Ing. Adam Rykala

  • ČSSD
  • Ostrava-Jih
  • radní městské části
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,49. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

04.01.2016 11:51:15

Jaké změny přináší rok 2016

Jaké změny přináší rok 2016

Stejně jako každý rok byla i letos přijata řada zákonů, které budou mít od 1. ledna dopad na občany. Na tomto místě bych rád poskytl shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti financí a činností úřadů.

Změny finančních zákonů

V oblasti financí došlo k řadě změn a to v podstatě ve všech významných oblastech.

Zvýšení minimální mzdy

S platností od 1. 1. 2016 dochází k opětovnému zvýšení minimální mzdy a to na 9 900 Kč. V souvislosti s tím se změní také řada podmínek pro zisk daňového zvýhodnění, které se velmi často počítají právě z její výše.

Zvýšení hranice pro daňový bonus

Mění se také výše dolní hranice pro vznik nároku na daňový bonus – nově je byla stanovena na 59 400 Kč, tedy ve výši šestinásobku minimální mzdy. Nárok na měsíční daňový bonus, který se počítá z poloviny minimální mzdy, byl logicky zvýšen na 4950.

Zvýšení slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení

V důsledku zvýšení minimální mzdy se také změní výše slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení. Nově je možné si odepsat až 9 900 Kč ročně. Spolu s tím souvisí také změna podmínek pro uplatnění této slevy, jelikož nově jsou definována předškolní zařízení:

  • mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí
  • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině
  • zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině
  • zařízením služby péče o dítě v dětské skupině
  • mateřskou školou podle školského zákona

Změny v penzích

Konec II. pilíře

Dochází k ukončení spoření v tzv. II. pilíři. V roce 2016 dojde k likvidaci důchodových fondů a prostředky budou vráceny účastníkům. Ti si budou moci vybrat, zda je chtějí vyplatit přímo nebo převést na smlouvu o penzijním připojištění (III. pilíř) nebo na doplňkové pojištění.  V případě, že účastník II. pilíře nesdělí, jakým způsobem záležitost vypořádat, dojde k převedení prostředků na účet finanční správy, kde o ně bude moci následně požádat.

Osvobození penzí

Nově budou osvobozeny důchody ve výši 356 400 Kč ročně a osvobozeny penze z III. pilíře pokud je doba jejich pobírání delší než 10 let.

Daňové změny

Zvýšení daní z hazardu

Od 1. 1. jsou zvýšeny sazby daní z loterií a jiných her. Jedná se o první krok, který bude následovat od ledna 2017 nová právní úprava zdanění hazardních her.

Zvýšení spotřební daně na tabákové výrobky

Dojde ke zvýšení spotřební daně u cigaret a dalších tabákových výrobků v rámci tříletého plánu. Sazby budou zvyšovány celkem 3x, počínaje právě rokem 2016. Zdražení bude činit 3 Kč na krabičku, v dalších letech pak 1 Kč a 1,20 Kč na krabičku. Na trh tak budou od počátku nového roku zaváděny výrobky s vyšší sazbou spotřební daně. Cigarety s předchozí sazbou daně (označené písmenem „P“) bude možné prodávat do konce března 2016. Novou sazbu reprezentuje písmeno „S“.

Snížení daňových výhod biopaliv

Snížení daňových výhod se dočkají také biopaliva. V souladu s legislativou Evropské unie nebude možné tato biopaliva započíst do plnění minimálních podílů biopaliv, které mají být za daný rok uvedeny na trh. Od 1. 7. 2016 pak bude rozšířena možnost zvýhodnění motorové nafty spotřebované v rostlinné prvovýrobě i na naftu ve výrobě živočišné.

Daně z nabytí nemovité věci

Daň z nabytí nemovité věci bude nově od 1. 4. 2016 platit výhradně nabyvatel nemovité věci. Dojde k zániku institutu ručitele daně. Kupující nyní bude platit daň přímo bez prostředníků, čímž se zamezí možnosti podvodného jednání.

Daně z pozemku

Od 1. 1. 2016 dochází také ke změnám v dani z pozemku. Pozemek bude nově zohledněn v koeficientu, kterým se opravuje podlahová plocha jednotky pro stanovení základu daně ze staveb a jednotek.

Změna v poplatcích za komunální odpad

Nezletilé osoby umístěné v dětských domovech, diagnostických ústavech, domovech pro seniory a podobných zařízeních jsou nově osvobozeny od placení poplatků za komunální odpad. Odpovědnost za hrazení komunálních plateb za své děti nesou rodiče. Obecní úřady také dostanou možnost prominout poplatek na individuální žádost poplatníka či v případě živelných událostí.

Změna místně příslušného správce daně

Místně příslušným správcem daně osob povinných k dani, které nemají sídlo ani provozovnu, v ČR se nově stává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj.

Změny v daňových přiznáních

Nově vzniká povinnost plátcům podávat kontrolní hlášení k DPH, elektronicky ve formátu stanoveném správcem daně. Kontrolní hlášení musí obsahovat informace o vydaných dokladech. Právnické osoby podávají hlášení měsíčně do 25. dne následujícího měsíce, fyzické pak měsíčně či čtvrtletně dle periody podávání daňového přiznání.

Od 1. 1. 2016 také dochází ke zrušení výjimek z elektronické formy podávání daňových přiznání k DPH pro fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně po sobě jdoucích měsíců nepřesáhl 6 mil. Kč. Nově vzniká i těmto plátcům povinnost podávat daňové přiznání elektronickou formou. Elektronická podání bude možné autorizovat datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Parlament má také na stole návrh zákona o prokazování původu majetku, který by měl umožnit správci dani vyzvat poplatníka k prokázání příjmů, jestliže existuje alespoň 7 mil. rozdíl mezi nárůstem jmění poplatníka a jeho spotřebou.

Změny v evidenci obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

Od 1. 1. 2016 dochází také k několika změnám v oblasti komunikace s úřady a vyřizování důležitých dokumentů.

Trvalý pobyt

S platností od 1. 1. 2016 je nutné uhradit správní poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého bydliště ve výši 100 Kč za každou osobu. Stejná sazba je stanovena také v případě ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR.

Hlášení o ukončení trvalého pobytu v České republice bude možné i na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Ostatní správní poplatky zůstávají beze změn.

Občanské průkazy

Vyhotovené průkazy jsou standardně přebírány bezplatně u úřadu, u kterého byla podána žádost. V případě, že občan požádá o převzetí průkazu u jiného úřadu, bude mu účtován správní poplatek ve výši 100 Kč.

Občanské průkazy občanů starších 70 let mají nově platnost 35 let.

Nově přibyla také možnost požádat si o vystavení nového občanského průkazu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti původního OP. Je možné tuto službu využít v případě zápisu titulu, vědecké hodnosti nebo jiných osobních důvodů. Tento úkon je zpoplatněn 200 Kč.

Platnost občanského průkazu nově skončí také ukončením trvalého pobytu na území ČR.

Cestovní doklady

Nově se ruší vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji. Zároveň je možné podat žádost o vydání cestovního pasu od 1. 1. 2016 u úřadů s rozšířenou působností. Stejně jako v případě občanských průkazů platí, že jestliže se občan rozhodne vyzvednout svůj pas u jiného úřadu, než u kterého podal žádost o jeho vydání, bude úkon zpoplatněn 100 Kč.

Jestliže občan požádá o vydání pasu v kratší lhůtě než 30 dní, bude mu vydán ve lhůtě 6 pracovních dnů bez dne podání žádosti. Vydáván bude pas s biometrickými údaji a splatností 10 let pro občany starší 15 let a s platností 5 let pro občany mladší 15 let. Správní poplatek za vydání pasu ve zkrácené lhůtě bude činit 4000 Kč, v případě osob mladších 15 let pak 2000 Kč. Vydání tohoto pasu bude možné pouze na území České republiky. Správní poplatky za vydání pasu ve lhůtě 30 dnů zůstávají ve stejné výši, tedy 600 Kč u občanů starších 15 let a 100 Kč u občanů mladších 15 let.

Pokud občan požádá o vydání pasu u zastupitelského úřadu, může jej převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout