Ing. Miroslav Toman

  • BPP
  • ministr zemědělství
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,05. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

31.10.2019 16:20:00

Je třeba komplexní revize stávajícího lesního zákona

Je třeba komplexní revize stávajícího lesního zákona

Projev na 12. schůzi Senátu dne 31. 10. 2019 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři. Dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vládní návrh zákona a přijaté pozměňovací návrhy projednala a schválila Poslanecká sněmovna PČR na své 34. schůzi 11. září 2019. Cílem novely je řešit stávající akutní problémy složité situace lesního hospodářství a vytvořit podmínky pro její lepší zvládání. Přijaté pozměňovací návrhy k lesnímu zákonu systémově doplňují a rozšiřují novelu v jejím duchu. Šlo především o ponechání mrtvého dřeva k zetlení v lesních porostech, snížení obmýtí pro nízký les, zpřesnění povinností odborného lesního hospodáře, uzákonění výjimek z pravidel pro použití materiálů, poskytování lesních hospodářských plánů České inspekci životního prostředí v elektronické podobě, posílení nezcizitelnosti státního lesa.

Dále se jedná o rozšíření finančních příspěvků vlastníkům nestátních lesů k řešení dopadů kůrovcové kalamity v lesích a zpřesnění postupů jejich administrace ve vztahu k zákonu o rozpočtových pravidlech. Tato změna nejde nad rámec v současné době uplatňované praxe finančních úřadů. Přijetí novely lesního zákona je nezbytnou podmínkou pro výplatu finančních prostředků vlastníkům nestátních lesů, ke které novela přináší zmocnění. Zároveň vzhledem k potřebě souběžně řešit objektivní potřebu co nejrychlejšího vytvoření podmínek pro snižování stavů zvěře s ohledem na škody v lesích jsme akceptovali pozměňovací návrhy k zákonu o myslivosti. V částech, které vycházejí ze zákona o myslivosti, schválené vládou v roce 2017. Jedná se o možnost zásahu Státní správy myslivosti do stanovení výše lovu, o kontrolu plnění plánu lovu a sankce za nesplnění plánu lovu.

V této souvislosti však musím konstatovat, že ministerstvo zemědělství připravuje vlastní vládní novelu zákona o myslivosti, která bude pracovat s hodnocením stavu ekosystémů pro stanovení plánu lovu inspirovaného tzv. saským modelem, tedy způsobem vhodnějším než pozměňovacím návrhem navrženou cestou znaleckých posudků a rozhodnutím Státní správy myslivosti.

Jsme si s ohledem na měnící se přírodní i společenské podmínky vědomi potřeby komplexní revize stávajícího lesního zákona. V současnosti ministerstvo zemědělství dokončuje přípravu koncepce lesního hospodářství v České republice, na které se podílí široké spektrum organizací a odborníků, od ministerstva zemědělství přes další ministerstva, ať to je ministerstvo pro životní prostředí, ministerstvo pro místní rozvoj a další. Samozřejmě také lesnické fakulty, výzkumné instituce, vlastníky lesa až k ekologickým organizacím.

Tato koncepce na základě průřezové shody a za současného využití přijatých dokumentů, jako je Národní akční plán, Národní lesnický program, vytvoří zadání pro zásadnější změnu lesnické legislativy, která nepochybně bude v souvislostech řešit i ty dopady zákona, do kterých mířily některé bohužel dostatečně neprojednané pozměňovací návrhy, které nebyly v rámci tohoto sněmovního tisku přijaty.

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí i podvýbor pro zemědělství, výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu doporučily návrh novely, jak jej přijala Poslanecká sněmovna. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu doporučil novelu vrátit Poslanecké sněmovně s dvěma pozměňovacími návrhy. Ani jeden z navržených pozměňovacích návrhů v případě jejich přijetí bezprostředně nepomůže vlastníkům lesa v jejich snaze zvládnout kůrovcovou kalamitu a včas zajistit nové lesy. Naopak vrácením zákona do Poslanecké sněmovny dojde k zásadnímu zdržení skutečné pomoci vlastníkům, tedy ke zdržení výplaty tolik potřebné podpory, ke které novela přináší zmocnění.

Obsahem prvního pozměňovacího návrhu je prodloužení doby pro zalesnění ze 2 na 5 let a dobu pro zajištění lesního porostu ze 7 na 15 let. V krátkosti to okomentuji. Prodloužení zákonné lhůty pro zalesnění již řešíme opatřením obecné povahy ministerstva zemědělství a bylo pro potřeby řešení kalamitní situace prodlouženo na 5 let. A ohledně zajištění na 10 let od vzniku holiny. Uvedené prodloužení je dostatečné i z hlediska některými ekologickými skupinami doporučené přirozené obnovy lesa.

Druhý pozměňovací návrh pak obsahuje zrušení povinného doprovodu při poplatkových lovech podle zákona o myslivosti. Zrušení povinného doprovodu při poplatkovém lovu nemá žádný vliv na úspěšnost zvládnutí kalamity v lesích a nepřináší vlastníkům lesa žádnou potřebnou pomoc. Jde o organizační opatření výkonu myslivosti, které spolu s dalšími mnohem zásadnějšími změna již řešíme v rámci přípravy již zmiňované vládní novely zákona o myslivosti.

Vážené senátorky, vážení senátoři, já jsem si samozřejmě vědom, že návrh novely zákona o lesích mohl být dokonalejší, určitě rozsáhlejší, komplexnější. Nicméně čím širší by novela byla, tím více času by bylo potřeba na její projednávání. Jde mi především o to – a věřím, že nám všem – především o včasnou pomoc vlastníkům lesa. A tak zejména z důvodů urychlení výplaty příspěvků vlastníků si vás dovolím požádat, abyste navrhovanou novelu přijali tak, jak ji schválila Poslanecká sněmovna. A znovu opakuji, že do konce roku předložím novelu mysliveckého zákona tak, abychom uspokojili všechny potřeby, které povedou ke snížení spárkaté zvěře, černé zvěře, a pomohli vlastníkům lesa. A zároveň se zavazujeme, že vyplatíme peníze nestátním vlastníkům, s výjimkou samozřejmě Lesů ČR a netýká se to Vojenských lesů. Děkuji a prosím o podporu, děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama