Všeobecné podmínky pro používání služby Předplatné ParlamentníListy.cz

13.12.2020 0:00

Všeobecné podmínky pro používání služby Předplatné ParlamentníListy.cz
Foto: ParlamentníListy.cz
Popisek: Předplatné služby ParlamentníListy.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné serveru Parlamentnílisty.cz (dále jen „Podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností OUR MEDIA, a.s., se sídlem Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 13000 Praha 3, IČO: 28876890, DIČ: CZ 28876890, email: info(zavináč)ourmedia.cz, telefon +420 272 681 142, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15201 (dále jen „Poskytovatel“), následně od 1.7.2023 mezi obchodní společností NAŠE MÉDIA a.s.,  sídlem Nad pomníkem 467/9, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, IČ: 19351356, vedenou u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 28161 - 2 a třetími osobami (dále jen „Uživatel“, společně s Poskytovatelem dále jen „Smluvní strany“) vznikající ze smluv o poskytování přístupu do služby Předplatné ParlamentníListy.cz (dále jen „Služba“), která spočívá ve zpřístupňování vybraného textového, audio či audiovizuálního obsahu a dalších služeb Poskytovatele či jiných osob na stránkách www.parlamentnilisty.cz, případně dalších stránkách Poskytovatele. Obsah je zpřístupňován pouze registrovaným platícím uživatelům, nestanoví-li Poskytovatel jinak.

1.2. Služba je dostupná prostřednictvím přihlašovacího formuláře na www.parlamentnilisty.cz/predplatne. Služba není určena osobám mladším 15 let.

1.3. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku Smluvní strany ujednávají, že Poskytovatel může tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, a to zejména v případě:


a)    změny právních předpisů,

b)    změny technických podmínek dodavatelů služeb Poskytovateli,

c)    změny výkladu právních předpisů,

d)    změn technických parametrů internetu,

e)    změn v odvětví srovnatelných služeb,

f)    změn licenčních podmínek ze strany třetích osob pro autorskoprávně chráněný obsah užívaný v rámci Služby apod.


1.4. Změna Podmínek bude uživateli oznámena elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 3) anebo (podle volby Poskytovatele) zobrazením upozornění po přihlášení uživatele do uživatelského rozhraní jeho účtu. Změnu Podmínek, která se na něj bude vztahovat, může Uživatel odmítnout. V takovém případě může smlouvu o poskytování služeb kterákoliv ze smluvních stran vypovědět písemně s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která začne běžet od prvního dne měsíčního předplatitelského období následujícího po doručení výpovědi a skončí posledním dnem takového období. Výpověď může být provedena i e-mailem z e-mailové adresy uvedené v uživatelském účtu Uživatele nebo z příslušného e-mailu Poskytovatele.

1.5. Vyslovením souhlasu s novou verzí Podmínek uživatelem pozbývají předchozí Podmínky vůči takovému Uživateli účinnosti a nová verze Podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Pro informaci o způsobu zpracování osobních údajů uživatelů platí vždy nejnovější verze poučení o tomto zpracování uvedená na webových stránkách Služby.

1.6. Uživatel se okamžikem registrace a/nebo započetím užívání Služby zavazuje, že bude Službu užívat v souladu s těmito Podmínkami, právními předpisy a pokyny Poskytovatele a zavazuje se dodržovat tyto Podmínky.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1. Uživatelským účtem (dále jen „Uživatelský účet“) se rozumí registrace Uživatele na službě Poskytovatele, řádně dokončená v souladu se Všeobecnými podmínkami služby ParlamentníListy.cz, jejichž aktuální znění je k nalezení v patičce každé stránky www.parlamentnilisty.cz pod odkazem „VOP“. Registraci uživatele je možné provést z jakékoliv stránky serveru ParlamentníListy.cz pomocí tlačítka „registrace“, které odkazuje na URL registračního formuláře, umístěného na URL https://www.parlamentnilisty.cz/profily-sprava/ProfileRegistration.aspx.

2.2. Uživatel je při registraci povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje. Uživatelské účty, jejichž prostřednictvím je možné publikovat obsah, může Poskytovatel při registraci ověřovat automatizovaně (ověření telefonního čísla a e-mailu), nebo osobně (typy účtů Politik, Politická strana, Instituce, typicky kontakty, funkce atd.) a povolit využití Uživatelského účtu teprve po ověření (autorizaci) těchto údajů). Osobní údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné.

2.3. Každý Uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.

2.4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel bere na vědomí, že přihlašovací údaje mohou být využity i pro přihlašování na jiné internetové stránky provozované Poskytovatelem, případně jiné partnerské stránky a mohou tak být s těmito službami sdíleny v případě, kdy uživatel o přihlášení na takovou stránku požádá. Poskytovatel důrazně doporučuje uživatelům používat alespoň 8místné heslo zahrnující jak velká a malá písmena, tak číslice (pročež Uživateli poskytuje při zadání hesla vizuální nástroj pro dodržení těchto běžných standardů, nicméně Uživatel může zvolit libovolné heslo). Pro přihlášení ke službám Poskytovatele je také důrazně doporučeno zvláštní heslo odlišné od služeb jiných poskytovatelů.


3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB


3.1. Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování přístupu do Služby (dále jen „Smlouva“) může provést pouze Uživatel s aktivním Uživatelským účtem vytvořením objednávky (dále jen „Objednávka“).


a)    Uživatel, který s Uživatelským účtem, který není aktivní (nevyužívaný déle jak 3 měsíce / banovaný, nebo zablokovaný kvůli porušení Všeobecných podmínek používání služby ParlamentníListy.cz / ještě neautorizovaný účet), může o zaktivnění účtu požádat Poskytovatele písemnou žádostí odeslanou na e-mail superadmin(zavináč)parlamentnilisty.cz. Poskytovatel není povinen účet autorizovat nebo opětovně povolit jeho využití, avšak vždy v souladu se Všeobecnými podmínkami služby ParlamentníListy.cz.

b)    Uživateli, který nemá Uživatelský účet, bude tato registrace umožněna přímo v jednom z kroků návrhu na uzavření Smlouvy.


3.2.  Objednávku služeb provede uživatele výběrem z aktuální nabídky a stisknutím tlačítka „Koupit“ nebo „Odeslat“.

3.3. V návaznosti na doručení Objednávky Poskytovateli umožní Poskytovatel Uživateli platbu za objednané služby. Uživatel souhlasí, že platbou vyjadřuje souhlas s nabídkou bez výhrady, omezení nebo jiné změny (dále jen „Akceptace“). V návaznosti na přijetí platby odeslané Uživatelem ve prospěch účtu Poskytovatele Poskytovatel vyjadřuje Akceptaci připsáním požadované částky ve svůj prospěch. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Akceptací obou Smluvních stran je Smlouva uzavřena.

3.4. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může začít s poskytováním Služby dle Smlouvy neprodleně po její akceptaci, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

3.5. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít s ním Smlouvu (může odmítnout registraci uživatele), a to zejména u osob, které dříve podstatným způsobem porušily jiné smlouvy s Poskytovatelem. Za tímto účelem povede Poskytovatel v nezbytně nutném rozsahu evidenci takových osob (zejména jejich e-mailových adres a telefonních čísel, vždy v souladu s platnou legislativou a s ohledem na ochranu osobních dat Uživatele). Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může (s ohledem na to, že při začátku poskytování služby je poskytováno bezplatné, či cenově zvýhodněné zkušební období) odmítnout uzavření Smlouvy v případě, kdy by se stejný Uživatel registroval do Služby opakovaně, případně takovému Uživateli odmítnout poskytnout zvýhodněné zkušební období. Za stejného Uživatele se považuje zejména osoba se stejnou e-mailovou adresou, stejnou platební kartou, stejným telefonním číslem či stejným zařízením využívajícím Službu.

3.6. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) si hradí Uživatel sám.

3.7. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3.8. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu, s čímž Uživatel výslovně souhlasí.

3.9. K uzavření smlouvy je standardně nutné vyplnit příslušný formulář na stránce www.parlamentnilisty.cz/predplatne a potvrzení ze strany Poskytovatele (např. zpřístupněním rozhraní). Zjišťování a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky je možné neomezeně až odeslání příslušného formuláře.

3.10. Smlouva včetně Podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn do ní kdykoliv nahlédnout na základě písemné žádosti a prokázání své totožnosti.


4. TRVÁNÍ SMLOUVY


4.1. Není-li výslovně sjednáno jinak, je Smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

4.2. Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou může kterákoliv ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

4.3. Uživatel, který je spotřebitelem, je v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od Smlouvy může Uživatel využít vzorový formulář poskytovaný Poskytovatelem, jenž tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek. Odstoupení nejlépe provede vyplněním formuláře a jeho odesláním z registrační e-mailové adresy na e-mailovou adresu: predplatne(zavináč)parlamentnilisty.cz.

4.4. Výpověď může být Uživatelem provedena i e-mailem z e-mailové adresy uvedené v uživatelském účtu uživatele, případně v rámci rozhraní Služby k tomu určeným nástrojem, pokud bude zprovozněn. Poskytovatel může výpověď odeslat z příslušného e-mailu Poskytovatele či oznámením v rámci rozhraní Služby.

4.5. Není-li stanoveno jinak, je výpovědní lhůta 1 měsíc, a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi a skončí posledním dnem takového měsíce. Právo na výpověď nebo odstoupení plynoucí přímo ze zákona není dotčeno.

4.6. Za výpověď ze strany Uživatele se považuje taktéž to, pokud uživatel neuhradí do 3 dnů od konce posledního aktuálně uhrazeného předplatitelského období cenu za službu na další období (ani její část); v takovém případě zaniká Smlouva uplynutím posledního dne této 3 denní lhůty.

4.7. Za výpověď ze strany Poskytovatele se nepovažuje udělení 1. a 2. banu Uživateli, respektive Uživatelskému účtu. Tyto bany mohou být uděleny za porušení platné legislativy, respektive za porušení Etického kodexu vkládání příspěvků (aktuální verzi naleznete zde: https://www.parlamentnilisty.cz/vop/Eticky-kodex-vkladani-prispevku-156847). První dva bany jsou dočasné, s jasně definovanou délkou omezení přístupu, a jsou udělovány jako upozornění na porušení všeobecných či závazných předpisů zjištěných Poskytovatelem v souvislosti s plněním závazků vyplývajících zejména ze zákona 480/2004 Sb. v platném znění. Uživatel však bere na vědomí, že během banu nebude mít dočasně přístup k Profilu a nebude tak moci dočasně využívat službu Předplatné. Vzhledem k tomu, že přístup je omezen na základě podmínek přijatých předem a svobodně formou informovaného souhlasu, Uživatel se zavazuje, že proti zamezení přístupu z důvodu banu nebude vznášet námitky, ani za takové omezení přístupu nebude a nemůže požadovat finanční náhradu.

  • Ban = internetový výraz označující dočasné či trvalé zablokování přístupu ke službě. Ban může Poskytovatel udělit Uživateli za závažného nebo opakovaného porušení legislativy, Všeobecných podmínek používání služby ParlamentníListy.cz nebo Etického kodexu vkládání příspěvků (který je taktéž dostupný z odkazu v patičce každé stránky www.parlamentnilisty.cz ).  Ban je zároveň opatřením provozovatele, který vede ke kultivaci a pluralitě internetového prostředí.


4.8. Za výpověď ze strany Poskytovatele lze považovat udělení třetího banu Uživateli, respektive Uživatelskému účtu. Tento ban je trvalý. Lze jej udělit za porušení Etického kodexu vkládání příspěvků (aktuální verzi naleznete zde: https://www.parlamentnilisty.cz/vop/Eticky-kodex-vkladani-prispevku-156847).

4.9. Za výpověď ze strany Poskytovatele se automaticky nepovažuje vyoučení Uživatele z Dobré Diskuse. Tato diskuse je zpřístupněna Uživateli služby Předplatné ParlamentníListy.cz s předstihem, jako nezávislý bonus. Uživatel se pro využití sužby Dobrá Diskuse musí samostatně přihlásit ke Kodexu Dobrého Diskutéra. Pokud tento Kodex Dobrého Diskutéra poruší, může mu být moderátorem Dobré Diskuse přístup k této službě zrušen.


5. ÚPLATA (CENA ZA SLUŽBU)


5.1. Služba je poskytována jako úplatná. Uživatel je povinen hradit za službu cenu (úplatu) podle aktuálního ceníku Poskytovatele platného při objednání služby. Aktuální ceník je k dispozici na URL www.parlamentnilisty.cz/predplatne . Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.

5.2. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv ceník změnit, a to vyvěšením nového ceníku na stránkách www.parlamentnilisty.cz/predplatne. Změna ceny se nedotýká již běžících Smluv uzavřených na dobu určitou, kdy Smlouva bude končit méně než 11 měsíců od změny ceníku. Pro Smlouvy uzavřené na dobu neurčitou se změna ceny užije od prvního dne měsíčního předplatitelského období následujícího po oznámení změny ceníku na www.parlamentnilisty.cz/predplatne. Pro Smlouvy uzavřené na dobu určitou s automatickým obnovováním se od prvního dne obnoveného trvání Smlouvy užije cena podle aktuálního ceníku platného od tohoto dne. Uživatel bude na datum automatického obnovení předplatného upozorněn buď systémovým e-mailem, nebo zobrazením v rozhraní Uživatelského účtu, vždy s několikadenním předstihem, aby mohl, v případě neakceptace nových cen, automatickou obnovu předplatného zrušit.

5.3. Úplata může být hrazena prostřednictvím platby platební kartou nebo jakýmkoli jiným způsobem umožněným Poskytovatelem.

 

  • Zálohová faktura - platba za zboží předem na základě zaslané zálohové faktury. Služby budou Uživateli zpřístupněny po úhradě a připsání platby na náš účet. Platba fakturou je možná pouze po předcházející dohodě a pouze u Uživatelských účtů typu POLITIK / ASISTENT / STRANA / OBEC / INSTITUCE.
     
  • Platební brána GoPay - po odeslání objednávky bude zákazník přesměrován na platební bránu společnosti GoPay s.r.o., která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce odešle platbu a prodávající Uživateli zpřístupní Služby ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti GoPay s.r.o.. Citlivé vstupní údaje, které Uživatel zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. S údaji je nakládáno podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet). Poskytovatel a jím pověření Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.


5.4. Není-li stanoveno či sjednáno jinak, je splatnost veškerých faktur či výzev k úhradě do 15 dnů ode dne jejich obdržení.

5.5. V případě platby platební kartou je aktivována možnost automatického placení na dobu neurčitou (strhávání úplaty z bankovní karty Uživatele či jeho účtu, pokud to zvolený systém úhrady umožňuje); učiněním Objednávky Uživatel vyslovuje souhlas s tím, aby byla Poskytovatelem anebo provozovatelem příslušného platebního systému provedena automatická úhrada sjednaných částek v příslušném intervalu bez potřeby osobní autorizace platby ze strany uživatele apod. Frekvence automatického placení odpovídá zvolenému platebnímu období (měsíc, rok), přičemž k úhradě na následující období bude docházet vždy na konci minulého období. Uživatel zároveň bere na vědomí, že číslo platební karty Poskytovatel nebude uchovávat, bude však získávat od provozovatele příslušného platebního systému číselný kód charakterizující číslo karty, tzv. hash (z něhož však nelze číslo karty určit), za účelem kontroly podle čl. II. odst. 2.4.. Uživatel bude na datum automatické úhrady předplatného upozorněn buď systémovým e-mailem, nebo zobrazením v rozhraní Uživatelského účtu, vždy s několikadenním předstihem, aby mohl automatickou obnovu předplatného zrušit.

5.6. Svolení možnosti s automatickou úhradou úplaty je poskytováno na dobu neurčitou a je podmínkou pro užívání Služby v případě, kdy nebude možné Službu uhradit jiným způsobem; pokud bude Služba umožňovat platbu jinými prostředky, bude však Uživatel moci způsob úhrady kdykoliv změnit ve svém uživatelském rozhraní.

5.7. Ke sjednané úplatě bude Poskytovatel účtovat pouze zákonnou daň z přidané hodnoty, jiné daně, poplatky ani náklady nebudou účtovány, ledaže by byly zavedeny po uzavření Smlouvy a podle zákonných předpisů zatěžovaly poskytnutí Služby.

5.8. V případě vypovězení Smlouvy ze strany Poskytovatele dle bodu 4.7, 4.8., nebo 4.9 nemá Uživatel nárok na vrácení poměrné části uhrazené úplaty (ceny) za službu, neboť k takové výpovědi dojde pouze opakovaným jednáním Uživatele, které porušuje podmínky Této Smlouvy a vnořených ujednání.


6. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY


6.1. Na základě Smlouvy je Uživatel oprávněn přistupovat do svého Uživatelského účtu a k nabízenému obsahu, který mu bude zpřístupněn. Ze svého uživatelského rozhraní může Uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu a nastavení volitelných položek účtu.

6.2. Poskytovatel není s ohledem na charakter služby schopen garantovat 100 % dostupnost Služby. Službu tak nemusí Poskytovatel poskytovat v zejména případě:

a)    obvyklé údržby (přičemž tato doba nepřekročí 15 hodin měsíčně), či odstraňování mimořádných poruch,

b)    vyšší moci, tedy např. pokud dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě či jiným poruchám způsobeným třetími osobami, atd.,

c)    výpadků způsobených kybernetickými útoky apod.


6.3. Veškerá doporučení a informace zobrazovaná v rámci informací přístupných v rámci Služby jsou nezávazného charakteru a nejedná se o odborné rady, což bere Uživatel na vědomí. Uživatel je ohledně využití těchto doporučení a informací povinen vždy kontaktovat odborného poradce.

6.4. Poskytovatel negarantuje funkčnost a správné zobrazení digitálního obsahu, pokud Uživatel použije nestandardní webový prohlížeč (za standardní prohlížeče se považují aktuální verze zejména prohlížečů IE10+, FF57+, Opera 57+, Chrome 63+ nebo Safari10+, s povoleným JavaScript, CSS styly a zobrazováním obrázků, popřípadě vhodný ekvivalent verze internetového prohlížeče v používaném přenosném zařízení). Změny po update webových prohlížečů provádí Poskytovatel bez zbytečného odkladu.

6.5. Poskytovatel je oprávněn měnit, doplňovat či omezovat strukturu Služby, poskytované prvky Služby a rozsah Služby, aniž by na to musel uživatele upozorňovat.

6.6. V případech přerušení nebo omezení poskytování Služby z důvodů na straně Poskytovatele je odpovědnost Poskytovatele vůči Uživateli omezena pouze na odpovědnost obnovit poskytování Služby; tuto povinnost Poskytovatel nemá v případě zastavení poskytování Služby. Uživatel předem výslovně souhlasí, že mu nenáleží v právních předpisech připuštěném rozsahu právo uplatňovat jiné nároky z práva z odpovědnosti za vady ani za škodu (včetně ušlého zisku).


7. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY


7.1. Uživatel nesmí v rámci Služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy či s obecně závaznými právními předpisy a to zejména obsah, jenž:


a)    zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,

b)    zasahuje do práv na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob,

c)    vyzývá k násilí,

d)    porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.


7.2. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená Uživatelem v Uživatelském účtu.

7.3. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení Poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu, nebo která by mohla ovlivnit výstupy služeb Poskytovatele.

7.4. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz Služby či serveru Poskytovatele, na kterém je Služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a Službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání Služby další zákazníky Poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval Poskytovatele. Uživatel zejména nesmí server Poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

7.5. V případě, kdy Služba bude umožňovat ukládání anebo zveřejňování informací Uživatelem, bere Uživatel na vědomí, že Poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah takovýchto informací.

7.6. Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci Služby. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit tyto Podmínky (včetně Všeobecných podmínek používání služby Parlamentnílisty.cz, či Etického kodexu vkládání příspěvků), obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, či byl v rozporu se zájmy Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených Uživatelem v rámci Služby bude vůči Poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je Poskytovatel oprávněn neprodleně bez dalšího odstranit obsah informací uložených nebo šířených Uživatelem v rámci Služby.

7.7. V případě, že v souvislosti s plněním Smlouvy bude vůči Poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se Uživatel předat Poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k vyřešení takové žádosti a případně úspěšnému vedení jednání s touto třetí osobou.

7.8. Přístupové údaje a přístup do Služby jsou určeny pouze pro jednu fyzickou osobu a jsou nepřenosné. Uživatel nemá právo poskytnout, ani postoupit, ani pronajímat, ani půjčovat, ani jinak poskytovat třetím osobám oprávnění k přístupu ke Službě zcela nebo zčásti, trvale či dočasně, úplatně či bezúplatně bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Sdílení přístupových údajů mezi vícero fyzickými osobami není přípustné a to ani tehdy, bude-li Uživatelem právnická osoba; právnická osoba je tedy povinna určit jednu fyzickou osobu, která bude mít přístup do služby. Uživatel je povinen uchovávat v tajnosti přístupové údaje do služby, vč. hesla. V případě ztráty přístupových údajů nebo podezření na jejich zneužití či únik je Uživatel povinen bezodkladně informovat Poskytovatele; Poskytovatel však neodpovídá za škodu, která by vznikla zneužitím přístupu do Služby. V případě podezření na sdílení přístupu do Služby je Poskytovatel oprávněn přístup do Služby dočasně, do ověření celé záležitosti, nebo dle závažnosti porušení Podmínek (nebo Všeobecných podmínek používání služby Parlamentnílisty.cz, či Etického kodexu vkládání příspěvků) i trvale přerušit.

8. AUTORSKO-PRÁVNÍ OCHRANA OBSAHU WEBOVÉ STRÁNKY A LICENCE


8.1. Uživatel bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce nebo dostupné v rámci Služby jsou jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na webové stránce nebo dostupné v rámci Služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze, jímž je Poskytovatel. Není-li s Poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl či databází uživatelem dojít pouze v rámci uživatelského rozhraní Služby, je tedy zakázáno tento obsah jakkoliv kopírovat, ukládat či duplikovat, jakož i obcházet technické prostředky určené k ochraně obsahu, ledaže by se tak dělo způsobem výslovně připuštěným právními předpisy.

8.2. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem Poskytovatel.

8.3. Používání adblockových programů není dovoleno. Poskytovatel je soukromým, komerčním subjektem a příjmy z reklamy jsou podstatné pro tvorbu obsahu služeb Poskytovatele i pro konečný hospodářský výsledek Poskytovatele. V rámci Služby bude navíc Poskytovatel využívat scriptování pro doručení některých nabízených služeb. V případě blokování těchto funkcionalit nebude Poskytovatel schopen doručit Uživateli část, nebo i celé dílo. Pro tento případ Uživatel výslovně souhlasí s tím, že nedoručení byť i části díla z důvodu používání adblockerů není pochybením Poskytovatele.


9. DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ ÚKONY


9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou (prostý e-mail) či prostřednictvím listovní zásilky. Uživateli je doručováno na adresu Uživatele, nebo adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu nebo v rámci zpráv do Uživatelského účtu.

9.2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.


10. REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ


10.1. Služba bude Uživateli poskytována v kvalitě, kterou je možné rozumně očekávat s přihlédnutím k povaze Služby a jejímu účelu.

10.2. Pokud je Uživatel spotřebitelem, a dojde ke sporu mezi ním a Poskytovatelem, včetně sporu ohledně řešení reklamace, má možnost obrátit se na Poskytovatele se žádostí o nápravu. Pro reklamování vad Služby může Uživatel využít technickou podporu na adrese superadmin(zavináč)parlamentnilisty.cz

10.3. V případě oprávněné reklamace bude Uživatelovi Poskytovatelem přiměřeně prodlouženo období, po nějž bude moci Službu užívat. O vyřízení reklamace bude Poskytovatel Uživatele informovat e-mailovou formou.

10.4. Pokud Poskytovatel na žádost Uživatele o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 90 dní ode dne jejího odeslání, Uživatel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení svého sporu podle ustanovení § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10.5. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, email: adr@coi.cz, případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu zapsaný v seznamu subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

10.6. Uživatel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízená Evropskou komisí.

10.7. Poskytovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.8. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.9. Pro vyloučení pochybností při řešení sporů se výslovně uvádí, že:


a)    pokud dojde k ukončení Smlouvy ze strany Uživatele, body získané nákupem předplatného jako bezplatný bonus nejsou předmětem vypořádání a po uplynutí výpovědní lhůty propadají bez náhrady,

b)    pokud dojde ze strany Uživatele k mírnému porušení Podmínek, Všeobecných podmínek používání služby Parlamentnílisty.cz, nebo k porušení Etického kodexu vkládání příspěvků, pak Poskytovatel Uživateli dočasně omezí přístup k jeho Uživatelskému účtu a k využití Služby, nebo jen části Služby. V takovém případě bude uživatel o této skutečnosti uvědomen buď v rozhraní při pokusu o přihlášení, nebo v rozhraní při pokusu o použití části Služby, u které byly porušeny pravidla, nebo systémovým e-mailem. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že pokud mu dle tohoto odstavce Poskytovatel dočasně omezí přístup k využití služby, Poskytovatel není povinen a nebude Uživateli toto období kompenzovat ani přiměřeným prodloužením přístupu ke Službě, ani jakkoli finančně. Pokud během takového omezení přístupu ke Službě dojde k vypršení předplatného bez automatického obnovení předplatného, nebude uživateli kompenzováno ani propadnutí získaných, či nakoupených bodů. Pokud má Uživatele nastaveno automatické obnovení předplatného, dojde k automatické úhradě a prodloužení předplatného,

c)    pokud dojde ze strany Uživatele k opakovanému, nebo k závažnějšímu porušení Podmínek, Všeobecných podmínek používání služby Parlamentnílisty.cz, nebo k porušení Etického kodexu vkládání příspěvků, pak Poskytovatel Uživateli trvale omezí přístup k jeho Uživatelskému účtu a k využití Služby, nebo jen části Služby. V takovém případě bude uživatel o této skutečnosti uvědomen buď v rozhraní při pokusu o přihlášení, nebo systémovým e-mailem. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že pokud mu dle tohoto odstavce Poskytovatel trvale omezí přístup k využití Služby, Poskytovatel není povinen a nebude Uživateli toto období kompenzovat ani přiměřeným prodloužením přístupu ke Službě, ani jakkoli finančně.

d)    Pokud Uživatel v Systému nakoupí body pro využívání částí funkcionalit Služby, je povinen tyto body využít v Systému do konce svého předplatného nebo do konce výpovědní lhůty. Nevyužité body expirují posledním dnem předplatného.

11. OCHRANA OSOBNÍCH DAT A VYUŽÍVÁNÍ COOKIES


11.1. Podrobné informace o Ochraně osobních údajů na Službě www.parlamentníListy.cz naleznete zde.

11.2. Podrobné informace o využití cookies na Službě www.parlamentníListy.cz naleznete zde.

11.3. Podrobné informace o Ochraně osobních údajů společností skupiny GoPay (platení bbrána) naleznete zde.
 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí.


V Praze, dne 1. 10. 2020


Příloha č.1. - VZOROVÝ FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKUJako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dne ode dne uzavření smlouvy:

----------------------------------------------------------------------------------------

Poskytovatel: Uživatel / Spotřebitel:
OUR MEDIA, a.s. jméno a příjmení (*)
Vinohradská 1597/174, ulice (*)
Vinohrady, 130 00 Praha 3, město a PSČ (*)
IČO: 28876890, DIČ: CZ 28876890, registrační e-mail (*)
Společnost zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 15201130 00
e-mail pro komunikaci (*)
e-mail: predplatne@parlamentnilisty.cz nick registrovaný ve Službě (*)

 

 

 

 

 

 


Věc: Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku podle § 1829 Občanského zákoníku

Oznamuji, že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od Smlouvy o poskytnutí služby Předplatné ParlamentníListy.cz, objednané dne (*):


Místo a datum:* nehodící se škrtněte, resp. doplňte

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Jirka Čermák

Ing. Aleš Juchelka byl položen dotaz

životní úroveň

Dobrý den, pane Juchelko. Zajímá mě jedna věc. máte nějaký plán, jak zvýšit životní úroveň občanů ČR?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Všeobecné podmínky používání služby ParlamentniListy.cz

0:00 Všeobecné podmínky používání služby ParlamentniListy.cz

Následující podmínky ve verzi v003 upravují používání služby ParlametníListy.cz od 20.1.2023