Skandál v církvi. Aktivní gay údajně fakticky řídí nejznámější český řád a prodává nekale řádový majetek. Jde i o restituce. Řeší to i ve Vatikánu a toto nám řekl Duka

29.06.2016 11:13

EXKLUZIVNĚ Katolická církev v ČR bude možná čelit dosud nebývalému skandálu. ParlamentníListy.cz mají k dispozici dokumenty, které tvrdí, že aktivní gay mající intimního přítele údajně fakticky řídí nejznámější český řád, Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, ovládá velmistra a prodává nekale řádový majetek. Arcibiskup Duka o možném problému věděl minimálně od srpna 2014.

Skandál v církvi. Aktivní gay údajně fakticky řídí nejznámější český řád a prodává nekale řádový majetek. Jde i o restituce. Řeší to i ve Vatikánu a toto nám řekl Duka
Foto: apha.cz
Popisek: David Kučerka, Josef Šedivý a Dominik Duka

O co konkrétně jde? ParlamentníListy.cz mají k dispozici několik dopisů, které podepsali konzultoři (členové výkonného orgánu Řádu jmenovaní Svatým stolcem) a další členové Řádu. V souhrnu a stručně řečeno v nich členové Řádu zpochybňují svěcení a platnost slavných slibů bratra Davida Kučerky, jehož údajně protiprávní přijetí do Řádu a nestandardní vysvěcení přikryl a podpořil velmistr Řádu Josef Šedivý.

Dnes de facto náš Řád nekale řídí Kučerka…

Kučerka prý vstoupil do Řádu čistě účelově a prospěchářsky. Navíc je to prý aktivní homosexuál a Šedivý údajně na jeho popud rozhoduje protiprávně o prodeji majetku Řádu bez souhlasu Generální rady Řádu a velmistr je údajně zcela pod vlivem Kučerky.

„Kučerka bez svolení, pověření a kontroly řádových orgánů řeší nakládání s majetkem včetně RESTITUCÍ. Existuje důvodné podezření, že nečestně hospodaří s majetkem Řádu. Důsledkem jeho kontaktů s developery a investory je tak například ztráta pozemků a velkostatku v Dobřichovicích. Do budoucna se obáváme ztrát ještě mnohem větších. Dnes de facto náš Řád nekale řídí Kučerka, bez zodpovědnosti, bez souhlasu, bez pověření řádovými orgány a bez svolení Kongregace pro řeholníky. Přestože Generální rada Řádu nese zodpovědnost za rozhodování a činnost Řádu, současný Velmistr své kroky s ní nekonzultuje a jedná pouze o své vůli, což v praxi znamená podle Kučerkových rad,“ napsali v jednom dopise bratři.

Jeden člověk rozhoduje o miliardovém majetku

Šedivý, u Ministerstva kultury zapsaný jako statutár, jako jediný totiž rozhoduje o majetku Řádu odhadovaném na zhruba 20 miliard korun. Bratři, kteří jsou v opozici k Šedivému, říkají, že dle církevního práva nesmí rozhodovat bez souhlasu Generální rady, tedy konzultorů. Dokonce žádali – bezvýsledně – Ministerstvo kultury, aby se mohlo s majetkem Řádu nakládat jen s jejich kontrasignací. S manipulací s majetkem nad 20 milionů je nutný souhlas biskupské konference a nad 40 milionů souhlas Vatikánu.

ParlamentníListy.cz mají informace o dalších možných nestandardních záležitostech, ale ty zatím prověřujeme a případně o nich budeme informovat.

David Kučerka mimo jiné vykonává funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti u kostela sv. Františka z Assisi Praha-Staré Město a administrátora Římskokatolické farnosti u kostela Všech svatých Praha-Slivenec. Na stránkách LinkedIn Kučerka uvádí, že je vedoucím právního oddělení správy majetku v řádu křižovníků.

Vizitace z Říma. Duka vizitátor

Podle informací redakce probíhá od dubna loňského roku na základě stížností a dopisů ostatních bratrů do Vatikánu apoštolská vizitace nařízená Kongregací pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života. Vizitací je mimo jiné pověřen arcibiskup kardinál Dominik Duka, který je mimo jiné adresátem i jednoho dopisu řádových bratří, kteří ho naléhavě žádali o pomoc. Nicméně ačkoli probíhá vizitace, nebyla nijak pozastavena či omezena práva velmistra Šedivého ohledně nakládání s majetkem Řádu.

Kardinál Duka Šedivého benedikoval a ten byl jmenován v červnu 2011 velmistrem Řádu na šest let. Mandát by mu měl tedy vypršet příští rok.

ParlamentníListy.cz požádaly o vyjádření Kučerku i Šedivého a zaslaly jim dotazy na jejich veřejně uvedné e-mailové adresy, avšak ani jeden z nich nereagoval.

Redakce oslovila i arcibiskupa Dominika Duku. „Kardinál Duka jako jeden z vizitátorů spolupracoval v rámci komise na dokumentu, který bude předložen Kongregaci pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života. Ta v této věci rozhodne. Podle kardinála Duky zmiňovaná obvinění nebyla potvrzena,“ odpověděl ParlamentnímListům.cz Aleš Pištora, tiskový mluvčí Arcibiskupství pražského.

Podrobné vyjádření arcibiskupa Dominka Duky zaslané po publikování článku ZDE.

Kultura gay. Podnikání v kadeřnictví prý vyvíjí se svým intimním přítelem…

ParlamentníListy.cz mají k dispozici tři dopisy, ze kterých budeme citovat. A nespokojení a znepokojení členové Řádu napsali dopisů mnohem více. Dopis adresovaný kardinálovi Dominikovi Dukovi z 5. srpna 2014 podepsali bývalý velmistr Řádu Jiří Kopejsko, Josef Hudec (konzultor), Lukáš Lipenský (konzultor), Marek Pučalík (konzultor), Miroslav Chlupsa (konzultor, tehdejší generální ekonom), Martin Pastrňák, Tomáš Koňařík, Gabriel Mulamuhič. Dle našich informací má nyní řád 16 členů a 4 novice.

V tomto dopise signatáři zpochybňují, že by měl být David Kučerka vysvěcen na kněze a obracejí se ke kardinálovi Dukovi dle vlastních slov s „voláním o pomoc“, aby zabránil vysvěcení Kučerky. Ohledně přípravy svěcení se prý nekonalo žádné předepsané šetření vztahující se k vlastnostem požadovaným u svěcenců dle can. 1051 CIC.

A pak podepsaní vznášejí své výhrady k samotnému Kučerkovi: „Domníváme se, že jeho křest i vstup do Řádu byl plánován a motivován pouze ambicemi mocenskými a materiálními, nikoli upřímnou snahou po duchovní cestě.“

Dále uvádějí, že tehdejší jáhen Kučerka nadále podniká. „Podnikatelskou činnost Kučerka vyvíjí společně se svým přítelem ‚vlasovým mágem‘ *** (jeho jméno známe, ale neuvádíme, protože zatím nemáme informace, že by se podílel na řízení a hospodaření Řádu – pozn. redakce), provozujícím kadeřnické salóny v Praze a v Plzni. ***… večery tráví společně s Kučerkou v bytě Kučerkovi přiděleném bez svolení Rady a převora, který se nachází v pražském klášteře mimo komunitu Klauzury, přičemž je zcela zjevné a mimo jakoukoli pochybnost, že se jedná o přítele intimního,“ píše se v dopise.

Autoři dopisu se pak odvolávají na instrukci Kongregace pro katolickou výchovu ze dne 4. listopadu 2005, která se zabývá možností kněžství u homosexuálů. Tato instrukce nezakazuje svěcení homosexuálů jako takových, ale zakazuje přijímání do seminářů a svěcení takových osob, které „praktikují homosexualitu, ukazují se u nich silně zakotvené homosexuální tendence a vytvářejí takto v Církvi tzv. kulturu gay“. „Tato charekteristika popisuje přesně našeho spolubratra jáhna Kučerku. Obáváme se, že pokud by měl být zanedlouho vysvěcen na kněze, stalo by se to pouze ke škodě našeho Řádu i celé Církve a v jeho případě nadto jednoznačně účelově, bez skutečného povolání ke kněžství,“ píší o Kučerkovi členové Řádu.

Členové Řádu si dále stěžují, že Kučerka se téměř neúčastní duchovního života v pražské řádové komunitě, kam náleží. Dále uvádějí, že Kučerka vlastní bytovou jednotku č. 1250/11 na adrese Kotíkovská 1250/65, Plzeň, na které vázne zástavní právo smluvní ve výši 1 870 000 korun a Kučerka prý platí hypotéční úvěr z neznámých finančních zdrojů. Kučerka prý také v době, kdy měl být vysvěcen na kněze, neměl řádně dokončené filozoficko-teologické studium.

Se silným znepokojením sledujeme Kučerkovy snahy o majetkové a mocenské ovládnutí celého Řádu…

Pisatelé dopisu také informují arcibiskupa Duku, že při rozhodování o připuštění ke slavným slibům Kučerky se část konzultorů vyslovila negativně a navrhla alespoň odklad slavných slibů. Ty se však přesto uskutečnily. (A svěcení nakonec také.)

„Existuje proto silná pochybnost, zda jeho (Kučerkovy – pozn. redakce) slavné sliby byly vůbec platné z důvodů parity při hlasování, kde rozhodl hlas velmistra. V obecné rovině jsme vznesli dotaz na našeho největšího odborníka na kanonické právo pana profesora Ignáce Hrdinu a rovněž on vyslovil názor, že v takovémto případě je třeba slavné sliby považovat za neplatné. O tom rozhodla i Papežská komise pro autentický výklad Kodexu kanonického práva, kdy odpověděla negativně na otázku, ‚zda v případech, kdy se k jednání představeného vyžaduje souhlas nějakého sboru nebo shromáždění osob podle kán. 127 § 1, má představený právo hlasovat s ostatními, byť jen proto, aby zvrátil rovnost hlasů při hlasování.´(Acta Apostolicae Sedis 77, 1985, 771),“ napsali řádoví bratři.

Situace v Řádu je dle pisatelů vážná i v jiných ohledech: „Se silným znepokojením sledujeme Kučerkovy snahy o majetkové a mocenské ovládnutí celého Řádu. Rozhodování v Řádu se děje bez účasti řádových bratří, zejména Generální rady, přičemž Velmistr je zcela pod vlivem Kučerky, který úspěšně manipuluje se vším a se všemi v budově pražského konventu.“

A dopis dále upozorňuje na údajně nekalé nakládání s majektem: „Kučerka bez svolení, pověření a kontroly Řádových orgánů řeší nakládání s majetkem včetně RESTITUCÍ. Existuje důvodné podezření, že nečestně hospodaří s majetkem Řádu. Důsledkem jeho kontaktů s developery a investory je tak například ztráta pozemků a velkostatku v Dobřichovicích. Do budoucna se obáváme ztrát ještě mnohem větších. Dnes de facto náš Řád nekale řídí Kučerka, bez zodpovědnosti, bez souhlasu, bez pověření Řádovými orgány a bez svolení Kongregace pro řeholníky. Přestože Generální rada Řádu nese zodpovědnost za rozhodování a činnost Řádu, současný Velmistr své kroky s ní nekonzultuje a jedná pouze o své vůli, což v praxi znamená podle Kučerkových rad.“

Řádoví bratři kardinála Duku v závěru dopisu žádají, aby Kučerka nebyl vysvěcen na kněze. Ten však přesto následně na kněze vysvěcen byl, ačkoli Duka o výše uvedných pochybnostech věděl.

Prohlašujeme, že kněz David Kučerka je členem našeho Řádu neplatně…

Dopis profesorovi církevního práva Prof. JUDr. Ignáci Antonínu Hrdinovi, DrSc., O.Praem, který je strahovským kanovníkem, podepsali stejní signatáři jako dopis Dukovi. „My, níže podepsaní, místopřísežně prohlašujeme, že kněz David Kučerka dle našeho názoru, zkušeností a přesvědčení je členem našeho Řádu neplatně,“ uvádí autoři dopisu.

Argumentují mimo jiné kanonickým právem kodexu církevního práva. Aby byl noviciát vykonán platně, vyžaduje dle can. 648 § 1 CIC přítomnost novice v komunitě noviciátu po dobu 12 měsíců. Pokud nepřítomnost novice v noviciátu překročí tři měsíce, je podle ustanovení can. § 649 1 CIC noviciát neplatný. „Tento univerzálně platný předpis je převzat rovněž do konstitucí našeho Řádu, čl. 61, 62. Po neplatně konaném noviciátu pak není možné ani platně složit řeholní sliby,“ upozorňují bratři.

Skladiště kadeřnických potřeb v klášteře

„V části pražského kláštera, kam sporadicky dojížděl, si David Kučerka v době noviciátu udělal (spolu se svým společníkem ***, provozujícím kadeřnické salony v Praze a Plzni) dokonce i skladiště kadeřnických potřeb. Avšak ani v době, kdy byl David Kučerka v klášteře přítomen, neprobíhala jeho řádná řeholní formace. Neúčastnil se pravidelně rozjímání a chórové modlitby, ani pravidelně nepřistupoval ke svátostem,“ píší řádoví bratři.

Autoři uvádějí, že ke slavným slibům byl Kučerka připuštěn současným velmistrem Josefem Šedivým proti vůli konzultorů Řádu, což by samo o sobě rovněž zakládalo jejich neplatnost.

„Vzhledem k tomu, že k osobě Kučerky byly silné výhrady ze strany většiny členů Řádu, při hlasování o jeho připuštění ke slavným slibům tři z pěti konzultorů Řádu hlasovali proti jeho definitivnímu začlenění do Řádu slavnými sliby. Pan velmistr Šedivý poté protiprávně stejnou záležitost, o které již jednou bylo hlasováním rozhodnuto, předložil k hlasování při dalším setkání konzultorů. Při tomto druhém setkání konzultor P. Lipenský, vzhledem k tomu, že ve věci již jednou bylo rozhodnuto a první rozhodnutí považoval za platné, odmítl nově hlasovat a hlasování se zdržel. Při tomto druhém hlasování tak byli ze čtyř zbývajících konzultorů dva pro připuštění ke slavným slibům a dva proti. Pan velmistr Šedivý pak rozhodl svým hlasem, že Kučerka slavné sliby skládat bude,“ upozorňují signatáři.

Dle autorů dopisu byl tento postup velmistra Šedivého viditelně v rozporu s ustanoveními č. 72–75 řádových stanov, které se odvolávají na can. 656 a 657 CIC. „Pokud se většina konzultorů v takto závažných otázkách vysloví nesouhlasně, není možné, aby se vyšší řeholní představený neřídil jejich názorem,“ dodali autoři dopisu.

Velmistr řádu prý svévolně nakládá s historickým majetkem řádu – prodává ho za nevýhodných podmínek…

ParlamentníListy.cz mají v rukou ještě jeden dopis, který je adresovaný na Ministerstvo kultury ČR, odbor církví, a který podepsali konzultoři Josef Hudec, Lukáš Lipenský a Marek Pučalík.

„Dovolte nám, níže podepsaným konzultorům Řytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, vyjádřit náš společný nesouhlas s protiprávním jednáním našeho statutárního orgánu, kterým je v tomto období velmistr P. Pharm. Dr. Mgr. Josef Šedivý, O. Cr. Statutární orgán – velmistr jedná přes naše upozornění bez souhlasu Generální rady Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, a dokonce činí vážné a protiprávní kroky bez vědomí rady a celého společenství členů Řádu,“ píší konzultoři.

Jednání statutárního orgánu, tedy velmistra Šedivého, je dle nich v rozporu s právním předpisem Řádu, kterým je Řehole a Konstituce Řádu Křižovníků s červenou hvězdou, Kodex církevního práva a Řeholní právo.

„Statutární orgán – velmistr Řádu svým dlouhodobým jednáním, na které jsme upozorňovali jak jeho osobně, tak i nám nadřízené orgány na Kongregaci pro řeholníky v Římě ve Vatikánu, přímo u Papežského stolce, respektive u Státního sekretariátu, porušuje Konstituce našeho Řádu, kterými je povinen se řídit jako každý člen našeho Řádu. Jedná se zejména o samozvané a svévolné řízení bez účasti hlavního ekonoma P. Miroslava Chlupsy a konzultorů rady našeho Řádu jmenovaných přímo Kongregací pro řeholníky v Římě… Statutární orgán – velmistr řádu svévolně nakládá s historickým majetkem Řádu – prodává ho za nevýhodných podmínek,“ upozorňují konzultoři.

„Žádáme Vás tímto, abyste na základě našeho vatikánského jmenovacího dekretu Konzultorů zapsala naše hlasovací a rozhodovací právo vyplývající z Konstituce našeho Řádu do práva světského, kontrasignací dnes stávajícího pouze jediného podpisu neomezeného statutárního orgánu našeho Řádu. Vzhledem k vážnosti situace a zároveň nebezpečí z ohrožení nekalého jednání Vás prosíme o rychlé jednání,“ vyzvali Ministerstvo kultury konzultoři Hudec, Lipenský a Pučalík.

ParlamentníListy.cz požádaly o vyjádření k dopisům tři uvedené konzultory a tehdejšího ekonoma Chlupsu. Všichni víceméně pouze uvedli, že probíhá vizitace a že k záležitosti se více nechtějí vyjadřovat s tím, že jde o interní záležitost.

Jediný český řád. Založený sv. Anežkou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou je řádem s velkou tradicí. Jde o jediný řád českého původu. Vyvinul se z laického špitálního bratrstva, založeného roku 1233 sv. Anežkou Přemyslovnou (1211–1282) u kostela sv. Haštala v Praze. Roku 1237 povýšil papež Řehoř IX. bratrstvo na řád s řeholními pravidly. Od roku 1238 měl řád již vlastní samosprávu. Po kratším pobytu u kostela sv. Petra na Poříčí se roku 1252 křižovníci trvale usidlují u Juditina mostu, kde byl záhy vybudován klášter, špitál Svatého Ducha s kostelem sv. Františka. 

Pro Řád nejvýznamnější období nastává v letech 1561–1694, kdy řádoví velmistři byli zároveň i pražskými arcibiskupy s výjimkou arcibiskupa Matouše Ferdinanda Sobka z Bilenbergu (10. 6. 1668 – 29. 4. 1675), který nebyl postulován na generála a velmistra řádu. 

Za nacistické okupace byly budovy pražského řádového centra zabrány pro potřeby protektorátních úřadů a gestapa. V roce 1950 pak komunistický režim křižovníky znovu vyhnal a do jejich pražského areálu nastěhoval část Ministerstva vnitra. Obdobně byli zbaveni i ostatních nemovitostí a majetku. 

Ještě před pádem komunismu došlo v Římě ke kanonizaci sv. Anežky a všichni poutníci z Čech a Moravy byli označeni křížovnickými symboly – křížem a hvězdou. Řád přispívá na různé sociální programy a na provoz nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. 

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lukáš Petřík

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Za politickým podříznutím Udženiji byla pouhá dvě slova. A dávná akce Jaromíra Soukupa… Vlivný člen ODS promluvil

14:57 Za politickým podříznutím Udženiji byla pouhá dvě slova. A dávná akce Jaromíra Soukupa… Vlivný člen ODS promluvil

Po neúspěchu Alexandry Udženiji ve volbě prvního místopředsedy ODS zavládl na víkendovém kongresu ne…