ČKAIT pořádá akční pracovní aktivy

10. 11. 2013 19:53

Členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) je téměř 30 tisíc stavebních inženýrů a techniků s autorizací v některém z 11 oborů, případně dalších specializací.

ČKAIT pořádá akční pracovní aktivy
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stavební práce, ilustrační foto

K oborům na pomezí stavebnictví a strojírenství patří technika prostředí staveb (TPS) a technologická zařízení staveb (TZS). Po oboru pozemní stavby (16 tis. autorizovaných osob) se jedná o nejpočetnější obory: TPS 3 400 autorizovaných osob; TZS 3 600 autorizovaných osob. Podmínky pro výkon profese, informační požadavky a potřeby členů ČKAIT mají jednak společnou průřezovou část, jednak část diferencovanou podle oborů a specializací autorizace.
Jednou z forem zabezpečení těchto specifických oborových informací jsou pracovní aktivy, o jejichž postupném vytváření rozhodlo představenstvo ČKAIT v roce 1998.

Prvním ustaveným pracovním aktivem byl společný aktiv oborů technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb. Vznikl v roce 1998 a schází se pravidelně dvakrát ročně, na jarním a podzimním setkání. Jeho jednání se zúčastňují členové různých orgánů Komory, zkušební komisaři, zástupci výborů oblastí Komory a přední odborníci v uvedených oborech autorizace. Organizačně připravuje a řídí činnost aktivu Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT.

V pořadí již 31. pracovní aktiv oborů TPS a TZS se uskutečnil 30. a 31. října 2013 v Rančířově u Jihlavy.  

Předmětem jednání pracovního aktivu jsou mj. připravované nové právní předpisy či novely platných předpisů, technické novinky a technický vývoj, podmínky výkonu profese, technická harmonizace, postupující informatizace oborů, veřejné zakázky, úroveň a obsah autorizačního procesu – a to v souvislostech, které se dotýkají oborů technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb. K problematice úzce specializované patří průmyslové technologické stavby, vyhrazená technická (tlaková, plynová, elektrická a zvedací) zařízení, technická zařízení budov. Pravidelně jsou představovány zajímavé stavby realizované českými stavebními firmami v zahraničí.

Na jednání pracovního aktivu jsou zváni pracovníci ústředních orgánů státní správy, zpracovatelé právních a technických norem, zástupci vysokých škol, státních zkušeben, výzkumných ústavů, vybraných firem uvádějících na trh nové produkty. Účastníci aktivu získávají informace o problémech řešených orgány Komory a přijatých závěrech, se kterými seznamují členskou základnu. Naopak, závěry a návrhy jednání aktivu jsou přenášeny do orgánů Komory.  

Prvním nosným tématem 31. pracovního aktivu byl nový občanský zákoník, především pak jeho ustanovení dotýkající se staveb, jejich navrhování a provádění, vlastnictví a užívání. Bylo třeba se dotknout také vazeb na novou právní úpravu katastru nemovitostí. Pojmy použité v nových právních předpisech soukromého práva, jako jsou vklad a záznam, stavba jako součást pozemku, nájem, pacht, služebnost, výměnek, výprosa, závdavek a další, bude nutno co nejrychleji pochopit a správně aplikovat v praxi výstavby.

Druhým nosným tématem programu aktivu se stala požární bezpečnost staveb v souvislosti s přijatou novelou vyhlášky o dokumentaci staveb.  Zástupci Profesní komory požární ochrany otevřeli pojmy, jako např. zásady požární bezpečnosti staveb, požárně bezpečnostní řešení staveb, požárně bezpečnostní zařízení, instalace a kontrola požárně bezpečnostního zařízení (požární klapky ve vzduchotechnice, izolace vzduchotechnických potrubí, těsnění prostupů instalací přes požární dělicí konstrukce apod.).

Na problematiku požární bezpečnosti staveb navázala přednáška ze stavební praxe „Provozní uzavírání vysokotlakého potrubí bez nutnosti odstávky“. O názornou prezentaci se postaral Ing. Vladimír Dubský ze společnosti Williamson ČR, Praha.

Kromě těchto témat se jednání aktivu detailně dotklo zákona o elektronických komunikacích a jeho letošní novely. Diskutována byla vazba na stavební zákon a vyhlášku o dokumentaci staveb, kde aktiv opakovaně upozorňuje na určité nesrovnalosti. Liniové stavby prakticky končí dokumentací pro územní řízení, stavebním řízením ve většině případů neprocházejí. Přednášející Ing. Jiří Kliner, člen aktivu a zkušební komisař ČKAIT, připomenul i důležitý materiál schválený vládou ČR v březnu 2013 pod názvem Digitalizace Česka – verze 2.0.

K vysoké úrovni programu aktivu přispěly i další přednášky: Potrubí vnitřních vodovodů a jeho vady (člen aktivu Ing. Zdeněk Žabička), praktická ukázka SW NovaVoice – převod mluveného slova do textu PC (konzultant společnosti NovaSowt, Jesenice).

Další zajímavá témata se již připravují pro jednání pracovního aktivu v roce 2014. Patří k nim inteligentní domy, fasády jako zdroj energie, vnitřní optické rozvody v bytových domech, lanová dráha na Sněžku aj.

Program 31. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě konaného ve dnech 30. a 31. října 2013

30. 10. 2013

10.45 hod. Odjezd z Prahy a příjezd do hotelu VIVALDI Rančířov

12.15 hod. Ubytování

12.30 hod. Oběd

     13.30 hod.               Zahájení 31. jednání Profesního aktivu a aktuální informace z ČKAIT
a) přivítání účastníků aktivu, prezence a ev. změny v programu
b) informace o činnosti ČKAIT od jarního aktivu 2013
c) informace o činnosti SIV ČKAIT od jarního aktivu 2013
                                      d) informace o činnosti RPRP 2013 a stavu PROFESIS 2013/2014
Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT
Ing. Šárka Janoušková, vedoucí Střediska vzdělávání a informací ČKAIT doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc., předseda RPRP ČKAIT

14.00 hod. Nový Občanský zákoník
                 a)změny soukromého práva a jejich vliv na stavební činnost v ČR         
b) souhrnná rekapitulace změn v oblasti soukromého práva (nový občanský zákoník a doprovodná legislativa) a jejich předpokládaný vliv na realizaci staveb a výkon profese autorizovaných osob
  JUDr. Petra Adámková, Ph.D., lektorka vzdělávacích programů pro AO a externí pedagog na PF MU Brno a dalších VŠ

16.00 hod.                Odpolední káva

16.30 hod.  Elektronické komunikace po novele č. 214/2013 Sb. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
  a) vazba na zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon po jeho novele
                                 č. 350/2012 Sb.
b) vazba na vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb po její novele
č. 62/2013 Sb.
c) nařízení vlády „Digitální Česko, verze 2.0“
  Ing. Jiří Kliner, ČAT, člen aktivu ČKAIT

17.30 hod.                Potrubí vnitřních vodovodů – vady

                                  Ing. Žabička Zdeněk, Brno, člen aktivu ČKAIT

18.00 hod.               15. let činnosti nevládních organizací v oblasti Industriálního dědictví  

  a) shrnutí problematiky kolegia pro technické památky ČKAIT a ČSSI
b) spolupráce s Národním památkovým ústavem v Praze, Národním technickým muzeem v Praze, Ekotechnickým muzeem v Praze, MK ČR, ČNB, Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, VÍTKOVICE , a. s. apod.
Ing. Svatopluk Zídek, předseda kolegia TP ČKAIT a ČSSI, člen Př ČKAIT, past prezident ČSSI

18.30 hod. Závěry z jednání 1. dne aktivu

Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT
Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT 

19.30 hod.  Večeře

20.30 hod. Večerní diskuse k tématům 1. dne aktivu

31. 10. 2013

7.30 hod.                  Snídaně

8.30 hod. Provozní uzavírání vysokotlakého potrubí bez nutnosti odstávky

  prezentace technologie fy T. D. Williamson ČR s.r.o. Praha
  Ing. Vladimír Dubský, Sales Manager fy T. D. Williamson

9.30 hod.                 Dopolední káva (vystěhování pokojů)

10.00 hod. Požární bezpečnost staveb

a) zásady požární bezpečnosti staveb a požárně bezpečnostní zařízení
b) cesty, požárně bezpečnostní zařízení, instalace a kontroly požárně bezpečnostních zařízení (např. požární klapky ve VZT, izolace VZT potrubí, těsnění prostupů instalací přes požárně dělící konstrukce
                                 Ing. František Chuděj, zástupce Profesní komory požární ochrany

12.15 hod                 Novavoice - Převod mluveného slova do textu v PC 

  popis profesionálního software s praktickou ukázkou
  Ing. Aleš Vychodil, konzultant fy Novasoft, a.s. Jesenice u Prahy

12.30 hod. Závěry z jednání 2. dne aktivu
  Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT
Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT

13.00 hod.  Oběd

14.00 hod.    Odjezd z hotelu VIVALDI Rančířov a příjezd do Prahy

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále ČKAIT) je profesní organizací, do jejíž působnosti patří především: dohled nad technickou kvalitou v úrovni stavebních oborů a specializací, ochrana zájmů klientů při územním plánování, projektování a výstavbě, hodnocení efektivnosti staveb a jejich bezpečnosti, spolupráce při zpracování návrhů právních předpisů týkajících se stavebnictví a jejich novel. Komora se vyjadřuje k aktuálním otázkám v oblasti stavebnictví, životního prostředí, vodního hospodářství, technické a dopravní infrastruktury. Vzdělává své členy zejména v oblasti právních předpisů, Eurokódů, bezpečnosti práce, bezbariérových podmínek v navrhování a provádění staveb. Nabízí odborníky pro výběrová řízení při zadávání veřejných zakázek a poskytuje poradenskou činnost na Stavebních veletrzích Brno a Střechy Praha. Komora prostřednictvím Informačního centra ČKAIT, s.r.o., vydává odbornou literaturu, zajišťuje rychlý informační servis, odborné semináře, vydává časopis Energeticky soběstačné budovy, spolupracuje na vydávání časopisu Stavebnictví a Tepelná ochrana budov. Komora spolupracuje se všemi stavebními a dalšími technickými fakultami v České republice. Uděluje Ceny ČKAIT za inženýrské dílo a je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku.

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/1992 Sb., je samosprávnou profesní organizací s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 29 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Český telefonní seznam klame nabídkou, vypadající jako faktura za služby

22:10 Český telefonní seznam klame nabídkou, vypadající jako faktura za služby

Česká obchodní inspekce zaznamenala v posledních měsících nárůst stížností na společnost Český telef…