Hejtman Hašek podepsal memorandum o spolupráci s Českou unií sportu

27. 5. 2015 17:00

Hejtman Michal Hašek v pondělí 25. května 2015 podepsal memorandum o spolupráci Jihomoravského kraje s jihomoravskou krajskou organizací České unie sportu (ČUS).

Hejtman Hašek podepsal memorandum o spolupráci s Českou unií sportu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek

Memorandum spolu s hejtmanem podepsal v rámci valné hromady v brněnské hale Morenda  předseda jihomoravské organizace ČUS Pavel Blaha.

„Jde o první z memorand, které kraj uzavírá se střechovými organizacemi v oblasti sportu na jižní Moravě. Se sportovními organizacemi jsme samozřejmě komunikovali i dříve, šlo však o individuální dohody a individuální podporu jednotlivých akcí. Smyslem dnes podepsaného memoranda - po kterém budou následovat další -, je zavést systém do spolupráce kraje se střechovými organizacemi v oblasti sportu a dohodnout se společně na prioritách. Ve spolupráci s Českou unií sportu Jihomoravský kraj už v předcházejícím období organizoval vyhlašování nejlepších sportovců jednotlivých okresů i celého kraje. V tom budeme pokračovat, stejně jako v podpoře jednotlivých sportovních činností. Ať už půjde o sportovní dny seniorů nebo náborové akce,“ uvedl hejtman Hašek.

Česká unie sportu je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR. Vznikla 27. dubna 2013 formou transformace a změny názvu ČSTV. V ČUS jsou dobrovolně sdruženy sportovní svazy s celostátní působností, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i jejich sdružení, jsou-li ustaveny jako spolky podle Občanského zákoníku. V řádném členství ČUS je evidováno 74 národních sportovních svazů, 8 731 sportovních klubů a tělovýchovných jednot s 1,3 milionu členů.

Plný text memoranda

Čl. I.

Principy spolupráce

1. Vzájemná spolupráce k prosazování společných zájmů Jihomoravského kraje (dále též „JMK“), a Jihomoravské krajské organizace ČUS (dále též „JmKO ČUS“) bude na základě tohoto memoranda zaměřena zejména na tyto činnosti:

a) realizace programů a podpory sportovní činnosti pro členy i širokou veřejnost jako jedné z důležitých složek prevence proti sociálně patologickým jevům ve společnosti,

b) pořádání různých sportovních akcí v rámci kraje,

c) vzájemná propagace při konání různých sportovních akcí.

2. Předpokládanou součástí vzájemné spolupráce signatářů memoranda je poskytování finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JmKO ČUS k podpoře výše uvedených činností. Případná finanční podpora bude poskytována zejména na:

a) úhradu nákladů spojených s organizačním zabezpečením sportovních akcí (např. Sportovní den seniorů, Dny náborů, vyhlášení nejlepších sportovců Jihomoravského kraje v jednotlivých okresech, Síň slávy Jihomoravského kraje),

b) činnost JmKO ČUS spojenou se zajištěním vzájemné propagace a medializace,

c) činnost JmKO ČUS spojenou s administrativními záležitostmi (skupinové pojištění pro TJ/SK v kraji prostřednictvím JmKO ČUS, evidence členské základny v JMK, ročenka vydávaná JmKO ČUS),

d) vytvoření a správu internetových stránek www.jihomoravskysport.cz.

3. JmKO ČUS k naplnění tohoto memoranda přispěje zejména následujícími činnostmi:

a) pořádání sportovních akcí pro veřejnost (Sportovní den seniorů, vyhlášení nejlepších sportovců JMK v jednotlivých okresech, Síň slávy JMK),

b) realizace programů ke zvýšení zájmu mládeže o pravidelnou sportovní činnost na území Jihomoravského kraje (Dny náborů apod.),

c) spolupráce JmKO ČUS s Jihomoravským krajem na přípravě a účasti výpravy JMK na Olympiádách dětí a mládeže,

d) spolupráce na plánovaném projektu distribuce krajských vstupenek na zápasy vybraných sportovních klubů v JMK,

e) na shromáždění JmKO ČUS budou zváni zástupci Jihomoravského kraje, stejně tak i na významné sportovní akce pořádané JmKO ČUS,

f) oficiální logo JMK bude umístěno na webových stránkách JmKO ČUS, stejně tak i v tištěných a elektronických médiích vydávaných při příležitosti konání sportovních akcí pořádaných JmKO ČUS,

g) reklamní banner JMK bude vyvěšen na všech místech, kde se budou konat sportovní akce  pořádané JmKO ČUS a u všech subjektů, které budou prostřednictvím JmKO ČUS finančně podporovány.

Čl. II.

Pravidla finanční podpory

Případná finanční podpora bude realizována formou poskytnutí dotace na základě žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje předložené JmKO ČUS do 28. února příslušného kalendářního roku. Konkrétní výše finanční podpory bude vycházet z finančních možností daných rozpočtem Jihomoravského kraje pro příslušný kalendářní rok. Dotace není nároková.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Memorandum o spolupráci je uzavřeno na období ode dne jeho podpisu do konce roku 2017.

2. Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

3. Memorandum je možné po vzájemné dohodě zúčastněných stran podle potřeby měnit nebo doplňovat formou písemně uzavřených dodatků.

4. Memorandum je možné písemně vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně.

5. Memorandum se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření memoranda schválila Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své 103. schůzi konané dne 22. 5. 2015 usnesením č. ……..  /15/R103.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Český telefonní seznam klame nabídkou, vypadající jako faktura za služby

22:10 Český telefonní seznam klame nabídkou, vypadající jako faktura za služby

Česká obchodní inspekce zaznamenala v posledních měsících nárůst stížností na společnost Český telef…