Mgr. Martin Baxa

  • ODS
  • ministr kultury
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,42. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

13.06.2024 17:12:00

Průměrné náklady na pojištěnce by měly vzrůst o 8,9 %

Průměrné náklady na pojištěnce by měly vzrůst o 8,9 %

Projev na schůzi Poslanecké sněmovny 13. června 2024 ke zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2024 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením zdravotně pojistných plánů na rok 2024.

 Vážený pane místopředsedo, milé poslankyně, milí poslanci, dámy a pánové, dovolte, abych uvedl v zastoupení pana místopředsedy vlády a ministra zdravotnictví materiál Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2024.

Všechny zdravotně pojistné plány na rok 2024 byly schváleny samosprávnými orgány zdravotních pojišťoven do 30. listopadu 2023. Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí následně zhodnotily, že předložené zdravotně pojistné plány všech zdravotních pojišťoven jsou v souladu s právními předpisy, veřejným zájmem a úhradovou vyhláškou na rok 2024. Vláda s nimi vyjádřila souhlas na svém jednání dne 20. března 2024.

Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění vycházelo z dat získaných sumarizací údajů z tabulkových příloh jednotlivých zdravotně pojistných plánů na rok 2024. Všechny zdravotní pojišťovny zohlednily kromě předpokládaného vývoje makroekonomických ukazatelů a specifik jednotlivých zdravotních pojišťoven i předpokládaný dopad novel právních předpisů na rok 2024.

Mezi nejdůležitější parametry mající vliv na hospodaření zdravotních pojišťoven v roce 2024 lze zařadit: Od 1. ledna se podle novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění poprvé uplatnila automatická valorizace platby za pojištěnce, za které je plátcem pojistného stát. Měsíční platba za jednoho státního pojištěnce tak vzrostla z částky 1 900 korun na 2 085 korun, nárůst o 9,7 %. Dále došlo ke zvýšení minimální mzdy o 1 600 korun na částku 18 900 korun od 1. ledna 2024. Měsíční pojistné osob bez zdanitelných příjmů tak činí 2 552 korun. Pro osoby samostatně výdělečně činné bude při splnění zákonem stanovených podmínek i v roce 2024 pokračovat možnost využití režimu takzvané paušální daně. Příjmy systému veřejného zdravotního pojištění celkem včetně příjmů ze zdaňovaných činností jsou plánovány ve výši 502,6 miliardy korun. To představuje meziroční nárůst o 7,3 % v absolutní hodnotě 34,2 miliardy korun. Výdaje systému veřejného zdravotního pojištění celkem včetně zdaňovaných jsou plánovány ve výši 510,1 miliardy korun. V porovnání s předchozím rokem jsou celkové výdaje vyšší, a to o 8,6 %, v absolutní hodnotě o 40,4 miliardy korun.

Souhrn odhadů plánovaného salda příjmů a výdajů za systém veřejného zdravotního pojištění je plánován jako záporný, a to ve výši 7,6 miliardy korun. To je především způsobeno záměrem Ministerstva zdravotnictví reagovat na inflační tlaky u poskytovatelů zdravotních služeb. Nad rámec schválených zdravotně pojistných plánů byla zástupci zdravotníků, vlády a Všeobecné zdravotní pojišťovny uzavřena dohoda o navýšení výdajů na odměňování zdravotníků i nezdravotnického personálu nemocnic v roce 2024 o 9,8 miliardy korun. Z uvedené částky pochází 6,8 miliardy korun z meziročního navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven, zbývající 3 miliardy korun nezohledněné ve zdravotně pojistných plánech poskytne VZP formou úhradových dodatků s nemocnicemi.

Jelikož ke zmíněné dohodě došlo až po odevzdání zdravotně pojistných plánů zdravotními pojišťovnami, hodnocení tyto dodatečné finanční prostředky nezohledňuje.

Odhad průměrných nákladů na zdravotní služby na jednoho pojištěnce v roce 2024 je podle zdravotně pojistných plánů vyšší, než očekávaný průměrný náklad v roce 2023. Průměrné náklady na pojištěnce by měly vzrůst o 8,9 % a dosáhnout tak částky 45 735 korun. To v absolutním vyjádření představovalo meziroční nárůst o 3 744 koruny. Existenci závazků po lhůtě splatnosti vůči poskytovatelům zdravotních služeb předpokládá pouze jedna zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, a to v hodnotě 1,4 miliardy korun. Finanční zásoby na bankovních účtech rezervních fondů všech zdravotních pojišťoven jsou plánovány v souladu s právními předpisy.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda na své schůzi 20. března 2024 projednala společná stanoviska Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí ke zdravotně pojistným plánům zdravotních pojišťoven na rok 2024. Usnesením číslo 172 vláda doporučila předložit návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2024 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k projednání, a to s návrhem na jejich schválení. Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama