Uděleny Ceny Jihomoravského kraje

4. 12. 2014 16:05

V průběhu druhého dne své návštěvy na jihu Moravy se prezident Miloš Zeman na zámku v Mikulově v úterý 2. prosince 2014 zúčastnil předání Cen Jihomoravského kraje.

Uděleny Ceny Jihomoravského kraje
Foto: Jihomoravský kraj
Popisek: Uděleny Ceny Jihomoravského kraje

Hejtman Michal Hašek v úvodu představil hlavě státu držitele tohoto prestižního ocenění, které se uděluje od roku 2004. „Jižní Moravu dělají jižní Moravou také lidé, jako jste Vy. Za Vaši práci a Vaše výsledky Vám chci jako hejtman Jihomoravského kraje poděkovat,“ řekl hejtman Hašek. V průběhu večera byli rovněž oceněni velitelé zásahů složek Integrovaného záchranného systému zúčastněných na likvidaci letošních sesuvů půdy na jihu Moravy. „Integrovaný záchranný systém jednoznačně prokázal, že funguje nejen na jižní Moravě, ale i na národní úrovni, pomohla nám také vláda České republiky,“ uvedl hejtman Hašek, který také oznámil, že cenu hejtmana Jihomoravského za celoživotní přínos v oblasti bezpečnosti pro region i celou Českou republiku získá generál Jiří Kolář, který stál dlouhá léta v čele jihomoravské policie a byl také policejním prezidentem Policie České republiky. Obětavost  dobrovolných a profesionálních hasičů i příslušníků dalších složek Integrovaného záchranného systému ocenil ve své řeči také prezident Miloš Zeman.

Cena Jihomoravského kraje je ocenění, kterým Zastupitelstvo Jihomoravského kraje oceňuje vynikající zásluhy o rozvoj Jihomoravského kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností, které se na území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením, jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu, a které svými morálními kvalitami můžou být příkladem. Cena se uděluje od roku 2004, po rozhodnutí krajského zastupitelstva. K jejím držitelům patří mj. Hana Zejdová (v roce 2004), Karel Kašpárek (v roce 2005), Yvetta Hlaváčová (v roce 2006), Jiří Netík (v roce 2007), David Kostelecký (v roce 2008), Jiří Škrla (v roce 2009), Václav Věžník (v roce 2010), Alena Štěpánková Veselá (v roce 2011), Jožka Černý, Zdeněk Rotrekl a Miroslava Knapková v roce 2012 a sourozenci Hana a Petr Ulrychovi či Jan Smolík v roce 2013.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje udělilo Cenu Jihomoravského kraje v roce 2014 následujícím osobnostem za přínos v těchto oblastech:

 • Osobnost, jejíž dílo a činnost výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu - Miroslav Antonín Liškutín
 • Přírodní vědy - Mojmír Šob
 • Technické vědy - Jiří Kratochvíl
 • Technické vědy - Armin Delong
 • Literatura - Vojen Drlík
 • Folklor - Aleš Kopka
 • Kultura - Alois Mikulka
 • Kultura - František Hanáček
 • Divadelní umění - Josef Borek
 • Divadelní umění - Alena Chalupová
 • Hudba - Jaromír Hnilička
 • Hudba - Jaroslav Martinásek
 • Hudba - Miroslav Krejsa
 • Celoživotní přínos v oblasti sportu - Jan Gajdoš (in memoriam),
 • Celoživotní přínos v oblasti sportu - Jiří Daler
 • Celoživotní přínos v oblasti sportu - Iva Zajíčková-Stafová
 • Celoživotní přínos v oblasti sportu - Jaroslav Bogdálek
 • Práce s mládeží - Miloslav Hlaváček
 • Za záchranu lidského života - Martina Zbytková
 • Za hrdinský čin - Josef Němec
 • Za aktivity spojené s pomocí zdravotně postiženým - František Halm

Seznam laureátů Ceny Jihomoravského kraje 2014:

Osobnost, jejíž dílo a činnost výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu

Miroslav Antonín Liškutín – Narodil se roku 1919 v Jiříkovicích, vyučil se zámečníkem. V srpnu 1938 vstoupil do armády jako pilotní žák. Po vyhlášení protektorátu odešel za hranice a v Anglii byl přijat do řad RAF. Byl začleněn do 312. Československé stíhací perutě. Účastnil se vzdušných soubojů s nepřítelem, doprovázel námořní konvoje a prováděl vzdušnou ochranu námořní základny. Během druhé světové války sestřelil tři nepřátelská letadla a jednu létající pumu V1. V lednu 1945 byl za svoje letecké a bojové zásluhy vyznamenán vysokým britským vyznamenáním DFC. V srpnu 1945 se vrátil do vlasti
a působil ve funkci náčelníka štábu na letišti v Brně-Slatině. Po únoru 1948 byl na něj vydán zatykač a musel opět uprchnout do Anglie, kde na něj čekala manželka a dvě děti. Nastoupil opět službu u královského letectva, ze služeb RAF odešel v roce 1962. Byl vyznamenán
17 československými a britskými řády, mj. československým válečným křížem 1939. V roce 1996 mu prezident republiky udělil Medaili za hrdinství.

Přírodní vědy

Mojmír Šob – dlouholetý odborný pracovník v oblasti teoretické chemie a fyziky pevných látek a počítačového materiálového výzkumu, profesor Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, přední světový odborník v této oblasti. Prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc., je mezinárodní odborné veřejnosti znám zejména jako průkopník aplikací kvantově-mechanických výpočetních postupů ke studiu vlastností nových perspektivních materiálů. Svou vědeckou prací výrazně podporuje excelenci vědeckého výzkumu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR i nedávno založeného Středoevropského technologického institutu CEITEC. Jeho vědecká aktivita byla oceněna mj. Cenou Akademie věd České republiky za vynikající výsledky velkého vědeckého výzkumu či Cenou rektora Masarykovy univerzity za dlouhodobé vynikající výsledky
ve výzkumu.

Technické vědy

Jiří Kratochvíl – emeritní profesor fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. V roce 1954 ukončil studia na hydrotechnické specializaci vodohospodářského směru na Vysoké škole stavitelské v Brně. Po krátkém působení v praxi nastoupil na katedru hydrotechniky této školy jako pedagog, roku 1982 byl jmenován profesorem pro obor vodních staveb na Stavební fakultě VUT v Brně, kde působil řadu let jako vedoucí ústavu vodních staveb. Během svého působení na VUT zastával mnoho akademických i jiných odborných funkcí. V letech 1985 - 1991 a 1993 - 1997 zastával funkci proděkana fakulty, v letech 1991 - 1993 funkci prorektora VUT. Jako autor či spoluautor napsal prof. Kratochvíl přes osmdesát vědeckých publikací, odborných pojednání a skript (z toho osm knižních titulů). Jako odborný poradce zpracoval pro řadu projekčních a stavebních organizací výpočtová schémata, expertizy a posudky týkající se českých a slovenských vodních děl. Dne 1. září 2014 se dožil 85 let.

Armin Delong – světově uznávaný fyzik a zakladatel elektronové mikroskopie v Československu. Narodil se roku 1925. Výrobě elektronových mikroskopů se věnuje od 50. let 20. století. V roce 1958 dostal na světové výstavě EXPO v Bruselu za svůj prototyp stolního elektronového mikroskopu BS242 zlatou medaili. Byl dlouholetým ředitelem Ústavu přístrojové techniky ČSAV v Brně, polistopadovým místopředsedou ČSAV (dnes Akademie věd ČR) a místopředsedou vlády České a Slovenské federativní republiky pro vědeckotechnický rozvoj. Během svého působení na VUT a Masarykově univerzitě v Brně vychoval řadu nových spolupracovníků, kteří pokračují v jeho práci. V roce 2005 mu byla za celoživotní vědecký přínos udělena cena Česká hlava za rozvoj elektronové mikroskopie
v Československu a přenos oborového know-how do průmyslového využití. Jeho jméno nese firma Delong Instruments, sídlící v Brně.

Literatura

Vojen Drlík – dlouholetý vedoucí Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě. Narodil se roku 1944, po absolvování Filozofické fakulty Masarykovy univerzity působil mj. jako tajemník mezinárodní soutěže Prix musical de Radio Brno či dramaturg zpěvohry Státního divadla v Brně. V roce 2004 zvítězil ve výběrovém řízení na místo vedoucího nově zřízeného Památníku písemnictví na Moravě v prostorách benediktinského opatství v Rajhradě. V průběhu následujících deseti let zde vybudoval jedinečnou kulturní paměťovou a osvětovou instituci, která si v krátkém čase získala vážnost a respekt mezi odbornou i laickou veřejností. Inicioval mj. vznik literární soutěže Skrytá paměť Moravy spojenou se semináři tvůrčího psaní.

Folklor

Aleš Kopka – narodil se v roce 1931, již během studií založil první líšeňský folklorní soubor. Prošel všemi stupni členství ve Vojenském uměleckém souboru Jánošík. Začínal jako zpěvák, tanečník a konferenciér. Později pracoval ve vedení tohoto uměleckého souboru, který se po roce 1993 přejmenoval na VUS Ondráš. Ten reprezentuje naši armádu nejen na domácích vystoupeních, ale i v zahraničí. K padesátému výročí založení souboru byl plukovník Kopka vyznamenán stříbrnou pamětní medailí.

Kultura

Alois Mikulka – malíř, sochař, grafik, ilustrátor, scénograf, autor divadelních her pro děti, pohádek, básní a próz pro děti i dospělé. Narodil se v roce 1933, v letech 1948-1952 studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně, poté studoval monumentální malbu v ateliéru Jána Želibského na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Věnuje se užité i volné výtvarné tvorbě (ilustrace, grafika, malba a plastika). Přispíval do řady časopisů a novin (mj. Mateřídouška, Sluníčko, Rovnost, Věda a život). Spolupracoval s Československým a českým rozhlasem (adaptace vlastních pohádek zvláště pro relaci Hajaja). Je autorem krátkých animovaných filmů. Ilustroval knihy řady autorů (např. Gellner, Vodňanský, Šiktanc, Žáček) i vlastní knížky pro děti. Některé jeho literární práce pro děti byly adaptovány pro divadelní hry. Absolvoval množství samostatných a kolektivních domácích i zahraničních výstav. V roce 1997 byl zapsán do Zlatého fondu české literatury pro děti a mládež.

František Hanáček – malíř. Studoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti, navštěvoval Vysokou školu výtvarných umění Kunsthochschule v Berlíně, je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze. Věnuje se krajinomalbě, zátiší a portrétu. Po ukončení studií se prosadil svou monumentální tvorbou. Jeho figurální kompozice se vyznačují výraznou expresivitou a jasnými barvami, například při ztvárnění Jízdy králů. Často výtvarně ztvárňuje krásy Jihomoravského kraje. Aktivně se zapojil do přípravy a realizace akce „České ručičky“.

Divadelní umění

Alena Chalupová – dlouholetá režisérka Divadelního spolku bratří Mrštíků Boleradice. Její režisérské začátky byly spojeny s jejím učitelským povoláním.  Jako češtinářka se věnovala nejprve dětskému divadlu. Samostatně režírovat dospělé divadlo začala v roce 1979. Pod jejím vedením vzniklo více než 30 inscenací. Největšího úspěchu dosáhly hry nominované na Jiráskův Hronov (Lucerna, Rok na vsi, Pygmalion) S inscenací Rok na vsi se boleradičtí ochotníci představili divákům ve Švédsku a USA.

Josef Borek – loutkoherec. Po absolvování DAMU vystupoval mj. v Černém divadle, Divadle Spejbla a Hurvínka, spolupracoval s Laternou Magikou či Bolkem Polívkou. Třicet let působil v brněnském divadle Radost. V roce 1995 založil hudební loutkové divadélko „Musique Marionette Theatre Borettscheque“, se kterým procestoval téměř celý svět.

Hudba

Jaromír Hnilička – nejdéle působící aktivní hráč (trumpetista) big bandu Gustava Broma, do kterého byl angažován v roce 1956. V jeho umělecké osobnosti jsou spojeny tři samostatné tvůrčí složky: interpretační, autorská a aranžérská. Nejvíce je známý jako skladatel především v oblasti moderního jazzu pro velké orchestry, ale i jako autor hudby, která přesahuje hranice žánru. K nejvýraznějším skladbám patří zejména Jazzová mše pro sbor a jazzový big band.

Jaroslav Martinásek – dlouholetý dirigent pěveckého sboru Rastislav z Blanska. Od roku 1960 působil jako dirigent v chrámových sborech, naposledy v Rudici. V roce 1985 začal působit ve Smíšeném pěveckém sboru Rastislav, od roku 1986 jako dirigent. Sbor vystupuje s koncerty duchovní hudby doma i v zahraničí a reprezentuje tak amatérskou pěveckou sborovou činnost Jihomoravského kraje. Nyní již od roku 1993 působí jako učitel na ZUŠ Jedovnice.

Miroslav Krejsa – dlouholetý sbormistr a dirigent.  Vystudoval varhanní oddělení brněnské konzervatoře. Jako ředitel kůru působil v Březové nad Svitavou, v Brně v kostele sv. Jakuba, ve Svitávce a v Letovicích. Jako sbormistr působí od roku 1946. Za tuto dobu řídil 29 pěveckých sborů, z nichž některé i založil. V současné době je sbormistrem pěveckého sboru Bohuslava Martinů v Letovicích, který vede nepřetržitě od jeho založení v roce 1962 a pěveckého sboru Vlastimil ve Vanovicích, který řídí od roku 1982.

Celoživotní přínos v oblasti sportu

Jan Gajdoš (in memoriam) – vynikající sokolský gymnasta, mistr světa, olympionik, bojovník proti fašismu, středoškolský učitel a cvičitel, významný člen reprezentačního družstva Sokola a Československé republiky v letech 1925 – 1940. Člověk s vysokým morálním kreditem. Narodil se v roce 1903 v Židenicích u Brna (dnešní městské části Brno-Židenice). V roce 1928 na letních olympijských hrách v Amsterdamu získal stříbrnou medaili jako člen družstva sportovních gymnastů. Startoval také na olympiádě v Berlíně v roce 1936. Vrcholem jeho sportovní kariéry bylo mistrovství světa v Praze v roce 1938. Zde se stal trojnásobným mistrem světa v tělocviku. K vícebojařskému triumfu přidal ještě vítězství v družstvech a na prostných. Po okupaci Československa v roce 1939 se zapojil do odbojové činnosti sokolské odbojové skupiny „Jindra“. Roku 1944 byl gestapem zatčen a vězněn do roku 1945. Na následky věznění zemřel v listopadu 1945. Na udělení Ceny Jihomoravského byl navržen dvakrát.

Jiří Daler – olympijský vítěz v cyklistice z roku 1964. S cyklistikou začínal ve Slavii Žabovřesky, od roku 1957 patřil k prvním členům Favoritu Brno. Během základní vojenské služby působil v Dukle Pardubice a po ní se vrátil do Brna. Jeho největším sportovním úspěchem je kromě zmíněné zlaté olympijské medaile z Tokia z roku 1964 ze stíhacího závodu jednotlivců i bronzová medaile z mistrovství světa družstev v  roce 1965, stříbrná medaile ze závodu jednotlivců ze šampionátu v roce 1966 a bronzová medaile o rok později. V těchto dvou letech byl vyhlášen nejlepším cyklistou republiky. Roku 1967 se také jako náš první cyklista zapsal do tabulek světových rekordů: v Mexiku zajel 4 km za 4:45,94 minuty a 5 km za 6:05,64 minuty. Vytvořil 14 československých rekordů, osmkrát byl mistrem republiky ve stíhacím závodě jednotlivců či družstev a další tři tituly přidal v dresu Dukly Brno v silničních závodech družstev. Na závěr své závodní kariéry působil v letech 1969–70 ve francouzské profesionální cyklistické stáji Frimatic Viva de Gribaldy. Jiří Daler je vítězem ankety Nejlepší cyklista Brna všech dob a řady dalších ocenění. Na udělení Ceny Jihomoravského byl navržen dvakrát.

Iva Zajíčková-Stafová – šestinásobná medailistka z mistrovství světa v cyklistice. Ve sprintu v dráhové cyklistice se na mistrovství světa v letech 1973 a 1975 umístila na druhém místě, na šampionátech v letech 1971, 1976, 1977 a 1978 vybojovala bronzovou medaili. V roce 1980 emigrovala do Rakouska a do České republiky se vrátila po sametové revoluci. Úspěšně organizuje cyklistické soutěže, zejména na historických kolech. Jako starostka Ždánic podporuje sportovní dění v kraji, především se zaměřením na mládež.

Jaroslav Bogdálek – dlouholetý lyžařský reprezentant a trenér. Patří ke generaci poválečných všestranných brněnských sportovců. V padesátých letech byl členem reprezentačního družstva lyžařů-sjezdařů. Získal 13 titulů mistra republiky, reprezentoval na mistrovství světa v letech 1954 a 1958 i na olympiádě v roce 1956. Po skončení závodní činnosti působil jako reprezentační trenér sjezdařů, pracoval ve Svazu lyžařů. Jeho zásluhou vznikl v roce 1959 lyžařský oddíl Technika Brno, jehož byl dlouholetým předsedou. Angažoval se rovněž ve vysokoškolském sportu, v letech 1969 až 1990 byl předsedou Českého vysokoškolského sportu. I přes svůj vysoký věk nadále aktivně pracuje v Jihomoravském klubu olympioniků.

Práce s mládeží

Miloslav Hlaváček – předseda Správní rady Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky. Více než 40 let působil ve školství, přispěl ke vzniku a rozvoji Středoškolské odborné činnosti (SOČ), ve které jako člen a později předseda odborné poroty v oboru strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design dodnes pracuje na krajské i celostátní úrovni. Koncem 80. let se podílel na vypracování středoškolských osnov pro obor strojírenství na středních školách. Významnou měrou přispěl i k rozvoji aktivity „České hlavičky“.

Za záchranu lidského života

Martina Zbytková – učitelka mateřské školy v Bohdalicích-Pavlovicích. Dne 16. června 2014 zachránila životy dvou svěřených chlapců své třídy, kteří nešťastnou náhodou spadli do špatně zabezpečené studny nacházející se za mateřskou školou. Přivolala telefonem záchranáře, po vodovodní trubce se spustila do studny dolů. Oba chlapce chytila pod pažemi, nohama se zapřela o skruž a vysadila si je na klín. Při záchraně chlapců byla spolu s nimi
v ledové vodě ve studni. Poté, co na místo dorazili pracovníci obce se žebříkem, podařilo se jednomu z hochů ze studny vylézt. Po příjezdu hasičů byla ze studny vyproštěna i Martina Zbytková a druhý chlapec.

Za hrdinský čin

Josef Němec – za nasazení vlastního života při záchraně tonoucího. Čtrnáctiletý žák při prázdninové rekreaci s prarodiči na jezeře v Ostrožské Nové Vsi zachránil svoji babičku. Tu při společné plavbě asi 250 metrů od břehu postihla srdeční slabost a nebyla schopna doplavat zpět. Její vnuk ji dovlekl až do mělké vody a na břehu jí pomohl vzpamatovat se z šoku.
O svém činu se před nikým nezmínil.

Cena za aktivity spojené s pomocí zdravotně postiženým (v návaznosti na Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2013-2016)

František Halm – zakládající člen Sdružení pro pomoc mentálně postiženým (SPMP) v Brně (v roce 1971). Od roku 1973 působí ve funkcích této organizace na městské, krajské i celorepublikové úrovni. Po celou dobu svého působení v SPMP – tedy více než 40 let - se snaží pomáhat lidem s mentálním postižením a jejich rodičům. Spolu se svými spolupracovníky začal pro členy SPMP pořádat pravidelné akce a navázal spolupráci s dalšími nestátními neziskovými organizacemi v sociální oblasti. Pomohl stovkám lidí s mentálním postižením a jejich rodinám v Brně a okolí v jejich začlenění do společnosti. Je otcem dospělého syna s mentálním postižením. Jeho práce vychází z této zkušenosti, je přitom ale schopen vnímat problémy z více stran a úhlů pohledu. Má vize, nebrání se novým moderním přístupům k lidem s mentálním postižením. Snaží se dokázat, že i lidé s tímto handicapem mají ve společnosti své místo. Svůj optimismus předává rodičům postižených dětí.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Kr-jihomoravsky.cz

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Pardubický kraj: Investice kraje usnadní evakuaci v LDN Rybitví

9:22 Pardubický kraj: Investice kraje usnadní evakuaci v LDN Rybitví

S cílem zvýšit bezpečnost a usnadnit případnou evakuaci schválila na svém pondělním jednání krajská …