Karla Maříková

  • SPD
  • Karlovarský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,22. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26. 2. 2020 7:14:44

Istanbulská úmluva patří do zemí jako je Afgánistán

Istanbulská úmluva patří do zemí jako je Afgánistán

Dámy a pánové žijeme v době, kdy přijímáme věci bez náležitého promyšlení a domyšlení příčin a následků, mezi ně patří právě i Istambulská úmluva, která se tváří jako ochránce ženských práv a má zavádět kroky proti násilí na ženách.

Dámy a pánové žijeme v době, kdy přijímáme věci bez náležitého promyšlení a domyšlení příčin a následků, mezi ně patří právě i Istambulská úmluva, která se tváří jako ochránce ženských práv a má zavádět kroky proti násilí na ženách.
Na první pohled chválihodné, protože ženy a ne jen ony, ale i děti si zaslouží ochranu, stejně tak, senioři a muži, ale na to abychom ochránili jejich práva máme dostatečné legislativní zákony. Pokud je v nich třeba něco změnit k lepšímu máme legislativní pravomoc. Podle odborníku z řad právníků náš český právní a trestní řád ochraňuje a trestá všechna násilí na všech, bez rozdílů pohlaví, proto bychom tuto úmluvu neměli vůbec schvalovat.
Zeptejme se proč máme schvalovat Istanbulskou úmluvu, když Česká republika má právní a trestní řád, který je založen na absolutní rovnoprávnosti mužů a žen ve všech oblastech. V deklaraci lidských práv OSN, kterou ČR ratifikovala v roce 1982 je deklarována rovnost všech lidí a  odstranění všech forem diskriminace žen. Začtete li se do Istanbulské úmluvy a do důvodové zprávy zjistíte, že je tam něco co není vidět na první pohled. Istanbulská úmluva totiž zavádí nerovnost pohlaví a zavádí nadrovnost žen a vnáší klín mezi ženy a muže, protože převýchova je zaměřená na chlapce, diskriminuje tím a znesvéprávňuje muže. Předem se počítá s mužem jako s pachatelem. Je třeba také připomenout, že Úmluva o právech dítěte říká, že nesmí být diskriminované ohledně pohlaví, ale Istanbulská úmluva dělá naprosto pravý opak.V Istanbulské úmluvě je uvedeno, že veškeré násilí na ženách je pácháno muži a muži se ho dopouští, protože jsou muži. Jde o genderovou selektivnost nikoli vyrovnanost. Nezmiňuje ani jednou slovo pohlaví všude jen gender. Tato úmluva není nic jiného, než genderovou ideologií, která se snaží zničit tradiční rodinu, kulturu, rozložit společnost a vnést do ní chaos a ztrátu sexuální a národní identity. Istanbulská úmluva říká, že nemáme uvažovat o pohlaví biologickém a musíme uznat, že existuje více genderů . Ale náš právní řád nezná slovo gender, ale pohlaví.
V IU se píše mužem a ženou se člověk nerodí, ale stávají se jim díky výchově. Znamená to, že pokud se vám narodí dítě vy, už nebudete moci říci, že máte syna či dceru? Už mu nebudete moci mu dát jméno podle pohlaví? Proč? Protože to je tradiční vzorec chování, který je třeba dle článku 12. IU vymýtit.
1.Smluvní strany přijmou /to znamená, že musí přijmout/ nezbytná opatření k prosazování změn sociálních a kulturních vzorců chování žena mužů za účelem vymýcení předsudků, obyčejů, tradic a veškerých dalších zvyklostí, které jsou založené na myšlence méněcennosti žen nebo stereotypním pojímání rolí žen a mužů.
Článek 12 je vlastně podpora změny společenství. Proč má stát a potažmo jeho politika bojovat proti civilizační tradici? Opravdu chce Česká republika vymýtit tradici, že žena je žena a rodí děti? Že je matka? Že naše děti nebudou mít matku a otce, ale rodiče číslo jedna a rodiče číslo 2 jak je tomu třeba ve Francii, kde se IU již ratifikovala? Protože matka a otec je zažitý vzorec? Už nebudeme učit naše děti, že otec je ten silný co je vždy ochrání? Že matka má tu něžnou a laskavou náruč, která vždy pohladí? Že láska rodičů je láska bez výhrad? Že rodina je to místo, kde je v bezpečí a kde ho chápou a rozumím mu? Znamená to snad, že o velikonocích, už muži nebudou plést pomlázky a ženy barvit vajíčka, už se nebudou oblékat do krojů zejména na Moravě? Již nebudeme moci oblékat děvčata do růžových šatiček a chlapce do modré? Protože to je zažitý vzorec? IU chce vychovávat muže k jinému vztahu k ženám, než je tomu dnes. Muži nebudou moci tak ženě nosit květiny, pomáhat ji s těžkými věcmi, otevírat jí dveře, dávat ji přednost či vyznávat lásku? Nebudeme učit chlapce, že muž je od přírody silnější, proto ženu ochraňuje? Chlapce, již nebudeme moci vést k tomu, aby z něj byl třeba voják? To vše je totiž zažitý vzorec.
Kultura je něco co drží společnost pohromadě, stojí na principech  a stereotypech a pokud odmítneme stereotypy a kulturu jak budeme vychovávat naše děti? Předávání stereotypů je začleňovaní dítěte do společnosti.IU má platit i v době válečného konfliktu. Kdo nás tedy bude bránit a ochraňovat, když chlapce nebudeme moci vychovávat s tím, že muž je silnější, nežli žena a má chránit svou rodinu a vlast? Protože IU říká, pryč se vším násilím, ale i násilí je někdy třeba a je to normální vzorec chování právě třeba ve válečném konfliktu či napadení. Istanbulská úmluva chce doslova vykastrovat muže a zasahuje do přirozeného chodu přírody.
Žena a muž jsou od přírody dvě rozdílné bytosti, které se navzájem doplňují a dohromady dávají celek, jen on a ona mohou zplodit dítě, založit rodinu a dát tak příklad dalším dětem, aby je následovaly i ony a měli děti. Tak to příroda zařídila a po tisíciletí tak člověk žil. A to jsou ty vzorce chování, které je dle IU nutné vymazat. Istanbulská úmluva nás nutí, abychom popřeli zákony přírody, sexualitu, biologii a vše s tím spojené. Když se zeptáte sexuologů, tak jsou rozpačití nad tím kolik druhů pohlaví je dnes našim dětem podsouváno. Že nemusí být chlapci a děvčaty, ale mohou si vybrat a tím v nich vytváříme chaos.
Gender ideologie se nás snaží připravit o naší identitu a vymazat sexualitu. Příznivci IU se nám snaží namluvit, že to tak není, ale pokud se začtete do její důvodové zprávy zjistíte, že slovo gender je tam použito 154x a slovo pohlaví ani jednou. Nikde není zmínka o pohlaví, nikde se nepřipouští fyziologický rozdíl mezi mužem a ženou. Co když rodina bude vychovávat genderově stereotypně? To má být státní mocí potlačováno? Istambulská úmluva otvírá i tuto možnost.V článeku 14 se dočtete, že smluvní strany učiní tam, kde je to vhodné, nezbytné kroky k využívání výukového materiálu o otázkách jako je rovnost mezi ženami a muži, genderové role bez stereotypů, vzájemná úcta, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí na ženách a právo na osobní integritu, který by byl přizpůsoben měnící se úrovni vnímání žáků a zahrnut do formálních školních osnov na všech úrovních vzdělávacího systému. IU tímto požaduje, aby veškeré děti byly vychovávány tak, že existují muži v ženském těle a ženy v mužském těle a toto má být dětem vštěpováno již od dvou let. Ve Velké Británi díky tomu má 40% indoktrinovaných malých dětí problém s pohlavní identitou. Ve Španělsku, které smlouvu ratifikovalo mají povinně principy genderové ideologie na školách. Pro děti od 3 let jsou povinné učebnice o pohlavní rozmanitosti. A katolické školy, které nechtějí přijmout tuto gender ideologii, nedostanou dotace. Chceme tohle snad v ČR?Odstavec 2. říká, že smluvní strany učiní nezbytné kroky k podpoře zásad uvedených v odstavci 1 v neformálních vzdělávacích zařízeních, stejně jak ve sportovních a kulturních zařízeních, zařízeních pro trávení volného času a v médiích. Co to znamená? Že nás IU bude stát nehorázné finanční prostředky na provoz neziskových, sportovních a jiných institucí, bude nutné projít všechny učebnice a vyměnit výukové materiály a možná bude vyloučeno, abychom nějakém sportovním odvětví provozovali, či v některých městech vynakládali větší prostředky na mužské sporty, než na ženské dle gender ideologie. Bude nutné zkontrolovat knihovny zda půjčují nezávadné knihy a některé filmy nebudou moc být vůbec vysílány a pokud ano tak s komentářem. Pokud chce náš stát vynakládat nehorázné finanční prostředky na genderovou teorii možná by bylo lepší vynakládat prostředky na azylové domy a osvětu k výchově partnerských vztazů. To bude mít určitě větší efekt, než vychovávat chlapce k tomu, aby se z nich stala děvčata. Dnešní doba je velmi emocionální a tyto emoce neumíme zpracovávat a jednat v partnerských vztazích a to je problém dnešní doby nikoli násilí na ženách. Dalším problémem je závislost na drogách a alkoholu, špatná finanční situace, stres a každodenní tlak. A tomu bychom se měli věnovat. Tam bychom měli vynakládat co největší zdroje a ne k podpoře přehnaného feminismu a gender ideologii. IU nepřipouští, že muž je často obětí psychického násilí ze strany ženy. Dočtete se to například v odstavci 4. , kde je uvedeno: Smluvní strany přijmou nezbytná opatření, kterými budou podporovat všechny členy společnosti, především muže a chlapce, aby aktivně přispívali k předcházení všech forem násilí spadajících do působnosti této úmluvy.
Istanbulská úmluva nevynechává ani otázku sexuálního obtěžování a to v článku 40, ve kterém je uvedeno, že smluvní strany přijmou nezbytná legislativní nebo jiná opatření k zajištění, aby jakákoli forma nežádoucího verbálního, neverbálního nebo fyzického jednání sexuální povahy, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby, zejména při vytváření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážejícího prostředí, podléhala trestním nebo jiným právním sankcím. A já se ptám kdo bude určovat co je nežádoucí forma? Když pozvete ženu na kávu, když se jí zahledíte do výstřihu nebo na zadek, nebo jí podržíte dveře? Bez těchto stereotypů bychom nebyli ani na světě, nebo si snad myslíte, že vaši rodiče se seznamovali s páskou na očích. Kdyby muži nebyli muži, tak by nebyla nikdy vyhraná žádná válka. Proč si ženy kupují krásné šaty, chodí ke kadeřníkovi, přeci proto, že se chtějí líbit opačnému pohlaví. S přijetím IU se budeme bát i oslovit opačné pohlaví za účelem seznámení.
Další zajímavým článek je článek 60 Žádost o azyl z důvodů genderu. Když se do něj začtete, tak zjistíte, že otevírá dveře migraci, protože domácí násilí či nucené sňatky hrozí 500 milionům žen z muslimských zemí a stát pokud žena řekne, že je obětí domácího násilí či jí hrozí nucený sňatek ji bude muset poskytnout azyl.Pokud ČR smlouvu ratifikuje bude podléhat dle článku 66 kontrole Grévia. To je speciální komise složená z 10 členů a má doživotní imunitu mezinárodního charakteru a může nás kontrolovat, diktovat a prověřovat. Grévio bylo složeno, až do nedávna z 10 žen, po velké kritice jsou v ní nyní 2 muži. Což se nedá také s jistotou říci podle gender teorie.
Istanbulská úmluva je smlouva Rady Evropy a ČR nemá žádnou povinnost ji přijmout. Tato smlouva je dobrá v zemích třetího světa jako např. v Saudké Arábii nebo Afgánistán, kde práva žen prakticky neexistují, ale zcela jistě nepatří do vyspělých zemí jako je ČR, kde jsou všechna práva žen ošetřena legislativně.Je nutné si uvědomit, že pokud ratifikujeme tuto úmluvu je to stejné jako kdybychom do naší Ústavy napsali, že souhlasíme s genderovou teorií. Protože mezinárodní úmluvy jsou nadřazené Ústavě. V případě ratifikace je IU nevypověditelná. Jde o feministicko ideologický a politický dokument. V naši zemi protiústavní a protiprávní. Neboť jsme právně legislativní stát. Nikdo z vlády ani z poslanců nemá právo přijmout IU bez souhlasu voličů. Neboť jde o ideologii, kterou může určit pouze společnost pokud ji chce následovat a dát hlas straně, která má gender ideologii ve svém programu nebo by na její ratifikaci mělo být vypsáno referendum a veřejnost nechť si sama určí jakou chce jít cestou.
IU je tak závažný dokument, že je nutné podrobit ho důkladné veřejné a právní analýze, zamýšlet se nad tím, že pokud chce společnost chránit, ženy před násilím, proč by měla přijmout generovou ideologii. Násilí nevymýtíte cancem papíru.Istanbulskou úmluvu kritizují právníci po celé Evropě a Česká advokátní komora se vyslovila proti ratifikaci. Bulharsko neratifikovalo IU, protože je protiústavní. ČR by se měla připojit k 12 zemím co IU neratifikovalo mezi nimi je i Slovensko a Maďarsko. Za ratifikací stojí neziskové organizace a ženská lobby, které cítí, že po ratifikaci si sáhnou na velké peníze, neboť podle článku 8 smluvní strany poskytnou přiměřené finanční a lidské zdroje pro účely zajištění náležitého provádění uceleného přístupu, opatření a programů pro předcházení a potírání všech forem násilí spadajících do působnosti této úmluvy, včetně těch, které vykonají nevládní organizace a občanská společnost. 
Za mě říkám tomuto gender feministickému pamfletu jedno velké NE! A z mého pohledu Poslanecká sněmovna nemá ani právo ratifikaci IU schválit, jelikož ji nikdo nedal mandát měnit kulturní a společenské zvyky, na kterých stojí naše společnost po tisíciletí. Ženám nepomůže žádná úmluva ani smlouva, aby na nich nebylo pácháno násilí nebo, aby si jich snad muži více vážili.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama