Mgr. Pavel Herman

100 let od samostatnosti ČSR a 25 let od vzniku ČR
 • BPP
 • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,96. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15. 10. 2018 20:24:38

Příběhy bezpráví IV.: Jak nám (ne)zkolaudoval Stavební úřad ve Vyškově

Příběhy bezpráví IV.: Jak nám (ne)zkolaudoval Stavební úřad ve Vyškově

Zhruba 10 let trvalo Stavebnímu úřadu ve Vyškově, než zkolaudoval budovu v ul. Havlíčkova. Než se problematiky ujali Reportéři ČT tak ze strany stavebního úřadu k docházelo neobjektivnosti, nepokutování spoluvlastníka, nedodržování lhůty a další.

Motto: "My jsme nekompetentní." Nejčastější věta vyslovovaná úředníky v tomto období.
V tomto článku jsou rozepsána jednotlivá pochybení Stavebního úřadu ve Vyškově a Krajského úřadu a SÚ Jihomoravského kraje (z let 1997 až 2006), která předcházela dvěma dílům pořadu Reportéři ČT s názvem „Podivná kolaudace ve Vyškově“ a „Šikana občana ve Vyškově" nebo pořadu Černé ovce s názvem „Kolaudace."

Je nutné zdůraznit, že se jedná o rekapitulaci z let 1997 až 2006 na základě tehdejších předpisů, a to zejména zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který byl zrušen 1. 1. 2007 a nahrazen zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) s účinností od 1. 1. 2007.

V záležitosti správního řádu je nutné upozornit, že v letech 1968 až 2005 byl účinný zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a následně byl 1. 1. 2006 v České republice zrušen, ačkoliv v současnosti tento zákon stále platí na Slovensku. Ode dne 1. 1. 2006.nastala účinnost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Černé ovce:

Kolaudace (2. 8. 2005) - Na základě předběžného užívání stavby bydleli společníci po celou dobu ve svém domě. V roce 2003 obecní pozemek společně odkoupili, a tím splnili poslední podmínku ke kolaudaci (čas: 7:15 minut). Přitom budova vyhovuje všem nárokům na kolaudaci - sociální zařízení, kanceláře a zkrátka nic coby zabraňovalo kolaudaci.

Reportéři České televize:

Podivná kolaudace ve Vyškově (28. 4. 2008) – Úředníci ve Vyškově mají podivný pohled na spravedlnost. Vidí jen to, co se jim hodí. Za užívání nezkolaudovaného domu dokáží místnímu podnikateli dávat desetitisícové pokuty. Ale že ten samý nezkolaudovaný dům užívá i město – to už stavební úřad blahosklonně přehlíží a hraje si na slepého. Stejnou protekci má u úředníků i rodina dalšího vyškovského podnikatele. Úředníci byli pořádně zaskočení, když jsem jim až na stůl přinesl důkazy a natočili je při trapném vymlouvání. Ve Vyškově natáčel reportér David Macháček.

Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/208452801240016/obsah/113479-podivna-kolaudace-ve-vyskove

Šikana občana ve Vyškově (12. 4. 2010) – Už před dvěma roky jsme vyškovský stavební úřad přistihli, že vidí jen to, co se mu hodí. Místnímu podnikateli dával za užívání nezkolaudovaného domu desetitisícové pokuty. Ale že stejný dům užívalo i město, to vidět nechtěl. Co na začátku vypadalo jako maloměstská groteska je teď učebnicový příklad porušování principů rovnosti před zákonem a zpochybňování pravidel demokracie. Ve Vyškově natáčel reportér David Macháček.

Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/210452801240014/0/43821-sikana-obcana-ve-vyskove/

Rekapitulace:

Územní rozhodnutí č. 21/17/97 vydáno dne 16. 4. 1997 pod č. j. SU 676/97/PO pro Provozní objekt Fa ObhlXXXX, HerXXX, ul. Havlíčkova, Vyškov – umisťuje se: provozní objekt, kanalizační, vodovodní, plynovodní a el. přípojka, přeložka vedení a stožáru NN, provizorní komunikace vnitřní v areálu. Provozní objekt: 1.NP – podniková prodejna vodoinstalačního materiálu, kancelář firmy, sociální zařízení a šatny pro zaměstnance. Podkroví – 2 bj., kancelář, konferenční místnost. Parkoviště ani příjezd není předmětem rozhodnutí.  

Stavební povolení vydáno 24. 6. 1997 pod č. j. SU-1241/97-Ko, právní moc 26. 6. 1997. Povoluje se: provozní objekt, kanalizační, vodovodní, plynovodní, ÚT a el. přípojka, přeložka vedení a stožáru NN, provizorní komunikace vnitřní v areálu, parkoviště, přeložka autobusové čekárny, zařízení staveniště. Termín dokončení stavby do 31. 12. 1998.

Oproti Územnímu rozhodnutí je navíc povolena přípojka ÚT, parkoviště, přeložka autobusové čekárny a tudíž mělo dojít ke změně Územního rozhodnutí. V tomto případě je chyba na straně Stavebního úřadu ve Vyškově.

 • Geometrický plán č. 1716 – 27/98 z 4. 3. 1998 zaměření skutečného stavu stavby.

 • O kolaudaci požádal stavebník dne 14. 10. 1998 a to ve stanoveném termínu!

 • Dne 19. 10. 1998 pod č. j. SU-244/98-Ko zahájení kolaudačního řízení – ústní jednání dne 3. 11. 1998.

 • Kolaudační řízení dne 3. 11. 1998: Uvedeno v protokolu – cit: „.......se účastníci dnešního jednání dohodli na předčasném užívání prodejny a skladu do 31. 12. 1998.“

Co přípojka elektro a vnitřní komunikace, která byla rovněž povolena? Na ty nebylo žádáno o kolaudaci? Byl jednání přítomen ObhlXXXX? Pokud nebyla udělena plná moc, tak došlo k jednání bez „spolustavebníka“!

Nebyl zjištěn rozdíl oproti Územní rozhodnutí a Stavební povolení! Naopak je konstatováno, že podmínky Územního rozhodnutí i Stavebního povolení byly dodrženy a stavba je v souladu s ověřenou dokumentací. Jedná se o další chybu stavebního úřadu ve Vyškově.

Místní šetření dne 2. 9. 2003 na základě provedeného státního stavebního dohledu (na základě podání ze dne 18. 7. 2003 ObhlXXXXx) – odstranění původního skladu a stavba nového skladu bez povolení. Realizace v průběhu roku 2001. Závěr stavebního úřadu Vyškov v protokolu chybí!

Místní šetření dne 12. 2. 2004 – předmětem jednání řízení dle § 88 Stavebního zákona č. 50/1976 Sb. - dodatečné povolení stavby skladu. Závěr stavebního úřadu Vyškov v protokole chybí! Z materiálů, které jsou k dispozici není zřejmé co následovalo.

Dne 19. 3. 2004 pod č. j. SU-2441/98 – přerušeno kolaudační řízení (po cca 5 letech!! - opět chyba Stavebního úřadu ve Vyškově!) a stanovena lhůta k doložení požární odolnosti příčky a montáži požárních dveří do 30. 4. 2004.

 • Dne 30. 6. 2004 pod č. j. SU-2441/98-Ko vydáno kolaudační rozhodnutí.

 • Dne 16. 7. 2004 podáno odvolání ObhlXXXx proti kolaudačnímu rozhodnutí.

 • Dne 21. 7. 2004 podáno sdělení ObhlXXXx Stavebnímu úřadu ve Vyškově, že jsou ve 4pokojovém bytě provedeny změny oproti projektové dokumentaci a je jinak užíván.

Jak na toto vůbec zareagoval Stavební úřad ve Vyškově? Měl přece provést státní stavební dohled a prověřit na místě. Opět pochybení Stavebního úřadu ve Vyškově.

 • Dne 15. 12. 2004 zaslán spis „krajskému stavebnímu úřadu.“ Nedodržení lhůty, která má být do 1 měsíce od podání odvolání! Opět chyba na straně Stavebního úřadu ve Vyškově.

 • Dne 7. 1. 2005 vypsán státní stavební dohled na 13. 1. 2005 – obeslán i ObhlXXXX.

 • Dne 19. 1. 2005 předvolání fyzické osoby – HerXXX na 15. 2. 2005 k projednání užívání prodejny a skladu bez kolaudačního rozhodnutí.

V protokole se píše o přestupku (viz. § 105), kterého se může dopustit jen fyzická osoba, nikoliv právnická! Pokud nebyl pozván i ObhlXXXX. Opět chyba a neobjektivnost Stavebního úřadu.

 • Rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j. JMK 42562/2004 OÚPSŘ (oddělení územního plánování – stavebního úřadu) ze dne 22. 1. 2005 bylo kolaudační rozhodnutí SU-2441/98 ze dne 30. 6. 2004 zrušeno.

 • Dne 15. 2. 2005 podána žádost fyzické osoby – HerXXXx o kolaudaci skladu a dne 16. 2. 2005 podána žádost fyzické osoby – HerXXXx o dodatečné povolení stavby skladu.

 • Rozhodnutím ze dne 8. 3. 2005 č. j. SU-118/05-Km (právní moc 30. 3. 2005) uložena pokuta fyzické osobě – HerXXXx ve výši 10.000 korun za užívání provozní budovy bez kolaudace.

Byl pokutován i Roman ObhlXXXX, který rovněž objekt užívá? Nebyl, takže Stavební úřad není objektivní!

Zahájení řízení dne 4. 4. 2005 dle § 88 Stavebního zákona č. 50/1976 Sb. – provozní objekt, přípojky kanalizační, vodovodní, elektro a autobusová čekárna. Svoláno jednání na 15. 4. 2005.

Co přípojka UT? Provedena. Další chyba Stavebního úřadu.

Vypsán státní stavební dohled dne 15. 4. 2005 na 6. 6. 2005 pod č. j. SU-622/05-Ko – vyzývá k žádosti o dodatečné povolení.

Výzva k zaplacení nedoplatku dne 8. 7. 2005 č. j. SU – 118/05 -Km. Stavební úřad má snad oprávnění rozhodovat podle zákona č. 337/1002 Sb., o správě daní a poplatků? Uvádí se jako správce daně, což je sporné!!!

 • Dne 26. 7. 2005 podáno odvolání proti výzvě na pokutu.

 • Rozhodnutí z 8. 3. 2005 č. j. SU – 118/05 -Km. Rozhodnutí – neplatnost výzvy a vyhovění odvolání proti pokutě 10.000 korun. Zřejmě uvedeno špatné datum rozhodnutí, datováno před výzvou!

Zrušeno v autoremeduře (opravný prostředek v civilním řízení / správním řízení, kdy o zrušení nebo změně rozhodnutí rozhoduje sám orgán, který vydal původní napadené rozhodnutí. Jejím účelem je umožnit rychlou nápravu vlastní chyby.) Chyba Stavebního úřadu.

Státní stavební dohled – vypsán na 16. 6. 2005 – dtto ObhlXXXX a na 1. 9. 2005 – dtto ObhlXXXX.

 • Dne 3. 2. 2006 projednávání správního deliktu. Bylo projednáno s panem ObhlíXXXXx? Ne!! Stavební úřad se dopouští neobjektivnosti.

 • Reakce Stavebního úřadu k žádosti 1. 9. 2005 na předčasné užívání stavby. Až po půl roce, takže chyba Stavebního úřadu.

Závěrem

Vychází se z materiálů, které byly k dispozici a samozřejmě neúplné!!! Stavebnímu úřadu ve Vyškově ve spisu chyběly důležité dokumenty jako například Stavební deník!!! Bez Stavebního deníku, který měla stavební firma WagXXX vydat, tak nemohl případný vlastník nebo vlastníci nemovitosti ani řádně provést reklamaci budovy, která byla postavena touto stavební firmou tzv. na klíč.

Stavební úřad pochybil:

 1. Územní rozhodnutí v rozporu se Stavebním povolením.

 2. Jednání bez spolustavebníka a častá neobjektivnost.

 3. V místním šetření (sklad) chybí závěr stavebního úřadu v protokolu.

 4. Přerušení kolaudačního řízení po 5 letech.

 5. Neprovedení stavebního dohledu a prověření na místě.

 6. Nedodržení lhůty ze strany Krajského SÚ, která má být do 1 měsíce od odvolání.

 7. Nepokutování spoluvlastníka/spolustavebníka a tedy neobjektivnost.

 8. Přestupek v protokolu podle kterého se nemůže pokutovat právnická osoba.

 9. Rozhodnutí datováno před výzvou (zrušeno v autoremeduře).

 10. V záležitosti nedoplatku SÚ se uvádí jako správce daně.

Z výše uvedeného je však evidentně zřejmé, že kdyby Stavební úřad ve Vyškově dodržoval Stavební zákon a respektoval lhůty dle Správního řádu, tak by nikdy k takovému stavu nedošlo! Na současném stavu se podepsal postup a nekompetentnost Stavebního úřadu ve Vyškově.

Nesouhlas vlastníka i u právnické osoby lze samozřejmě nahradit rozhodnutím soudu (viz. §1 odst. 2 a §142 podle tehdejšího zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákona, který se používal v letech 1964 až 2013). V tomto případě se jedná zejména o kolaudaci.

Zákony:

Starý stavební zákon: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1976-50

Nový stavební zákon: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183

Starý občanský zákoník: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-40


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout