Mgr. Daniel Herman

  • KDU-ČSL
  • ministr kultury
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,01. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Dotaz

21. 8. 2017 7:33:37 - Kladeňačka1

Herecké AUTORSKÉ TANTIÉMY

Dobrý den pane ministře . Mám na Vás dotaz . Ráda bych věděla , kdy došlo k tomu " božímu " zázraku a obyčejných tvůrců díla , ne však autorů , z obyčejných dělníků umění herců se stali sami autoři s nárokem na dlouholeté právo brát z díla - autorské tantiémy . Je li pravda , že herci i jejich rodinní příslušníci / též NEautoři / ještě dlouho po smrti herce berou AUTORSKÉ tantiémy.1 / V kterém roce se ten štědrý zázrak stal , že v chudé české , zadlužené zemičce uzákonili poslanci tyto hollywoodské manýry 2 / Na jak dlouho jsou NEautorům přisuzována tato , bezprávná , nesprávná , ne práva .3/ Opravdu jste přesvědčen , že v zemi kde žije na ulici , nedůstojně , nekřesťansky v pouličním holocaustu více jak 70 000 lidí , 88 000 důchodců v existenční nouzi je zadlužených a čekají je exekuce , v zemi kde jsou platy žebráckými almužnami , že je lidsky morální , etické , křesťanské tahat z těchto lidí další peníze pro VIP hereckou " elitu " milionáře? Autor je 1 jako Bůh scénárista . Děkuji

Odpověď

23. 8. 2017 16:34:20 - Mgr. Daniel Herman
Vážená pisatelko, 

Ad 1/  … kdy  se z herců se stali sami autoři s nárokem na dlouholeté právo brát z díla - autorské tantiémy

Práva výkonných umělců byla v České republice, přesněji v Československu, poprvé uzákoněna autorským zákonem č. 115/1953 Sb., o právu autorském (autorský zákon) (dostupný např. z https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=115&r=1953 ), v § 83 a násl.

Ale již v prvorepublikovém zákoně č. 218/1926 Sb., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském) byla ustanovení chránící práva výkonných umělců, byť v omezenějším rozsahu (viz § 9 odst. 2 uvedeného zákona; dostupné např. z http://ftp.aspi.cz/opispdf/1926/105-1926.pdf ).

Ad 2/ …Je li pravda , že herci i jejich rodinní příslušníci / též NEautoři / ještě dlouho po smrti herce berou AUTORSKÉ tantiémy.

Doba trvání ochrany práv výkonných umělců je upravena v § 73 autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s příslušnými směrnicemi EU, sjednocujícími tuto úpravu ve všech členských státech EU.

Majetková práva výkonného umělce jsou předmětem dědictví, tj. po smrti výkonného umělce přecházejí na jeho dědice. Zemře-li výkonný umělec bez dědiců, přecházejí majetková práva na stát jako tzv. odúmrť. Viz § 26 odst. 2 a § 74 autorského zákona.

Ad 3/ V kterém roce se ten štědrý zázrak stal , že v chudé české , zadlužené zemičce uzákonili poslanci tyto hollywoodské manýry

Viz odpověď na otázku 1.

Kromě vnitrostátního (českého) práva jsou práva výkonných umělců upravena rovněž mezinárodními smlouvami, k nimž Česká republika, popř. již dříve Československo, přistoupila, a dále předpisy EU.

Z mezinárodních smluv jde o 

- Římskou úmluvou z roku 1961 (Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací, uzavřená v Římě v roce 1961; ČR od 1. 1. 1993 (dříve Československo od 14. 8. 1964) a dále

- Smlouvou Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech, uzavřenou v Ženevě v roce 1996), pro ČR závazná od r. 2002.

Z předpisů EU jde zejména o

- směrnici 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících

- směrnici 93/98/EHS, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících

- směrnici 2006/115/ES o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem 

- směrnici 93/83/EHS o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu 

- směrnici 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

- směrnici 2004/48/ES o vymáhání práv duševního vlastnictví.  

Ad 4 / Na jak dlouho jsou NEautorům přisuzována tato , bezprávná , nesprávná , ne práva

Doba ochrany majetkových práv výkonného umělce se počítá rozdílně podle toho, zda jde o živý výkon (např. koncert, divadelní představení apod.) nebo výkon zaznamenaný na zvukový nebo zvukově obrazový záznam. Ochrana práv trvá buď 50 nebo 70 let (viz § 73 autorského zákona, dostupné např. z  https://www.mkcr.cz/predpisy-zakonu-709.html ).

Pokud před uplynutím uvedené lhůty výkonný umělec zemře, stávají se jeho majetková práva předmětem dědictví, popř. přecházejí jako odúmrť na stát (v případě, že výkonný umělec zemře bez dědiců).

Ad 5/ Opravdu jste přesvědčen,   že v zemi kde žije na ulici , nedůstojně , nekřesťansky v pouličním holocaustu více jak 70 000 lidí , 88 000 důchodců v existenční nouzi je zadlužených a čekají je exekuce , v zemi kde jsou platy žebráckými almužnami , že je lidsky morální , etické , křesťanské tahat z těchto lidí další peníze pro VIP hereckou " elitu " milionáře? 

Práva výkonných umělců, jakožto jedna skupina práv k duševnímu vlastnictví – k výsledkům tvůrčí duševní činnosti - jsou uznávána v České republice i mezinárodně jako základní lidská práva ústavním právem, konkrétně čl. 34 Listiny základních práv a svobod, podle kterého jsou práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem. (dostupné např. z http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html ).