Etický kodex redakce ParlamentníListy.cz

01.01.2018 0:00

Etický kodex redakce ParlamentníListy.cz
Foto: www.ourmedia.cz
Popisek: Logo společnosti OUR MEDIA a.s.

 

 1. Každý člen nebo spolupracovník redakce (dále jen „člen redakce“) ParlamentníListy.cz (dále jen „PL“), který se podílí na tvorbě, editaci, korektuře či publikaci textu, se musí řídit platnými právními předpisy České republiky a EU a dodržovat rámec všeobecného vnímání dobrých mravů.
 2. Člen redakce PL musí pracovat v souladu autorskoprávními předpisy.
 3. Člen redakce PL musí poskytovat čtenářům pravdivé, přesné, ověřené a nezkreslené informace.
 4. Člen redakce PL odmítá vydávat nepravdivé či jen částečně pravdivé informace pod jakýmkoliv příslibem, či nátlakem (aktivně dezinformovat), stejně jako odmítá zadržovat jakékoliv informace (pasivně dezinformovat).
 5. Člen redakce PL přináší co nejpřesnější a nejucelenější informace, snaží se o to, aby text nebyl zkreslen nevhodným titulkem nebo fotkou. Za nevhodný titulek lze považovat i ten, který obrací původní vyznění textu.
 6. Člen redakce PL musí v textu rozlišovat fakta od osobních názorů.
 7. Názory, komentáře, glosy či autorské analýzy, které jsou vkládány členem redakce PL, jsou jasně a srozumitelně odděleny od redakčních materiálů. Autor názoru a případný zdroj musí být vždy uveden.
 8. Člen redakce PL, který žádá o informace, se musí představit jako redaktor PL a sdělit důvod, proč je potřebuje znát.
 9. Člen redakce PL nepoužívá pro získávání informací či fotografií nepoctivé prostředky. Nesmí také využít dobré víry kohokoliv.
 10. Pokud člen redakce PL čerpá z cizího zdroje, musí být tento zdroj vždy uveřejněn.
 11. Při přebírání článků z jiných médií člen redakce PL uvede (či „odkáže na“) původní zdroj.
 12. Identita zdroje může být utajena kvůli jeho ochraně nebo z jiného závažného důvodu. V případě utajení zdroje v souvislosti s článkem spojeným s možným rizikem žalob musí být s identitou utajeného zdroje seznámen šéfredaktor či vedení redakce PL..
 13. Člen redakce PL uvádí zdroj fotografií a videí a ověřuje možnost užití těchto materiálů, pokud se jedná o přebírané věci, například ze sociálních sítí.
 14. Člen redakce PL, který se podílí na textu, se vyvaruje vulgarit. (následující text tohoto článku byl doplněn 1.1.2020) V případě, že takovou mluvu používá veřejně známá osoba, člen redakce nezkresluje vnímání takové osoby skrýváním vulgarit, nicméně v titulku se od takového chování distancuje vložením asterixu do sporných výrazů.
 15. Pokud je v článku o někom informováno negativně, dotčená osoba/společnost musí vždy dostat prostor ke svému vyjádření. Takovéto vyjádření musí být vždy uvedeno v článku. Pokud oslovený nereaguje v adekvátní době, v článku musí být tato skutečnost zmíněna, stejně jako počet urgencí, kdy bylo o vyjádření usilováno.
 16. Přímé citace člen redakce PL neupravuje. Pokud přeci jenom musí být upraveny, nesmí ztratit svůj význam a měly by být konzultovány s jejich autorem.
 17. Pokud člen redakce PL plánuje/připravuje obsah, jehož zveřejnění by mohlo být spojeno s rizikem žaloby, musí jeho uveřejnění konzultovat s šéfredaktorem redakce PL, ředitelem redakce PL nebo ředitelem PL. Člen redakce PL si v takovém případě musí ponechat všechny materiály, ze kterých vycházel, pro případnou dokumentaci u soudního řízení.
 18. Pokud se v článku vyskytne chyba či nepřesná informace, která by mohla kohokoliv poškodit, musí být v co nejbližší době opravena členem redakce PL, který ji objevil nebo byl pověřen její opravou. (následující text tohoto článku byl doplněn 1.2.2022) Pokud je u zpravodajského článku nahlášena chyba pomocí funkcionality FactChek (BETA), musí člen redakce reagovat v nejkratší možné lhůtě. E-mailová notifikace pro uživatele žádající o přezkum správy by měla být odeslána včetně odůvodnění do 30ti dnů od podaného hlášení.
 19. Člen redakce PL nepublikuje zpravodajské články vycházející pouze z informací z jednoho zdroje. Výjimku tvoří zprávy z agentur, texty statistického charakteru či různé projevy, u kterých je zdroj informací jasný.
 20. Člen redakce PL respektuje soukromí osob, o kterých informuje. Veřejně známé osoby požívají menší ochrany než běžní státní občané. Známá osoba má větší odpovědnost za své jednání vůči společnosti.
 21. Člen redakce PL musí mít na vědomí, že veškerá jeho soukromá vyjádření, která jsou publikována na sociálních sítích, mohou být vnímána jako postoj redakce PL, proto se vyvaruje jakýchkoliv vyjádření, která jsou v rozporu s postojem redakce PL nebo v rozporu s Etickým kodexem redakce PL.
 22. Prostřednictvím sociálních sítí nebude člen redakce PL kritizovat práci redakčních kolegů, a to ani z konkurenčních médií. Jedinou výjimkou je upozornění na faktické chyby nebo nepřesnosti v publikovaném obsahu.
 23. Člen redakce PL zachová loajalitu svému titulu. Pokud to nebude výslovně a explicitně požadováno, nikdo nebude poskytovat žádné informace, které se týkají plánovaného uveřejňování a plánů redakčního týmu nebo plánů společnosti NAŠE MÉDIA a.s. Pokud bude člen redakce PL osloven k poskytnutí takové informace, zdvořile tazatele odmítne s tím, že tyto informace je kompetentní podat ředitel PL, nebo vedení společnosti NAŠE MÉDIA a.s.
 24. Člen redakce PL nepřijme dar nebo výhodu, pokud by tím byla ohrožena jeho objektivita a nestrannost. Pokud se člen redakce PL rozhodne přijmout jakýkoliv dar či výhodu, předem o tom informuje ředitele redakce PL, nebo vedení společnosti NAŠE MÉDIA a.s.
 25. Každý zaměstnanec a člen redakce PL bude v maximální možné míře chránit všechna osobní a citlivá data, se kterými přijde do styku, zavazuje se respektovat a dodržovat veškeré interní předpisy týkající se ochrany těchto dat a ochrany soukromí a zároveň se zavazuje plně respektovat a dodržovat platnou legislativu ČR a EU týkající se ochrany těchto dat a ochrany soukromí.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Redakce

inflace

jeden z posledních vašich slibů byl, že inflace klesne. A zase jste se hodně mýlil, inflace v České republice stoupá!! jak je to možné?? Stát vám platí 14 poradců, mezi nimi Křečka, to ani on nevěděl že inflace a ceny budou neustále stoupat?? Tak k čemu tam vlastně všichni jste ???

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Další články z rubriky

Všeobecné podmínky používání služby ParlamentniListy.cz

0:00 Všeobecné podmínky používání služby ParlamentniListy.cz

Následující podmínky ve verzi v003 upravují používání služby ParlametníListy.cz od 20.1.2023