Komunistická strana Československa

  • KSČ
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,03. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

04.09.2009 11:31:54

V čem je KSČ připravena spolupracovat s levicí

V čem je KSČ připravena spolupracovat s levicí

O co nám jde

&nbsp;<table class="MsoTableGrid" style="border: medium none ; width: 98%; margin-left: 11.05pt; border-collapse: collapse;" width="98%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="border: medium none ; padding: 0cm 5.4pt; width: 100%;" valign="top" width="100%"><p class="Style1" style="margin: 6pt 5.65pt; text-indent: 0cm;"><span style="font-size: 14pt;">Víme, že nejsme sami, kdo si uvědomují složitost situace, ve které se svět a česká společnost nacházejí. Zaznamenáváme vážné i méně významné projevy společenské nespokojenosti a neposlušnosti. Mnohé, včetně diskusí, které vedeme s lidmi, svědčí o tom, že je více a více našich spoluobčanů, kteří cítí nutnost jednat a vést tyto projevy nespokojenosti a neposlušnosti účinněji. Stále častěji zaznívají slova vybízející ke společnému postupu levicových, pokrokově orientovaných společenských sil. Rozebírány jsou přitom otázky národní a sociální záchrany, potřeba zastavit negativní vývojové tendence, udělat něco pro lepší život lidí kolem nás.</span></p> <p class="Style1" style="margin: 6pt 5.65pt; text-indent: 0cm;"><span style="font-size: 14pt;">Bylo by dnes bláhové chovat se tak, jako bychom měli celospolečenskou podporu. Tak tomu není. Počítáme s&nbsp;každým, se všemi společenskými skupinami, které si začínají uvědomovat nezbytnost změny současného stavu české společnosti, a proto i nevyhnutelnosti společného postupu. Protože myšlenku na takový postup považujeme za správnou, máme zájem zapojit se a stát se součástí takového hnutí. Nemyslíme si, že ti, co opravdově chtějí a usilují o lepší vývoj společnosti, jsou ochotni dále věřit účelové mocenské antikomunistické propagandě. Věříme, že zvítězí rozum a zájem o zabezpečení společenských priorit jednotným postupem levicových sil.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 5.65pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Také proto se naše strana tímto netradičním způsobem vyslovuje ke svým současným postojům, záměrům a k&nbsp;tomu, jak chce za dané situace ve společnosti jednat. Nastal čas, kdy je nezbytné konat, zastavit další nežádoucí a v mnoha ohledech protilidový vývoj společnosti, změnit jeho směr v zájmu většiny k lepší budoucnosti. Víme, že v&nbsp;tomto jsme s&nbsp;mnohými zajedno.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 5.65pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Kladný vývoj společnosti si můžeme představovat různě. <strong><em>Myslíme si, že za rozhodující je třeba považovat to, že bez většinové podpory národa cesta dál nevede, a že sami lidé budou mít rozhodující slovo k&nbsp;tomu, jaká cesta budoucí orientace společnosti bude zvolena. </em></strong>Tento přístup by měl dávat všem poctivým lidem šanci stát se součástí sil, které se postaví proti dalšímu negativnímu vývoji v&nbsp;naší zemi. Mnohé dnes nasvědčuje tomu, že žádná politická strana či seskupení nejsou schopny dát takovou nabídku způsobu života společnosti, které by v současnosti dala podporu větší část národa. Z toho vycházíme.</span></p> <p class="Style1" style="margin: 6pt 5.65pt 0.0001pt; text-indent: 0cm;"><span style="font-size: 14pt;">Domníváme se, že dnešní situace nabízí možnost shodnout se na tom, že při nápravě stávajícího stavu půjde o&nbsp;sociálně spravedlivější společnost. Její forma by měla výhledově přirozeně vycházet z převažujícího zájmu občanů České republiky a z podmínek daných mezinárodní situací.<strong></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: medium none ; padding: 0cm 5.4pt; width: 100%;" valign="top" width="100%"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 5.65pt 6pt; line-height: 30pt;"><strong><span style="font-size: 16pt;">Naše představy</span></strong></p> <p class="Style1" style="margin: 6pt 5.65pt; text-indent: 0cm;"><span style="font-size: 14pt;">Naším zájmem je všestranný rozvoj lidu ČR. Považujeme to za rozhodující, a proto od toho doporučujeme odvíjet další kroky. <strong><em>U těch počátečních podpoříme všechny síly, které se rozhodnou učinit uvážlivé a účinné první kroky na cestě národní a sociální záchrany.</em></strong> Předpokládáme, že v&nbsp;budoucnosti budou jednotlivé složky uvažovaného seskupení dokazovat čí vize společnosti je žádoucnější. Myslíme si, že v&nbsp;této době je nutné udělat vše pro to, aby se taková příznivá či alespoň příznivější vize mohla jednou v zájmu lidu vůbec naplnit.</span></p> <p class="Style1" style="margin: 6pt 5.65pt; text-indent: 0cm;"><span style="font-size: 14pt;">Pokud jde o ekonomiku země, jsme si vědomi, že není možné vycházet z obecně zjednodušených principů, a že v ekonomice země bude mít své místo soukromý sektor. Vývoj pak sám ukáže, jak významný jeho podíl bude.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 5.65pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Jako každá politická organizace máme své ideově politické zázemí. Vycházíme ze zkušeností několika generací a nepřeberného množství hodnotného teoretického odkazu. Působili bychom nedůvěryhodně a naivně, pokud bychom tvrdili něco jiného, či se zříkali své historie. O to, co považujeme za teoretický, ale také empirický základ naší práce, se opíráme. Budeme však pozorně posuzovat míru jeho využití v současnosti i budoucnosti. Víme, že nás přelom století a každý nový den staví do situace, kdy je nutné umět tento odkaz využívat, ale také rozvíjet a přicházet s řešeními, která odráží dobu a nové podmínky, v nichž žijeme. Je třeba hledat a nacházet odpovědi na nové výzvy doby. Konečně, to neplatí pouze pro nás komunisty.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 5.65pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Ve své minulosti jsme našli nejedno draze zaplacené poučení a jsme dnes schopni se zamyslet nad každým jiným hodnocením činnosti své strany. V této souvislosti deklarujeme, že k tomu, abychom si někoho vážili, abychom jej považovali za spojence, nepožadujeme, aby zastával stejný světový názor. S plnou odpovědností říkáme, že v tomto ohledu, v zájmu lepšího vývoje české společnosti a obecně v zájmu míru, je nám vedle tradičních spojenců uznávaným spojencem republikán, sociální demokrat, evangelický kněz, podnikatel a zemědělec, ale také poctivý ochránce přírody a mladý člověk přes svou názorovou nestálost a někdy všezahrnující kritičnost.</span></p> <p class="Style1" style="margin: 6pt 5.65pt; text-indent: 0cm;"><span style="font-size: 14pt;">Ano, máme své představy o budoucnosti země, ale nemyslíme si, že náš cíl a představy musí dnes považovat většina národa za své. Na svůj cíl, kterým je socialismus, ale nerezignujeme. Věříme, že celosvětově bude 21. století stoletím socialismu. Dnes dáváme podporu každému cílenému kroku vedoucímu ke zlepšení života občanů České republiky, dáváme podporu nápravě stávající neutěšené situace. Současně považujeme za zásadní vést zápas za zachování míru, za zastavení úpadku národních hodnot a zastavení devastace sociálních jistot. Věříme, že ti, co si vážnost dnešního stavu uvědomují, také najdou dost sil, aby se dohodli na prioritách jeho nápravy.</span></p> <p class="Style1" style="margin: 6pt 5.65pt; text-indent: 0cm;"><span style="font-size: 14pt;">Naše strana si uvědomuje možné další dopady negativního vývoje společnosti. Dovolujeme si proto oslovit potenciální spojence konstatováním, že dnes je mimo jiné nezbytné a povinností překročit <span>úzce stranické zájmy<em>.</em></span> Máme spolu s mnoha jinými vážné obavy o osud země. Nelze připustit, aby ti, co pochopili vážnost stavu, ve kterém se nachází česká společnost, se navzájem vyháněli z barikády vlastenců pro rozdílné světonázorové přesvědčení. Rozhodujícím měřítkem pro posouzení přístupu k&nbsp;věci nápravy by se měly stát konkrétní kroky každého jednoho z&nbsp;těch, co se jí účastní. Komunisté disponují značným potenciálem umných lidí a jsou přesvědčeni o&nbsp;tom, že statisíce dnes neorganizovaných komunistů by bylo ochotno přiložit ruku k dílu, pokud by se jednalo o nápravu současného neutěšeného stavu společnosti.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 5.65pt; text-align: justify;"><strong><em><span style="font-size: 14pt;">Nic by za příhodných mezinárodních podmínek nemělo bránit tomu, aby rozumné politické síly společnosti byly schopny za podpory lidu vést tuto společnost. Doba by měla být prověrkou možností společné cesty takového společenství.</span></em></strong><strong><span style="font-size: 14pt;"></span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: medium none ; padding: 0cm 5.4pt; width: 100%;" valign="top" width="100%"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 5.65pt 0.0001pt; line-height: 30pt;"><strong><span style="font-size: 16pt;">Možné konkrétní kroky</span></strong></p> <p class="Style1" style="margin: 9pt 5.65pt 6pt 23.8pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol;"><span>·<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: 14pt;">Jsme připraveni podílet se na konkrétních krocích, které vrátí zemi žádoucí ekonomickou úroveň a prosperitu a zastaví další zadlužování země, které již dnes limituje možnosti jejího rozvoje pro několik následujících generací.</span></p> <p class="Style1" style="margin: 9pt 5.65pt 6pt 23.8pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol;"><span>·<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: 14pt;">Podpoříme všechny promyšlené kroky, které povedou k zachování a posílení sociálních a existenčních jistot, a proto v&nbsp;prvé řadě k podstatnému snížení nezaměstnanosti a celkovému zkvalitnění důchodové politiky.</span></p> <p class="Style1" style="margin: 0cm 5.65pt 6pt 23.8pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol;"><span>·<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: 14pt;">Pokud jde o kulturu, zastáváme jako mnozí jiní názor posilování její národní stránky. Jsme připraveni stát na straně těch, kteří budou usilovat o hodnotnou kulturu dostupnou široké veřejnosti a těch, kteří ji budou chtít rozvíjet na úkor konzumní, pokleslé produkce.</span></p> <p class="Style1" style="margin: 0cm 5.65pt 6pt 23.8pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol;"><span>·<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: 14pt;">Nepochybujeme o tom, že lidé a ekonomický potenciál této země dokážou zabezpečit, aby zdravotnictví a školství byly bezplatné při zachování jejich vysokou úroveň. Máme též důvěru v&nbsp;to, že většina našich spoluobčanů podpoří zásadní změny v&nbsp;sociální oblasti.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 5.65pt 6pt 23.8pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol;"><span>·<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: 14pt;">Budeme stát na straně sil usilujících o vyšší bezpečnost občanů a odstranění celé řady negativních společenských jevů.</span></p> <p class="Style1" style="margin: 0cm 5.65pt 6pt 23.8pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol;"><span>·<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: 14pt;">Udělejme vše, aby vojenské síly naší země neválčily ve světě, aby nestály v roli spojenců agresora. Zabraňme tomu, aby občané České republiky umírali daleko od domovů za zájmy, které jsou většině národa cizí. Jednejme tak, aby se naše země nestala v případě válečného konfliktu cílem tzv. preventivního úderu, a to jen proto, že na svém území dovolila rozmístit cizí vojenské jednotky. Doba se změnila a porovnávat přítomnost cizích vojenských jednotek na území České republiky s&nbsp;minulostí je projevem ignorování zásadně jiné celosvětové situace. Pozitivní vývoj země nelze spojovat například s&nbsp;existencí radarové základny USA na území České republiky.</span></p> <p class="Style1" style="margin: 0cm 5.65pt 6pt 23.8pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol;"><span>·<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: 14pt;">Mezinárodní integrační procesy považujeme za objektivní vývojovou tendenci. Přínosem pro Českou republiku však mohou být jen za určitých podmínek a především za podmínky vzájemně prospěšné spolupráce těch, co se sjednocujících spojení účastní. To, že nemáme důvěru v objektivitu politiky EU, ještě neznamená, že před její existencí budeme zavírat oči.</span></p> <p class="Style1" style="margin: 0cm 5.65pt 6pt 23.8pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol;"><span>·<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: 14pt;">Domníváme se, že za účasti všech pozitivních sil společnosti je možné v České republice obnovit kladný hodnotový systém, že je vedle jiného možné dát poctivé práci místo, které jí právem náleží.</span></p> <p class="Style1" style="margin: 0cm 5.65pt 6pt 23.8pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol;"><span>·<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: 14pt;">Mezinárodní politika země by měla navázat na své lepší tradice. Měla by se proto oprostit od gest, která naší zemi nepřísluší, která mají snad své místo jen v politice velmocí. Kromě jiného vyzývavá a nejednou přezíravá politika vůči takovým velmocím, jakými jsou Čína a Rusko, podstatně snižuje nejen ekonomické možnosti České republiky.</span></p> <p class="Style3" style="margin: 0cm 5.65pt 0.0001pt; text-align: center; text-indent: 0cm;" align="center"><span style="font-size: 14pt; color: black;">X X X</span></p> <p class="Style3" style="margin: 0cm 5.65pt 0.0001pt; text-indent: 0cm;"><span style="font-size: 14pt;">Při pohledu na současnou situaci ve světě a v České republice nemáme důvěru v&nbsp;to, že současná administrativa země je schopna čelit dopadům světové krize. Takovou schopnost by však měly mít síly spolupracující levice a všechny ostatní síly společnosti, které si uvědomují vážnost situace. V jejich kontaktech, v&nbsp;jejich souhrnném úsilí a spolupráci vidíme významnou šanci pro občany České republiky. Proto jsme také připraveni podpořit úsilí o širokou součinnost, která bude otevřena všem pozitivním společenským silám. Věříme v možnost akčního souznění těchto sil.</span></p> <p class="Style1" style="margin: 0cm 5.65pt 0.0001pt; text-align: center; text-indent: 0cm;" align="center"><span style="font-size: 14pt;">X X X</span></p> <p class="Style3" style="margin: 6pt 5.65pt 18pt; text-indent: 0cm;"><strong><em><span style="font-size: 14pt;">Závěrem se znovu vracíme k nutnosti mírového života. Naši podporu mají všechny opravdové snahy o posílení míru. Války ve světě nás nutně naplňují obavami. Svět se stal se zřetelem k novým technologiím příliš malý na to, abychom války kdekoli ve světě považovali za příliš vzdálené.</span></em></strong></p></td></tr></tbody></table>
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama