JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D.

Předseda Legislativní rady vlády
  • BPP
  • ministr pro legislativu
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,84. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

13.06.2024 14:23:00

Celkové navýšení výdajů roku 2024 je navrhováno ve výši 4,38 miliard korun

Celkové navýšení výdajů roku 2024 je navrhováno ve výši 4,38 miliard korun

Projev na schůzi Poslanecké sněmovny 13. června 2024 k návrhu změny rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2024.

 Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ten předkládaný materiál obsahuje návrh změny rozpočtu Státního fondu podpory investic, která je nezbytná pro plnění cílů a milníků stanovených pro fond Národním plánem obnovy a reflektuje aktuální stav prostředků, určených v kapitole 317 MMR pro SFPI. Ten původní rozpočet na rok 2024, schválený Poslaneckou sněmovnou, tak v něm ještě nebyly prostředky z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 2.10, reforma dostupného bydlení v České republice, ani komponenty 414, zefektivnění a posílení implementace Národního plánu obnovy pro SFPI, v kapitole 317 alokovány. Jejich schválení ze strany Ministerstva financí v případě komponenty 2.10 proběhlo v závěru roku 2023 a komponenty 414 pak v prvním kvartále roku 2024.

Ten předpokládaný návrh řeší i převod realizace programu Podpora bydlení 2022 plus z Ministerstva pro místní rozvoj právě na fond a dále obsahuje aktuálně předpokládané příjmy a výdaje, spojené s čerpáním nespotřebovaných nároků výdajů minulých let.

Z důvodu nutnosti zahájení plnění úkolů daných Národním plánem obnovy v rámci poradenské části komponenty 2.10 využil fond ustanovení § 5 odst. 6 zákona o SFPI, které umožňuje projednání a schválení přesunu mezi položkami schváleného rozpočtu výborem fondu.

V souladu s daným ustanovením byly provedeny změny, obsahující přesuny v celkovém objemu 76,5 milionu korun. Došlo k částečnému navýšení mzdových a provozních výdajů, zajišťujících prostředky nutné ke zřízení regionálních center podpory investic do bydlení. Přesuny byly kompenzovány přechodným snížením rozpočtu správních i programových výdajů fondu včetně výdajů plánovaných na zajištění realizací podpor.

Změnami, které jsou navrhovány v předkládaném materiálu, budou tyto položky rozpočtu uvedeny do původní výše, případně upraveny dle aktuálních potřeb hospodaření fondu.

Celkové navýšení příjmů roku 2024 předkládaného návrhu včetně čerpání nespotřebovaných výdajů činí 3,72 miliardy korun. Z toho 0,67 miliardy korun činí příjmy z komponenty 2.10 a 414 a dále 0,5 miliardy představují prostředky na program Podpora bydlení 2022 plus. Příjmy z nespotřebovaných výdajů na programy Brownfieldy, Nájemní bydlení, Výstavba pro obce a program Živel jsou předpokládány v objemu 2,55 miliard korun.

Celkové navýšení výdajů roku 2024 je navrhováno ve výši 4,38 miliard korun. Výdaje odpovídající nově rozpočtovým příjmům. V případě poplatků finančního nástroje komponenty 2.10 se jedná o příjmy pokrývající i výdaje následujících období a příjmy z komponenty 414 pokrývající výdaje uvedené již v původním rozpočtu a slouží i na zajištění personálních kapacit potřebných po dobu realizace daných agend. Celkové se jedná o zvýšení příjmů nad výdaje v roce 2024 o 20 milionů korun.

Celkové saldo hospodaření by mělo být záporné ve výši minus 660 milionů korun. Tento schodek bude využit na poskytnutí většího objemu úvěrů v novém programu Dostupné bydlení, který bude hlavní podporou poskytovanou fondem v příštích obdobích. Jedná se o poskytování dotací a zvýhodněných úvěrů, kdy dotační část bude kryta dotací ze státního rozpočtu a úvěrová část z Národního plánu obnovy. Část úvěrů by fond financoval i z vlastních disponibilních zdrojů, zejména na účelem pokrytí většího zájmu ze strany obcí a měst.

V roce 2024 by po navrhované změně rozpočtu fond mohl vypsat výzvu až na celkem 2,5 miliardy korun, z toho 1 miliardu by činily dotace a 1,5 miliardy zvýhodněné úvěry.

Program byl notifikován Evropskou komisí počátkem tohoto roku a ve druhém pololetí bude vypsána první výzva.

Vláda návrh rozpočtu projednala na svém zasedání dne 15. května a schválila ho ve výše popsaném rozsahu. Proto vás žádám o schválení přednesených návrhů změn rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2024.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama