované odvodové úniky tak dle odhadů mohou dosahovat výše 100 mil. Kč. Zcela nepřijatelné je rovněž i to, že před negativními účinky hazardních her nejsou chráněny osoby mladší 18 let, jejichž věkem se provozovatelé spolků (klubů) nezabývají.

Ministerstvo financí se již v roce 2013 připojilo k trestnímu oznámení podaném Sdružením provozovatelů centrálních loterních systémů SPELOS z.s.p.o., jehož obsahem byly cca 2 desítky adres se zjištěným nelegálním provozováním výherních hracích přístrojů pod záštitou občanského sdružení „Život je hrou“. V posledním období Ministerstvo financí podalo v souvislosti s nelegálním provozováním hazardních her 3 trestní oznámení v totožné věci (viz příloha). Dalších 5 trestních oznámení na nelegální provozování výherních hracích přístrojů pod záštitou spolků „Život je hrou“, „Hraví dospělí“ a svěřenského fondu „ESCAPE“ je aktuálně Ministerstvem financí zpracováváno.

Dle průběžných konsultací s jednotlivými obcemi ve věci nelegálně provozovaných výherních hracích přístrojů pod hlavičkou spolků je zřejmé, že i řada obcí, v návaznosti na doporučení Ministerstva financí, již podala ve věci nelegálního provozování hazardních her trestní oznámení (např. Chomutov, MČ Praha 6, MČ Praha – Horní Počernice).

Nad rámec výše uvedeného si Vás zároveň dovoluji informovat, že orgán státního dozoru Specializovaného finančního úřadu v poslední době postoupil Policejnímu prezidiu České republiky cca 10 podnětů, a to též v souvislosti s podezřením na spáchání trestného činu neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry podle ustanovení § 252 trestního zákoníku pod záštitou spolků.

Vážený pane ministře, na základě výše uvedeného se domnívám, že policejní orgány jsou povinny na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele, a jsou rovněž povinny činit též nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti. V této souvislosti bych Vás rád informoval, že Ministerstvu financí není známo, že by ve věci výše uvedených podnětů bylo zahájeno trestní řízení. Vzhledem k absenci očekávaného razantního postupu orgánů činných v trestním řízení vůči fyzickým osobám nelegálně provozujícím, organizujícím, propagujícím nebo zprostředkovávajícím hazardní hry Vás žádám o okamžitou nápravu, včetně přijmutí takových opatření, která zabrání páchání trestného činu neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry a trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

Dopis ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi 19.3.2015

Vážený pane ministře,

dovolte mi se na Vás obrátit s žádostí o pomoc při řešení problematiky nelegálně provozovaných technických herních zařízení označovaných jako "kvízomaty", a to v kontextu se závěry uvedenými v Inspekční zprávě č. 303894-01/01 vydané k „vědomostnímu kvízu" (viz příloha č. 1) Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s.p. (dále jen "EZÚ"), jehož zřizovatelem je Vámi řízené Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Kvízomat je elektronicky řízené technické zařízení, obsluhované přímo hráčem, nabízející a umožňující účast na válcové hře a vědomostním kvízu, kdy před zahájením hry pokládá hráčům jednoduché otázky. Kvízomat se ovládá pomocí sady tlačítek pod obrazovkou a případně také dotykem na obrazovce. Toto zařízení je vybaveno akceptorem bankovek a programovým vybavením. Toto zařízení kumulativně naplňuje základní prvky definice loterie nebo jiné podobné hry, a to vklad, náhodu a možnost výhry kombinující klasickou sázkovou hru se znalostními otázkami.

Provozováním kvízomatů dochází k nezákonnému provozování loterií nebo jiných podobných her, neboť tyto mohou být provozovány pouze na základě povolení vydaného Ministerstvem financí. Provozovatel o povolení nepožádal a dochází tak k porušení § 4 odst. 1 č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o loteriích"). Dle názoru Ministerstva financí (viz příloha č. 2), stejně tak jako i stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství (viz příloha č. 3) a orgánu státního dozoru Specializovaného finančního úřadu, dochází provozováním kvízomatů zcela jednoznačně ke kumulativnímu splnění všech podmínek uvedených v § 1 odst. 2 zákona o loteriích, resp. podmínek, jimiž jsou charakterizovány loterie nebo jiné podobné hry.

Těmito podmínkami jsou vklad/sázka, náhoda nebo předem neznámá okolnost, a to včetně možnosti výhry. Správní řízení vedené s provozovateli kvízomatů (právnické osoby) již byla pravomocně ukončena vydáním rozhodnutí o uložení pokuty. Dále se fyzické osoby provozující (nebo na provozování kvízomatů se podílející) mohou dopouštět trestného činu „Neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry“ dle § 252 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „trestní zákoník“). Za zanedbatelné nelze rovněž považovat neodvádění povinného odvodu státu za provoz loterií a jiných podobných her (odvod tvoří 20 % z rozdílu mezi vsazenými a vyplacenými částkami, a dále 55 Kč denně za každý povolený přístroj).

Předmětná shora zmíněná Inspekční zpráva EZÚ na titulním listu uvádí, že "vědomostní kvíz" nesplňuje předpoklady pro jeho zařazení pod regulaci zákona o loteriích. Z obsahu Inspekční zprávy však vyplývá, že předmětem posouzení není technické zařízení jako celek, nýbrž pouze část programového vybavení zařízení "vědomostní kvíz" s názvem "lotto". Obsah Inspekční zprávy je tak v přímém rozporu se závěry uvedenými na titulním listu.

Na základě závěrů uvedených ve výše uvedené Inspekční zprávě tak došlo ke zcela bezprecedentnímu rozšíření nelegálně provozovaných kvízomatů na území České republiky, a to primárně v místech, kde Ministerstvo financí zrušilo provozování interaktivních videoloterních terminálů a obdobných technických herních zařízení, které byly v rozporu s obecně závaznými vyhláškami obcí. Provozovatelé kvízomatů a osoby podílející se na jejich provozování se odvolávají na výstup uvedený v titulním listu předmětné Inspekční zprávy. Police ČR se tak ocitá v důkazní nouzi a není schopna prokázat úmysl fyzickým osobám (zástupcům provozovatele a osobám podílejícím se provozování), čímž dochází k paralyzování postupu orgánů činných v trestním řízení, které nelegální provozování kvízomatů prošetřují na základě řady obdržených trestních oznámení podaných ve věci podezření z neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry dle § 252 trestního zákoníku. 

Ministerstvo financí, ve snaze o řešení dané situace, se v minulosti několikrát bezvýsledně obrátilo na EZÚ (viz příloha č. 4 a 5) s požadavkem o revokaci závěrů uvedených v Inspekční zprávě, případně její zrušení. EZÚ požadavek akceptovalo, nicméně nikdy k revokaci nedošlo s odkazem, že Inspekční zprávu je třeba chápat v celku s tím, že titulní list, který uvádí, že kvízomat není hazardní hra, je bez dalšího obsahu Inspekční zprávy neplatný.

Vážený pane ministře, s ohledem na celospolečenskou závažnost dané situace si Vás dovoluji požádat o pomoc z pozice zakladatele EZÚ, který disponuje nástroji k dosažení nápravy chybně uvedených závěrů Inspekční zprávy, a to ve smyslu vyslání zcela jasného signálu směřujícího k revokaci vydané Inspekční zprávy, resp. jejího titulního listu tak, aby tyto závěry byly zcela v souladu s obsahem Inspekční zprávy a nemohly být nadále zneužívány provozovateli kvízomatů. Ministerstvo financí je připraveno v této věci poskytnout veškerou z Vaší strany požadovanou součinnost.

Dopis policejnímu prezidentovi brig. gen. Tomáši Tuhému 6.3.2015

Vážený pane policejní prezidente,

dovolte mi se na Vás obrátit ve věci dalšího postupu v otázce problematiky technických herních zařízení nejčastěji označovaných jako „Quizard“ nebo „Kvízomat“ (dále jen „kvízový hrací automat“ nebo také jako „kvízomat“) v souvislosti se spácháním trestného činu neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry podle ustanovení § 252 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“).

S ohledem na společnou schůzku s ministryní spravedlnosti prof. JUDr. Helenou Válkovou, CSc. a ministrem vnitra Milanem Chovancem konanou v srpnu minulého roku, na níž byla deklarována závažnost stávající situace a dohodnut postup za dosažení společného cíle, jímž je účinný postih provozování kvízomatů v rozporu s právním řádem, a navazující schůzku ředitele odboru 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí Mgr. Karlem Blahou a prvního náměstka policejního prezidenta plk. Mgr. Martina Vondráška, se na Vás v rámci dobré správy obracím s dalšími informacemi týkajícími se dalšího postupu v dané věci.

Nejprve mi dovolte představit Vám základní právní rámec nezákonného provozování kvízomatů. Dle § 4 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterní zákon“) mohou být loterie a jiné podobné hry provozovány pouze na základě povolení vydaného příslušným orgánem. Loteriemi a jinými podobnými hrami se dle ustanovení § 1 odst. 2 loterního zákona rozumí hry, jichž se účastní dobrovolně každá fyzická osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. O výhře nebo prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená provozovatelem v herním plánu. Aby se jednalo o loterii nebo jinou podobnou hru, musí být tedy kumulativně naplněny základní prvky zde uvedené definice, a to vklad, náhoda a možnost výhry. Bez povolení vydaného příslušným orgánem je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 loterního zákona.

Kvízomat je elektronicky řízené technické zařízení, obsluhované přímo hráčem, nabízející a umožňující účast na válcové hře a vědomostním kvízu, kdy před zahájením vlastní válcové hry pokládá hráčům jednoduché otázky. Dle provozovatelů kvízomatů se jedná o hru vědomostní, a tudíž kvízomaty nespadají pod regulaci loterního zákona – nevztahuje se na ně tedy povinnost provozovat loterii pouze na základě povolení, odvodová povinnost atd. Provozovatelé se zaštiťují Inspekční zprávou Elektrotechnického zkušebního ústavu s.p. (dále jen „EZÚ“), která na titulním listu uvádí, že kvízomaty nesplňují předpoklady pro to, aby byly posuzovány jako loterie a jiné podobné hry, resp. že nesplňují kumulativně podmínky uvedené v § 1 odst. 2 loterního zákona. Z uvedené inspekční zprávy však vyplývá, že předmětem posouzení není technické zařízení jako celek, nýbrž pouze část softwaru zařízení „Vědomostní kvíz“ s názvem „lotto“. Předmětná inspekční zpráva se navíc zabývá pouze jedním typem kvízomatu, přičemž od té doby bylo na trh uvedeno množství variant těchto přístrojů, z nichž se některé již v podstatě neliší od klasických výherních hracích přístrojů či videoloterních terminálů.

Dle stanovisek Ministerstva financí, které jsou přílohou tohoto dopisu, se v případě kvízomatů, přestože je jejich nabídka rozšířena o „vědomostní“ otázky, jedná o loterii nebo jinou podobnou hru ve smyslu ust. § 1 odst. 2 a 3 loterního zákona, neboť jsou kumulativně naplněny základní prvky zde uvedené definice, a to vklad, náhoda a možnost výhry. (Ke kumulaci prvku náhody a jiných determinant pro výsledek hry se již vyjádřil Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 21. 8. 2014, sp. zn. 9 Afs 150/2013, když judikoval, že v loterním zákoně není stanoveno, zda míra náhody se má vyskytovat v převažující nebo v nepodstatné míře. Zcela jistě však náhoda musí být ve hře přítomna, a to v míře nezanedbatelné.) Tímto vyplývá provozovatelům kvízomatů povinnost provozovat tato technická zařízení pouze na základě povolení vydaného příslušným orgánem. Provozování bez povolení vydaného příslušným orgánem je základním předpokladem pro správní a trestní postih. Obdobná stanoviska byla vypracována i Ministerstvem spravedlnosti a v rámci jeho působnosti i Nejvyšším státním zastupitelstvím. Daná stanoviska má Policejní prezidium ČR k dispozici, přesto je však přikládám v příloze.

Ministerstvu financí je známo, že Policie ČR se problematikou tzv. kvízomatů zabývá a že Policejní prezidium ČR vydalo stanovisko, jak by měly orgány činné v trestním řízení postupovat v jednotlivých krajích a v jednotlivých územních odborech, přičemž příslušníci služeb kriminální policie a vyšetřování spolupracují se všemi zainteresovanými subjekty, ať už státním zastupitelstvím či s Ministerstvem financí nebo spravedlnosti. Vzhledem k narůstající společenské závažnosti, kdy byly Ministerstvem financí zjištěny stovky případů provozování kvízových hracích automatů a tento počet se nadále rychle zvyšuje, žádám o informaci, v jakém stavu se nyní trestní řízení nacházejí.

Na zmíněné schůzce ředitele odboru 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí Mgr. Karla Blahy a prvního náměstka policejního prezidenta plk. Mgr. Martina Vondráška, bylo Policejním prezidiem konstatováno, že pro daná trestní řízení je zásadní pravomocné ukončení správních řízení. K tomuto Vás informuji, že správní řízení s oběma společnostmi byla pravomocně ukončena, a to se společností QUIZARD s.r.o. v I. stupni vydáním rozhodnutí o uložení pokuty a se společností VINDARON PRO s.r.o. potvrzením rozhodnutí o uložení pokuty Specializovaným finančním úřadem Odvolacím finančním ředitelstvím dne 19. 1. 2015. Dle informací poskytnutých v rámci dobré správy orgány činnými v trestním řízení dále vyplývá, že v jednotlivých trestních řízeních dochází k důkazní nouzi, neboť není možné získat znalecký posudek potvrzující, že se v případě kvízomatů jedná o loterii nebo jinou podobnou hru, a to z nedostatku znalců v daném oboru a vzhledem k zásadě, že obviněný nemá povinnost poskytovat důkazy ve svůj neprospěch – zabavený přístroj bez aktivního zapojení na server není funkční. Za účelem vyřešení nedostatku znalců v daném oboru Vám v příloze poskytuji seznam zahraničních ověřovacích autorit.
S ohledem na závažnost dané situace, jíž rozšíření kvízomatů představuje, Vás žádám o učinění veškerých kroků směřujících k účinné represi tohoto jevu.

Ministerstvo financí je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Zároveň Vám v příloze přikládám všechny podklady, které pokládám za důležité pro úspěšné řešení dané situace.

Dopis Nejvyššímu státnímu zástupci JUDr. Pavlovi Zemanovi 19.9.2014

Vážený pane nejvyšší státní zástupce,

dovolte mi se na Vás obrátit v otázce problematiky technických herních zařízení nejčastěji označovaných jako „Quizard“ nebo „Kvízomat“ (dále jen „kvízový hrací automat“ nebo také jako „kvízomat“) v souvislosti se spácháním trestného činu neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry podle ustanovení § 252 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“).

Nejprve mi dovolte představit Vám technickou charakteristiku kvízomatu. Kvízový hrací automat je elektronicky řízené technické zařízení, obsluhované přímo hráčem, nabízející a umožňující účast na válcové hře a vědomostním kvízu, kdy před zahájením hry pokládá hráčům jednoduché otázky. Kvízomat se ovládá pomocí sady tlačítek pod obrazovkou a případně také dotykem na obrazovce. Toto zařízení je vybaveno akceptorem bankovek a programovým vybavením.

Ministerstvo financí na základě videodokumentů, znaleckého vyjádření i vlastního odborného seznámení se s hrou prostřednictvím kvízových hracích automatů dospělo k jednoznačnému závěru, že v případě kvízového hracího automatu se jedná o technické zařízení, jehož prostřednictvím je provozována loterie nebo jiná podobná hra ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterní zákon“), neboť kumulativně naplňuje základní prvky zde uvedené definice, a to vklad, náhodu a možnost výhry. Opačný výklad by byl proti základním principům a účelu loterního zákona. Provozování kvízových hracích automatů tak považuji za snahu o obcházení, resp. porušování zákonných ustanovení.

Protože doposud byly Ministerstvem financí zjištěny stovky případů provozování kvízových hracích automatů a tento počet se nadále rychle zvyšuje, domnívám se, že dochází k naplnění znaku vyšší společenské škodlivosti, a tím i k naplnění důvodů pro zahájení trestního řízení z důvodu podezření na neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry dle § 252 trestního zákoníku.

Ministerstvo financí však dle mého názoru v současné chvíli udělalo vše, co bylo v jeho možnostech stanovených zákonem, aby přispělo k vyřešení celé stávající situace.

1. Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, odbor 34 Ministerstva financí (povolující orgán a gestor loterního zákona), vypracoval stanovisko ve věci kvízových hracích automatů. Zde se uvádí, že ačkoliv je nutné individuální posouzení a konečný verdikt o správnosti takového posouzení náleží výhradně a nezpochybnitelně soudu, dle odborného vyjádření Ministerstva financí se v případě kvízových hracích automatů jedná o loterii a jinou podobnou hru ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 a 3 loterního zákona. Toto stanovisko Vám zasílám v příloze tohoto dopisu.

2. Správní řízení v souvislosti s provozováním kvízových hracích automatů již bylo zahájeno orgánem státního dozoru, kterým je v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. h) zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, Specializovaný finanční úřad, a to vůči společnosti Quizard s.r.o. a společnosti VINDARON PRO s.r.o.

3. Ministerstvo financí si rovněž nechalo zpracovat ke kvízovým hracím automatům i znalecké vyjádření, které v obecné rovině potvrzuje u kvízových hracích automatů povahu hazardní hry. Toto znalecké vyjádření rovněž přikládám k tomuto dopisu.

I přes stanovisko Policie České republiky, která tuto situaci nevyhodnocuje jako natolik společensky škodlivou, aby došlo k uplatnění zásady subsidiarity trestní represe, byla mým náměstkem, JUDr. Ondřejem Závodským, Ph. D., dne 24. července 2014 a 1. srpna 2014 podána dvě trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci spáchání trestného činu neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry podle ustanovení § 252 trestního zákoníku. V předmětných trestních oznámeních bylo označeno celkem 71 provozoven v 30 obcích České republiky, kde byl při kontrole orgánem státního dozoru zjištěn kvízový hrací automat (nebo více kvízových hracích automatů v provozovně). Součástí těchto trestních oznámení bylo i stanovisko Ministerstva financí, znalecké vyjádření a fotodokumentace pořízená orgánem státního dozoru. V neposlední řadě v této věci Ministerstvo financí vydalo tiskovou zprávu a zaslalo upozornění obcím.

Jak jsem již uvedl, stávající situace je skutečně závažná a považuji za nutné učinit veškerá opatření, která k této problematice obrátí pozornost. Jsem si vědom, že trestní právo je prostředek ultima ratio, přesto se domnívám, že vzhledem ke stále se zvyšujícímu množství kvízových hracích automatů v celé zemi jsou obavy Policie ČR o nedostatečné společenské škodlivosti zcela liché. Jsem přesvědčen o tom, že v tomto případě k ochraně nestačí prostředky správního práva a je nezbytné přistoupit ke kriminalizaci tohoto jednání. Ačkoliv jsem přesvědčen, že již byly podniknuty veškeré kroky, ke kterým právní řád Ministerstvo financí opravňuje, velmi bych ocenil i Váš odborný názor či stanovisko k této problematice. Budu vděčný i za jakékoliv doporučení k dalšímu postupu a jsem připraven poskytnout veškerou součinnost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Hejtman Šimek navštívil dětskou léčebnu se speleoterapií

7:35 Hejtman Šimek navštívil dětskou léčebnu se speleoterapií

Dětskou léčebnu se speleoterapií v Ostrově u Macochy a městys Svitávku navštívil hejtman Bohumil Šim…