Ing. Eva Fialová

  • ANO 2011
  • Ústecký kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,68. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12.07.2019 19:07:00

S dopady kůrovcové kalamity je třeba počítat po dobu několika dalších let

S dopady kůrovcové kalamity je třeba počítat po dobu několika dalších let

Projev na 33. schůzi Poslanecké sněmovny 12. července 2019 ke změně zákona o lesích.

Hezké odpoledne všem.

Já bych tady ráda odůvodnila některé pozměňovací návrhy, které jsem připravila společně s kolegou Schillerem, ale začnu nejprve citací, nebo vůbec důvodovou zprávou předkládané novely lesního zákona, která opakovaně hovoří o potřebě novelizovat lesní zákon v souvislosti s klimatickými extrémy - suchem, kalamitou podkorního hmyzu, ale prakticky však neřeší hlavně důsledky, nikoliv příčiny tohoto stavu. Vláda se přitom při svém programovém prohlášení zavázala, a dovolte mi, budu parafrázovat, praktickými opatřeními posílíme ochranu lesů, především jehličnatých, které jsou v současné době vážně ohroženy dopady klimatických změn, a zasadíme se o ekologicky vhodné řešení nedostatečně druhové a věkové diverzifikace a kalamitních stavů v lesích.

Z těchto důvodů jsem se rozhodla společně s kolegou Janem Schillerem předložit pozměňovací návrhy, které skutečně reflektují programové prohlášení vlády, některé jsou i součástí pozměňovacích návrhů z výboru pro životní prostředí. A velice mě mrzí, že Ministerstvo zemědělství s některými z nich nesouhlasí a odůvodňuje, že musí projít hlubší odbornou diskusí, přitom mnoho z nich vychází z postřehů a přání samotných lesníků, kteří se v lese pohybují každý den.

Předložené pozměňovací návrhy naplňují vládou schválené zásady státní lesnické politiky z roku 2012, a to zejména zajistit zachování lesa a lesní půdy pro budoucí generace, zvyšovat biodiverzitu v lesích, ekosystémech, jejich celistvost a ekologickou stabilitu, podporovat hospodaření v lese s cílem zachovat a zvyšovat biologickou rozmanitost zejména tak, aby se lesní porost blížil přirozené skladbě lesa a byly v něm stanoviště přirozených druhů, podporovat ponechání v lese přirozeného podílu tlejícího dřeva, těžebních zbytků stromů prošlých přirozeným vývojem stárnutí a melioračních a zpevňujících dřevin, podporovat přirozeně blízké způsoby hospodaření v lese, včetně v minulosti tradičních způsobů hospodaření, podporovat zvyšování různorodosti druhové, věkové a prostorové struktury lesa pro zajištění dlouhodobé stability lesa, včetně zvyšování podílu listnatých dřevin v lesních porostech.

Pozměňovací návrhy, které zde dnes předkládáme, se zaměřují na hospodářský způsob a hospodářský tvar lesa, kde se rozšiřují hospodářské způsoby na výběrečný, ve kterém je předmětem hospodaření jediný strom, nebo skupina stromů, a pasečný, ve kterém je předmětem hospodaření lesní porost určitého věku a možnost jejich kombinace. Dále pak možnost Ministerstva životního prostředí vydávat vyhlášku pro území národních parků a jejich ochranných pásem. A podstatnou změnou našeho pozměňovací návrhu je návrh změny zákona o ochraně přírody a krajiny, která řeší náhradu újmy. Náhrada újmy nebude vyplácena za újmu vzniklou, nebo trvající na pozemcích ve vlastnictví státu, dojde tím k zamezení transferů finančních prostředků uvnitř státu, kdy jsou státní prostředky vyplácené zejména státním podnikům za újmu na státních pozemcích, na kterých stát deklaroval zejména ochranu přírody. Navrhovanou novelou dojde zároveň k odstranění nerovnosti mezi subjekty, žadateli o újmu, kteří hospodaří na své vlastní půdě, a těch, kteří užívají státní půdu z jiného právního užívacího titulu.

Uvedenou situaci je naléhavé řešit zejména v návaznosti na probíhající kůrovcovou kalamitu, kdy v důsledku omezení těžeb z důvodu ochrany přírody mohou vznikat státním podnikům na náhradu újmy v řádech až stovek miliónů korun, což s sebou zároveň nese výrazný nárůst nákladů na administraci žádostí o náhradu újem Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky v řádech miliónů korun. S dopady kůrovcové kalamity je přitom třeba počítat po dobu několika dalších let.

Přihlásím se k pozměňovacím návrhům v podrobné rozpravě a děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout