Ing. Jiří Krautwurm, Ph.D.

ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,54. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26.11.2017 18:43:33

Proč nesouhlasím s P+R před domem s pečovatelskou službou u Chilské ulice

Proč nesouhlasím s P+R před domem s pečovatelskou službou u Chilské ulice

P+R prosazované bez ohledu na životní prostředí vyvolává protesty místních a odhaluje vetší poslušnost představitelů radnice zájmům developera než zájmům jejich voličů.

V blízkosti stanice metra Opatov předpokládá územní plán záchytné parkoviště, tzv. P+R. Příslušná značka v územním plánu je umístěna po obou stranách Chilské ulice a to tzv. jako plovoucí. To znamená, že umístění této monofunkční plochy pro dopravní využití není pevně stanoveno. Je proto s podivem, odkud se vzala představa vybudovat takové parkoviště pouze na jedné straně Chilské ulice a to sice vytěžením zemního valu, který odděluje od Chilské ulice dům s pečovatelskou službou. K dané lokalitě je nutné ještě upřesnit, že zmíněný val je porostlý izolační zelení a přináší tak alespoň kousek přírody do sítě hlavních uličních tahů a betonových krabic sídlištního celku.

Zamysleme se více nad skutečností, proč plovoucí značka „vyplavala“ právě do umístění bez ohledu na životní prostředí celé lokality. V materiálech předložených na 30. jednání zastupitelstva městské části jsou uvedena vyjádření orgánů a organizací do zjišťovacího řízení procesu posuzování vlivu na životní prostředí. Vyjádření je poměrně značný počet, celkem 10, přesto stojí zato si některé teze připomenout:

Hlavní město Praha – se záměrem nesouhlasí

MČ Praha 11 – uplatnila připomínky: k souladu s územním plánem, zdůvodnění navržených kapacit, ke vzdálenosti od stanice metra a zastávek MHD, konkretizaci odvětrání, atd.

Hygienická stanice hl.m. Prahy – se záměrem nesouhlasí

Česká inspekce životního prostředí – uplatnila připomínky: k odstranění veškeré zeleně, naddimenzování záměru, k využití plochy stávajícího parkoviště P+R!, nedostatečnému zpracování odtoku dešťových vod, atd.

Odbor životního prostředí magistrátu – uplatnil připomínku k absenci kompenzačních opatření z hlediska ochrany ovzduší

Odbor ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí (MŽP) – doporučuje vzhledem k překročeným imisním limitům realizovat maximální opatření ke snížení znečisťující látky, další posuzování v rámci procesu EIA (dopady na životní prostředí) MŽP nepožaduje; (sic !!!)

Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – souhlasí s výhradami

Občanské sdružení Chodov – zaslalo nesouhlasné vyjádření

Starochodovská a.s. – uvedla několik důvodů, proč by P+R mělo být realizováno

Pro doplnění uvádím ještě rozsáhlou diskusi v rámci dopravní komise rady městské části, kde se k danému tématu hlasovalo o 3 návrzích: 1) čelit zatížení automobilovou dopravou rozšířením kolejové dopravy …; bylo přijato 2) komise považuje výstavbu tak rozsáhlého záchytného parkoviště v daném místě za nevhodné, upozorňuje na probíhající zpracování regulačního plánu v dané lokalitě;  bylo přijato 3) V případě realizace záchytného parkoviště v daném prostoru komise doporučuje zabývat se možností výstavby podzemního záchytného parkoviště pouze v prostoru stávajícího P+R; nebylo přijato.

Poznámka ke zmiňovaným pracím na regulačním plánu: dozvěděli jsme se, že prý z iniciativy náměstkyně P.Kolínské (za Stranu zelených) byly práce na regulačním plánu (jeho výsledky by byly závazné) zaraženy a snaha byla převedena na územní studii (její výsledky jsou pouze orientační) se slovy: „vzhledem k velikosti a rozsahu není regulační plán dobrým řešením“. Takový postoj velmi zaráží u funkcionářky právě Strany zelených, neboť tato strana je pověstná zaváděním regulací kde se dá, zvláště pak do energetiky, gender nebo-li mezilidských vztahů, péče o lesní hospodářství a podobně.

Podle mého názoru je naopak účelné stavební rozvoj lokality okolo stanice metra Opatov regulovat a tím zabránit jednak zhoršování životního prostředí, ale zároveň předejít i důsledkům konjunkturního uvažování politiků v daném volebním období právě ve funkci.

Ve sdělovacích prostředcích proběhla řada informací o parkovištích P+R, která zejí prázdnotou i když jsou dokonce bez poplatků, protože jsou nevhodně umístěná nebo nemají odpovídající návaznost na MHD. Vzdálenosti navrhovaného P+R od metra či MHD jsou od cca 230m do 410m, což jsou již vzdálenosti kde komfortní přestup na MHD je otázkou. Tento argument byl jedním z diskutovaných na zmiňované dopravní komisi MČ, ačkoliv vzhledem k politickému klíči ve složení komise usnesení nakonec nebylo přijato.

Závěrem s přihlédnutím k předloženým faktům můžeme konstatovat, že ačkoliv se reprezentanti radnice ve stranických dresech ANO 2011 a TOP09 vydávají na jednání na magistrát ve věci P+R na Opatově jako lidem volení zástupci občanů, vrátí se vždy pouze jako pacholci Starochodovské a.s.

Nabízí se totiž řešení jednak do realizace P+R podle platného územního plánu zapojit zmíněného developera a také dále hledat vhodný rozsah a umístění této služby s ohledem na dostup MHD a maximální přípustnou kapacitu. A také se odpovědně zabývat futuristickou myšlenkou prodloužení trasy metra C z Hájů například do lokality nákupního centra Průhonice, kde kromě modelu obchodního a zábavního centra by se jistě našlo místo i pro dopravní terminál či záchytné parkoviště P+R.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama