Ing. Jaroslav Kytýr

  • ANO 2011
  • Pardubický kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,49. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22.05.2018 18:43:00

Senátní úprava zákona o dani z příjmů byla navržena s cílem zamezit zneužití

Senátní úprava zákona o dani z příjmů byla navržena s cílem zamezit zneužití

Projev na 13. schůzi Poslanecké sněmovny 22. května 2018 k zákonu o daních z příjmů

 Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové.

Tak jak zde v úvodním slově předkládajícího bylo zmíněno, tak skutečně tato úprava, senátní úprava zákona o dani z příjmů byla navržena s cílem zamezit zneužití krácení daně z 19 na 5 procent. Rozpočtový výbor tuto problematiku projednal na svém jednání dne 9. května 2018 s tím, že přijal doporučující usnesení s pozměňovacím návrhem, který si dovolím sněmovnu s ním seznámit.

Po úvodním slově zástupce navrhovatele senátora pana Michálka, zpravodajské zprávě poslance pana Kytýra a po rozpravě rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu:

1. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 32, schválila ve znění následujícího pozměňovacího návrhu: 1. V článku 1 včetně poznámky pod čarou zní: Článek 1. V § 17 b) odstavce 1, písmena a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 148/2016 Sb., se na konci textu písmena a) doplňuje text: pokud

1. žádný poplatník daně z příjmu právnických osob s výjimkou Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, Evropské investiční banky, jiné mezinárodní finanční organizace, státu, centrální banky nebo právnické osoby jimi ovládané, nemá podíl na základním kapitálu tohoto investičního fondu 10 procent nebo více, podíly spojených osob, které jsou poplatníky daně z příjmu právnických osob, se pro tyto účely splnění této podmínky považují za podíl jednoho poplatníka. Tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, kdy je překročena povolená výše podílu na základním kapitálu po dobu kratší než polovinu zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání nebo po dobu kratší než 6 měsíců, je-li zdaňovací období delší než 12 měsíců a

2. neprovozuje živnostenské podnikání za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

2. Za článek 1 se vkládá nový článek 2, který zní: Článek 2 - Přechodné ustanovení: Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Dosavadní článek 2 se označuje jako Článek 3.

Toto bylo usnesení rozpočtového výboru, který je garančním výborem a rozpočtový výbor navrhuje v podstatě Poslanecké sněmovně, aby přijala senátní návrh ve znění tohoto pozměňovacího návrhu. Bylo to projednáno z pohledu v podstatě této záležitosti jako zpravodaj mohu uvést pouze, že mezi dvěma krajními mezemi, mezi původním zněním zákona a mezi absolutním vynecháním písmena a) v ustanovení § 17 p) odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, se tento pozměňovací návrh v souladu v podstatě s Ministerstvem financí zdá kompromisním jak pro zajištění, že nebude docházet ke zneužití snižování daňového základu z 19 na 5 procent, tak i z pohledu možnosti zachování registrace investičních fondů při určitých splněných podmínkách, které v této novele zákona o dani z příjmu budou uvedeny.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout