ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,27. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22.05.2018 17:51:00

Novinkou je přihlašování netradičních ochranných známek

Novinkou je přihlašování netradičních ochranných známek

Projev na 13. schůzi Poslanecké sněmovny 22. května 2018 k zákonu o ochranných známkách

 Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

dovolte mi, abych uvedl návrh zákona, který byl zpracován v souvislosti s plněním legislativních závazků České republiky, vyplývajících z jejího členství v Evropské unii a kterým se mění dva zákony, upravující ochranu průmyslového vlastnictví, a to zákon o ochranných známkách a zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, dále pak zákon o správních poplatcích.

Předloženým návrhem je do zákona o ochranných známkách transponována Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2436, jejímž cílem je zjednodušit zápis a správu ochranných známek v celé Evropské unii, sblížit hlavní procesní předpisy v jednotlivých členských státech a zajistit, aby zapsané ochranné známky požívaly stejné ochrany podle právních řádů všech členských států Evropské unie.

Návrh změny zákona o ochranných známkách zajistí České republice v zásadě stejné podmínky pro nabytí a udržení práva o ochranné známce, jaké obsahuje úprava ochranné známky celé Evropské unie. To přispěje k posílení právní jistoty vlastníků ochranných známek a jiných dotčených subjektů, a tím i k větší konkurenceschopnosti a obchodnímu růstu jednotlivých podniků.

K hlavním změnám navrhované úpravy patří především zavedení přihlašování netradičních ochranných známek, například zvukových, posílení postavení vlastníka při prosazování práv k jeho ochranným známkám, zavedení certifikační ochrany známek, upřesnění náležitosti přihlášky ochranné známky a stanovení povinnosti Úřadu průmyslového vlastnictví před uplynutím doby platnosti ochranné známky informovat jejího vlastníka.

Předmětným návrhem se dále do zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví zapracovávají některá ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2016/943 o ochraně nezveřejněného know how a obchodních informací před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním.

Převážná část uvedené směrnice již byla do českého právního řádu transponována, ale s ohledem na nutnost zajištění úplného souladu s tímto unijním předpisem je nezbytné do něj promítnout ještě ta ustanovení, která se týkají práva vlastníka obchodního tajemství na peněžitou náhradu škody za porušení jeho obchodního tajemství. Součástí návrhu je rovněž změna zákona o správních poplatcích, do něhož se ze zákona o ochranných známkách převádí úprava správních poplatků vybíraných Úřadem průmyslového vlastnictví a výše těchto správních poplatků, která zůstává zachována.

Dovoluji si vás požádat o podporu tohoto návrhu a současně navrhuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s tímto návrhem souhlas již v prvním čtení. Důvodem je jak lhůta stanovená pro implementaci, tak zejména potřeba dostatečně dlouhého času na přípravu veřejnosti, zejména podnikatelů a jejich odborných zástupců na nové prvky systému. V případě, že by návrh nebylo možno projednat v prvním čtení, žádám prosím o zkrácení lhůty pro projednání návrhu zákona ve výborech o 30 dnů.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout