Mgr. Pavel Herman

"Žádná moc nesmí platit více než zákony." Cicero
 • BPP
 • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,95. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.07.2019 10:21:50

Příběhy bezpráví XIX. - Nepřiznání příspěvku na sociální péči

Příběhy bezpráví XIX. - Nepřiznání příspěvku na sociální péči

Podle zákona o sociálních službách může osoba invalidní zažádat o příspěvek na péči. Jenomže o jeho uznání mnohdy rozhodují úředníci a obvodní lékaři, nikoliv odborní lékaři z IHOK či IKEM.

Dne 8. 10. 2018 došlo k podání žádosti o příspěvek na péči. Podání proběhlo na Úřadu práce ve Vyškově pro osobu v invaliditě třetího stupně a to na základě předešlého rozhodnutí ČSSZ (Vyškov). V tomto případě je možné podle zákona o sociálních službách pro osobu starší 18 let ve třetím stupni invalidity obdržet příspěvek na péči ve výši až 8.800 korun.

Dne 11. 2. 2019 jsme obdrželi Rozhodnutí z Úřadu práce – krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Vyškov – ze dne 30. 1. 2019 s č. j. 3131/2019/VYS, ve kterém rozhodl na základě žádosti, č. j. 26183/2018/VYS podané dne 8. 10. 2018 nepřiznat příspěvek na péči.

V zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle § 11 výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc 8.800 korun, jedná-li se o stupeň invalidity III. (těžká závislost). Jenže tuto skutečnost mnohdy (např. v případě rakoviny) vyvrací podmínka dle § 8 a § 9, kdy nárok na péči vzniká z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, kdy osoba není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb.

Mám-li vycházet z nepodloženého tvrzení od pečovatelky z praxe, tak na rakovinu se obvykle příspěvek na sociální péči údajně nepřiznává, takže tímto jen dodávám, že akutní leukémie není jen pouhou rakovinou kostní dřeně, ale v jeho případě stejně jako u HIV je imunitní systém poškozen a jeho účinnost oslabena (člověk potřebuje speciální péči). Buňky imunitního systému takto nemocného člověka přestávají být schopny odrážet nájezdy virů, bakterií, různých plísní apod.

Na celé problematice je opravdu velice zvláštní, že nemocné ženě s leukémií nebyl přiznán ani třetinový příspěvek na péči (např. za účelem nákupů ze strany Charity), ale jistá skupina Romů si ve zcela stejném městě žila ze sociálních dávek takovým způsobem a to až nad poměry, že neměla problém navštěvovat místní hospody a bary za účelem hraní tzv. výherních automatů. Tato situace je opravdu absurdní.


Obsah:

1) Žádost o příspěvek na péči – ze dne 8. 10. 2018

2) Česká správa sociálního zabezpečení - invalidní důchod

3) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 11

4) Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Vyškov

5) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 8 až § 9

6) Odvolání proti rozhodnutí – ze dne 13. 2. 2019

7a) Zpráva o ambulantním vyšetření – IHOK

7b) Zpráva o ambulantním vyšetření – obvodní lékař

8) Odvolací rozhodnutí – potvrzeno 4. 3. 2019

9) Vyrozumění o postoupení odvolání – 13. 3. 2019

10) Ministerstvo práce a sociálních věcí

11) Závěrečné shrnutí


1) Žádost o příspěvek na péči – ze dne 8. 10. 2018:

Dne 8. 10. 2018 byla podána žádost o příspěvek na péči pod sp. zn. ÚP/61610/2018/VY/SS a č. j. 26183/18 na ÚP – kontaktní pracoviště Vyškov pro M. H. jako osobu v invaliditě třetího stupně.

Zdroj: Úřad práce ČR – Žádost o příspěvek na péči – ze dne 8. 10. 2018


2) Česká správa sociálního zabezpečení - invalidní důchod:

Rozhodnutí

Česká správa sociálního zabezpečení rozhodla ve věci žádosti o invalidní důchod paní M. H. Rozhodnutí, č. j. R-16.10.2018 – 421/625 601 0035.

takto:

Podle ustanovení § 38 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále „zdp“), se od 1. 6. 2018 přiznává invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení – Rozhodnutí, č. j. R-16.10.2018 – 421/625 601 0035 (ze dne 16. 10. 2018, došlo 22. 10. 2018)


3) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

V zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se podle § 11 odst. 2) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc a) 880 Kč, jde-li o stupeň I. (lehká závislost), b) 4 400 Kč, jde-li o stupeň II. (středně těžká závislost), c) 8 800 Kč, jde-li o stupeň III. (těžká závislost), d) 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV. (úplná závislost).

Zdroj: ÚZ č. 1220 – Sociální zabezpečení, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Odkaz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#cast2


4) Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Vyškov:

Dne 11. 2. 2019 jsme obdrželi Rozhodnutí z Úřadu práce – krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Vyškov) – ze dne 30. 1. 2019 s č. j. 3131/2019/VYS, ve kterém rozhodl na základě žádosti, č. j. 26183/2018/VYS podané dne 8. 10. 2018 nepřiznat příspěvek na péči.

Rozhodnutí

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Vyškov, KP Vyškov (Vyškov) příslušný k rozhodování podle § 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 7 odst. 2 uvedeného zákona a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

rozhodl

na základě žádosti, č. j. 26183/2018/VYS podané dne 8. 10. 2018,

žadatelem(kou): XXX-XX, trvale bytem: XXX-XX,

nepřiznat příspěvek na péči.

Odůvodnění:

Na základě podané žádosti o příspěvek na péči, ze dne 8. 10. 2018, bylo sociálním pracovníkem úřadu práce provedeno sociální šetření, při kterém se zjišťovala schopnost samostatného života výše uvedené oprávněné osoby v přirozeném sociálním prostředí. Z hlediska zákona o sociálních službách je toto sociální šetření podpůrným prostředkem při posuzování stupně závislosti posudkovým lékařem.

Dne 1. 11. 2018 požádal Úřad práce ČR, KrP v Brně, Kop Vyškov, OSSZ Vyškov o posouzení stupně závislosti oprávněné osoby v rámci žádosti o příspěvek na péči. Následně bylo správní řízení přerušeno na dobu, kdy bude posuzován stupeň závislosti oprávněné osoby na pomoci jiné fyzické osoby. Usnesení o přerušení řízení žadatelka převzala dne 16. 11. 2018.

Dne 7. 11. 2018 se na Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Vyškov, dostavila oprávněná osoba, předložila následující dokumenty:

 • Stížnost – návrh a prošetření zneužití pravomoci, IV. ÚS 3392/18

 • Vyjádření Krajského soudu v Brně ze dne 29. 10. 2018

 • Usnesení Ústavního soudu v Brně č. IV. ÚS 3392/18 ze dne 23. 10. 2018

 • Lékařskou zprávu o ambulantním vyšetření od prof. MUDr. Marty Krejčí, Ph. D. z FN Brno, IHOK, DTC IHOK amb. hematolog., Brno, ze dne 6. 11. 2018 a požádala o jejich odeslání posudkovému lékaři na OSSZ Vyškov. Ten by pak měl při posuzování jejího zdravotního stavu vycházet i z těchto dokumentů. OSSZ Vyškov tyto dokumenty obdržela 8. 11. 2018.

Na základě žádosti úřadu práce a žadatelkou dodatečně doložených dokladů bylo následně provedeno posouzení stupně závislosti oprávněné osoby příslušnou Okresní správou sociálního zabezpečení Vyškov. Posudkový lékař OSSZ Vyškov, MUDr. Božena Kubačáková, při posuzování stupně závislosti oprávněné osoby vycházel z následujících podkladů:

 • zdravotnické dokumentace ošetřujícího praktického lékaře XXX-XX, Vyškov, ze dne 2. 8. 2018.

Posudek byl vypracován na podkladě dalších nálezů odborných lékařů:

 • MUDr. I. Semerád, FN Brno, IHOK – ambulance, zpráva ze dne 15. 8. 2018

 • MUDr. T. Ignácová, FN Brno, IHOK – propouštěcí zpráva ze dne 23. 6. 2018

 • prof. MUDr. J. Mayer, Csc. A MUDr. T. Horňák, FN Brno, IHOK, propouštěcí zpráva ze dne 1. 6. 2018

 • profesní dotazník ze dne 2. 7. 2018

 • sociální šetření provedeno ÚP ČR, KrP Brno, Kop Vyškov, ze dne 29. 10. 2018.

Zdravotní stav oprávněné osoby byl posudkovým lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení Vyškov posouzen dle § 9 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto výsledku posouzení závislosti osoby pro účely příspěvku na péči ze dne 3. 1. 2019 bylo stanoveno, že z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu oprávněná osoba potřebuje pomoc při zvládání následujících 2 základních životních potřeb:

 • osobní aktivity

 • péče o domácnost

Při rozhodování v dané věci, vychází úřad práce z tohoto posudku OSSZ Vyškov.

Zdravotní stav a jeho funkční důsledky byly pro účely stanovení posudkového závěru posudkovým lékařem zjištěny v rozsahu, který je dostatečný pro použití kritérií stanovených v právních předpisech, protože byly objektivizovány všechny skutečnosti, týkající se zdravotního stavu nebo jeho funkčních důsledků, významné pro posudkový závěr, že podle ustanovení § 8 zákona o sociálních službách nejde o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby.

Příspěvek na péči je dávkou poskytovanou fyzickým osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem se rozumí nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá, nebo má trvat, déle než jeden rok a který omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb.

V rámci řízení ve věci žádosti o přiznání příspěvku na péči byla oprávněné osobě v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dána možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Tuto písemnost oprávněná osoba převzala dne 21. 1. 2019 a svého práva ve stanovené lhůtě nevyužila.

Jelikož oprávněná osoba nedoložila žádné nové skutečnosti, nebyly navrženy další důkazy, prokazující nezvládání základních životních potřeb, úřad práce dospěl k závěru, že stěžejní důkazy jsou úplné, objektivní a přesvědčivé, a je možné v dané věci rozhodnout.

Žadatele o příspěvek na péči nelze podle § 8 odst. 2 zákona o sociálních službách považovat za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby, protože z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nepotřebuje každodenní pomoc nebo dohled alespoň ve 3 oblastech základních životních potřeb posuzovaných podle § 9 zákona o sociálních službách.

Oprávněná osoba není osobou, která se z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) až d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Jde o osobu starší 18 let věku, která nesplňuje zdravotní podmínky pro uznání stupně závislosti. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav nevede k neschopnosti zvládat alespoň tři nebo čtyři základní životní potřeby.

Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tedy u Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Brně, kontaktního pracoviště Vyškov, KP Vyškov (Vyškov), Palánek 250/1, Brňany, 682 01 Vyškov 1. O odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Odolání nemá odkladný účinek.

Zdroj: Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Vyškov – ze dne 30. 1. 2019, č. j. 3131/2019/VYS, sp. zn. UP/61610/2018/SS


5) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 8 až § 9

Podmínky nároku na příspěvek na péči:

Podle § 8 odst. 2 písm c) osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III. (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb.

Podle § 9 odst. 1) při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: a) mobilita, b) orientace, c) komunikace, d) stravování, e) oblékání a obouvání, f) tělesná hygiena, g) výkon fyziologické potřeby, h) péče o zdraví, i) osobní aktivity, j) péče o domácnost.

Zdroj: ÚZ č. 1220 – Sociální zabezpečení, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Odkaz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#cast2


6) Odvolání proti rozhodnutí:

Podávám odvolání proti rozhodnutí. Toto rozhodnutí je zmatečné, poněvadž úřady se nezabývaly současným stavem, kde jsem pod odborným lékařským dozorem IHOK – fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno 625 00, amb. hematolog.

Tuto zprávu jsem odevzdala úřadům a obvodnímu lékaři. Úředníci, která mne navštívila osobě a doma a to v mém izolačním stavu, který probíhal jsem informovala o všem a prováděli si zápisky. Informovala jsem ji, že u mne proběhla transplantace kostní dřeně dne 5. září 2018. Propuštěna z nemocnice jsem byla v měsíci říjnu 2018, kde mi byl udělen přísný režim z důvodu stržení imunitního systému, kde tento proces je velmi nebezpečný a jsem v ohrožení života, poněvadž by se můj organismus nemohl řádně bránit proti vlivu dalších nemocí.

Proto syn, který mi od začátku pomáhal a pomáhá v mé těžké nemoci se musel naočkovat proti chřipce. Po 2 agresivních chemoterapiích a ozařováních můj organismus byl velice oslaben a nadále s tímto bojuji (z 55 kilogramů jsem zhubla na 46 kilogramů). Nevydržela jsem dlouho stát na nohou, kde mne doposud pálí chodidla a nejsem schopna stát dlouho u vaření, žehlení, uklízení a také tyto namáhavé a fyzické práce mi byly zakázány.

Také můj jídelníček potřebuje určitou dietní úpravu a nemůžu konzumovat všechny druhy potravin jako například rozdělané uzeniny. Potřebuji konzumovat čerstvá jídla a ne navařená jídla několik dní dopředu. Nemohu také konzumovat delší dobu uchovávané pečivo a mám nárok na čerstvé pečivo, kde do obchodu to máme 2 kilometry tam a zpět. Tuto cestu nejsem schopna a nemohu absolvovat.

Dále jsem úřednici upozornila, že mám velké potíže se žaludkem po chemoterapii, potíže se spánkem, kde i tento léčebný stav mi narušovaly soudy a úřady, a zatěžovaly mi tímto můj léčebný proces. Také spoustu podnětů jsem byla nucena synovi diktovat a syn toto neustále musel chodit na úřady zařizovat. Velmi se mi po tomto zhoršil můj zdravotní stav, kde mi paní doktorka musela napsat léky na zklidnění.

Dne 6. listopadu 2018 napsala zprávu pro úřady, kterou jsem odevzdala jak Úřadu práce, tak i mému obvodnímu lékaři, kde psala paní doktorka Krejčí z IHOK Brno, že potřebuji v mém zdravotním stavu klid, protože mi hrozí neustále odštěpení této transplantované kostní dřeně kvůli fyzické a psychické námaze.

Touto šikanou mi soudy a úřady prodlužují léčbu v mém závažném zdravotním stavu, kde každý pacient má právo být v klidovém stavu. Na tyto podněty jsme také museli reagovat a bránit se u kompetentních úřadů a žádat o pomoc. Nedokážu si představit, kdybych zůstala sama a bez dětí, manžela a úřady nejsou schopny vyřídit tyto žádosti a pomoci při mé nemoci, kde nejsem schopna se o sebe postarat sama.

Manžel jezdí na služební cesty. A když není na služebních cestách, tak jezdí do práce na 7. hodinu a domů přijíždí po 18. hodině a to kvůli druhotné platební neschopnosti, kterou také neřeší soudy a byl nucen předat část těchto neplatičů vymahačské firmě, která nám zpronevěřila 4 miliony a spolupracovala s kriminalistou Stanislavem Moricem z Kroměříže (podle médií figuroval v kauze tzv. „Gang zlodějů,“ který okrádal firmy). Ale do dnešního dne toto státní zastupitelství a jiné kompetentní úřady neřeší.

Díky státu a dlouholeté soudní a úřední šikaně, která tvrá již 20 let má za důsledek tato šikana ve zločinném spolčení můj zdravotní stav. Zřejmě toto úřadům nestačí a svým protiprávním jednáním se nás snaží zdravotně zcela úplně zlikvidovat. Paní doktorka Krejčí z IHOK Brno mi sdělila, že tato léčba a to jen transplantace kostní dřeně stojí několik milionů a další nemalé částky chemoterapie a jiná pokračující léčba, kde mne musí převozní sanitka vozit na časté kontroly do Brna.

Tímto chci ještě dodat, že nadále u mne probíhají komplikace, kdy více než 3 týdny jsem slita puchýři a vyrážkami na hlavě, v obličeji, na krku a na rukou, které velice pálí jen při hygieně, kde si potřebuji umýt ruce, poněvadž máčením se tato reakce ještě více zhoršuje. Nejsem schopna také oškrábat zeleninu a zbytečně si máčet ruce při dalších potřebných pracích, kde by se měl kvůli mne ze zvláštních hygienických důvodů dodržovat přísnější a častější úklid. Paní doktorka mi napsala mastičky a zvýšila jak počet prášků, tak i jejich dávky.

Přílohy:

1) Zpráva o ambulantním vyšetření – doktorka Krejčí k doplnění zprávy k 14. 2. 2019

2) Zpráva o ambulantním vyšetření – ze dne 6. 11. 2018

3) Podnět lékaři úřadu práce

4) Doplnění – průtahy v OS – Praha 23. 1. 2019

Zdroj: Odvolání proti rozhodnutí – ze dne 13. 2. 2019


7a) Zpráva o ambulantním vyšetření – IHOK

Z hematoonkol. Hlediska nyní pac. léčena s dg. akutní myeloidní leukémie, st. p. opakovaném podávání chemoterapie, st. p. provedení alogenní transplantace v 9/2018, u pac. dosaženo remise on, nicméně prognosa on. nejistá, nelze vyloučit možnost relapsu on. v budoucnosti. U pac. nyní stav krátce po provedení alogenní transplantace, lze očekávat řadu možných komplikací – infekce, reakce štěpu proti hostiteli a další, pac. by se nyní neměla jakkoliv psychicky ani fyzicky zatěžovat.

Zdroj: Zpráva o ambulantním vyšetření – ze dne 6. 11. 2018


7b) Zpráva o ambulantním vyšetření – obvodní lékař

Klinický stav pac. dlouhodobě vyžaduje pomoc další osoby (drobné nákupy, pochůzky, pomoc při úklidu a v domácnosti atd), pac. imunokompromitována, není pro slabost schopna dojít na nákup do 2 km vzdáleného obchodu. Toto trvá od 9/2018 doposud, tedy k 2/2019 a bude pravděpodobně ještě přetrvávat několik dalších měsíců.

obj. pac. KP komp., břicho klidné, DKK bez otoků kůže sušší, makulupapul. Exantém a ekzematózní ložiska v obl. Horní 1/3 hrudníku, krku a HKK v rámci akutní kožní GvHD

hmotnost 47 kg výška 150 cm

KO z 14. 2. 2019: leu 4,1 Hb 131 tromb 153 neu 2,53

ZBV z 14. 2. 2019: GGT 2,17 ALT 2,1 AST 1,03 GGT 2,17 glykémie 6,5

kreat 104, urea 6,4

ostatní v normě – ionty, bil, CB, alb, CRP

z 10. 1. 2019: chol. 8,4 TG 2,17 folát 8,1 – nízký, TSH+fT4 v normě

Zdroj: Ze zprávy o ambulantním vyšetření – doplnění zprávy – ze dne 14. 2. 2019


8) Odvolací rozhodnutí – potvrzeno 4. 3. 2019

Doplnění k spr. 9120-18-VY, č. j. 26068-19/VY

Odvolání doplnění k spr. UP/61610/2018/SS, č. j. 3131/2019/VYS

Zhoršení zdravotního stavu – nález – podstoupení další léčby. Po tel. Hovoru MUDr. Krejčí dostavit 6. 3. 2019 – DLI

Příloha: Lékařská zpráva – ze dne 28. 2. 2019 – Brno IHOK

Zdroj: Odvolací rozhodnutí – potvrzeno 4. 3. 2019


9) Vyrozumění o postoupení odvolání

Sdělujeme Vám, že odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce České republiky – Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Vyškov, ze dne 30. 1. 2019, č. j. 3131/2019/VYS, ve věci nepřiznání příspěvku na péči, bylo spolu se spisovým materiálem dne 8. 2. 2019, podle ustanovení § 88 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, předáno odvolacímu orgánu, a to Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, odboru odvolání a správních činností nepojistných dávek, oddělení odvolání a správní agendy Jihomoravský kraj, Terezy Novákové 1947/62a, 621 00 Brno, k rozhodnutí.

Zdroj: Vyrozumění o postoupení odvolání – ze dne 13. 3. 2019


10) Ministerstvo práce a sociálních věcí – Usnesení:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, jakožto správní orgán věcně příslušný podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) a ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Přerušuje řízení

ve věci odvolání účastníka řízení M. H., proti rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Brně ze dne 30. 1. 2019, č. j. 3131/2019/VYS, kterým na základě žádosti o příspěvek na péči podané dne 8. 10. 2018 bylo rozhodnuto nepřiznat příspěvek na péči. Řízení se přerušuje na dobu, po kterou bude Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí v Brně posuzovat stupeň závislosti účastníka řízení.

Odůvodnění:

Napadeným rozhodnutím Úřadu práce nebyl přiznán příspěvek na péči paní M. H. (dále jen „účastník řízení) s odůvodněním, že posouzením nároku na příspěvek bylo zjištěno, že podle ustanovení § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nejde o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby.

Proti napadenému rozhodnutí podal účastník řízení v zákonné lhůtě odvolání a žádá o nové posouzení svého zdravotního stavu.

Stupeň závislosti pro účely odvolacího řízení posuzuje Posudková komise práce a sociálních věcí v Brně (dále jen „PK MPSV“). Před projednáváním případu bude účastník řízení ze strany PK MPSV písemně informován o dalším postupu.

Nové posouzení zdravotního stavu účastníka řízení bude podkladem pro rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „Ministerstvo“).

Po obdržení výše uvedeného posudku bude Ministerstvo v řízení pokračovat a o této skutečnosti bude písemně informovat účastníka řízení současně s vyrozuměním o právu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.

Tímto usnesením se nikterak nerozhoduje o stupni závislosti účastníka řízení na pomoci jiné osoby ani o výši příspěvku na péči, ale pouze se jim upravuje vedení řízení. O věci samé Ministerstvo meritorně rozhodně po obdržení posudku od PK MPSV.

Poučení:

Proti tomuto usnesení nelze podle § 28 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů podat rozklad.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí – ze dne 8. 3. 2019


11) Závěrečné shrnutí

1. Dne 8. 10. 2018 došlo k podání žádosti o příspěvek na péči. V tomto případě je možné podle zákona o sociálních službách pro osobu starší 18 let ve třetím stupni invalidity obdržet příspěvek na péči ve výši až 8.800 korun.

2. Dne 11. 2. 2019 jsme obdrželi Rozhodnutí z Úřadu práce – krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Vyškov – ze dne 30. 1. 2019 s č. j. 3131/2019/VYS, ve kterém rozhodl na základě žádosti, č. j. 26183/2018/VYS podané dne 8. 10. 2018 nepřiznat příspěvek na péči.

3. V zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 11 výše příspěvku pro osoby se stupněm invalidity III. (těžká závislost) činí měsíčně 8.800 korun. Tuto podmínku obvykle vyvrací § 8 a § 9, kdy nárok na příspěvek na péči vzniká z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, když osoba není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb. Pokud dojde k přiznání příspěvku na péči, tak v případě nezaměstnanosti je pečující osobě (ze státního rozpočtu) hrazeno sociální a zdravotní pojištění.

4. Jelikož se obvykle pro rakovinu příspěvek na sociální péči údajně obvykle nepřiznává, tak akutní leukémie není jen pouhou rakovinou kostní dřeně, ale v jejím případě stejně jako u HIV je imunitní systém poškozen a jeho účinnost oslabena. Člověk tedy potřebuje v období této nemoci speciální péči nejen kvůli oslabené imunitě, ale zejména kvůli neustálé hrozbě odštěpu kostní dřeně kvůli fyzické a psychické námaze.

5. Podle zákona o sociálních službách invalidní osoby mohou zažádat o příspěvek na péči, který jim ze zákona náleží (mohou z něj hradit náklady na pečovatelku). Jenomže o jeho uznání mnohdy rozhodují úředníci a obvodní lékaři, nikoliv ovšem odborní lékaři z odborných oddělení IHOK (klin. hematolog.) či IKEM.

7. Pro pochopen nemoci: krevní destičky (tj. trombocyty) jsou stálou součástí krve v počtu 150 – 450 tisíc na mikrolitr. Protože krevní destičky nemají jádro, tak se nemohou samy množit a vznikají tedy v kostní dření. Hladina pod 50 tisíc (krvácení) a nad 900 tisíc (špatná srážlivost krve) se považuje za kritickou, což ohrožuje nejen kvalitu zdraví i samotný život pacienta.

6. Dne 13. 2. 2019 bylo podáno odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce – ze dne 30. 1. 2019. Invalidní osoba měla oslabený organismus po 2 chemoterapiích (zhubnula z původní váhy 55 kilogramů na 46 kilogramů). Navíc uvedla, že nevydrží dlouho stát na nohou, není schopna dlouho stát u vaření, žehlení a uklízení.

7. Odvolání proti rozhodnutí (ze dne 13. 2. 2019): Jídelníček invalidní osoby ve třetím stupni invalidity navíc vyžadoval určitou dietní úpravu a zásadně jenom čerstvé potraviny včetně pečiva. Cesta do obchodu na nákup a nazpět domů by pro ni znamenala absolvovat celkově 2 kilometry. Tuto cestu nebyla invalidní osoba schopna absolvovat Nakupovat do obchodu chodil její syn a manžel.

8. Léčbu invalidní osobě s akutní leukémií narušovaly soudy a úřady, které ji svým jednáním zatěžovaly její léčebný proces, např. přestupková a soud Vyškově (sp. zn. MV 57272/2018, č. j. MV 70981/2018, MěÚ Vyškov; Okresní soud, č. j. 10 C 110/2008 atd.), ačkoliv potřebovala vzhledem ke svému zdravotnímu stavu klidový režim, protože byla ohrožena odštěpením transplantované kostní dřeně kvůli nervovému vypětí spojeném s vyřizováním podnětů.

9. Ministerstvo práce a sociálních věcí v usnesení ze dne 8. 3. 2019 přerušilo řízení ve věci odvolání účastníka řízení M. H. proti rozhodnutí Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Brně ze dne 30. 1. 2019, č. j. 3131/2019/VYS, kterým na základě žádosti o příspěvek na péči podané dne 8. 10. 2018 bylo rozhodnuto nepřiznat příspěvek na péči. Řízení se přerušuje na dobu, po kterou bude Posudková komise MPSV v Brně posuzovat stupeň závislosti účastníka řízení.

10. Ačkoliv nezpochybňuji, že úředníci mohli postupovat objektivním způsobem a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách podle § 11, následně § 8 a § 9, tak jejich vyhodnocení na základě § 9 může obsahovat subjektivní postup ze strany úředníků nebo obvodního lékaře na rozdíl od specializovaných lékařů z IHOK (hematologie) a IKEM.

11. Vzhledem k tomu, že tedy nemocné ženě s leukémií nebyl přiznán ani třetinový příspěvek na péči (např. za účelem nákupů ze strany Charity), ale určitá skupina Romů pocházejících ze stejného města v minulosti navštěvovala místní hospody, kde prohrávala štědré sociální dávky na tzv. výherních automatech, tak mi tato situace připadá už hodně absurdní.


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama