Jan Kotas

 • Piráti
 • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,16. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

13.08.2012 20:25:34

Program pro Krajské volby - Ústecký kraj - Česká pirátská strana

Program pro Krajské volby - Ústecký kraj - Česká pirátská strana

Krajské sdružení České pirátské strany v Ústeckém kraji spouští svůj škuner na bouřlivé moře krajské politiky. V čele s kapitánem Vladimírem Charvátem vyplouvají vstříc podzimním volbám do zastupitelstva Ústeckého kraje.

 

Volební program pro krajské volby 2012

Úvod

Dostal se Vám do rukou Pirátský program pro krajské volby 2012.

Česká pirátská strana již dávno není stranou jednoho tématu, jak je Pirátům často podsouváno. Proto krajské sdružení ústeckého kraje do voleb připravilo program, který se snaží obsáhnout maximum témat, která jsou pro Ústecký kraj důležitá a hlavně taková, která má možnost zastupitelstvo v čele s hejtmanem kraje ovlivnit. Piráti nechtějí slibovat nesplnitelné a uvědomují si, že v případě zvolení pirátských kandidátů do zastupitelstva kraje bude spoustu bodů programu těžké prosadit. Co Vám však můžeme slíbit, je to, že se o to maximální možnou měrou pokusíme.

Hlavním programovým bodem je boj proti korupci a co největší otevřenost státní správy. Ostatní, avšak neméně důležité body programu, jsme strukturovali podobně, jako jsou na krajském úřadu zřízeny jednotlivé odbory, které se danými tématy zabývají.

Jednotlivé body témat se zabývají různými myšlenkami a nápady. Některé jsou realizovatelné za jedno volební období, některé mohou být i na více let. V souvislosti s tím, vyvstává také jeden důležitý bod, který není obsažen v žádném tématu a přitom však patří ke všem. Tím bodem je celková dlouhodobá koncepce kraje, která by měla vzejít z obsáhlé debaty, jak odborné veřejnosti, tak i laické. Občané kraje mají právo vyjádřit se ke svému okolí, životní prostor člověka totiž nekončí na prahu jeho bytu a nebýt občanů, nebylo by ani kraje. Jsme přesvědčeni, že je potřeba, aby se do diskuze o změnách v kraji měli možnost zapojit i jeho obyvatelé a jejich úloha v demokratickém systému nebyla zredukována na pouhé vhození volebního lístku jednou za čtyři roky do urny.

Témata pro volby jsme rozdělili takto:

 1. Státní správa a samospráva
  1. Boj proti korupci
  2. Zefektivnění a šetření
  3. Otevřenost
 2. Dotační politika
 3. Doprava
  1. Dopravní infrastruktura
  2. Dopravní obslužnost
 4. Cestovní ruch a turistika
 5. Školství
  1. Středoškolské vzdělání
  2. Vysokoškolské vzdělání
  3. Celoživotní vzdělávání
 6. Zdravotnictví
 7. Sociální péče
 8. Životní prostředí
 9. Zemědělství
 10. Podpora podnikání
 11. Kultura a památková péče

Kandidátní listina

Piráti nechtějí z politiky dělat obchod, naopak chtějí z politiky obchod, klientelismus a podobné nešvary vystrnadit, proto se také rozhodli, že obsah je důležitější než forma a na kandidátní listinu nepostavili žádné známé osobnosti se zvučnými jmény. Kandidátní listina je sestavena z členů České pirátské strany a jejích příznivců.

Všichni kandidáti se zavázali řídit se tzv. Demokratickým minimem:

„Demokracie bez otevřenosti, informací a diskuse je jenom prázdné slovo.“

Proto:

 1. hlasuji a rozhoduji v souladu s programem, ke kterému jsem se přihlásil, a postupuji přitom podle předepsaných pravidel
 2. využiji dostupné možnosti, abych pro svá rozhodnutí získal potřebné informace
 3. podpořím jen návrh, se kterým jsem se seznámil a který jsem schopen obhájit

Při schvalování závazných pravidel navíc:

 1. hlasuji a rozhoduji v souladu s tím, co považuji za přínosné pro celou společnost, pro kterou mají pravidla platit
 2. nepodpořím návrh, pokud všichni, kterých se týká, nedostali dostatek času se s ním seznámit nebo neměli možnost uplatnit svoje připomínky v rozpravě
 3. nepodpořím návrh, jestliže důvodová zpráva nebyla uvedena, nebo nepokryla všechny podstatné dopady návrhu anebo se odvolávala na neprokazatelné nebo nepravdivé skutečnosti
 4. nepodpořím nesouvisející pozměňovací návrh (přílepek) či ustanovení, která jsou zjevně mimo vymezenou působnost projednávaného návrhu a je možné je projednat odděleně
 5. v případě, že chci podpořit pravidlo, které nesplňuje tyto požadavky, musím zajistit jejich splnění, jinak nelze návrh podpořit.“

Program pro krajské volby 2012

1. Státní správa a samospráva


„Jediná věc, která nás chrání před byrokracií je její neefektivita. Efektivní byrokracie je největším nebezpečím pro svobodu. Eugen Mc Carthy (1916-2005), americký politik“

Budeme-li vycházet ze studie Transparency International, která tvrdí, že až 25% z veřejných rozpočtů je tvořeno nadbytečnými výdaji či korupcí, tak je velmi pravděpodobné, že i v našem kraji je možnost hledat úspory tak, aby nedošlo k omezení služeb občanům či podnikatelskému sektoru.
V rozpočtu na rok 2012 se dočteme, že jsou plánovány výdaje za 12,3 miliard Kč. Pokud je výše zmíněná studie pravdivá, lze v našem kraji, při nasazení správných postupů a omezení korupce, dosáhnout úspory až 3 miliardy Kč, což je např. skoro dvojnásobek rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství.

Cílem Pirátů je vytvořit pravidla pro fungování úřadu tak, aby se zamezilo plýtvání jak financí z veřejného rozpočtu, tak času a nervů občanů.

1.1 Boj proti korupci

V boji proti korupci je potřeba mnoho změn oproti dnešnímu stavu. Musíme konstatovat, že za poslední dobu, je korupce a klientelismus, již tak vidět, že začaly konat i sbory policie a vláda byla veřejným míněním donucena udělat některé kroky, které mají míru korupce zmírnit.

Piráti navrhují některé další změny, které by měly vést k cíli:

 • Transparentní online účetnictví, tak aby mohla jak opozice, tak i veřejnost kontrolovat nakládání s veřejnými financemi
 • firmy ucházející se o krajskou zakázku by měly v daném oboru aktivně podnikat, alespoň dva roky a musí tyto roky prokázat datovanými, ověřitelnými referencemi
 • všechny smlouvy uzavřené krajem musí být v elektronické formě vystaveny na stránkách úřadu (u fyzických osob s ohledem na ochranu osobních údajů)
 • zveřejňování na strákách úřadu celého znění všech přijatých nabídek při výběrovém řízení spolu s odůvodněním výběru
 • při výběrových řízeních používat jen transparentní postupy
 • při drobných nákupech nepodléhajících schválení Rady či Zastupitelstva doložit a archivovat i cenu dalších tří prodejců
 • vytvořit standardní vzory smluv; pokud by bylo potřeba vzor upravit, je nutno u vystavené smlouvy na stránkách úřadu zveřejnit i důvod úpravy smlouvy
 • veškerá rozhodnutí zastupitelstva či rady, by měla být na stránkách kraje okomentována a zdůvodněna
 • je potřeba hledat cesty, jak zajistit, aby výběrová řízení na posty vyšších (ale samozřejmě i těch nižších) byla rozhodována podle kvalit uchazeče, ne podle známostí
 • tyto pravidla aplikovat i na krajské firmy (např. Krajská zdravotní a.s.) a příspěvkové organizace

1.2 Zefektivnění a šetření

Kraj by měl hledat možnosti ušetření tak, aby neomezoval služby veřejnosti, aby neklesala úroveň poskytovaných služeb a toto šetření bylo z dlouhodobého hlediska udržitelné.

Piráti navrhují několik změn, které by mohly pomoci:

 • kraj by měl hospodařit s vyrovnaným, či přebytkovým rozpočtem, kdy přebytek se převádí do dalšího roku jako finanční polštář pro nepředvídatelné situace (povodně, hospodářské krize, atp.) a pokud není vyčerpán, je v následujícím roce přidán zpět k rozpočtu
 • měl by se změnit systém přidělování financí příspěvkovým organizacím, kdy dnešní systém (pokud příspěvková organizace/odbor nespotřebuje přidělené peníze, dostane na další rok méně) vede k nesystémovým a zbytečným výdajům
 • investice je potřeba posuzovat podle vícero kritérií (investice, provozní náklady, trvanlivost, kvalita
 • maximální možnou implementaci svobodného software a otevřených formátů
 • je potřeba hledat možnosti uplatnění IT a komunikačních technologií k zefektivnění řešených procesů
 • zvýšit elektronickou komunikaci s občany kraje, je potřeba zpětná vazba obyvatel, kteří jsou věcem, o kterých úřednící rozhodují často blíže a mají více informací, které mohou pomoci při rozhodování
 • hledat různé zbytné výdaje, jako jsou různé fondy (hejtmanský, na pohoštění atp.), výlety zastupitelů po světě a různé nesystémové nákupy

1.3 Otevřenost státní správy

Státní správa a samospráva mají jedno společné. Obě spravují společný majetek občanů České republiky. Političtí reprezentanti nejsou o nic víc než občané kraje, naopak, jsou občany kraje zvoleni a placeni za spravovaní společného majetku. Proto by měl občan mít možnost vidět do rozhodování v kraji a měl by být na jeho názor brán zřetel.

Česká pirátská strana má dlouhodobě v programu prvky přímé demokracie, ať už jde o systémy referend či třeba odvolatelnost politiků a vysokých státních úředníků:

 • je potřeba hledat a podporovat různé cesty komunikace úřadu s občany (sociální sítě, mailing listy, rss kanály atp.) a efektivně zpracovávat podněty od občanů
 • ke každému bodu hlasování zastupitelstva by měla být povinnost informovat veřejnost a zveřejnit veškeré úřadu dostupné informace k danému bodu jednání, tak aby se občané mohli s informacemi seznámit, informace doplnit či je rozporovat; ideální formou by mohla být moderovaná diskuze na stránkách kraje, takové nezávazné vox populi
 • všechna rozhodnutí zastupitelstva či rady by měla být veřejně zdůvodněna
 • k vyřízení jakéhokoli požadavku, který je v kompetenci kraje, by měla stačit jedna návštěva úřadu

2. Dotační politika

Dotační politika je v dnešní době velmi citlivé téma. Potvrzuje se to, o čem mluvili již mnozí, že dotační fondy a dotace jako celek jsou největšími finančními úniky z veřejných zdrojů. Jsme přesvědčeni, že na dotace by měly také platit body z tématu Boj proti korupci.

Jsme přesvědčeni, že dotace mají být určeny hlavně pro projekty, které přinášejí benefity nejlépe celé společnosti, ne jednotlivcům či právnickým osobám. To například znamená ne dotacím pro komerční hokejový klub, ale ano dotacím na bruslení pro veřejnost. Jsme také přesvědčeni, že dotace jsou určeny hlavně pro nekomerční služby. Je pro nás nepřijatelné, aby se z dotací stavěly soukromé hotely, restaurace či jiné komerční služby, které pokud jsou dotovány, narušují pravidla volného trhu.

Dále konstatujeme, že nesouhlasíme s výroky některých politiků, že když jde o evropské peníze, nic se vlastně neděje. I evropské peníze jdou samozřejmě z našeho rozpočtu (ač zatím více dostáváme než dáváme).

3. Doprava


Dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost výrazně přispívá k ekonomickému a sociálnímu růstu v kraji. Považujeme proto za důležité, aby v kraji byla kvalitní dopravní infrastruktura a funkční dopravní systém.


3.1 Dopravní infrastruktura

 • je potřeba dokončit dálnici D8
 • z dlouhodobějšího pohledu se nám jeví jako důležité rychlé a kvalitní silniční spojení Chomutov – Most – Bílina – Teplice – Ústí nad Labem – Děčín s návazností na D8
 • upřednostňujeme železniční nákladní dopravu před silniční dopravou
 • jsme pro renovaci železniční sítě, tak aby mohla silniční dopravě konkurovat nejen rychlostí, ale i pohodlím
 • budeme trvat na kvalitě stavby a oprav silniční sítě a nekompromisně využívat reklamace

3.2 Dopravní obslužnost

 • je potřeba zastavit trend poklesu hromadné dopravy a rozmachu dopravy osobními automobily
 • s horší dopravní obslužností se zhoršuje i atraktivita venkovských oblastí a dochází k postupnému vylidňování venkova, kde zůstávají hlavně ti, kteří tu dopravní obslužnost potřebují nejvíce, venkov stárne
 • podporovat a veřejnost informovat o dopravních řešeních typu car-sharing či car-pooling
 • zrevidovat reálné obsazení linek a na méně vytížené linky nasazovat mikrobusy
 • jsme proti rušení vlakových spojů a tratí

4. Cestovní ruch a turistika

Podpora turismu a cestovního ruchu by měla být pro kraj samozřejmá. Turismus tvoří nemalý podíl na ekonomice Ústeckého kraje. V kraji se nachází několik historických měst, mnoho cenných přírodních oblastí i nemálo sportovních areálů. Ale i tak má náš kraj co dohánět.

Jsme pro dobudování páteřních cyklostezek a v zimním období pro údržbu a vytváření běžkařských tratí, podporu lyžařským areálům, podporu naučných a turistických stezek (informační a poučné tabule), podporu pěší turistice – např. dotace na stavby a opravy rozhleden a vyhlídek či podpora sportovním projektům pro širokou veřejnost

5. Školství
„Vzdělání je nejlepší zajištění na stáří.“ Aristoteles (384 př. n. l – 322 př. n. l.)Vzdělání je v dnešní době velmi důležité, proto je potřeba ho maximálně podporovat.

5.1 Střední školství

Problém dnešního středoškolského vzdělání by se dal charakterizovat výrokem, že velká část lidí pracuje uplně v jiném oboru, než který vystudovala.

Proto je potřeba:

 • začít otevírat obory podle potřeb společnosti, ne podle zájmu uchazečů
 • podpora studentským aktivitám (školní časopisy, studentské parlamenty, různé akce studentů, studentské projekty)
 • podpora školních výletů, exkurzí, lyžařských a sportovních kurzů
 • podpora výměnných pobytů studentů
 • podpora meziškolních soutěží (vědomostních i sportovních)
 • podpora vzdělávání pedagogů
 • zajištění kvalitních pomůcek odpovídajících 21. století

5.2 Vysoké školy a věda

 • podpora vysokoškolským projektům
 • oceňování přínosů na poli vědy a techniky
 • podpora výzkumných ústavů
 • podpora vědeckým projektům
 • podpora studentů (stipendia, zahraniční stáže, atp)

5.3 Celoživotní vzdělávání

 • podpora celoživotního vzdělávání
 • podpora rekvalifikací; je však potřeba, aby byly rekvalifikační kurzy vyhlašovány na základě poptávky na trhu práce
 • propagace a podpora četby a knihoven
 • propagace a podpora ekonomické gramotnosti obyvatel
 • propagace a podpora počítačové, internetové a komunikační gramotnosti obyvatel
 • propagace a podpora právního povědomí obyvatel
 • podpora muzeí, skanzenů, naučných stezek a dalších všeobecně vzdělávacích projektů

6. Zdravotnictví

„Neceníme si zdraví dokud nemoc nepřijde.“ Dr. Thomas Fuller (1654-1734)

Zdraví člověka je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ho ovlivňují. Pokud je člověk zdravý, je spokojenější, je schopnější a přináší svému okolí více užitku. Proto by mělo být zdravotnictví jedním z hlavních přání státu a měl by se snažit ho svým občanům poskytnout v adekvátní míře.

Občané by měli mít právo na kvalitní a časově dostupnou zdravotní péči, proto:

 • jsme proti rušení nemocnic a zdravotních středisek
 • jsme proti rušení specializovaných a odborných pracovišť v regionálních nemocnicích
 • je potřeba zprůhlednit fungování a financování Krajské zdravotní a.s.
 • podporujeme v rámci práva člověka na svobodný výběr léčby i alternativní léčebné postupy (např. konopné produkty)

7. Sociální péčeKraj je zřizovatelem domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, léčebny dlouhodobě nemocných, dětských domovů. • konstatujeme, že nejlepší sociální sítí je funkční rodina; bohužel v posledních letech neustále roste rozvodovost a funkcionalita rodiny tím velmi upadá
 • konstatujeme, že staří lidé si zaslouží naši péči a úctu
 • konstatujeme, že lidé s různými postiženími jsou našimi spoluobčany a neměli by být od společnosti přímo separováni (uvědomujeme si však také, že mnozí potřebují neustálou pomoc a dohled), proto bychom rádi podporili projekty zapojení těchto lidí do normálního života
 • jsme si vědomi situace dětí v dětských domovech, které musí po dosažení 18 let domov opustit bez vlastního zázemí a podpory rodiny, což vede k větší náchylnosti k různým sociálně patologickým vlivům – podpoříme proto projekty na „záchytnou rodinu“, pomocnou síť pro tyto lidi, kde se jim dostane pomoci jak například po stránce právní, psychologické či jakékoli jiné
 • konstatujeme, že poslední dobou narůstá počet lidí bez domova a tento trend, pokud nedojde k brzkému zlepšení ekonomické situace se bude s největší pravděpodobností zvětšovat – dochází k vytváření skupiny lidí v podstatě úplně vyloučených ze společnosti, bez přístupu k základní hygieně, lékařskému ošetření či bez možnosti návratu do funkční společnosti – to může vést v případě nárustu počtu lidí bez domova k sociálním a zdravotním problémům ve společnosti, proto navrhujeme vytvoření či podporu fungujících zařízení pro tyto lidi, kde mohou vykonat hygienu, dostane se jim alespoň základního lékařského ošetření, popřípadě právní či psycologické rady

8. Životní prostředí


„Národ který si zničí svou půdu, zničí sám sebe.“ Franklin D. Roosevelt (1882-1945)

Ústecký kraj je specifický pro svou ohromnou rozmanitost přírodních prostředí, ale i geologických útvarů – nelze tak aplikovat na celý kraj jednoduchá řešení, je potřeba zakládat na místních reáliích

Kvalita životního prostředí je pro rozvoj kraje velmi důležitá jak z krátkodobých, tak dlouhodobých hledisek – ovlivňuje zdraví obyvatel, jejich spokojenost, možnosti rekreace, je základem turistického ruchu i atraktivity oblasti jak pro obyvatele, tak investory

V Ústeckém kraji se nachází několik chráněných území, která jsou v mnohém unikátní a je potřeba je chránit:

 • jsme proti výjimkám ve stavebních řízeních týkajících se chráněných území
 • jsme však pro dostavbu dálnice D8, protože jsme přesvědčeni, že doprava skrze Ústecký kraj, pokud by dálnice nebyla dostavěna, by zanechala na životním prostředí mnohem větší škody. Konstatujeme, že je však potřeba maximalizovat ochranná opatření aby se minimalizoval dopad na chráněnou krajinou oblast jak za budoucího provozu, tak i při výstavbě (odhlučnění, zábrany vstupu zvěře do vozovky, podchody pro zvěř, atd.)
 • jsme pro zavedení diskuze o možnostech převozu tranzitujících kamionů přes území České republiky po železnici (něco na způsob již zaniklé ROLA)
 • jsme proti dovážení odpadu a jeho likvidace na území kraje – ať už jde o odpad klasický, průmyslový či životnímu prostředí vysloveně nebezpečný, jako třeba kaly z Ostravska
 • jsme proti rozšiřování těžby hnědého uhlí
 • revitalizace těžbou zasažených území je velmi důležitá, je však potřeba přísné kontroly k zamezení plýtvání penězi z veřejného rozpočtu
 • podpora obnovitelných a ekologických zdrojů energie, ale tak, aby nenastala situace jako s poli plnymi slunečních kolektorů
 • informace veřejnosti a podpora projektů vedoucí ke snížení tzv. Světelného smogu
 • jsme pro zpřísnění pokut za nedodržování obecně závazných předpisů

9. Zemědělství

„Farmaření vypadá jednoduše, když vaším pluhem je pero a jste tisíce mil daleko od kukuřičného pole.“ Dwight D. Eisenhower (1890-1960)

Zemědělská půda je jednou z nejdůležitějších podmínek lidského přežití, proto si zaslouží ochranu před neuváženým zastavováním (tzv. sídelní haše), průmyslovým znečištěním či zastavěním solárními elektrárnami.

Je potřeba zvrátit vývoj posledních let, kdy na zemědělské půdě jsou vysazovány nepoživatelné rostliny, jako řepka olejná. A nebo je půda nechávána ladem a jsou na ni brány dotace za „údržbu“ od EU – zemědělská půda by měla sloužit hlavně k pěstování poživatelných plodin

 • je potřeba podpory pěstování chmele, kdy za posledních dvacet let poklesla plocha pěstování o 2/3 a dříve soběstačný pivařský národ chmel dováží
 • je potřeba podpory zemědělství a venkovských oblastí, aby se tam znovu vrátil život a venkov začal být zase atraktivní i pro mladé lidi
 • je potřeba podporovat lokální drobné zemědělce a výrobce potravin tak, abychom se znovu stali z velké části soběstačnými
 • podpora zahrádkářským svazům; samozásobování vlastním ovocem a zeleninou

10. Kultura a památková péče


Kraj vstupuje do kultury v podstatě jen dotačními subvencemi. Znovu opakujeme, že dotace by měly být určeny pro neziskový sektor, nekomerční akce, alternativní kulturu. Velké komerční akce pořádané silnými agenturami by neměly být příjemci dotací.


V oblasti kultury spadá pod kraj několik galerií a muzeí. Jsme pro řádné financování těchto organizací.

V oblasti památkové péče jsme pro maximálně šetrné zacházení s historickými budovami, jsme proti vydávání výjimek v chráněných oblastech a jsme pro zpřísnění pokut za nedodržování obecně platných závazných předpisů.

11. Podpora podnikání

 • jsme přesvědčeni, že je potřeba podporovat hlavně místní, drobné až střední podniky a podnikatele, oproti výstavbě gigantických průmyslových zón. Místní podnikatelé nevyvádí zisk mimo území republiky, většinou se chovají ke svým zaměstnancům lépe než nadnárodní korporace a mají osobní vztah ke svému okolí
 • jsme pro zavedení a uvedení do podvědomí lidí (včetně důvodu a výhod) značky na způsob „Vyrobeno v ČR Ústecký kraj“, tak aby lidé mohli sami aktivně podporovat místní firmy a tím pomáhat regionu.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama