Ing. Jiří Havlíček, MBA

  • ČSSD
  • Čáslav
  • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,36. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

04.04.2017 19:15:00

Zákon o elektronických komunikacích posílí ochranu spotřebitele

Zákon o elektronických komunikacích posílí ochranu spotřebitele

Projev na 56. schůzi Poslanecké sněmovny 4. 4. 2017 k zákonu o elektronických komunikacích

 Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci,

já bych chtěl na úvod, ještě než se budu věnovat novele zákona o elektronických komunikacích vám poděkovat za milé přijetí na začátku této schůze. Velmi si toho vážím. Věřím také, že to bude dobré znamení pro projednávání zákonů, které budou předkládány z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu. Je to dnes pro mne premiéra, tak věřím, že se to projeví i dnes na tomto prvním čtení zákona o elektronických komunikacích. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tento zákon se skládá ze dvou částí. První část předkládaného návrhu zákona se zabývá zajištěním a implementací procesu přechodu na nový spektrálně efektivnější standard DVBT 2 jako klíčové části realizace strategie rozvoje zemského digitálního vysílání, kterou v loňském roce schválila vláda. Z hlediska zajištění právní jistoty pro subjekty, které se budou procesu přechodu na DVBT 2 účastnit, nebo které budou tímto procesem zasaženy, stanovila strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání základní právní rámec přechodu na DVBT 2 do novely dotčených zákonů, který vymezí základní podmínky a principy procesu přechodu na DVBT 2 a udělí potřebné zákonné zmocnění pro vydání tzv. technického plánu formou nařízení vlády.

Obdobný postup byl použit při realizaci přechodu z analogového televizního vysílání na to současné digitální televizní vysílání ve formátu DVBT. V předkládané novele jsou tedy předkládány návrhy změn zajišťující právní rámec nutných opatření tohoto přechodu. Jedná se o novely zákona o elektronických komunikacích a zákona o České televizi. Podstata navrhovaných změn spočívá v realizaci věcných cílů, které je nutno prostřednictvím legislativního rámce vytvořeného pro účely realizace přechodu na DVBT 2 zajistit. Jedná se zejména o to, zakotvit podmínky a pravidla pro souběžné šíření digitálního televizního vysílání ve standardu DVBT a DVBT 2, dále pak zmocnění k sestavení a vydání technického plánu přechodu na DVBT 2, který stanoví některá pravidla pro finalizaci tohoto přechodu, dále pak provedení změny stávajících přídělů radiových kmitočtů, na základě kterých dochází v současné době k šíření digitálního televizního vysílání v současném formátu DVBT a provozování k tomu určených celoplošných sítí.

Další částí navrhovaných úprav je zajištění postupu úhrady účelně a efektivně vynaložených nákladů, které přímo souvisejí s uskutečněním přechodu na tento nový formát DVBT 2 a v neposlední řadě zajištění ochrany kvality šíření a příjmu digitálního televizního vysílání v sítích DVBT 2 proti rušení z pásma 700 megahertz a dalších pásem používaných pro mobilní služby přístupu k vysokorychlostnímu připojení.

Dále vládní návrh zákona, to je ta druhá část, obsahuje aspekty posilující ochranu spotřebitele v oblasti elektronických komunikací a postavení Českého telekomunikačního úřadu v oblasti regulace. Konkrétně se jedná o novou úpravu přenositelnosti telefonních čísel, kdy se konkrétně nově stanoví maximální délka výpovědní doby v případě přenesení čísla, a to na deset dnů. Dále pak zavádíme povinnost, aby součástí smlouvy bylo ujednání o rozsahu možných jednostranných změn smlouvy i o způsobu jejich oznámení účastníkovi, a to včetně oznámení možnosti odstoupení od smlouvy. Dále pak navrhujeme změnu § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích v tom smyslu, že účastník má být informován o svém právu odstoupit od smlouvy bez sankce v případě jednostranné změny náležitostí této smlouvy. Nově se upravuje maximální výše sankce za spáchání přestupků, která spočívá jednak ve zvýšení dosavadních maximálních částek a dále v doplnění možnosti uložit sankci procenty z obratu pachatele daného přestupku.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, 22. března se hospodářský výbor návrhem zákona zabýval mimořádně již před prvním čtením. Chtěl bych za tuto možnost a konstruktivní diskusi velmi poděkovat. Dále mi dovolte, abych v této souvislosti reagoval na některé informace, které právě na jednání hospodářského výboru zazněly. Jedním z témat, která se objevovala, tak byla otázka, zda je nutné, aby se přecházelo na nový vysílací formát DVBT 2, což znamená ze strany domácností nákup nových modernějších televizních přijímačů. Jak už vláda deklarovala ve strategii správy radiového spektra z roku 2015, tak v loňské strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání ta odpověď je jednoznačně ano. Zemské vysílání přijímá 60 % domácností a řízený přechod na tento nový spektrálně efektivnější formát zajistí nejcitlivější cestu pro naše spoluobčany, kteří chtějí přijímat volně šiřitelné programy. Pro úplnost dodávám, že důvodem přechodu je skutečnost, že určitá část kmitočtového spektra, která se dosud používá pro televizní vysílání, bude využita pro rychlé mobilní datové služby, tak jak vyplývá z mezinárodních dohod, tak v tuto chvíli také dokončované evropské legislativy. Jedná se tedy o krok, který je vynucený.

Druhým tématem, které bylo na jednání hospodářského výboru vzneseno, tak byla otázka určité obavy ohledně případné nedovolené veřejné podpory v rámci přechodu na DVBT 2. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže jedná s Evropskou komisí. Česká republika je jednou z prvních členských zemí, která zahájila tzv. prenotifikační řízení. Právě dokončovaná evropská legislativa přímo uvádí, že je možné kompenzovat náklady umožňující přechod k účinnějším technologiím.

Dále návrh zákona v článku 1 bodu 2 obsahuje rovněž pojistku, že lze uhradit pouze efektivně a účelně vynaložené náklady po úspěšném řízení před Evropskou komisí. Tedy žádné prostředky nemohou být vyplaceny, aniž by tato podpora byla předem notifikována Evropskou komisí.

Na jednání Hospodářského výboru proběhla rovněž diskuse ohledně navrhovaných opatření posilujících ochranu spotřebitele a jejich dopad na trh mobilních služeb.

Zde musím konstatovat, že jak úprava maximální doby přenositelnosti čísla nebo informační povinnosti o možnosti odstoupit od smlouvy bez sankce v případě jednostranné změny smlouvy ze strany operátora zvýší konkurenční prostředí. Usnadní se tím účastníkům přechod od jednoho operátora k druhému, bude to vyvolávat tlak na kvalitnější a lepší služby směrem ke spotřebitelům a to by v konečném důsledku mohlo vést k levnějším službám.

Posledním bodem, který chci zmínit, je nový způsob stanovení výše sankcí, které bude moci udělit Český telekomunikační úřad. V tomto ohledu výše sankce bude odvozena od procenta z čistého obratu pachatele přestupku, což zohlední ekonomickou sílu tak, aby ta sankce mohla být odrazující.

Je však samozřejmě jasné, že Český telekomunikační úřad musí dodržovat zásady správního trestání, aby v případě přezkumu u soudu také uspěl. A jednou ze zásad správního trestání je také to, že by sankce měla být přiměřená. Tedy nesmí být likvidační, avšak měla by odradit od jednání porušujícího zákonem stanovené povinnosti.

Navrhovaný způsob určení sankce, tedy z procenta čistého obratu pachatele, má i v současné době k dispozici Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo např. Energetický regulační úřad.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na závěr mi dovolte upozornit a připomenout politickou dohodu z 3. března letošního roku ve věci zkrácení lhůty pro projednání návrhu zákona ve výborech na 20 dní. Jedná se o dohodu z jednání pana předsedy vlády se zástupci parlamentních stran v této věci. Protože jsem byl jednání přítomen, tak jsem si vědom toho, že všichni zástupci všech poslaneckých klubů zde v Poslanecké sněmovně s tímto vyjádřili svoji podporu.

Takže v tuto chvíli, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost a těším se na další spolupráci.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama