Ing. Zdeněk Štefek

zastupitel Středočeského kraje
  • KSČM
  • Středočeský kraj
  • krajský zastupitel
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,62. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

25.11.2015 6:29:23

70 let od vzniku OSN, 70 let od vzniku UNESCO

70 let od vzniku OSN, 70 let od vzniku UNESCO

16. listopadu jsme si připomněli 70 let od vzniku UNESCO, Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, jejíž hlavním úkolem je ...

16. listopadu jsme si připomněli 70 let od vzniku UNESCO, Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, jejíž hlavním úkolem je „usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury a prosazováním úcty k lidským právům a právnímu řádu.“

Vznik UNESCO byl zahájen podepsáním Ústavy v Londýně na ustavující diplomatické konferenci právě 16. listopadu 1945 a Československo patřilo mezi 20 zakládajících států. V současnosti je členem UNESCO již 195 zemí a 9 je přidružených.

Projekty podporované UNESCO zahrnují šíření gramotnosti, odborné a školicí programy, programy mezinárodní vědní spolupráce, propagaci svobody tisku a nezávislých médií, regionální a kulturní historické projekty, propagaci kulturní různorodosti, dohody mezinárodní spolupráce v oblasti kulturního a přírodního dědictví a ochrany lidských práv a nově i vyrovnávání rozdílů v oblasti využití digitálních technologií.

Prakticky tak mají naplňovat cíle Organizace spojených národů i v oblasti kultury, které jsou stanoveny v řadě proklamací i závazných mezinárodních dokumentů.

Kulturní práva jsou zmíněna již v Chartě OSN, v článku 1 („uskutečňovati mezinárodní součinnost řešením mezinárodních problémů rázu hospodářského, sociálního, kulturního nebo humanitního a podporováním a posilováním úcty k lidským právům a základním svobodám pro všechny bez rozdílu plemene, pohlaví, jazyka nebo náboženství“). A ve Všeobecné deklaraci lidských práv, která byla schválena Valným shromážděním Organizace spojených národů 10. prosince 1948, jsou některá práva rozvedena. Zejména v článcích 22 a 27, v kterých zní: 

článek 22

Každý člověk má jako člen společnosti právo na sociální zabezpečení a nárok na to, aby mu byla národním úsilím i mezinárodní součinností a v souladu s organizací a s prostředky příslušného státu zajištěna hospodářská, sociální a kulturní práva, nezbytná k jeho důstojnosti a k svobodnému rozvoji jeho osobnosti.

článek 27

(1) Každý má právo svobodně se účastnit kulturního života společnosti, užívat plodů umění a podílet se na vědeckém pokroku a jeho výtěžcích.

(2) Každý má právo na ochranu morálních a materiálních zájmů, které vyplývají z jeho vědecké, literární nebo umělecké tvorby.

Závaznou podobu pak práva dostala v podobě Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který byl přijat Valným shromážděním OSN dne 16. prosince 1966 v New Yorku a Pro Československou socialistickou republiku pakt vstoupil v platnost dne 23. března 1976 a v plném znění byl zveřejněn ve sbírce zákonů pod č. 120/1976 Sb.

Už v článku 1 Paktu o občanských a politických právech je stanoveno, že „všechny národy mají právo na sebeurčení. Na základě tohoto práva svobodně určují svůj politický statut a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj.“

A nesmíme zapomínat ani na článek čl. 20, ve kterém stojí, že „1. Jakákoli válečná propaganda je zakázána zákonem.“ a 2. „Jakákoli národní, rasová nebo náboženská nenávist, jež představuje podněcování k diskriminaci, nepřátelství nebo násilí, musí být zakázána zákonem.“

V článku 27 je psáno, že Ve státech, kde existují etnické, náboženské nebo jazykové menšiny, nebude jejím příslušníkům upíráno právo, aby spolu s ostatními příslušníky menšiny užívali své vlastní kultury, vyznávali a projevovali své vlastní náboženství nebo používali svého vlastního jazyka.“

V Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech je v článku 1 opakováno, že „Všechny národy mají právo na sebeurčení. Na základě tohoto práva svobodně určují svůj politický statut a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj.“

A v článku 15 je uvedeno, že
1. Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého:
a) účastnit se kulturního života;
b) užívat plodů vědeckého pokroku a jeho využití;
c) požívat ochrany morálních a materiálních zájmů, které vyplývají z jeho vědecké, literární nebo umělecké tvorby.
2. Opatření, která mají být učiněna státy, smluvními stranami Paktu, k dosažení plného uskutečnění tohoto práva, budou zahrnovat i ta, jež jsou nutná pro zachování, rozvoj a šíření vědy a kultury.
3. Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují respektovat svobodu, nezbytnou pro vědecký výzkum a tvůrčí činnost.
4. Státy, smluvní strany Paktu, uznávají prospěch, plynoucí z povzbuzování a rozvoje mezinárodních styků a spolupráce ve vědecké a kulturní oblasti.

Kontrolu nad dodržováním tohoto paktu provádí v České republice Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva. Ale posuďte sami, jak jsou prakticky pakty dodržovány. Zda neexistují finanční, sociální, dopravní bariéry, které i v tak vyspělém státu jako je ČR, brání občanům užívat kultury nebo kulturně tvořit. Zda je dán dodatečný prostor pro nikoliv mainstreamovou globální kulturu, pro rozvoj národní kultury a ochranu českého jazyka, zda není bráněno různými nástroji šířit kulturu dnešním mocným kritickou. A zda není náhodou i veřejnoprávními médii, institucemi jako je Svobodná Evropa, poručován dlouhodobě a systematicky právě článek 20…

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout