ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,2. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

31.07.2014 17:10:35

Nulová tolerance hazardu? Populismus

Nulová tolerance hazardu? Populismus

Jedním z témat, kterým se Občanská konzervativní strana dlouhodobě věnuje je otázka regulace loterií a jiných podobných her.

Regulace  tohoto celospolečenského fenoménu se v poslední době stala i díky častým změnám předmětem zájmu odborné a laické veřejnosti, ale také tématem občanských iniciativ a politických uskupení, které k tomuto fenoménu přistupují často spíše se zájmem zviditelnit sebe sama prosazováním líbivých, populistických a jednoduchých řešení, než ve snaze odborně diskutovat účinná a vyzkoušená regulativní opatření, při jejichž zavedení do praxe lze negativní důsledky sázkových her účinně eliminovat. Občanská konzervativní strana tak představuje  nejen názorový protipól těmto populistickým tendencím, ale také silnou politickou platformu k prosazení moderní a účinné regulace tohoto významného hospodářského odvětví.

V hazardním průmyslu včetně výroby a dalších zprostředkovatelských činností pracuje v České republice přes 60 000 tisíc zaměstnanců. Do veřejných rozpočtů jen na přímých daních přispívají provozovatelé sázkových ročně částkou přesahující 8 miliard Kč (přičemž více než 5 miliard těchto prostředků putuje přímo do rozpočtu obcí). Obce z těchto prostředků financují nejen sportovní a kulturní aktivity, ale nemalou část výnosu z těchto daní směřují také do oblasti sociální, do školství či zdravotnictví. Jednoduchá řešení prosazované některými zájmovými skupinami (například prosazování celoplošných zákazů provozování sázkových her), tak mohou vést nejen k razantnímu celorepublikovému nárůstu nezaměstnanosti, ale také k těžko nahraditelnému výpadku významného nástroje financování veřejně prospěšných činností.

Na základě loterního zákona mají dnes obce právo regulovat na svém území provozování veškerých výherních hracích přístrojů (VHP), interaktivních videoloterních terminálů (IVT) jakož i všech dalších technických herních zařízení, které slouží k provozování sázkových her. Toto své právo realizují především možností vydat obecně závaznou vyhlášku (OZV), kde na základě vlastní, svobodné a nezávislé vůle mohou určit, na kterých místech a v jakém čase smějí být tato zařízení provozována.  Obce tak již dnes mají v rukou velmi účinný a efektivní nástroj, kterým mohou zajistit ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti. V poslední době bývá tato regulační pravomoc obcí konfrontována s populistickou snahou občanských aktivistů o zavedení celoplošných zákazů provozování všech druhů technických herních zařízení na celém území měst a obcí České republiky, přičemž následky přijetí těchto opatření jsou často veřejnosti zatajovány.

Občanská konzervativní strana v žádném případě nezpochybňuje oprávnění obcí regulovat sázkové hry provozované na jejich území, naopak se bude vždy zasazovat o co nejúčinnější způsob regulace na obecní úrovni. Považujeme však za nutné upozornit na skutečnost, že líbivá a veřejností často nekriticky přijímaná opatření spočívající v úplné prohibici sázkových her má celou řadu veřejnosti zamlčovaných negativních dopadů a podle zkušeností ze zemí, které k tomuto kroku přistoupili vede spíše k nárůstu a eskalaci problému spojených s hraním sázkových her než k jejich regulaci a postupné eliminaci.

V historii existuje celá řada příkladů, které dokládají, že „regulace“ do té doby zcela legálních lidských aktivit skrze jejich postavení mimo zákon téměř nikdy nevedla k požadovanému cíli a v konečném důsledku přinesla daleko závažnější celospolečenské problémy. Vedle této obecné zkušenosti s prohibicí všeho druhu je nutné ve vztahu k regulaci technických herních zařízení a kasin uvést, že loterie a jiné podobné hry všeho druhu jsou celospolečenskou aktivitou, jíž se podle výzkumů účastní takřka veškeré společenské skupiny bez ohledu na postavení, profesi či výši příjmů. Již z tohoto důvodu není v současné době možné přistoupit k jejich absolutnímu zákazu, jelikož takovéto opatření není způsobilé zabránit existenci poptávky po loteriích a jiných podobných hrách ze strany společnosti. V případě, že tato poptávka nebude uspokojena prostřednictvím legálně provozovaných technických herních zařízení a kasin, jejichž provozování je podrobeno té nejpřísnější možné regulaci ze strany státu, a to jak ve formě dozoru nad samotným provozováním, tak ve formě komplexního daňového systému, je zcela logické, že společnost začne vytvářet jiné, nelegální, prostředí, kde bude možné takovouto společenskou aktivitu provozovat, a to jak ve formě černých heren tak nelegálních internetových stránek s online sázkovými hrami, kterých je podle studí jen na území Evropské unie v současnosti provozováno více než 15 000. Takovéto nelegální prostředí nepodléhá ani té nejzákladnější kontrole ze strany státu a vede k nárůstu nejrůznějších forem organizovaného zločinu, které toto odvětví přebírají místo legálních a státem kontrolovaných provozovatelů odvádějících podstatnou část svých příjmů do veřejných rozpočtů.

Pro příklad nemusíme chodit příliš daleko, a to jak ve smyslu časovém tak kulturně-geografickém. V říjnu roku 2012 schválila vláda v sousedním Maďarsku úplný a celoplošný zákaz provozování výherních hracích přístrojů mimo kasina. Již v květnu 2013, tedy o půl roku později, však maďarská vláda zveřejnila studii, podle které vedlo toto prohibiční opatření k exponenciálnímu nárůstu černého trhu se sázkovými hrami a k nenahraditelným ztrátám příjmové stránky veřejných rozpočtů. V roce 2014 pak maďarská vláda přistoupila k uvolňování prohibice jehož součástí je kromě nárůstu počtu míst, kde mohou být výherní hrací přístroje provozovány, také otevření online trhu se sázkovými hrami.

Občanská konzervativní strana dále považuje za nutné upozornit na skutečnost, že otázka regulace sázkových her má také svůj evropský rozměr, neboť každý členský stát EU musí respektovat také principy evropského práva, tak jak je vykládá Soudní dvůr Evropské unie. Ten ve svých rozhodnutích opakovaně judikoval, že členské státy EU jsou oprávněny přenést jistou míru regulace hazardních her na orgány územní samosprávy, avšak pouze za předem stanovených podmínek, které budou splňovat požadavky transparentnosti, srozumitelnosti a systematičnosti. ?Při nerespektování těchto požadavků, které je v současnosti Evropskou komisí přezkoumáváno jak v případě České republiky tak Maďarska?, hrozí členskému státu EU řízení o porušení smluv a povinnost platit nemalé finanční pokuty za každý den, kdy bude národní právní úprava této oblasti v rozporu s právní úpravou EU.

Pokud zůstaneme u příkladu sousedního Maďarska, je v této souvislosti vhodné upozornit na skutečnost, že zavedení prohibice neuniklo pozornosti orgánů Evropské unie a Soudní dvůr Evropské unie aktuálně projednává otázku, zda může členský stát přistoupit k prohibici celého hospodářského odvětví a v případě že ano, jaké kompenzace a náhrady škod musí stát v takovém případě hradit provozovatelům sázkových her, kterým byla jejich oprávnění provozovat sázkové hry ze dne na den zrušena.

Občanská konzervativní strana proto prosazuje co nejrychlejší přijetí nového zákona regulující provozování sázkových her, který komplexně a v souladu s principy evropského práva nastaví moderní a účinné mechanismy regulace tohoto významného hospodářského odvětví. Tento předpis, by měl poprvé komplexním způsobem nastavit regulační rámec pro provozování sázkových her v prostředí internetu, které dnes představuje nejrychleji se rozvíjející segment trhu se sázkovými hrami a jeho „ne-regulací“ unikají České republice finanční prostředky v řádech miliard korun ročně. Zároveň by tento předpis měl obsahovat preventivní opatření, minimalizující riziko vzniku problémového hráčství, a to pro všechny typy her a herních prostředí, jakož i nastavit pravidla prevence a léčby té skupiny hráčů, u kterých bude toto riziko existovat.

Zároveň bude Občanská konzervativní strana vždy upozorňovat, pojmenovávat a bránit nebezpečím, která plynou z populistických a programů v této oblasti. Bude tak bránit Českou republiku a její občany před nárůstem kriminality způsobené růstem černého trhu jakožto i před nutností platit miliardové náhrady škod provozovatelům těchto her a stamilionové pokuty do evropských rozpočtů za porušení evropských pravidel, které by v konečném důsledku šly vždy z kapes českých daňových poplatníků.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama