Ing. Miroslav Toman

  • BPP
  • ministr zemědělství
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,06. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

10.07.2018 17:09:00

S kůrovcem nelze úspěšně bojovat bez provedené asanace

S kůrovcem nelze úspěšně bojovat bez provedené asanace

Projev na 16. schůzi Poslanecké sněmovny 10. července 2018 o kůrovcové kalamitě.

Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, vážení kolegové, členové vlády. Úvodem bych velmi rád zdůraznil, že chci poděkovat za to zařazení bodu Informace ministra zemědělství a ministra životního prostředí o kůrovcové kalamitě v České republice na dnešní jednání. Jsem přesvědčen, že tato kalamita, s níž se Česká republika v současné době potýká, je největší kůrovcovou kalamitou, k jaké kdy na našem území došlo, ale svými důsledky je současně i problémem s celospolečenskými dopady.

Skutečnost, že se české lesy potýkají s dopady kůrovcové kalamity znásobené mimořádně nepříznivými klimatickými jevy uplynulých let byla a je v poslední době v centru pozornosti všech sdělovacích prostředků, environmentálních organizací, odborné veřejnosti, akademické obce, ale i mnoha občanů a jejich zájmových sdružení. Musíme si uvědomit, že kalamitou je v současné době masivně zasaženo sedm krajů a my s nimi spolupracujeme v přímé součinnosti se zřízenými krajskými kalamitními štáby. V těchto oblastech vzhledem k rozsahu zasažení je cílem co nejvíce zpomalit rozpad smrkových porostů a ve zbylé části naší republiky se pak musíme soustředit na zastavení dalšího postupu kůrovce.

Jakkoli jsem přesvědčen, že jsme v praxi svědky dopadů probíhajících klimatických změn, tak chci jasně říci, že v dobách minulých došlo k určitým lesnickoprovozním pochybením, která k vyhrocení nynější situace přispěla. Většinu z nich je však možno připsat na vrub určitých systémových kroků, nicméně ty spadají až do minulého století. A mohu vás ubezpečit, že jako ministr zemědělství právě s ohledem na vážnost celé situace nebudu v tento okamžik soudit, nebudu vynášet žádné laciné ortely, ale budu věnovat svoji činnost a úsilí k tomu, aby se nám, a to doufám společným úsilím, podařilo tuto nepříznivou situaci zvrátit a vrátit podobu českých lesů do takové, na jakou jsme byli historicky zvyklí, tzn. do podoby skladbou druhově pestrých lesů a plnících všechny funkce lesa, nejen tu produkční, ale i vodoochrannou, půdoochrannou, ale i rekreační.

Je potřeba si uvědomit, že mimořádnost stávající kalamity si vyžaduje a nepochybně tak tomu bude i v příštích obdobích - mimořádná opatření. Já bych se velmi rád ve svém dalším vystoupení zaměřil na ty kroky, které Ministerstvo zemědělství v součinnosti s ostatními ústředními orgány učinilo a bude činit.

Rozsah stávající kůrovcové kalamity resp. možnosti jejího řešení se projeví především v nárocích na lidské, zpracovatelské a také skladovací kapacity a pro zjednodušení situace uvádím tyto okruhy paralelně s procesem zpracování kalamitního dřeva.

Co se týká lidských kapacit, tak v současné době postrádáme především pro těžební a s tím související činnosti v lesích řádově 6 tis. pracovníků, a to jak kvalifikovaných, tzn. na obsluhu strojních zařízení, tak profesí nekvalifikovaných pomocných. A vzhledem k nepříznivému vývoji domácího trhu pracovních sil je hlavním možným řešením zapojení pracovníků ze zahraničí, přednostně pak z jazykově kompatibilních zemí. Tady musím říct, že spolupracujeme s Ministerstvem vnitra, kde je realizován projekt zjednodušeného povolování vstupu občanů třetích států na území České republiky, a to za účelem získání pracovních sil nezbytných pro účinnou likvidaci této kalamity. Také jednáme se zástupci různých asociací, jako je např. Asociace romských podnikatelů a spolků v České republice. Jejich nabídka v současné době směřuje zejména do oblasti nejvíce postiženého Moravskoslezského kraje a osobně budu mít jednání s touto asociací ve čtvrtek tento týden.

Co se týká těžby, tak při řešení kůrovcové kalamity využívá státní podnik Lesy ČR jako největší správce lesů ve vlastnictví státu stávajících smluvních vztahů, a to formou tzv. optimalizace využití těžebních kapacit a v praxi to znamená jejich soustředění do nejvíce zasažených oblastí s využitím maximální možné míry navýšení těžební činnosti v kalamitních oblastech tak, aby v dotčených smluvních územních jednotkách byly realizovány těžby do výše 140 % plánovaného objemu těžeb, tzn. to je ta smlouva, aukce a dynamický nákupní systém. Pro vaši informaci za leden až květen letošního roku bylo u Lesů ČR zpracováno celkem 3,9 mil. kubických metrů dřeva a z toho 935 tis. kubíků kůrovcového dříví.

Co se týká asanace, tak nedílnou a neopomenutelnou součástí likvidace kůrovcové kalamity je tzv. asanace napadeného dříví, která zabraňuje dalšímu šíření škůdce. Ta spočívá buď v odkornění, které se provádí oloupáním kůry kmene napadeného stromu, nebo se provádí chemická asanace postřikem či balením do insektivních sítí. Ministerstvo zemědělství v tuto chvíli zajistilo v souvislosti s letošní kalamitou na dobu 120 dnů výjimku pro používání přípravků EDN, tzn. fumigaci jako formě velkoobjemové asanace. V současné době sledujeme zvýšenou poptávku po těchto chemických přípravcích určených k asanaci, což vede k jejich aktuálnímu nedostatku na trhu, a proto jsme jako Ministerstvo zemědělství zahájili jednání s distributory chemických asanačních prostředků a předmětem jednání, které se uskuteční 20. července tohoto roku, bude řešení doobjednávek pro zbytek sezóny letošního roku a zajištění trhu těchto přípravků pro následující rok.

Tady musím zdůraznit, že s kůrovcem nelze úspěšně bojovat právě bez provedené asanace, která je však pro vlastníky lesů finančně náročná, a proto Ministerstvo zemědělství připravilo návrh novely nařízení vlády o poskytování příspěvku na hospodaření v lesích a navrhlo pro nestátní vlastníky zřídit nový dotační titul právě na asanaci napadené dřevní hmoty. Uvedený dotační titul bude podporovat všechny druhy asanace a pro rok 2019 představuje zvýšení stávajícího objemu dostupných finančních zdrojů státních příspěvků řádově o 500 mil. korun primárně určených na nákup těchto asanačních prostředků či obnovu lesa.
Tyto finanční prostředky v letošním roce činí 650 mil. korun a v příštím roce se tato částka bude rovnat 1 mld. 150 mil. korun.

Co se týká dopravy, vytěžené a asanované dřevo je nezbytné z lesa vyvézt a v současnosti Ministerstvo zemědělství zajistilo s Ministerstvem dopravy zrychlený režim udělování výjimek ze zákazu doby jízdy pro nákladní automobilovou přepravu realizující takzvanou kalamitní dopravu. Vzhledem k objemu kalamitního dříví, jehož se přeprava týká, nepostačuje doprava silniční a právě ve spolupráci s Ministerstvem dopravy bude do konce letošního roku prostřednictvím ČD Cargo navýšen stávající vagónový park řádově o 500 kusů, a to formou nákupu nových železničních vagónů, primárně určených pro přepravu kalamitního dřeva.

Co se týká skladování, důsledkem probíhající kůrovcové kalamity, částečně znásobené i větrnými vichřicemi, například z března tohoto roku, je nadbytek dříví na trhu. Je potřeba zdůraznit, že tuzemské zpracovatelské kapacity jsou již prakticky vyčerpány. Jenom si dovolím připomenout, že situace v okolních evropských zemích je prakticky, co se týká zpracovatelského průmyslu, totožná a vzniká tady další problém, a to, pokud jde o nezbytnost vytěžené a asanované dříví uskladnit, a to minimálně do doby stabilizace trhu s dřívím. V současnosti Ministerstvo zemědělství s ostatními ústředními orgány státní správy, například Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem dopravy vytipovalo plochy vhodné pro dlouhodobější uskladňování kalamitního dříví. Tyto plochy jsme formou takzvaného Katalogu ploch pro skladování zveřejnili tak, aby všichni vlastníci či správci lesů měli přehled o volných skladovacích kapacitách a mohli je tak využít. Tento katalog bude průběžně aktualizován. Aktuálně jsou v rámci katalogu nabízeny skladovací prostory pro objem 1,4 mil. kubíku dříví. S ohledem na očekávanou potřebu uskladnění 2,5 mil. kubíků chybí prostory pro uskladnění řádově 1 mil. kubických metrů. Problematiku skladování řešíme v úzké spolupráci s Asociací krajů České republiky a prostřednictvím Státní správy lesů budou nejen stávající skladové kapacity monitorovány z hlediska zabránění dalšímu šíření škůdce, ale zároveň budou rekognoskovány další v úvahu připadající prostory. Zde připadá v úvahu využití například brownfieldů ve správě Státního pozemkového úřadu. Součinnost při skladování kalamitního dříví samozřejmě poskytne i státní podnik Lesy České republiky, který bude na vlastní náklady zadržovat minimálně milión kubíků kalamitního dříví nerealizovatelného do konce letošního roku.

Co se týká využití dřeva, s kůrovcovou kalamitou úzce souvisí i otázka dalšího využití dřeva v budoucnu. Jednou z možných alternativ je v dohodě s MPO realizace projektu Podpory malých a středních zpracovatelů. Tento projekt by zahrnoval podporu jak surovinovou, tak i strojovou a technickou, určenou na pořízení strojového a technického vybavení těchto zpracovatelů. Samozřejmě negativním dopadem silniční přepravy kalamitního dříví je bohužel i poškození některých místních komunikací, a to zejména v kalamitou nejvíce postižených krajích. V tuto chvíli jedná Ministerstvo zemědělství velmi intenzívně s Ministerstvem pro místní rozvoj o možnostech posílení dotačního titulu Obnova území po živelních pohromách.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, řešení pro budoucnost spatřuji především v dosažení celospolečenského konsenzu o podobě naší krajiny v budoucnu. Já jsem si proto dovolil iniciovat spolu se zástupci Hnutí DUHA vznik Platformy k lesům, složené z řad odborníků z ministerstev, jak Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, lesnických organizací, ochránců přírody, akademiků, kteří budou tuto situaci společně řešit na odborné úrovni. Mým cílem je i při respektování mnohdy odlišných, až protichůdných stanovisek, dosažení shody na zásadních a strategických tématech, jako jsou zásadní legislativní změny, to znamená myslivecký zákon, lesní zákon a tak dále, dále dosažení shody na strategických dokumentech Ministerstva zemědělství a Lesů České republiky, jako je například Dřevěná kniha. Dále se chci bavit o certifikaci lesů. Tam už bude v červenci nebo srpnu spuštěn pilotní Projekt na certifikaci. Pak chceme řešit oblast myslivecké politiky, systém veřejné správy a tak dále.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, současná kůrovcová kalamita je běh na dlouhou trať a úspěšnost jeho zvládnutí je a bude odvislá nejenom od rychlosti a ráznosti mnoha opatření, lidskou práci nevyjímaje, ale také od dalšího vývoje klimatických podmínek, i změn určitého vnímání okolního světa. Nicméně jsem optimista a chci věřit tomu, že právě naším společným úsilím a podporou i vás, jako členů zákonodárného sboru, se nám podaří naše lesy zachránit a obnovit jejich funkci.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama