Ing. Roman Kubíček, Ph.D.

  • ANO 2011
  • Jihočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,72. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

13.04.2016 19:46:00

Zákon o auditorech zapracovává příslušné předpisy Evropské unie

Zákon o auditorech zapracovává příslušné předpisy Evropské unie

Projev na 44. schůzi Poslanecké sněmovny dne 13. 4. 2016

 Dámy a pánové,

budeme se zabývat sněmovním tiskem 759, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a upravuje výkon auditorské činnosti, působnost Komory auditorů České republiky, působnost Rady pro veřejný dohled nad auditem, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. Podstatou právní regulace na úrovni Evropské unie je harmonizace postupů při ověřování ročních účetních závěrek včetně těch konsolidovaných, stanovení požadavku externího zajištění kvality, veřejného dohledu, povinnosti statutárních auditorů a auditorských společností, zásad k zajištění jejich objektivity, nezávislosti a nestrannosti a zavedení disciplinárního a sankčního systému.

Směrnice o povinném auditu rovněž poskytuje základ pro spolupráci mezi regulačními orgány v Evropské unii a třetích zemích. Směrnice o povinném auditu byla do českého právního řádu implementována zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o auditorech, který nabyl účinnosti dne 14. dubna 2009.

Přijatá novela směrnice o povinném auditu a nařízení č. 537/2014/EU jsou výsledkem rozsáhlé evaluace pravidel pro zavádění povinných auditů a několikaleté diskuse a vyjednávání mezi evropskými zákonodárnými orgány, zástupci odborné veřejnosti a profesními organizacemi započaté již v říjnu 2010 vydáním Zelené knihy obsahující koncepční otázky na téma možných změn v oblasti regulace auditu v Evropské unii. Cílem navrhované novely zákona o auditorech je zajištění plné harmonizace zákona o auditorech s ustanovením novely směrnice o povinném auditu a zajištění úplné a efektivní aplikovatelnosti nařízení č. 537/2014/EU.

Obě tyto evropské právní normy jsou členské státy Evropské unie povinny zavést do svých právních řádů, a to nejpozději do 16. června 2016. Na základě směrnice o povinném auditu byla Česká republika povinna instituovat nezávislý dohled nad auditorskou činností, zákonem o auditorech byla proto zřízena Rada pro veřejný dohled nad auditem. Rada pro veřejný dohled nad auditem vykonává veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky a přitom musí dbát na ochranu veřejného zájmu. Veřejným dohledem se rozumí kontrola dodržování zákona o auditorech, auditorských standardů, etických požadavků a vnitřních předpisů Komory auditorů České republiky auditory, dohled nad organizací a řízením systému kontroly kvality auditorské činnosti a organizací a prováděním systému průběžného vzdělávání auditorů a nad uplatňováním disciplinárních a sankčních opatření Komorou auditorů České republiky.

K dalším činnostem Rady pro veřejný dohled nad auditem patří spolupráce s Ministerstvem financí, Českou národní bankou a spolupráce s orgány dohledu nad auditory ostatních zemí. Z členství České republiky v Evropské unii vyplývá závazek zapracovat odpovídajícím způsobem unijní legislativu do českého práva. Vzhledem k tomu, že novela směrnice o povinném auditu a nařízení č. 537/2014/EU vyžadují, aby byly do národních právních systémů transponovány do 16. června 2016, je nezbytné novelou zákona o auditorech k uvedenému datu reagovat na požadavky, které přináší novela směrnice o povinném auditu a nařízení.

Navrhovaná právní úprava si klade za cíl implementovat evropské předpisy do českého právního řádu tak, aby byl zajištěn soulad s evropskou regulací povinného auditu. Novela zákona o auditorech proto jednak reaguje na změny, které vyplývají z novely směrnice o povinném auditu a dále v sobě promítá implementační opatření k zajištění úplné aplikovatelnosti nařízení č. 537/2014/EU. Jejím nepřijetím by se Česká republika vystavovala riziku zahájení řízení pro porušení čl. 258, případně čl. 260 Smlouvy o fungování Evropské unie. Proto doporučuji schválení v § 90.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama