Občané městu, město občanům

"OMMO.... ejhle, člověk!"
  • OMMO
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,44. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

7. 11. 2013 10:29:11

Co nového v cause prodeje KD REPRE v Mostě? Zřejmě přeci jen...

Co nového v cause prodeje KD REPRE v Mostě? Zřejmě přeci jen...

Předkládáme Vám vystoupení L. Vaňka, předsedy OMMO v diskuzi na jednání Zastupitelstva statut. města Mostu 31. 10. 2013... Věříme, že toto není poslední aktivita v této velmi zváštní věci "společného stranického" prodeje...

Dámy a pánové, vážení zastupitelé,

jmenuji se Leoš Vaněk a jsem občanem města Mostu od 70 - tých let 20. století.

Nedávno jsem zaznamenal na internetových stránkách týdeníku Homér ze 17. 10. 2013 založení jakési „složky“ s názvem „kauza Repre“. Tato „složka“ obsahuje článek, který se zabývá okolnostmi prodeje KD Repre.

Vyjadřovat se k samotnému obsahu tohoto článku, který se svým účelovým zaměřením řadí mezi ostatní, takzvané „kauzy“ tohoto periodika považuji v tuto chvíli za zbytečné.

Co však považuji za nezbytné, je touto cestou reagovat na některé výroky, které jsou obsaženy v odstavci nazvaném „Dotazy pro primátora Mostu Vlastimila Vozku“.

Pro oživení, nebo pro ty, přítomné, kteří s touto situací nejsou podrobněji seznámeni, bych chtěl připomenout, že se jedná o prodej pozemků v souvislosti s prodejem KD Repre městem Most developerské firmě CT Crestyl, s.r.o.

Z rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 29. 8. 2013, č. j. 41 C 343/2012 – 101 vyplývá mimo jiné, že město Most prodalo dne 25. 6. 2010 spolu s budovou KD Repre i pozemky, které v té době právoplatně nevlastnilo.

Vzhledem k tomu, že se okolnostmi zmíněného prodeje velmi podrobně zabývám od roku 2010 a v podstatě od počátku jsem na tuto skutečnost upozorňoval (a nejen já), mě velice udivily výroky primátora Vozky, které tento článek obsahuje.

Např. toto: otázka týdeníku - cituji:

„Město Most požádalo o převod zmíněných pozemků do svého vlastnictví na základě zákona 172 z roku 1991. Minorité ale tvrdí, že na pozemky se vztahoval blokační paragraf 29 zákona 229 z téhož roku, čímž město tento zákon zřejmě porušilo. V té době jste byl zastupitelem. Věděli jste o těchto okolnostech?“

Odpověď primátora:

„Pozemky jsme nabyli v dobré víře, s cílem upravit majetkové vztahy tak, aby k nemovitosti, kterou jsme získali už dříve převodem z Fondu národního majetku, patřily i pozemky pod Repre. Minorité se s nárokem na tyto pozemky ozvali v roce 2008, tedy o devět let později. Město přesto nechalo vše řádně prověřit, obrátili jsme se i na příslušné ministerstvo. Žádný relevantní doklad o tom, že by mohlo být vlastnictví pozemků zpochybněno, se však nenašel.“

konec citace.

Odpověď primátora Vozky na tuto otázku, vzhledem na znění zmíněného rozsudku a s ohledem na existující písemnou korespondenci mezi městem Most a Řádem minoritů v ČR není rozhodně pravdivá! A to minimálně v tom, že město nabylo pozemky v dobré víře. Zmíněná korespondence pochází průběžně z let 1994 až 2009 a svědčí o skutečnosti, že město Most, minimálně jeho užší vedení, zcela nepochybně vědělo o nárocích minoritů a do roku 1997 je bez dalšího prokazatelně uznávalo.

Odpověď primátora Vozky na následující otázku ve světle soudního rozhodnutí a dalších důkazů, které mám rovněž k dispozici, se jeví být již čistě účelovou lží.

Otázka týdeníku – cituji:

„Objevila se informace, že prodejem Repre včetně pozemků pod ním před třemi lety mohli zastupitelé vědomě spáchat trestný čin. Co si o tomto tvrzení myslíte?“

Odpověď primátora:

"Je to naprostý nesmysl. Kdo tvrdí, že jsme vědomě spáchali trestný čin, mluví hlouposti. Neprodávali jsme nic, co by nám nepatřilo. Znovu opakuji, že v té době neexistoval žádný doklad o tom, že tomu tak není. Nejsme podvodníci. Důkazem je i skutečnost, že když nás stát v roce 2005 upozornil, že případný převod pozemků pod magistrátem ze státu na město blokují církevní restituce, minoritům jsme tuto skutečnost písemně oznámili.“

konec citace.

K této odpovědi mohu dodat jen tolik:

V případě pozemků, osoby v tehdejším vedení města prokazatelně prodaly něco, co město nikdy nevlastnilo a že celou dobu existovaly doklady o tom, že pozemky pod značnou částí středu města (Magistrát, Repre, Prior a severní část Centrálu) patřily minimálně do roku 1953 jinému vlastníku a že se na ně nepochybně vztahuje blokační zákon 229/91 Sb.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových již v roce 2004 důrazně na tuto skutečnost upozornil vedení města dopisem č. j. UMO/1426/2004.

Tyto doklady má mimochodem město Most ve svém archivu.

Poslední skutečnost, kterou bych zde ještě chtěl zmínit, je odpověď na otázku Homéru, že argumentem proti prodeji (a toto je podle mne velice závažný argument) je nízká cena, za kterou byl KD Repre prodán. 

Podle jedné z verzí znaleckého posudku, která posloužila ke stanovení prodejní ceny KD Repre s pozemky, byla věcná hodnota celku vyčíslena na částku 386 959 065 Kč. Budova včetně pozemků byla prodána podle smlouvy za 28 045 330 Kč. Celková výměra prodaných pozemků dle smlouvy činí 18 503 m čtverečních. Cena pozemků podle závazné cenové mapy schválené ministerstvem financí ČR činí 1500 Kč za metr. Po provedení odečtu ceny pozemků tedy zbývá na samotnou stavbu s příslušenstvím pouhých 290 830 Kč.

Dál k tomuto snad není třeba cokoli dodávat.

Nyní zřejmě mohu být brán za fantastu, když budu apelovat na Vás, zastupitele města, abyste se této věci věnovali tentokrát s maximální pozorností, určitě větší než v době, kdy většina z Vás pro prodej hlasovala bez všech potřebných, a relevantních informací, a někteří jste byli dokonce ve vedoucích funkcích. Pan primátor Vozka byl primátorem, oba současní náměstci Pitín a Jeníčková byli náměstky, náměstek Novotný byl členem zastupitelstva a prodej podpořil, současný uvolněný předseda kontrolního výboru Kurcin byl tehdy náměstkem, dokonce pro resort, z něhož byl majetek vyváděn, a také pro prodej hlasoval.

Jsem ale dalek toho být fantastou, pracuji s reálnými fakty, a protože nejsem lakomý, poskytl jsem na požádání všechny informace a podklady týkající se kauzy prodeje KD Repre orgánům činným v trestním řízení.

S veškerou vážností Vás chci vyzvat, abyste ve světle těchto událostí, důkladně a zodpovědně zvážili možnost setrvání výše uvedených a dalších odpovědných osob ve funkcích vedení města Mostu.

Závěrem se mi naskýtá ještě otázka, v čí prospěch tedy některé osoby ve vedení města jednaly a stále ještě jednají, protože, jak se ukazuje, ve prospěch města Mostu to zřejmě bohužel není.

Děkuji za pozornost.

v souvislostech "causa REPRE": www.hnutiommo.cz/news/odpovida-leos-vanek-predseda-ommo-na-tema-prodej-kd-repre-v-moste1/


Více zde: http://www.hnutiommo.cz/news/vystoupeni-l-vanka-predsedy-ommo-v-diskuzi-obcanu-na-jednani-zastupitelstva-statutarniho-mesta-mostu-31-10-2013/
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout