Mgr. Martin Baxa

  • ODS
  • ministr kultury
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,3. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.09.2022 22:57:00

I ty takzvané velké platformy vás již určitě oslovily

I ty takzvané velké platformy vás již určitě oslovily

Projev na 35. schůzi Poslanecké sněmovny 27. září 2022 k autorskému zákonu

 Milé kolegyně, milí kolegové,

neb pečlivě sledujeme, jaké pozměňovací návrhy jsou v jednotlivých částech legislativního procesu podávány, tak si vám dovolím krátce sdělit i naše stanovisko nebo spíš náš názor, to není v tomto smyslu stanovisko, názor tedy na ty další tři pozměňovací návrhy, které se tady objevily.

První je tedy návrh pana poslance Michálka, který doplňuje § 23 autorského zákona o negativní vymezení pojmu sdělování veřejnosti v případě rádií a televizí v některých provozovnách. Považuji za nutné zmínit, že pojem sdělování veřejnosti je autonomním pojmem unijního práva a jeho výklad přísluší pouze soudnímu dvoru EU. Ten jej také již vyložil v řadě judikátů, další judikáty na to téma se očekávají v budoucnu a není vyloučeno, že se navrhovaná definice ukáže jako nedostatečná nebo nepřesná.

Zdůrazňuji, že navrhované ustanovení je možné vykládat pouze eurokonformně, a to tak, že provozovna, ve které se zpřístupňování chráněných děl nebude považovat za sdělování veřejnosti, bude muset splňovat všechna navrhovaná kritéria najednou. To je velmi důležité. Ještě jednou to zopakuji - bude muset splňovat všechna navrhovaná kritéria najednou. A těmito kritérii jsou - zpřístupnění jen pro úzký okruh osob nahodile a nezávisle na přání příjemců a nevýdělečné povahy. Ve výsledku se tak tento pozměňovací návrh dotkne jen velmi omezeného počtu provozoven, ostatně v jistém slova smyslu to tady již předkladatel zmiňoval.

Rád bych také dodal to, že tento pozměňovací návrh vyvolal u řady zainteresovaných subjektů, převážně nositelů práv, velké obavy. Oslovili nás, my jsme se tímto tématem podrobně i zabývali a považujeme jej - to chci zdůraznit - za nějaký, řekněme, hraniční postoj v této věci. Já jsem tedy připraven dát na základě dohody, která tady byla zmiňována, souhlasné stanovisko k tomuto návrhu, ale chci vás také ujistit o tom, že celá tato cesta k tomuto pozměňovacímu návrhu byla lemována řadou předchozích jednání.

Není to tentýž pozměňovací návrh, který se tady... nebo obsahově totožný s pozměňovacími návrhy, které se tady objevily, například při minulém nebo v minulém volebním období Sněmovny, tehdy, když se prováděla implementace takzvané Marrákešské dohody, a které byly v tomto ohledu mnohem radikálnější. Takže jak jsem říkal, ano, my jsme připraveni dát - nebo já jsem připraveni dát - k tomuto návrhu souhlasné stanovisko, ale je to úplně ta nejzazší mez, kterou je možné do autorského zákona v této věci dát, a jsme si vědomi toho, že to není věc, která je úplně jednoznačná.

Další věc je pozměňovací návrh paní poslankyně Kovářové. Jedná se o omezení okruhu případů, kdy by bylo možné nebo kdy by měla být možnost sjednat licenční odměnu v podobě jednorázové paušální platby. Jedná se o smlouvy takzvaného režimu buy-out. Lze říci, že se o tomto tématu pravidelně hovoří, nicméně jedná se o věc, která je tedy mimořádně komplikovaná, a my nemáme za to při samozřejmě vším respektu k tomu, že paní poslankyně tento pozměňovací návrh předložila a zdůvodnění, které tady přednesla, tento pozměňovací návrh může mít velmi významné negativní dopady na trh s licencemi a vlastně ve výsledku vést ke zhoršení postavení některých autorů a výkonných umělců.

Tudíž my s tímto pozměňovacím návrhem nemůžeme souhlasit, což říkám v komentáři ještě i před jednáním výboru, kde buď já nebo moji kolegové také dodáme. Chtěl bych k tomu doplnit jednu důležitou věc. Pozměňovací návrh paní poslankyně Kovářové a pozměňovací návrh tady teď předložený pana poslance Michálka mají jedno shodné, tedy dotýkají se oblasti, která je dlouhodobě v rámci autorského práva považována za - řekl bych - velmi senzitivní. A vždycky bude předmětem nějakých debat, vždycky bude předmětem diskusí jednotlivých aktérů, jejichž stanoviska jsou v zásadě nesladitelná nebo jenom obtížně sladitelná, ale rozdíl je v tom, že pozměňovací návrh pana poslance Michálka, který se týká sdělování veřejnosti a kterému tedy pracovně v našem vnitroministerském žargonu říkáme železářství, tak prošel nějakou velkou diskuzí.

Já jsem, pane kolego Michálku, prostřednictvím paní místopředsedkyně, už tady zmiňoval, že pro moje ministerstvo je to nějaká hraniční mez toho, co je v této věci možné, ale ještě akceptovatelné, zatímco pozměňovací návrh paní kolegyně Kovářové v této podobě by představoval velmi vážný, v jistém ohledu řekl bych až nebezpečný zásah do toho prostředí vztahů mezi autory, producenty, dalšími aktéry, ale chci ujistit paní poslankyni Kovářovou, že my se například v rámci audiovize analogicky tímto tématem zabýváme.

Mimochodem bych zmínil to, že byla podepsána nyní jakási dohoda nebo memorandum mezi producenty a jednotlivými provozovateli televizního vysílání v Česku na základě naší ministerské iniciativy tehdy vyvolané návrhem pozměňovacího návrhu pana poslance Salvetra. Takže není to téma, které by bylo dlouhodobě oslyšeno, ale máme prostě za to, že v této podobě pozměňovací návrh by nenaplnil to, co je od něj očekáváno, naopak by tu situaci právě pro ty, jež má hájit, ještě zkomplikoval. Ale určitě do budoucna toto téma není uzavřeno.

Poslední věc, kterou bych komentoval, je pozměňovací návrh pan poslance Laciny, který se týká implementace článku 15 Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a nově zaváděných práv vydavatelů periodik k jejich publikacím a jehož cílem je posílit ochranu vydavatelů kromě ochrany poskytované článkem 15 Směrnice ještě více vůči poskytovatelům služeb informační společnosti s dominantním postavením na trhu. Chci říci, je myslím podstatné, aby to takto veřejně zaznělo, že tento pozměňovací návrh je výsledkem velmi intenzivních diskuzí těch jednotlivých aktérů.

Tento pozměňovací návrh vlastně byl předmětem už jednání výboru pro vědu, výchovu, kulturu, mládež a tělovýchovu před prázdninovou pauzou v jednání Sněmovny. My jsme tehdy požádali o odklad projednání tohoto pozměňovacího návrhu právě proto, abychom tuto velmi komplikovanou problematiku, které se tento pozměňovací návrh týká, prodiskutovali, řekl bych tak pracovně - ze všech stran. Důvodem je to, že se jedná jednak o záležitost, která je nová od doby, kdy byla přijata tato legislativa, a která se týká velmi citlivé problematiky vztahu vydavatelů versus těch takzvaných velkých platforem.

Samozřejmě, že i ty takzvané velké platformy nás, vás již určitě oslovily, lze nalézt několik takových dokladů o navázání komunikace i z prostředí těchto platforem, ale my máme za to, že pozměňovací návrh v tom znění, o kterém tady hovořil pan poslanec Lacina, v této podobě, tento pozměňovací návrh by znamenal - řekl bych - vhodné uplatnění toho, co je sledováno v českém právním prostředí. A opravdu nebylo jednoduché to téma nějakým způsobem uchopit a následně upravit. A dovolím si ještě zmínit reakci na dotaz pana ministra Šalomouna.

Samozřejmě my jsme si vědomi, pane ministře, že se jedná o velmi nejednoduchou věc ve vztahu k určení toho, kdo ty spory bude řešit. My jsme nakonec zvolili tuto cestu proto, že tyto případné spory obsahují i obchodněprávní aspekty, takže to je ten důvod, proč jsme zvolili tuto cestu. Ale není to téma, které je úplně jednoznačné, to je zřejmé.

Takže tolik za mě. Já děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama