Návrh aktualizace záplavového území Moravy a návrh aktivních zón Moravy – na území Zlínského kraje

6. 1. 2016 20:41

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické rozhodování o realizaci a rozsahu opatření k ochraně před povodněmi je nezbytné znát rozsah potenciálně ohroženého území, tedy rozsah záplavového území, včetně aktivních zón záplavového území.

Návrh aktualizace záplavového území Moravy a návrh aktivních zón Moravy – na území Zlínského kraje
Foto: Povodí Moravy
Popisek: Povodí Moravy

Dle „Strategie ochrany před povodněmi v České republice“, schválené vládním usnesením č. 382 ze dne 19.4. 2000 se počítá, jako se základním a neopominutelným opatřením v ochraně před povodněmi, s omezováním ekonomické aktivity v záplavových území namísto snahy chránit tato území před povodněmi za každou cenu. Základním krokem pro tento postup je vymezení záplavového území a aktivní zóny s rozdílným způsobem možného využití a to zejména s ohledem na ochranu majetku, zdraví a života občanů.

V současné době platí pro Moravu ve Zlínském kraji záplavové území a aktivní zóna stanovené Krajským úřadem Zlínského kraje dne 16.4.2013 č.j. KUZL 38964/2012.

Povodí Moravy, s.p. provedlo aktualizaci záplavového území a aktivní zóny na základě nově provedených protipovodňových opatření a nových hydrotechnických výpočtů.

Pro aktualizaci záplavového území byly využity mapy povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení zpracované na základě Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 27.října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Tyto mapy jsou součástí Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, který byl schválen vládou ČR dne 21.12.2015.

Záplavové území a aktivní zóna je aktualizováno v následujících úsecích Moravy:

Kroměříž – na základě podrobných výpočtů rozlivu pro studii „Návrhy efektivních opatření pro snížení povodňových rizik v povodí Moravy – lokalita Kroměříž“, Agroprojekt PSO Brno srpen 2015 a na základě podrobných geodetických měření výšek terénu (břehy Moravy, konkrétní lokality v Horních zahradách, lokalita Za splavem a další) je zpřesněn rozliv stoleté povodně a aktivní zóny.

Po vybudovaném protipovodňovém opatření v Uherském Hradišti je nově navrženo ZÚ i AZZÚ. Návrh plně respektuje kolaudační stav PPO Uherské Hradiště.

Na soutocích s přítoky Blata, Kotojedka, Zacharka, Vrbka, Kudlovický potok, Jalubský potok, Březnice, Olšava – je ZÚ doplněno o přítoky. Přítoky jsou nově zpracovány a předloženy příslušným vodoprávním úřadům ke stanovení.

Dílčí opravy na základě nových mapových podkladů a digitálního reliéfu terénu ČR.

Směrodatné pro vymezení aktivní zóny jsou hloubky vody a rychlosti proudění, doba zaplavení. Plochy mimo zástavbu jsou začleněné do aktivní zóny i z důvodu zachování volného retenčního území podél toku pro transformace povodní. Vymezení aktivní zóny vychází z jednoznačných pravidel, z fyzikálních zákonitostí proudění vody.

Vymezení aktivní zóny je významným regulačním faktorem v procesu územního plánování, protože upozorňuje potenciální investory na rizika při povodních i na nezbytné vyvolané investice na protipovodňová a kompenzační opatření v případě realizace nových staveb v tomto území.

Omezení v aktivní zóně záplavového území:

V aktivní zóně záplavových území se dle § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona č. 254/2001 Sb.,v platném zněnínesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

V aktivní zóně je dále zakázáno

a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,

b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,

c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,

d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit opatřením obecné povahy omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo zrušit. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.

Stanovené záplavové území včetně aktivní zóny je závazným podkladem pro územní plánování v území a musí být zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace – zejména do grafických částí a výkresů řešících limity využití území – v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené záplavové území včetně aktivní zóny je i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce toku.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ÚZSVM: Rekreační středisko bývalého okresního úřadu využije Policie ČR

19:56 ÚZSVM: Rekreační středisko bývalého okresního úřadu využije Policie ČR

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Prostějově bezúplatně převedl Krajskému …