Všeobecné podmínky používání služby ParlamentniListy.cz

05.11.2009 0:00 | Zprávy

Všeobecné podmínky používání služby ParlamentniListy.cz

revize:

v001    platnost od 21.12.2010 do 21.11.2010

v002    platnost od 22.11.2010

 • 1) Provozovatelem internetové služby http://www.parlamentnilisty.cz/ všech jejích dalších variant a obslužných počítačových programů (dále jen „ParlamentniListy.cz"), je společnost OUR MEDIA, a.s., se sídlem Vinohradská 1597/174, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 28876890, DIČ: CZ28876890, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B, vložka č. 15201 (dále jen „Provozovatel" nebo „Poskytovatel").
 • 2) ParlamentniListy.cz mají za cíl etablovat se jako kvalitní a seriózní zpravodajský portál zaměřený pouze na politickou scénu, zejména domácí, s kvalitními a původními příspěvky. Ambicemi služby ParlamentníListy.cz však není pouze komentování událostí z politické scény, ale zároveň snaha zapojit do komunikace volené zastupitele a občany - voliče. Těm všem nabízí unikátní prostor a podmínky pro snadné vyjádření a šíření svých postojů a názorů jak v rámci vlastní služby, tak ve spolupráci se třetími stranami - provozovateli zpravodajských portálů a sociálních sítí.
 • 3) Využití zpravodajské části ParlamentniListy.cz včetně anket, hlasování a diskuzí ke článkům, a využití části služby ParlamentniListy.cz (zejména části „Profily politiků"), je poskytováno veřejně a zdarma, bez nutnosti registrace.
 • 4) Pro vstup či využití určitých součástí služby ParlamentniListy.cz (zejména části „Profily politiků") a služeb ParlamentniListy.cz se vyžaduje jednorázová, jednoduchá a intuitivní registrace (vytvoření účtu na základě vložení osobních údajů dle požadavků generovaných dynamicky dle požadovaného typu účtu). Zaregistrovat se může i takový návštěvník stránek ParlamentniListy.cz, který tyto stránky ani služby (zatím) nehodlá aktivně využívat, pouze chce mít zpřístupněny výsledky činností jiných uživatelů (e-volby, ankety, hlasování, grafy, statistiky, přednostní výpis příspěvků politiků a další funkcionality služby ParlamentniListy.cz.).
 • 5) Registrace není zpoplatněna. Pro registraci se využívá formulář pro "Novou Registraci", který je zpřístupněn přes odkaz v přihlašovacím boxu, umístněném v pravé horní části každé stránky služby, případně na URL: http://www.parlamentnilisty.cz/profily-sprava/ProfileRegistration.aspx. Registrace vede k vytvoření veřejného účtu typu Občan, Politik, Kandidát, Instituce a Obec, či ke kombinaci těchto typů účtů (např. Politik + Kandidát). Účet je zveřejněn až po aktivaci účtu, jejíž způsob se odlišuje dle vytvořeného typu účtu. Typ účtu Politik je určen pouze pro volené zastupitele zvolené v platných volbách. Pokud bude zjištěno, že majitel účtu nevykonával, nebo nevykonává funkci, voleného zastupitele, je Poskytovatel oprávněn účet pozastavit, případně smazat a to bez oznámení (z důvodů ochrany před zneužitím účtu). Dále je Provozvatel oprávněn zrušit jakýkoliv účet při porušení platné legislativy EU a ČR, Etického kodexu či  při porušení obecně vžitých morálních pravidel. Rozhodnutí o ukončení, nebo smazání účtu, záleží na posouzení Provozovatele a toto rozhodnutí je konečné a není právně vymahatelnné (Uživatel se souhlasem s těmito podmínkami vzdává jakýchkoliv nároků na odškodné nebo omluvu. Konkrétní způsob aktivace účtu je v závislosti na výběru z možností registrace uveden v posledním kroku registrace. V prvním kroku registrace Uživatel vyjadřuje svůj informovaný souhlas s těmito Všeobecnými Podmínkami používání služby ParlamentniListy.cz (dále jen „VOP", nebo „Podmínky"), jinak v registraci nelze pokračovat.
 • 6) Typ účtu „Instituce" je vytvářen automaticky. U všech účtu generovaných automaticky jsou přednastaveny přístupové údaje a při prvním přihlášení k Administraci profilu, či při prvním přihlášení je Uživatel povinně vyzván ke změně takových přihlašovacích údajů a k odsouhlasení Podmínek.
   
 • 7) Typ účtu Politická strana je určen výhradně pro politické strany/hnutí, kteří mají platnou registraci na Ministerstvu vnitra ČR. Výjimku mají pouze ty politické subjekty, které podle zákona č. 491/2001 Sb. splní podmínku pro kandidaturu ve volbách. (přidáno 28.6.2018)
   
 • 8) Registrovaný uživatel spřístupovými právy k účtům s rolí Politk, Kandidát, Instituce či Obec, může po aktivaci účtu přidělit práva ke správě svého profilu (úprava registračních údajů, vkládání Obsahu, editování Obsahu, publikování Obsahu, mazání Obsahu, redigace příspěvků Občanů) svému „Asistentovi" jednoduchým vyplněním jeho e-mailové adresy v Administraci účtu (v boxu „Přidat Asistenta").

Typ účtu „Asistent" bude vygenerován automaticky a společně s přístupovými údaji odeslán na zadanou e-mailovou adresu. Při rvním přihlášení majitele (Uživatele) účtu typu Asistent k Administraci, či prvním přihlášení do služby ParlamentniListy.cz, je vyžadován souhlas s těmito Podmínkami a Uživatel je vyzván k povinné změně zaslaných přihlašovacích údajů (hesla).

Existuje-li při výběru Asistenta již aktivní účet Asistent (s e-mailovou adresou shodnou s adresou zadávanou Uživatelem), budou k takovému účtu po potvrzení přidělena práva ke správě profilu.V takovém případě již Asistent odsouhlasil Podmínky a není vyžadována změna přístupových údajů, propojení účtů proběhne automaticky (Asistent je informován e-mailem).

Typ účtu Asistent může spravovat neomezený počet profilů. Pro správu každého dalšího profilu se považuje souhlas s těmito Podmínkami za automatický.

Každý uživatel může kdykoliv svému Asistentovi z Administrace svého profilu odebrat práva ke správě svého účtu.

 • 9) Každý Uživatel je povinen uvádět v registraci údaje pravdivě a úplně. Registrační údaje lze v případě změn kdykoliv aktualizovat (změnit) v Administraci účtu.
 • 10) Ve vztahu k předcházejícímu odstavci se Uživatel (dle typu účtu vytvořeného při registraci) zavazuje, že bude na službě ParlamentniListy.cz vystupovat výhradně pod svým jménem a příjmením, případně pod jménem Instituce (existujícího právního subjektu, fyzické či právnické osoby, dále jen „Instituce" nebo „Subjekt"), pro kterou má skutečné oprávnění zastupovat. Uživatel se zavazuje, že při registraci neuvede jiné jméno, jméno jiné osoby nebo smyšlené osoby, případně jméno Instituce, kterou legálně nezastupuje. V opačném případě má Provozovatel právo registraci neprodleně po zjištění porušení tohoto odstavce zrušit, případně smazat všechna data vázaná k takové registraci a účtu, pozastavit k takové registraci přístup, znemožnit zveřejnění profilu takové registrace, či podniknout jakékoliv jiné kroky vedoucí k zamezení takového zneužití služby ParlamentniListy.cz. Poskytovatel v žádném případě nenese odpovědnost za počínání uživatele v rozporu s tímto odstavcem a Uživatel výslovně souhlasí, že veškeré právní následky způsobené porušením tohoto odstavce si vypořádá sám a na vlastní náklady, včetně škod způsobených třetím stranám.

Každý návštěvník služby ParlamentniListy.cz, včetně registrovaného Uživatele, má možnost upozornit SuperAdmina služby ParlamentniListy.cz na porušení ustanovení tohoto odstavce prostřednictvím odkazu „Nahlásit zcizenou identitu", který se u osobně neověřovaných účtů nalézá pod profilovou fotografií na hlavní kartě všech neověřených profilů.

Jiné pochybnosti u profilů, které prošly ověřením a tudíž nemají viditelnou funkcionalitu nahlášení zcizené identity, můžete nahlásit na e-mail SuperAdmina

 • 11) Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat během registrace poskytnutí i dalších údajů, nebo jejich doplnění v Administraci již registrovaných účtů, bez jejichž sdělení či doplnění si vyhrazuje právo registraci odmítnout, nebo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. ke stránkám a službám, které vyžadují registraci s určitými údaji.
 • 12) Poskytnutím údajů k registraci Uživatel souhlasí s tím, aby Provozovatel ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovával, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro marketingové účely své vlastní a/nebo osob či Subjektů, které společnost OUR MEDIA, a.s. přímo či nepřímo zaměstnává či ovládá, či pro účely Subjektů, které společnost OUR MEDIA, a.s. přímo či nepřímo ovládají či jinak patří do stejného majetkového společenství jak společnost OUR MEDIA, a.s.. Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel dle platných zákonů ČR vyhověl případným oficiálním žádostem o sdělení informací (registrační údaje, přístup kúčtu, přístup k adresářům s Obsahem (dizkuzní příspěvky, reakce, dotazy na volené zastupitele a jiná písemná vyjádření, články, komentáře, jednotlivé fotografie či fotogalerie, video materiály, soubory atd. - dále jen jako „Obsah"), IP adresy a doby přístupu a všechny logované informace atd.), Polici ČR a orgánům státní správy činných v trestném řízení.
 • 13) Registrovaný uživatel ParlamentniListy.cz se zavazuje při návštěvě stránek ParlamentniListy.cz dodržovat tyto Podmínky a to jak obecné, tak zvláštní pro určité části služby, či stránky. Případné porušení může mít za následek zrušení registrace a smazání obsahu, zejména pak porušení Etického kodexu pro vkládání příspěvků (dále jen „Etický kodex"), který je taktéž volně přístupný na URL http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/paticka/156847.aspx

K přihlášení je nutno vložit E-mailovou adresu a heslo uvedené během registrace.

Přihlašovací údaje je možno změnit v Administraci účtu / profilu pod odkazem „Editovat profilové údaje".

Zapomenuté heslo je možno poslat pouze na e-mail uvedený v profilových údajích. Protože hesla jsou z důvodu bezpečnosti silně šifrovaná, v případě zapomenutého hesla je na e-mail uvedený při registraci odesláno heslo nové, automaticky generované, původní heslo je smazáno. Po přihlášení se do služby takto automaticky vygenerovaným novým heslem je možno jej změnit v Administraci účtu pod odkazem "Editovat osobní údaje".

 • 15) Poskytovatel umožnuje Uživateli dle typu účtu vytvořeného při registraci uložení, případné technické zpracování a publikaci Obsahu a jiných materiálů na službě ParlamentniListy.cz (zejména fotografie, obrázky, soubory, texty, videozáznamy), tedy poskytuje uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.").
 • 16) Uživatel tímto poskytovateli prohlašuje, že bez předcházejícího písemného souhlasu provozovatele nebude ParlamentniListy.cz využívat pro podnikatelskou či jiným způsobem výdělečnou činnost, ani pro šíření reklamních zdělení formou URL, ani jakokoliv jinou činnost vedoucí, přímo, či nepřímo, ve hmotný prospěch Uživatele či jiných osob či Subjektů ve spojení s Uživatelem. Provozovatel může takové využití schválit, odmítnout, nebo jej použít jako předmět obchodního vyjednávání. Rozhodnutí Poskytovatele je konečné, nemusí být podloženo odůvodněním, a není možné jej soudně vymáhat. Provozovatel si vyhrazuje právo Uživateli, který poruší ustanovení tohoto odstavce, neprodleně zrušit registraci, případně smazat všechna data vázaná ktakové registraci, pozastavit k takové registraci přístup, znemožnit veřejné zveřejnění profilu takové registrace, či podniknout jakékoliv jiné kroky vedoucí k zamezení takového zneužití služby ParlamentniListy.cz. V případě, že Uživatel svým jednáním způsobil Poskytovateli, nebo jeho partnerům, jakoukoliv újmu, může Poskytovale na Uživateli požadovat náhradu.
 • 17) Uživatel ParlamentniListy.cz souhlasí s tím, že na ParlamentniListy.cz umístí pouze Obsah či jiné materiály, kterých je autorem, nebo takový Obsah či jiné materiály, ke kterým vlastní autorská práva, případně takový Obsah a jiné materiály, na které má písemné svolení vlastníka autorských práv k veřejnému šíření, a to nejen v rámci služby ParlamentniListy.cz a obslužných programů služby ParlamentniListy.cz, ale i prostřednictvím celé sítě Internet a v rámci mobilních sítí. Uživatel prohlašuje Provozovateli, že umístěním , zpřístupněním a dalším šířením vloženého Obsahu a jiných materiálů prostřednictvím ParlamentniListy.cz nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy (např. Listina práv a svobod, Ústava ČR, zákon č.52/2009 Sb a ostatní platné zákony České republiky) nebo obecně uznávané morální pravidla.

Provozovatel je oprávněn vložený Obsah či jiné materiály (zejména obrazové) při ukládání označit logem služby ParlamentniListy.cz, případně vložit do Obsahu jiná metadata, aby tak v případě dalšího šíření zajistil vizuální uvedení zdroje podkladů převzatých ze služby ParlamentniListy.cz a posílil tím marketingově brand a povědomí o službě ParlamentniListy.cz pro vzájemný prospěch Provozovatele i Uživatele.

 • 18) Uživatel se zavazuje na ParlamentniListy.cz umístit pouze takový Obsah či jiné materiály, které budou odpovídat Etickému kodexu v aktuálním znění (Odkaz na plné znění Etického kodexu je výše v textu) . Na službě ParlamentniListy.cz není zejména povoleno umisťovat ani publikovat Obsah či jiné materiály s pornografickým, rasistickým, antiseministickým nebo nacistickým obsahem, dále Obsah a jiné materiály porušující obecně závazné přepisy (např. Listinu práv a svobod, Ústavu ČR, zákon č.52/2009 Sb a ostatní platné zákony České republiky) či obecně uznávané morální pravidla.

Každý návštěvník, včetně registrovaného Uživatele, má možnost na obsah či materiály odporující Etickému kodexu anonymně upozornit SuperAdmina služby ParlamentniListy.cz prostřednictvím odkazu „Nahlásit nevhodný obsah", který se nalézá pod každým příspěvkem ve skupině odkazů pro práci s publikovanými příspěvky. Provozovatel si vyhrazuje právo Uživateli, který poruší Etický kodex, neprodleně zrušit registraci, případně smazat všechna data vázaná k takové registraci, pozastavit k takové registraci přístup, znemožnit veřejné zveřejnění profilu takové registrace, či podniknout jakékoliv jiné kroky vedoucí k zamezení takového zneužití služby ParlamentniListy.cz.

Poskytovatel v žádném případě nenese odpovědnost za počínání uživatele v rozporu s tímto odstavcem a Uživatel výslovně souhlasí, že veškeré právní následky způsobené porušením tohoto odstavce si vypořádá sám a na vlastní náklady, včetně škod způsobených třetím stranám.

Nevyžádané příspěvky, včetně hlášení technických závad, námětů na další rozvoj, námětů na témata a komentáře k politickému dění se nevrací.

 • 19) Uživatel dále souhlasí, že Obsah či jiné materiály směrované (vkládané za účelem sdělení či prezentace) k účtům typu Politik, Kandidát, Instituce či Obec, či směrem ke kombinaci těchto účtů (dále jen „na účet voleného zastupitele") , jsou redigivané. To znamená, že jejich zveřejnění na službě ParlamentniListy.cz musí schválit majitel účtu voleného zastupitele, ke kterému Obsah či jiné materiály směřují, případně SuperAdmin služby ParlamentniListy.cz (pokud je požádán majitelem účtu, a pouze v případě výpadku služby, nebo částí služby, které nedovolují majiteli účtu takovou redigaci)

DPS- Diskuzní Publikační Status

Uživatel může získat výjimku z moderované diskuze (účelem je, aby seriózní uživatel mohl přispívat bez omezení a čekání na schválení)  -  takzvaný DPS (Diskuzně Publikační Status. Cílem této funkcionality není cenzura, ale snaha o kvalitní a smysluplné diskuze.

Uživatel typu Občan získá automaticky DPS dosažením určitého poměru mezi schválenými a zamítnutými příspěvky.

Uživatelé s účtem voleného zastupitele získávají výjimku z moderované diskuze automaticky, ihned po dokončení registrace (respektive po aktivaci účtu).

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit poměr mezi schválenými a zamítnutými příspěvky pro získání DPS. Provozovatel si vyhrazuje právo Uživateli v případě zneužití okamžitě DPS odebrat, či dokonce neprodleně zrušit registraci, smazat všechna data vázaná k takové registraci, pozastavit k takové registraci přístup, znemožnit veřejné zveřejnění profilu takové registrace, či podniknout jakékoliv jiné kroky vedoucí k zamezení takového zneužití služby ParlamentniListy.cz.

Majitel účtu voleného zastupitele může využití DSP pro diskuze pod svým Obsahem vypnout (v Administaci svého účtu). V takovém případě se pod Obsahem zobrazí všechny komentáře.

Pokud Uživatel nabude dojem, že účet voleného zastupitele zamítá diskuze, které jsou věcné a slušné, odpovídají Etickému Kodexu Publikace na ParlamentníListy.cz, a účet voleného zastupitele takový příspěvek zamítá protože se mu pouze "nehodí", Uživatel může požádat SuperAdmina o přehodnocení svého příspěvku. Poskytovatel si vyhrazuje právo v takovém případě požádat majitele účtu o nápravu, případně si ji vynutit, nebo udělit Uživateli DPS.

 • 20) Uživatel registrací získává možnost vrámci služby ParlamentniListy.cz odesílat či přijímat krátká sdělení. Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn na závěr odesílaných či přijímaných zpráv přidávat dle svého uvážení odkazy ve formě URL doprovázené reklamními slogany (tzv. reklamní patička, reklamní sdělení). Zároveň Uživatel souhlasí, pokud je registrace v určitý čas spojena s reklamní akcí (soutěží, anketou, nebo jiným typem marketingové akce), se zněním podmínek pro takovou akci. V takovém případě musí Poskytovatel po dobu trvání takové akce zveřejnit přesné a úplné znění těchto podmínek na svých stránkách.
 • 21) Provozovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s tímto ustanovením, odpovědný za jakokoliv činnost svých uživatelů.
 • 22) Uživatel prohlašuje, že si je vědom slutečnosti, že Obsah a jiné materiály zveřejněné na službě ParlamentniListy.cz je volně šiřitelný a publikovatelný třetí osobou či subjektem zadáním zdroje (http://www.parlamentnilisty.cz/), včetně aktivního prolinku na URL http://www.parlamentnilisty.cz/, a zároveň s udáním autora přebíraného příspěvku. Provozovatel není zodpovědný za činnost třetích osob či subjektů přebírající Obsah a jiné materiály za služby ParlamentniListy.cz.
 • 23) Uživatel poskytuje Provozovateli umístěním Obsahu a jiných materiálů na ParlamentniListy.cz souhlas k použití tohoto Obsahu a jiných materiálů k propagování služby ParlamentniListy.cz, a to různými formami podpory a marketingových aktivit. Tímto se automaticky rozumí i pravidelné zasílání e-mailových přehledů o aktivitě na profilu. Rozesílání informačních e-mailů lze pozastavit v Administraci proflu. Uživatel dává registrací Provozovateli zároveň souhlas k případnému zasílání direct mailů a jiných reklamních sdělení na e-mailovou adresu uvedenou v registraci, při dodržení podmínek zákonů ČR.
 • 24) Pokud má Provozovatel podezření, že obsah informací, Obsahu či jiných materiálů ukládaných či zveřejňovaných Uživatelem na ParlamentniListy.cz neoprávněně zasahuje do práv třetích osob, autorských práv třetích osob nebo poškozuje jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob), nebo vpřípadě že porušuje obecně závazné právní předpisy (např. Listinu práv a svobod, Ústavu ČR, zákon č.52/2009 Sb a ostatní platné zákony České republiky) nebo obecně uznávané morální pravidla, je Provozovatel oprávněn takovýto Obsah či jiné materiály bez předcházejícího oznámení Uživateli ihned odstranit nebo dočasně či trvale příslušné informace, Obsah či jiné materiály znepřístupnit a od poskytování služeb příslušnému Uživateli odstoupit bez jakéhokoliv dalšího oznámení.
 • 25) Objem uloženého, zpracovávaného a publikovaného Obsahu či jiných materiálů je omezen na velikost Provozovatelem přiděleného diskového prostoru ke konkrétnímu typu účtu dle Provozovatelem nastavených parametrů služby ParlamentniListy.cz. tento prostor může být různý pro jednotlivé role účtů, i pro každý jednotlivý účet. Navýšení objemu pro ukládání Obsahu či jiného materiálu je předmětem obchodního jednání.
 • 26) Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu dat uživatelů. Provozovatel nenese odpovědnost za případný únik informací, ani za jakýkoliv jiný následek používání služby ParlamentniListy.cz
 • 27) Provozovatel je oprávněn poskytování služeb ParlamentniListy.cz Uživateli jednostranně ukončit, a to i bez oznámení uživateli.

V případě, že se Poskytovatel rozhodne službu nadále neprovozovat,  může ukončit poskytování služeb okamžitě a bez náhrad.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv, okamžitě a bez náhrady a bez upozornění, vymazat, ukončit, či jiným způsobem omezit možnosti účtu registrovaného Uživatele v případě že:

 • a) účet byl vytvořen za účelem postoupení, ať již úplatného, či bezúplatného, jinému Uživateli, nebo bylo jedním uživatelem založeno více účtů
 • b) účet je využíván za účelem šíření nevyžádané reklamy či jiných sdělení sledujících profit či jiné cíle Uživatele vedoucí k jeho prospěchu, nebo k prospěchu třetích stran
 • c) účet je vytvořen, ale uběhlo 60 dnů od posledního přístupu (přihlášení) kúčtu
 • d) účet je vytvořen, ale vrámci platného volebního období poskytuje neaktuální údaje
 • e) účet byl vytvořen, ale nebyl do 7 pracovních dnů aktivován
 • f) účet slouží, nebo z něj byl proveden pokus o šíření Obsahu či jiných materiálů neodpovídajících Etickému kodexu
 • g) účet slouží, nebo z něj byl proveden pokus o šíření Obsahu či jiných materiálů odporujících zákonům ČR či porušující jiné obecně uznávané předpisy a morální pravidla
 • h) účet byl vytvořen tak, že název, jméno či příjmení, přezdívka či e-mailová adresa budí pohoršení či jinak odporuje zákonům ČR nebo porušuje jiné obecně uznávané předpisy či morální pravidla
 • i) účet byl vytvořen tak, že název, jméno či příjmení, přezdívka či e-mailová adresa budí dojem, že Uživatelem je v rámci celosvětové počítačové sítě Internet, či vrámci ČR jiný obecně známý uživatel, než skutečný majitel účtu
 • j) účet byl vytvořen tak, že zvolený název, jméno či příjmení, přezdívka či e-mailová adresa nemá souvislost se jménem Subjektu který je Uživatelem, a budí dojem, že Uživatelem je jiný Subjekt
 • k) z účtu byl proveden pokus přihlásit se jako jiný Uživatel bez vědomí majitele napadeného účtu.
 • l) účet byl zneužit jiným způsobem
 • 28) Uživatel je oprávněn jednostraně ukončit registraci ve službě ParlamentniListy.cz prostřednictvím vložené funkce v administraci účtu. Při takovémto ukončení může Poskytovatel požádat Uživatele prostřednictvím jednoduchého formuláře o sdělení důvodů, které Uživatele vedou ktakovému rozhodnutí. Děkujeme za trpělivost svyplněním, Vaše názory a poskytnutou zpětnou vazbu hodláme využít ke zlepšení funkcí a služeb poskytovaných ParlamentniListy.cz.

Uživatel souhlasí s tím, že veškerý publikovaný Obsah a jiné materiály zůstanou veřejné s možností veškerého dalšího šíření prostřednictvím služby ParlamentniListy.cz i po ukončení registrace, ať již byla ukončena Uživatelem, nebo Poskytovatelem.

 • 29) Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale změnit parametry, způsob používání a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentniListy.cz či jejích jednotlivých částí. Uživatel je povinen samostatně sledovat nové verze Podmínek na URL http://parlamentnilisty.cz/parlament/paticka/156575.aspx .

V případě, že taková situace nastane, bude za vyjádření informovaného souhlasu s novými podmínkami považováno první přihlášení Uživatele do služby ParlamentníListy.cz po datu zveřejnění takových nových podmínek.

 • 30) Funkcionalita "Uživatelský feedback". V rámci zlepšování služby může i neregistrovaný Uživatel využítna jakékoliv stránce funkcionalitu pro nahlášení problému, či pro odeslání uživatelského feedbacku. Zároveň může využít obdobnou funkcionalitu pro odeslání námětu pro redakční zpracování určitého tématu, nebo pro odeslání vlastního komentáře. V takovém případě stránka k odesílanému příspěvku automaticky přidá technické údaje o HW a SW vybavení Uživatelova počítače. Tyto údaje slouží pouze pro zlepšení služby a pro lehčí identifikaci problému (uživatelé neumí často tyto údaje sami zjistit), v žádném případě však tyto informace neobsahují údaje vedoucí k identifikaci Uživatele.
 • 31) Funkcionalita "GeoLokace". Služba ParlamentníListy.cz využívá IP adresu nepřihlášeného Uživatele k nastavení dynamicky generovaných boxů. V žádném případě tyto údaje neslouží k identifikaci uživatele.
 • 32) Funkcionalita "NewsLetter". Uživatel, i neregistrovaný, se může přihlásit k odebírání Obsahu ze služby ParlamentníListy.cz prostřednictvím automaticky generovaného e-mailu. Toto přihlášení k odběru Obsahu Uživateli nepřináší další rozšířené funkcionality nabízené registrovaným uživatelům. Každý takto automaticky generovaný e-mail obsahuje v patičce odkaz pro vymazání z databáze odběratelů Obsahu.
 

ParlamentniListy.cz

Platnost od 22.11.2010

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Redakce

volby

Dobrý den, zajímalo by mě, zda si jako většina politiků koalice SPOLU myslíte, že kdo vás nevolil, není demokrat a je buď proruský, nácek apod.? Nemyslíte, že je na čase skončit s těmito věčnými nálepkami a urážkami nebo naštvete ještě víc lidí a další volby prohrajete ještě víc? Ptám se vás, protož...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Všeobecné podmínky používání služby ParlamentniListy.cz

0:00 Všeobecné podmínky používání služby ParlamentniListy.cz

Následující podmínky ve verzi v003 upravují používání služby ParlametníListy.cz od 20.1.2023