Marek Svitavský

  • BPP
  • Židenice
  • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,7. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22.01.2017 15:37:49

Šikana ze strany Židenického místostarosty Ing. Kunce potvrzena!!

Šikana ze strany Židenického místostarosty Ing. Kunce potvrzena!!

Tak nám pan místostarosta šikanoval zaměstnance úřadu paní Mullerová....

Šikana ze strany místostarosty Ing. Kunce potvrzena. 

A co bude dál?

Tak nám pan místostarosta šikanoval zaměstnance úřadu paní Mullerová. I touto parafrázovanou větou jednoho z nejslavnějších Čechů by se dala popsat situace na ÚMČ Brno-Židenice, kterou jsem se zabýval v předchozích dvou článcích Židenického Zpravodaje. Pokud někdo skutečnosti v nich popisované bral pouze jako nějaká tvrzení, tak nyní se tato tvrzení stala fakty. Nezávislým kontrolním orgánem bylo konečným stanoviskem potvrzeno, že Ing. Petr Kunc, zastupitel a místostarosta MČ Brno-Židenice současně předseda místní organizace TOP 09 Brno-Židenice a od října 2017 také zastupitel Jihomoravského kraje šikanoval zaměstnance Úřadu městské části Brno-Židenice.

Na základě podnětu zaměstnanců ÚMČ Brno-Židenice, zastupitele MČ Brno-Židenice a primátora statutárního města Brna probíhala na ÚMČ Brno-Židenice kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj ve věci opakovaných porušení zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a to Části první - Všeobecná ustanovení, Hlavy IV: Rovné zacházení a zákaz diskriminace, paragrafu 16 a dále ve věci opakovaného porušení zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).

Šikánozního a diskriminačního jednání se vůči zaměstnancům ÚMČ Brno-Židenice měl dopouštět místostarosta MČ Brno-Židenice Ing. Petr Kunc. Motivem jeho jednání měla být nejen osobní averze, ale i averze vyvolána jejich členstvím v demokratických politických subjektech či jejich sympatizací s jinými politickými subjekty, než s kterými sympatizoval Ing. Petr Kunc.

Po provedení kontroly vydal Oblastní inspektorát práce kontrolní zprávu, v které mimo jiné uvádí:

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č.251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“), kontrolou bylo zjištěno porušení na úseku rovného zacházení a zákazu jakékoliv diskriminace. Zachování lidské důstojnosti a osobní cti a uspokojivé pracovní podmínky patří k základním právům každého  člověka.  Hrubé jednání včetně neobvykle hlasitých projevů, vulgárních projevů pana místostarosty Ing. Petra Kunce adresovaných zaměstnancům může takovou důstojnost skutečně narušovat či přímo narušuje.

S ohledem na výše uvedené je nutné konstatovat, v souladu s nezávislým kontrolním orgánem, že jednáním Ing. Petra Kunce došlo nejen k porušení příslušných stanovení zákoníku práce a antidiskriminačního zákona, ale rovněž došlo k porušení ústavních principů ČR, vycházejících mimo jiné také z USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky (Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.) a to Ustanovení hlavy druhé, čl. 10, odst. 1) Listiny základních práv a svobod, který stanoví, že každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.Vzhledem k tomu, že dle čl. 3 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, který uvádí jako součást ústavního pořádku ČR také Listinu základních práv a svobod, došlo jednáním místostarosty MČ Brno-Židenice Ing. Petra Kunce k porušení nejen výše uvedených obecně závazných právních předpisů (včetně poručení Ústavy ČR), ale i k porušení slibu zastupitele obce, který Ing. Petr Kunc skládal při nástupu do funkce zastupitele MČ Brno-Židenice a rovněž jej skládal při zvolení do funkce zastupitele Jihomoravského kraje.Slib zastupitele obce zní:

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

Slib zastupitele kraje zní:

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

Jednání Ing. Petra Kunce se tedyneslučuje s ústavním pořádkem ČR, s obecně závaznými právními předpisy, se slibem zastupitele, s principy chování a jednání obecně platnými v demokratické společnosti, s politickou kulturou vyspělé demokratické společnosti a v neposlední řadě i s morálkou a dobrými mravy civilizované společnosti.

A co bude dál? Na tahu jsou v současné chvíli koaliční partneři Ing. Petra Kunce. Hnutí ANO 2011, KDU-ČSL i samotná TOP 09. Ponechají ve funkci člověka, který nerespektuje pravidla demokratické společnosti a své vidění světa svůj světonázor prosazuje stylem císaře Nera? Toho, který své protivníky či neoblíbence, včetně křesťanů nechal roztrhat lvy či ukřižovat? Nechají si koaliční partneři pomyslně zapálit i svůj židenický Řím?

Naplní hnutí ANO 2011 svůj slogan o tom, že bude líp a začne přímo na radnici? Aby bylo líp a aby zaměstnanci radnice mohli nadále pracovat spolu s nimi ve prospěch Židenic a jejich občanů?

A dostojí KDU-ČSL svým vlastním morálním a křesťanským zásadám? Nebo vzkáže zaměstnancům radnice ať nastaví druhou tvář a ať poprosí Boha o odpuštění pro Ing. Kunce neboť ten neví co činí?

Teď nestojí vedení Židenic před personální či politickou otázkou. Stojí před principiální otázkou demokracie, morálky a mravnosti. Dokáží, že tyto tři pojmy nejsou v roce 2017 pro ně jen prázdnými slovy?

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama