Mgr. Karel Haas

  • ODS
  • Pardubický kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,18. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

24.03.2023 17:39:00

Implementace EU normy. Za slovem „dodávky" slovo „a" nahrazuje slovem „nebo"

Implementace EU normy. Za slovem „dodávky" slovo „a" nahrazuje slovem „nebo"

Projev na 53. schůzi Poslanecké sněmovny 24. března k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 Vážená paní místopředsedkyně, děkuji mnohokrát za slovo. Dámy a pánové, já se do rozpravy jako zpravodaj hlásím v zásadě po dohodě, která padla po projednání na garančním výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde po dohodě s předkladatelem a s legislativou Poslanecké sněmovny v souladu s § 95 odst. 2 načtu čtyři legislativně technické úpravy. Zdůrazňuji ještě jednou, že jsou projednány jak s předkladatelem, to znamená s Ministerstvem pro místní rozvoj, a odsouhlaseny a připraveny s legislativou Poslanecké sněmovny. Takže ke sněmovnímu tisku 249 podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu navrhuji následující legislativně technické úpravy:

Za prvé. V článku I dosavadním bodu 66 se za slova "první se" vkládají slova "slova "řízení, vyloučí" nahrazují slovy "řízení a vyloučí". Za slovo "nabídek" se vkládá slovo "se". Odůvodnění této legislativně technické úpravy: K legislativně technické úpravě je přistoupeno z důvodu nutnosti zajištění vzájemné návaznosti vět příslušného souvětí poté, co je tímto novelizačním bodem jedna z vět tohoto souvětí odstraněna. Dále bylo v této souvislosti nutno zachovat i srozumitelné znění příslušného novelizačního bodu. Z tohoto důvodu se za odstraněnou část souvětí vkládá zájmeno "se", které by zde po doplnění novelizačního bodu o nahrazení čárky spojkou "a" chybělo.

Za druhé. V pozměňovacím návrhu A12 se v navrhovaném textu § 242 odst. 5 za slova "podat námitky" vkládá čárka. Odůvodnění: Jedná se o vloženou větu, která má být oddělena čárkami.

Za třetí. V pozměňovacím návrhu D1 bodu 3 se v navrhovaném textu § 48 odst. 7 písm. a) za slovo "akcie" vkládá čárka. Ke změně dochází z důvodu jednoznačného určení poměrů mezi písmeny a) a b) tak, jak byl původně zamýšlen, to je, aby užitá technika - jazykový prostředek - lépe odpovídala předkladatelem zamýšlené možnosti aplikovat jednotlivé důvody pro vyloučení účastníka i odděleně, tedy za splnění jen jedné z příčin. Takový je požadovaný význam i v rámci poměru mezi jednotlivými písmeny v § 48, odst. 2 a 5, kde je upraven obdobný postup zadavatele a je zde rovněž před spojkou "nebo" čárka. Z tohoto pohledu by odlišný postup s vynecháním čárky před slovem "nebo" v případě § 48 odst. 7 vyvolal otázku, k čemu směřuje užití odlišného jazykového prostředku a zdali tedy musí zadavatel při posouzení možnosti vyloučit účastníka postupovat jinak v případech podle § 48 odst. 7 a jinak v případech podle § 48 odst. 2 a 5. To nebylo záměrem pozměňovacího návrhu a pro jednoznačnost výkladu je tedy tato změna nutná.

Za čtvrté. V pozměňovacím návrhu D3, sněmovní dokument 1605, se v navrhovaném textu § 4 odst. 6 v obou případech za slovem "dodávky" slovo "a" nahrazuje slovem "nebo". Odůvodnění této legislativně technické úpravy: Je nutná jako náprava technické chyby, kvůli které došlo k záměně výše uvedených spojek v navrhovaném textu § 4 odst. 6. Tato úprava mění znění tak, aby jazykově korespondovalo s původně zamýšleným významem daného ustanovení. V rámci navrhovaného znění § 4 odst. 6 bylo záměrem, aby stanovené podmínky splnila jak osoba zadávající veřejnou zakázku jen na dodávky, tak osoba zadávající veřejnou zakázku jen na služby. Poměr mezi slovem "dodávky" a slovem "služby" proto musí být v obou případech vyjádřen spojkou "nebo", nikoliv spojkou "a".

Pátá legislativně technická úprava. Bude-li schválen pozměňovací návrh A12, bude v článku I dosavadní bod 253 znít takto: "V § 244 odst. 2 se za číslo "5" vkládají slova "a 7". Stručné odůvodnění: V případě schválení pozměňovacího návrhu A12 musí dojít ke změně odkazu v § 244 odst. 2, neboť původní návrh zde nepočítal s doplněním dvou nových odstavců do § 242, k čemuž má dojít právě pozměňovacím návrhem A12.

Poslední, šestá legislativně technická úprava. V článku 1, dosavadním bodu 167, se ve větě třetí navrhovaného znění § 146 odst. 4 za slova "nebo" vkládá slovo "kteří". Odůvodnění: změna je provedena za účelem lepší návaznosti druhé vedlejší věty daného souvětí na větu hlavní. Děkuji mnohokrát.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama