Mgr. Michal Musil

právník
  • ČSSD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,17. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.10.2013 13:18:10

Transparentní financování politických stran

Transparentní financování politických stran

Právní úprava postavení politických stran v praxi posledních dvaceti let ukázala řadu nedostatků a slabin, a proto je nutné uvažovat o jejích změnách. Změny právní úpravy se do budoucna musejí týkat především oblasti financování.

 

Právní úprava postavení politických stran v praxi posledních dvaceti let ukázala řadu nedostatků a slabin, a proto je nutné uvažovat o jejích změnách. Změny právní úpravy se do budoucna musejí týkat především oblasti financování.

Základním východiskem musí být respektování ústavně zaručených principů svobodné soutěže politických sil a oddělenosti stran od státu. Svobodná soutěž v tomto ohledu znamená rovnost šancí a tudíž zákaz diskriminace slabších politických stran. Oddělenost od státu by se měla projevit zejména tím, že příspěvky ze státního rozpočtu politickým stranám nebudou převažovat nad příspěvky ze soukromých zdrojů, protože strany by neměly být nepřiměřeně závislé ani na velkých sponzorech, ani na státu.

Veřejností často diskutovanou se stala otázka neexistence limitů výdajů na volební kampaň, kdy dochází k nedostatečnému zajištění transparentnosti výdajů politických stran. Povinností stran je pouze vykazování výdajů ve výroční finanční zprávě. Nejsou kladeny zvláštní požadavky na auditory vyhotovující výroční finanční zprávy. Zákon vůbec neukládá obchodním společnostem a družstvům, které jsou založeny stranami nebo jichž se strany účastní jako společníci nebo členové, nechat si ověřit účetní závěrku auditorem.

Co se týče výše darů politickým stranám fyzických a právnických osob, zákon o politických stranách kromě identifikačních údajů neobsahuje zvláštní limity, pouze u darů přesahujících 50 tisíc korun ročně vyžaduje předložení ověřené kopie darovací smlouvy.

Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné co nejdříve prosadit změny právní úpravy financování politických stran především v oblasti omezení nákladů na volební kampaně a zvýšení transparentnosti hospodaření politických stran. Předmětem nové právní úpravy by měla být větší regulace darů politickým stranám, omezení výdajů na volební kampaně, posílení transparentnosti financování stran a obchodních společností a družstev spojených se stranami, a rovněž posílení objektivity kontroly jejich financování.

V zákoně by mělo dojít k úplnému zákazu stranám přijímat dary od právnických osob, a dále také od fyzických osob, které nejednají vlastním jménem a na vlastní účet, tedy od prostředníků nahrazujících skutečného dárce. Východiskem tohoto návrhu je skutečnost, že členy stran mohou být pouze fyzické osoby a aktivní volební právo mají pouze občané. Maximální hodnota daru politické straně od jedné fyzické osoby by měla být omezena na maximální výši 1 milion korun za rok.

Další změna právní úpravy by se měla týkat zavedení limitu výdajů stran vynakládaných na volby do Poslanecké sněmovny, do Evropského parlamentu a do krajských zastupitelstev s rozhodným obdobím pro výši limitu 12 měsíců bezprostředně předcházejících příslušným volbám. Obdobná úprava by se týkala i kandidátů do Senátu, včetně nezávislých. Zavedením maximální výše nákladů na volební kampaň by státní příspěvek splňoval svůj účel zajištění rovnosti šancí ve volbách.

Problematika průhlednosti financování volebních kampaní by měla být řešena zavedením povinnosti stran pro všechny volby zřídit si zvláštní bankovní účet, na kterém budou vedeny jednotlivé příjmy a výdaje pro každé volby zvlášť. Do 60 dnů po volbách by pak strany měly povinnost předložit Kontrolnímu výboru Poslanecké sněmovny zprávu o skutečných výdajích na volby včetně úplného výpisu z účtu. Zde je třeba stanovit také sankci za nesplnění, kterou by mohlo být buď snížení příspěvku na činnost straně v následujícím kalendářním roce, nebo pokuta ve formě srážky z ročního příspěvku na činnost politické strany

Další oblastí právní úpravy by měla být i odborná a veřejná kontrola financování prováděná auditory. Politické strany by měly mít povinnost nechat si ověřit roční účetní závěru nezávislým auditorem. Obchodních společnosti a družstva, které jsou založeny stranami nebo jichž se strany účastní jako společníci nebo členové, by dále byly povinni nechat si ověřit roční účetní závěrku auditorem a zprávu poté zveřejňovat. Podstatnou složkou je samozřejmě veřejná kontrola ze strany občanů, která by se měla dít zveřejňováním informací o hospodaření na webových stránkách Poslanecké sněmovny.

Je zřejmé, že současný právní stav je již neudržitelný a také představuje jeden ze zdrojů korupce v tomto státě. Uváděné legislativní změny jsou potřebné a přinesou větší transparentnost financování politických stran a jejich volebních kampaní.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout