Mgr. Marie Benešová

  • ministryně spravedlnosti
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,6. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

09.04.2020 0:40:00

Osvobození od dluhů i když dlužník splatí méně než 30 %

Osvobození od dluhů i když dlužník splatí méně než 30 %

Projev na 44. schůzi Poslanecké sněmovny dne 8. 4. 2020 k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, je zde předkládán vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru na osoby, účastnící se soudního řízení, poškozené oběti, právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu.

Ministerstvo spravedlnosti zpracovalo tento návrh v návaznosti právě na tuto aktuální situaci ohledně epidemie a v důsledku toho vláda vyhlásila také 12. 3. nouzový stav a urgentně se snaží řešit i problémy spadající do gesce resortu justice a na tyto reagovat.

Upozorňuji, že návrh tohoto zákona byl zpracován s předními českými odborníky na vybrané oblasti, prošel i odbornou oponenturou a čerpá inspiraci i ze zahraničí. Oslovili jsme i kolegium insolvenčních soudců, takže i zde byly bohaté konzultace. Tento návrh cílí na čtyři základní oblasti a navrhuje asi tato řešení.

Tak za prvé se jedná o zmeškání lhůt v soudním řízení a správních řízeních před Ministerstvem spravedlnosti. S ohledem na povinnou karanténu či zákaz vycházení je totiž možné, že někteří účastníci či jiné osoby zmeškali lhůtu stanovenou zákonem k provedení úkonů. Proto návrh rozšiřuje použití již existujících institutů o prominutí zmeškání lhůt na lhůty další, které dnes není možné prominout. Například je to podání mimořádného opravného prostředku.

Dalším okruhem problémů je práva a povinnosti právnických osob, u kterého problému jsme se rovněž zastavili. A tady se navrhuje zjednodušit rozhodování orgánů právnických osob s využitím technických prostředků nebo rozhodování per rollam, možnost automatického prodloužení nebo obnovení funkčního období členů voleného orgánu, jež v době trvání mimořádných opatření uplynulo se souhlasem dané osoby. A prodloužit lhůtu pro svolání valné hromady či členské schůze družstva pro projednání řádné účetní uzávěrky.

Dalším tématem jsou změny v insolvenčním právu. A tyto změny jsou motivovány především snahou pomoci našim podnikatelům, jejichž podnikání může být v důsledku této zdravotní krize dočasně ohroženo. Tito podnikatelé se do zhoršené ekonomické situace nedostali vlastním jednáním, ale z důvodů stávajících opatření. A je cílem pomoci i dlužníkům v oddlužení, kteří mohou mít problém s poklesem či výpadkem svých příjmů.

Na pomoc podnikatelům jsou zacílena tato opatření. Tak je to odklad povinnosti dlužníka podat na sebe insolvenční návrh v případě, že je v úpadku, o šest měsíců od ukončení mimořádných opatření.

Dále k věřitelskému návrhu, který byl podán do 31. srpna 2020, se nebude přihlížet.

Dále je to zavedení institutu mimořádného moratoria, které podnikatelům nabízí zvláštní ochranný režim, preventivně před i po podání insolvenčního návrhu, po jehož dobu je chrání před rozhodnutím o úpadku a umožňuje jim provozovat svůj podnik.

Dále je to možnost dočasného přerušení plnění schváleného reorganizačního plánu do šesti měsíců od ukončení mimořádného opatření, nejpozději do konce roku 2020, tedy do 31. prosince. Pro dlužníky v oddlužení, která byla zahájena po velké novele účinné od června 2019, je situace řešitelná i bez legislativních úprav. Mohou využít například přerušení oddlužení či snížení splátek atd. Pravidla pro oddlužení zahájena před tímto datem jsou rigidnější. Pro ně se tedy některé legislativní úpravy navrhují. Například opatření týkající se plnění podle splátkového kalendáře, kdy soud oddlužení nezruší, nebude-li dlužník platit z měsíční splátky v důsledku této zdravotní situace.

Osvobození od dluhů ve starých oddlužení bude možné přiznat i pokud dlužník splatí méně než 30 % v důsledku koronavirové situace. Vzhledem k dalšímu vývoji je možné očekávat budoucí zvýšený nátlak na insolvenční soudy. Proto se navrhuje dočasně zjednodušit doručování v insolvenčních věcech, a tím administrativně ulehčit insolvenčním soudům. V rámci debat na půdě podvýboru pro exekuce, insolvence a oddlužení, a podvýboru pro ochranu spotřebitele, a následně i na ústavně-právním výboru byl k návrhu zákona přijat rozsáhlý pozměňovací návrh, s jehož obsahem souhlasíme a musím zkonstatovat, že Ministerstvo spravedlnosti se na tomto pozměňovacím návrhu podílelo.

V původním návrhu, který jsem navrhovala, byla v podstatě obsažena i změna exekučního řádu, jejímž obsahem bylo zastavování bezvýsledných exekucí. A po dohodě na podvýboru pro exekuce a insolvence, 2. dubna bylo přijato rozhodnutí, že se tato změna z návrhu vypustí a nahradí se jinými opatřeními v exekucích, které jsou právě obsahem toho pozměňovacího návrhu ústavně-právního výboru.

Já se asi musím v tuto chvíli ztotožnit s tím, že ten původní návrh v podstatě byl mimo legislativní nouzi, a musím to v podstatě odkonstatovat, že pravdu ti, kdo to kritizovali, mají. A předpokládám, že bude tedy projednán v tom tisku 545 v exekučním řádu na řádné schůzi. Z mé strany je to asi k uvedení tohoto zákona všechno. A prosím o jeho podporu, neboť pomůže všem potřebným, kteří na takovýto zákon čekají. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama