JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • BPP
  • ministryně financí
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,69. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23. 10. 2018 19:24:00

Daňový balíček zahrnuje 10 právních předpisů, 9 daňových a novelu insolvenčního

Daňový balíček zahrnuje 10 právních předpisů, 9 daňových a novelu insolvenčního

Projev na 20. schůzi Poslanecké sněmovny 23. října 2018 k daňovým zákonům

 Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abych stručně uvedla návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Všechny novely daňových zákonů, jak už se stalo tradicí, tak i pro rok 2019 byly spojeny do takzvaného balíčku. Výjimkou je novela zákona o evidenci tržeb a související novela o DPH, které byly předloženy samostatně. Zařazením těchto změn do jednoho právního předpisu se pro daňové subjekty zvyšuje přehlednost, neboť jsou prováděny řadou samostatných zákonů, ale tyto jsou obsaženy v jednom návrhu.

Hlavním důvodem předložení a provedení změn daňových zákonů je především provedení změn v zákonu od 1. ledna 2019, a to z důvodů implementačních změn a potom následně provedení nezbytných dílčích změn, kdy se reaguje zejména na požadavky praxe, případně se odstraňují nejasnosti.

Balíček obsahuje soubor novel deseti právních předpisů, devět daňových zákonů a související novelu zákona insolvenčního.

Kdybych podrobněji měla popsat obsah jednotlivých novel, co se týče novely zákona o dani z příjmů, tak mezi nejvýznamnější věcné změny lze uvést implementaci evropských směrnic, takzvaný ATAD, který se týká především omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, kdy je možné uplatnit v základu daně výpůjční výdaje pouze do výše 80 mil. korun nebo 30 % daňové EBITDA, pak se zde řeší neuznatelné výpůjční výdaje, které lze převést do dalších zdaňovacích období.

Dalším principem této novely je zdanění při přemístění majetku beze změny vlastnictví, neboli takzvaná exitex (?), zdanění při přemístění, účastník (?) přeřazení majetku do stálé provozovny nebo ústředí v zahraničí nebo změně daňového rezidentství, pokud Česká republika v důsledku toho ztratí právo zdanit příjem z budoucího prodeje tohoto majetku, čili jsou to všechno věci, které se týkají boje s daňovými úniky.

Dále se zde řeší zdanění ovládané zahraniční společností, kdy ovládaná zahraniční společnost má ní více než 50 % podíl český daňový rezident a nevykonává podstatnou hospodářskou činnost, to znamená takzvané prázdné schránky. Příjmy těchto společností se přičítají ovládající společnosti v České republice.

Další z okruhů důležitých změn jsou důsledky rozdílné právní kvalifikace, neboli takzvané hybridní nesoulady, kdy se řeší odlišně právní kvalifikace jedné právní skutečnosti v různých státech. Zabraňuje například tomu, aby určitá transakce byla v jednom státě osvobozena od daně, zatímco ve druhém byla uznatelným výdajem, například jeden stát ji kvalifikuje jako dividendu a druhý jako platbu úroku.

Další úpravy souvisejí s úpravou IFRS, kdy je nutná novela v důsledku změny oceňování cenných papírů a oznamovací povinnost příjmů plynoucích daňovým rezidentům do zahraničí.

Další novelou zákona, která tvoří součást daňového balíčku, je novela zákona o dani z hazardních her, kdy jsou především řešena témata jako změna způsobu, jakým se v základu daně zohledňují vrácené vklady a daňové řešení problematiky garantovaných turnajů. Současně se upouští od zpřísněné informační povinnosti obecních úřadů poskytovat informace správci daně bezodkladně a ponechání pouze obecné úpravy poskytnout informace na vyžádání.

Poměrně technická je i novela zákona o dani z přidané hodnoty, kde mezi nejvýznamnější změny patří implementace evropských směrnic, takzvané poukazy neboli vouchery a e-commerce, stanovení podrobnějších pravidel pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši, úprava pojmu úplata, ekonomická činnost, stanovení základu daně při platbě virtuální měnou, například bitcoinem, rozšíření možnosti uplatnění nároku na odpočet daně, přeregistrace (?) plátce a úprava institutu opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, kdy se stávající úprava v § 44 nahrazuje novými ustanoveními, paragrafem 46 a následujícími, která v návaznosti na judikaturu soudního dvora Evropské unie rozšiřuje tituly, na základě kterých může být základ daně opraven. Dále se zde řeší úprava osvobození od daně při dání lidské krve a jejích složek a úprava pokut v souvislosti s kontrolním hlášením.

Zmíněná novela insolvenčního zákona řeší potvrzení zapodstatovosti pohledávky státu z titulu opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, kde se srovnává vlastně § 44 zákona o dani z přidané hodnoty.

Velice bych chtěla upoutat vaši pozornost na novelu zákona o spotřebních daních, kde kromě úpravy ustanovení upravujících tabákové nálepky je především důležité zdanění zahřívaných tabákových výrobků, které nejsou harmonizovány v rámci Evropské unie. Vychází se z úpravy spotřební daně z tabákových výrobků, sazba je stanovena ve výši sazby daně z tabáku ke kouření, což odpovídá částce 2,236 Kč na gram a základ daně je stanoven podle hmotnosti tabáku, obsaženého ve výrobku v gramech.

V rámci zákona o spotřební dani dochází také k úpravě kódu kombinované nomenklatury v návaznosti na prováděcí rozhodnutí.

Další úpravy zákonů, které jsou v daňovém balíčku zařazeny, už jsou spíše kosmetického charakteru, jako je dílčí změna novely zákona celního, daňového řádu, kde dochází v návaznosti na evropskou legislativu k explicitnímu doplnění mezi základní zásady správy daní takzvaný zákaz zneužití práva, novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která obsahuje úpravy implementace DAC 2 a DAC 4 a související mezinárodní dohody v návaznosti na OECD provedené hodnocení implementace.

Novela zákona o finanční správě, která obsahuje speciální pravidla pro finanční správu ve vztahu k zákonu o státní službě, především centralizaci vydávání služebních předpisů, služební průkaz.

Dále potom drobná technická novela zákona o celní správě, která přináší rozšíření možností použití krycích dokladů celníkem v případě, kdy zjištění jeho totožnosti v oblasti působnosti hazardních her nebo evidence tržeb vede ke zmaření tohoto výkonu.

To bylo stručné shrnutí daňového balíčku na rok 2019. Děkuji vám.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout