Ivana Nevludová

  • SPD
  • Moravskoslezský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,89. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

14.11.2018 13:15:00

Majetek republiky je nás všech a měli bychom se tak k němu chovat

Majetek republiky je nás všech a měli bychom se tak k němu chovat

Projev na 20. schůzi Poslanecké sněmovny 14. listopadu 2018 k zákonu o sociálním zabezpečení

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

hnutí SPD předkládá novelu, která má posílit odpovědnost zástupců státu za svěřený majetek, který by museli spravovat s péčí řádného hospodáře. Tento pojem znalo již římské právo, kdy z tohoto práva také při svém rozhodování vychází často Nejvyšší soud, když dovozuje, že jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, což znamená chovat se odpovědně, svědomitě, stejným způsobem, jakoby pečoval o majetek svůj vlastní, to je, aby jej vědomě nezmenšoval nebo jej nijak neohrožoval, ale také aby byl majetek zhodnocován a rozmnožován v maximální možné míře, jaká je momentálně dosažitelná.

Takové pojetí přejímá i česká právní věda. Právo České republiky tento pojem má již zakotven v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Podle tohoto zákona jedná s péčí řádného hospodáře ten, kdo jedná pečlivě a s potřebnými znalostmi, s nezbytnou loajalitou. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

Pojmovými atributy péče řádného hospodáře jsou pečlivost, potřebné znalosti, podnikatelské rozhodování, dobrá víra, rozumný předpoklad, informované jednání, jednání v obhajitelném zájmu, obchodní korporace, nepředpokládá však, aby byl vybaven všemi odbornými znalostmi, ale k jeho odpovědnosti postačí základní znalosti, umožňující rozeznat hrozící hrozbu, škodu, a zabránit jejímu způsobení na spravovaném majetku. Také zahrnuje povinnost rozpoznat, že je nutná odborná pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu a takovou pomoc zajistit.

Nejvyšší soud České republiky již v několika svých rozhodnutích akcentoval povinnost řídit se zájmy společnosti, resp. povinnost loajality, kterou považuje podobně jako část právní vědy za projev povinnosti péče řádného hospodáře.

Protože jsem členkou kontrolního výboru, kde projednáváme závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, vím, že často dochází v účetnictvích jednotlivých resortů, kontrolovaných úřadů, k chybám, které zkreslují účetní závěrky. Za mou krátkou dobu působení v tomto výboru jsme projednávali například kontrolní závěry z akce majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Národní bezpečnostní úřad. Účetní chyby v hodnotě asi 5 miliónů. Dále kontrolní závěr z akce peněžní prostředky, určené na výstavbu dálnice D8, která se staví již od roku 1984, kde Ředitelství silnic a dálnic při zadávání veřejné zakázky nepostupovalo v souladu s právními předpisy a stavba byla k lednu 2016, kdy soupis dodatečných prací dosáhl výše 1,76 mld. Kč. Podle analýzy ČVUT je celospolečenská ztráta, plynoucí z odhalení zprovoznění ve výši 4 mld. Kč. Dále kontrolní závěr z akce účetní závěrka Ministerstva spravedlnosti za rok 2015, účetní chyby ve výši 39 mil. Kč.

Dále kontrolní závěr z akce závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2016, kdy účetní nesprávnosti byly ve výši přesahující 8 mld. Kč.

Jak se lidově říká, z cizího krev neteče. Milión sem, milión tam. A co hůř, miliarda sem, miliarda tam. A výsledek? Zaměstnanci byli proškoleni.

Ve srovnání s kontrolou finančního úřadu u podnikajících osob, fyzických či právnických, tam nám nastávají pokuty, penále, mnohdy u drobných živnostníků, kteří se ke svému majetku, který ke svému podnikání potřebují, s tou péčí řádného hospodáře chovají, neboť je jejich vlastní.

A proto vás žádám o podporu našeho návrhu, protože majetek České republiky je nás všech a měli bychom se takto k němu chovat.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout