Mgr. Pavel Herman

"Žádná moc nesmí platit více než zákony." Cicero
  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,95. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15.07.2019 15:36:35

Příběhy bezpráví XVII. - Soud nerespektoval zdravotní stav nevyléčitelně nemocné

Příběhy bezpráví XVII. - Soud nerespektoval zdravotní stav nevyléčitelně nemocné

Okresní soud ve Vyškově dne 22. 7. 2009 přerušil jednání žalovaného MVDr. J. LysXXX kvůli zlomenině nohy, tak v usnesení ze dne 17. 5. 2019 uvedl, že zdravotní stav M. HerXXX neodůvodňuje přerušení řízení, ačkoliv trpěla nevyléčitelnou nemocí.

Dne 18. dubna 2019 došlo k podání odvolání – dovolání, č. j. 10 C 110 / 2008 z vážných zdravotních důvodů, ale vážnost zdravotního stavu soud nerespektoval, ačkoliv obdržel řadu podnětů. Například dne 18. 3. 2019 podáno odvolání ve věci 6 C 184 / 2010 s přílohou lékařské zprávy ze dne 28. 2. 2019 s upozorněním na relaps včetně SP+AML selhání (selhání transplantace kostní dřeně).

Jeden s posledních podnětů podán dne 26. 3. 2019 ve věci přerušení řízení ve věci 6 C 184 / 2010, kde žalobkyně M. HerXXX soudce upozorňuje na zdravotní stav: „...tímto Vás žádám, abyste byl tak laskav a nenabourával můj léčebný režim, který má probíhat v naprostém klidu a každý pacient má při této léčbě právo na klid. I mé paní doktorce se nelíbí tato šikana ze strany soudů a úřadů, která má za následek ohrožení mého života...“

V posledním podnětu ze dne 18. dubna 2019 žalobkyně M. HerXXX žádá o odročení a přerušení řízení z vážných zdravotních důvodů, což soud nerespektoval a pokračoval ve své šikaně (ačkoliv se jednalo o pouhý civilní soud, kde se žalobkyně se svým manželem domáhali vlastních práv). K příloze podnětu umístěna lékařská zpráva, ve které je uvedeno, že je prognóza onemocnění závažná s plánovanou paliativní terapií, je nutný klidový režim a zároveň se vyhýbat fyzické i psychické zátěži.

Navíc jedna z prvních zpráv o ambulantním vyšetření, kterou měl Okresní soud k dispozici byla lékařská zpráva ze dne 6. 11. 2018, kde se uvádí, že je pac. léčena s diagnózou akutní myeloidní leukémie, st. p. opakovaném podávání chemoterapie, kde nelze vyloučit možnost relapsu (štěpu kostní dřeně po provedení alogenní transplantace) a pac. by se neměla jakkoliv psychicky ani fyzicky zatěžovat.

V usnesení z Okresního soudu ve Vyškově ze dne 17. 5. 2019, které vydal soudce JUDr. Mgr. Aleš Vylam je uvedeno: „Zdravotní stav žalobkyně /tj. M. HerXXX/ tak neodůvodňuje přerušení řízení. Proto soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.“ Soud tak jednoznačně potvrdil, že zlomená noha je důvodem k přerušení řízení, ale akutní leukémie (tzv. rakovina krve) pacienta s paliativní terapií (tj. nevyléčitelnou nemocí) tedy nikoliv.


Obsah:

1) Věc: Odvolání – dovolání proti usnesení, č. j. 10 C 110 / 2008 – 432

2) Zpráva o ambulantním vyšetření – 17. 4. 2019

3) Zpráva o ambulatním vyšetření – 6. 11. 2018

4) Usnesení Okresního soudu ve Vyškově, č. j. 10 C 110 / 2008 – 440

5) Usnesení Okresního soudu ve Vyškově, č. j. 10 C 110 / 2008 – 441

6) Závěrečné shrnutí


Upozornění na zdravotní stav žalobkyně M. HerXXX odevzdán na podatelně okresního soudu ve Vyškově dne 18. dubna 2019:

1) Věc: Odvolání – dovolání proti usnesení, č. j. 10 C 110 / 2008 - 432

Tímto podáváme odvolání – dovolání, č. j. 10 C 110 / 2008 – 432 v bodě I. a II. Toto odvolání – dovolání doplní advokát, na kterého mám ze zákona právo. Žádala jsem o odročení a přerušení řízení z vážných zdravotních důvodů, což soud nerespektoval a pokračuje ve své šikaně.

Jestliže žalovaný MVDr. J. LysXXX měl zlomeninu nohy a toto řízení bylo přerušeno v roce 2010* ze zdravotních důvodů, tak tímto upozorňuji soud, že nerespektuje rovnost účastníků a můj zdravotní stav není jen zlomenina, která se zahojí, ale v tomto případě jde o život.

Tímto žádám o přerušení řízení a toto odvolání doplní můj advokát.

Přílohy:

1) Dovolání proti usnesení, námitky, žádost o osvobození od soudních poplatků, odročení – přerušení řízení ze zdravotních důvodů – podáno podatelnou dne 27. 12. 2018; 2) Vyrozumění 10 C 110 / 2008 – podáno předsedovi soudu podané podatelnou dne 26. 3. 2019; 3) Lékařská zpráva (dopsána rukou nevyléčitelně nemocné osoby – ze dne 17. 4. 2019; 4) Invalidní důchod (třetího stupně).

*Řízení bylo zrušeno dne 22. 07. 2009 kvůli úrazu, tj. zlomenině nohy žalovaného ze dne 5. 6. 2009. S touto komplikovanou zlomeninou se později zúčastňoval i kampaně do komunální voleb v roce 2010.

Zdroj: Odvolání – dovolání proti usnesení, č. j. 10 C 110 / 2008 – 432 ze dne 18. 4. 2019


Lékařská zpráva ze dne 17. 4. 2019, prognóza onemocnění závažná, plánovaná paliativní terapie, nutný klidový režim:

2) Zpráva o ambulantním vyšetření:

Diagnóza: C920 Akutní myeloblastická leukémie (AML)

Nález: Vyjádření ke zdravotnímu stavu pac.

Pacientka se závažným hematoonkologickým onemocněním. V dubnu 2019 relaps akutní myeloidní leukémie po alogenní transplantaci kostní dřeně. Prognóza onemocnění závažná. Plánována paliativní terapie s cílem udržení dobré kvality života i přes aktivní hematoonkologické onemocnění. Nutný klidový režim, vyhýbat se fyzické i psychické zátěži. Paliativní terapie plánována dlouhodobě dle vývoje klinického stavu. Další kontrola: 15. 5. 2019.

Zdroj: Zpráva o ambulantním vyšetření z Fakultní nemocnice Brno – MUDr. Lukáš Semerád – ze dne 17. 04. 2019


3) Zpráva o ambulantním vyšetření:

Pacient: Hermanová Marie

Z hematoonkol. hlediska nyní pac. léčena s dg. akutní myeloidní leukémie, st. p. opakovaném podávání chemoterapie, st. p. provedení alogenní transplantace v 9/2018, u pac. dosaženo remise on, nicnéně prognosa on. nejistá, nelze vyloučit možnost relapsu on. v budoucnosti. U pac. nyní stav krátce po provedení alogenní transplantace, lze očekávat řadu možných komplikací – infekce, reakce štěpu proti hostiteli a další, pac. by se nyní neměla jakkoli psychicky ani fyzicky zatěžovat.

Zdroj: Zpráva o ambulantním vyšetření z Fakultní nemocnice Brno – MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. – ze dne 6. 11. 2018


4) Usnesení Okresního soudu ve Vyškově, č. j. 10 C 110 / 2008-440

Žalobci: manželé HerXXX, a) a b) proti žalovaným: manželé LysXXX, 1) a 2)

o odstranění stavby

takto:

I. Podání doručené zdejšímu soudu dne 18. 4. 2019, které soud v souladu s § 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“) posoudil podle obsahu jako odvolání žalobců a) a b) proti usnesení Okresního soudu ve Vyškově ze dne 9. 4. 2019, č. j. 10 C 110/2008-432 a návrh na přerušení řízení, o kterém bude rozhodnuto samostatným usnesením, neobsahuje tyto zákonem stanovené náležitosti:

  • v čem konkrétně je spatřována nesprávnost uvedeného usnesení nebo soudu, tzv. odvolací důvod;

  • čeho se odvolatel domáhá, tzv. odvolací návrh.

Dle § 43 a § 209 o. s. ř. se soud prvního stupně postará o odstranění případných vad ve včas podaném odvolání. Soud vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo je nesrozumitelné nebo neurčité.

II. Chybějící náležitosti je třeba doplnit tímto způsobem:

  • uveďte odvolací soud, tj. v čem konkrétně soud pochybil při vydání uvedeného usnesení;

  • uveďte odvolací návrh, tj. jakého rozhodnutí odvolacího soud se svým odvoláním domáháte, např. zda navrhujete zrušení napadeného rozhodnutí či jeho změnu a jakým způsobem.

Dle § 205 odst. 1 o. s. ř. v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá a v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

III. Soud vyzývá žalobce a) a b), aby vady podání uvedené pod bodem I. odstranili způsobem uvedením pod bodem II. ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Nebude-li odvolání doplněno ve stanovené lhůtě, předloží zdejší soud spis soudu odvolacímu, který, pokud nebudou odstraněny vytýkané vady odvolání bránící pokračovat v řízení, odvolání odmítne (§ 43 odst. 2 a § 211 o. s. ř.).

Vyškov 17. května 2019 JUDr. Mgr. Aleš Vylam v. r. samosoudce

Zdroj: Usnesení Okresního soudu ve Vyškově, č. j. 10 C 110 / 2008-440 – soudce JUDr. Mgr. Aleš Vylam


5) Usnesení Okresního soudu ve Vyškově, č. j. 10 C 110 / 2008 – 441

Žalobci: manželé HerXXX proti žalovaným: manželé LysXXX

o odstranění stavby

takto:

I. Návrh žalobců a) a b) na přerušení řízení, doručený Okresnímu soudu ve Vyškově dne 18. 4. 2019, soud zamítá.

II. Soud vyzývá dovolatele – žalobce a) a b), aby ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení soudu doložili:

  • že mají dosažené vysokoškolské právnické vzdělání a to tak, že předloží úředně ověřenou kopii listiny dokládající tuto skutečnost (např. diplom, potvrzení vysoké školy o dosaženém vzdělání);

  • nemají-li dosažené vysokoškolské právnické vzdělání, nechť si zvolí ve výše uvedené lhůtě zástupcem pro dovolací řízení advokáta nebo notáře a tuto skutečnost doloží soudu předložením plné moci s tím, že ve stejné lhůtě předloží advokátem či notářem sepsané řádné dovolání, obsahující veškeré zákonem stanovené náležitosti.

Odůvodnění:

1. Podáním doručeným soudu dne 18. 4. 2019 žalobci a) a b) navrhli přerušení řízení, a to z vážných zdravotních důvodů na straně žalobkyně b). Ta zároveň poukazuje na to, že v průběhu řízení bylo toto přerušeno z důvodu zdravotních problémů žalovaného 1., pokud soud v případě jejich zdravotních problémů přeruší řízení, nerespektuje rovnost účastníků.

2. Dle § 109 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), pokud soud neučiní jiná vhodná opatření, může řízení přerušit, jestliže účastník se nemůže řízení účastnit pro překážku trvalejší povahy. Předně soud uvádí, že neshledal v této věci ani jeden z důvodů obligatorního přerušení řízení dle § 109 odst. 1 písm a) až d) o. s. ř. Dle § 109 odst. 2 o. s. ř. lze řízení fakultativně přerušit za konkrétních okolností dle písm. a) až c), přičemž žalobkyni b) uváděný důvod by bylo lze podřadit pod písm. a) uvedeného ustanovení, pokud by její zdravotní stav odůvodňoval tento postup.

3. Pro posouzení důvodnosti žalobci a) a b) podaného návrhu na přerušení řízení je zcela zásadní fáze, v níž se řízení nachází a s tím související procesní souvislosti.

4. Řízení bylo zahájeno 3. 10. 2008. Dne 26. 10. 2017 podali žalobci a) a b) dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 6. 2017, č. j. 16 Co 537/2013-293, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu ve Vyškově ze dne 5. 2. 2013, č. j. 10 C 110/2008-203 (tj. ve věci bylo pravomocně rozhodnuto). Žalobci a) a b) navrhli přerušení řízení již v průběhu probíhajícího odvolacího řízení u Krajského soudu v Brně, kterému nebylo vyhověno usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 6. 4. 2017, č. j. 16 Co 537/2013-259. Usnesením Okresního soudu ve Vyškově ze dne 17. 1. 2018, č. j. 10 C 110/2008-398, které bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 24. 8. 2018, č. j. 16 Co 76/2018-417, soud zamítl žádost žalobců a) a b) o ustanovení zástupce pro dovolací řízení z řad advokátů. Následně žalobci požádali o osvobození od soudních poplatků, o kterém bylo rozhodnuto usnesením Okresního soudu ve Vyškově ze dne 9. 4. 2019, č. j. 10 C 110/2008-432 (dosavadně nepravomocně, neboť žalobci podali opětovně odvolání).

5. Řízení se tak nachází ve fázi, kdy bylo ve věci pravomocně rozhodnuto odvolacím soudem, přičemž žalobci podali dovolání proti tomuto rozhodnutí. Pokud se žalobci chtějí domoci přezkoumání rozhodnutí v této věci Nejvyšším soudem v rámci dovolacího řízení, musí splnit zákonné podmínky dovolacího řízení. Svými procesními kroky naopak neustále oddalují předložení věci Nejvyššímu soudu.

6. Řízení je z hlediska přezkoumání meritorních rozhodnutí ve fázi podaného dovolání, přičemž přípustnost dovolání je vymezena v § 236 an. o. s. ř. Dovolání lez podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Důvod dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení (§241a odst. 3 o. s. ř.). Přípustnost posuzuje sám dovolací soud. Dovolací řízení tak slouží k odstranění „právních vad,“ nikoli „vad skutkových.“ Nejvyšší soud rozhoduje zpravidla bez jednání (§ 243a o. s. ř.).

7. Dovolatel musí být dle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Uvedené neplatí, pokud je dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (dle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. Dovolání musí být sepsáno s výjimkou případu dovolatele, jakožto fyzické osoby s právnickým vzděláním, advokátem nebo notářem. Dle § 241a o. s. ř. se k obsahu podání, v němž dovolatel uvedl, v jakém rozsahu napadá rozhodnutí odvolacího soudu, nebo v němž vymezuje důvody dovolání, aniž by byla splněna podmínka zastoupení a sepsání dovolání advokátem nebo notářem, nemáte-li právnické vzdělání, nepřihlíží. Soud podotýká, že dle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladu přípustnosti dovolaní (§ 237 až § 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená § 241 (povinné zastoupení advokátem nebo notářem při absenci právnického vzdělání dovolavatele), běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky.

8. Shora uvedené procesní úkony činí žalobci a) a b) společně, zásadně se jedná o společná podání podepsaná oběma žalobci. I návrh na přerušení řízení podávají společně, avšak uvádí toliko důvody přerušení řízení na straně žalobkyně b). Na straně žalobce a) žádné důvody pro přerušení řízení neuvádí. Přerušení řízení ve vztahu k žalobci a) tak nepřichází vůbec v úvahu, návrh na přerušení řízení je v tomto ohledu zjevně nedůvodný. Sic žalobkyně b) tvrdí a dokládá její špatný zdravotní stav (její nemoc je vážná, je dlouhodobě v pracovní neschopnosti a probíhá její léčba) a toto dokládá zdravotní zprávou o ambulantním vyšetření ze dne 6. 11. 2018 (která popisuje její onemocnění a léčbu), ani tato skutečnost neodůvodňuje přerušení řízení. Sic je očekávatelné, že s obsahem na její zhoršený zdravotní stav, není a nebude schopna činit příslušné právní kroky, v tuto fázi řízení je již obligatorní právní zastoupení. To předpokládá, že úkony, příslušná vyjádření a doplnění v řízení budou činěny osobou s právnickým vzděláním, tedy v zásadě prostřednictvím třetí osoby. Jakákoli neschopnost žalobkyně b) se dále vyjadřovat v tomto řízení, reagovat na výzvy soudu (když navíc, jak sama uvádí, není právně vzdělaná a tedy je její povinností, nechat se právně zastoupit, pokud se chce domoci přezkumu v rámci dovolacího řízení), je tak ve spojení s procesním společenstvím a žalobcem a) zcela irelevantní z hlediska posouzení důvodnosti podaného návrhu na přerušení řízení. Zdravotní stav žalobkyně b) tak neodůvodňuje přerušení řízení. Proto soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

9. Soud s ohledem na tvrzení žalobců toliko dodává, že řízení nebylo nikdy přerušeno ze zdravotních důvodů žalovaného 1. a i kdyby tomu tak bylo, uvedené není měřítkem pro posouzení, zda byla zachována rovnost účastníků před soudem.

10. Jak soud uvedl v sedmém odstavci tohoto odůvodnění, je v dovolacím řízení povinné zastoupení advokátem nebo notářem v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Uvedené neplatí, pokud je dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání. Usnesením Okresního soudu ve Vyškově ze dne 17. 1. 2018, č. j. 10 C 110 / 2008 – 398, které bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 24. 8. 2018, č. j. 16 Co 76/2018-417, soud zamítl žádost žalobců a) a b) o ustanovení zástupce pro dovolací řízení z řad advokátů. Proto je povinností žalobců a) a b) doložit, že mají dosažené vysokoškolské právnické vzdělání a to tak, že předloží úředně ověřenou kopii listiny dokládající tuto skutečnost (např. diplom, potvrzení vysoké školy o dosaženém vzdělání); a nemají-li dosažené vysokoškolské právnické vzdělání, nechť si zvolí ve výše uvedené lhůtě 30 dnů zástupcem pro dovolací řízení advokáta nebo notáře a tuto skutečnost doloží soudu předložením plné moci s tím, že ve stejné lhůtě předloží advokátem či notářem sepsané řádné dovolání, obsahující veškeré zákonem stanovené náležitosti.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm g) a a) o. s. ř.). Nebude-li nedostatek podmínky řízení dle § 241 o. s. ř. ve lhůtě určené soudem odstraněn, bude dovolací řízení zastaveno po předložení věci Nejvyššímu soudu (ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř.).

Vyškov 17. 5. 2019 JUDr. Mgr. Aleš Vylam v. r. samosoudce

Zdroj: Usnesení Okresního soudu ve Vyškově, č. j. 10 C 110 / 2008 – 441 – soudce JUDr. Mgr. Aleš Vylam


6) Závěrečné shrnutí

Mnozí by se možná výše uvedeným textem soudce nechali bezvýsledně ukecat či opít: V případě zranění (zlomeniny nohy) žalovaného MVDr. J. LysXXX 1. ze dne 5. 6. 2009 a příznivého zdravotního stavu žalobkyně manželky LysXXX soud dne 22. 7. 2009 přerušil řízení.

Jenže naopak u žalobkyně M. HerXXX soud nepřeruší řízení, protože má zdravého manžela, tj. žalobce S. HerXXX, kde navíc soud doporučoval žalobkyni M. HerXXX, aby si v době nemoci (akutní leukémie) začala hledat advokáta a nehodlal tedy přerušit řízení jako to učinil dříve u manželů LysXXX.

Je nutné zdůraznit, že ačkoliv se soudce ve výše uvedeném usnesení (ze dne 17. 5. 2019) odkazuje na lékařskou zprávu ze dne 6. 11. 2019, tak

1. Okresnímu soudu ve Vyškově bylo dne 18. 3. 2019 podáno odvolání ve věci 6 C 184 / 2010 s přílohou lékařské zprávy ze dne 28. 2. 2019 s upozorněním na relaps včetně SP+AML selhání (selhání transplantace kostní dřeně)

2. Podán dne 18. 4. 2008 podnět ve věci 10 C 110 / 2008 s přílohou včetně lékařské zprávy, ve které je uvedeno, že je prognóza onemocnění závažná s plánovanou paliativní terapií, je nutný klidový režim a vyhýbat se fyzické i psychické zátěži.

3. Lékařská zpráva ze dne 6. 11. 2018 uvádí, že je pac. léčena s diagnózou akutní myeloidní leukémie, st. p. opakovaném podávání chemoterapie, kde nelze vyloučit možnost relapsu (štěpu kostní dřeně po provedení alogenní transplantace) a pac. by se neměla jakkoliv psychicky ani fyzicky zatěžovat.

V usnesení z Okresního soudu ve Vyškově ze dne 17. 5. 2019, které vydal soudce JUDr. Mgr. Aleš Vylam je uvedeno: „Zdravotní stav žalobkyně b) /tj. M. HerXXX/ tak neodůvodňuje přerušení řízení. Proto soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.“ Soud tak jednoznačně potvrdil, že zlomená noha je důvodem k přerušení řízení, ale akutní leukémie (tzv. rakovina krve) tedy nikoliv, což je výsměch do obličeje všem onkologickým pacientům (s paliativní terapií).

Zároveň je zapotřebí upozornit na skutečnost, že žalobkyně M. HerXXX se pouze domáhala práva, tudíž vůči nikomu neměla závazky (vůči dlužníkům) a ani nebyla trestně stíhaná, pouze se domáhala vlastního práva. Soudnictví je v právním státě k dispozici lidem jako jistý druh služby, nikoliv lidé a jejich spory jako objekt výsledný v činnosti soudnictví (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod zakotvuje soudní ochranu jako právo, nikoliv povinnost).

Tímto nešťastným příspěvkem je nutné upozornit nejen na morální kvality českých soudců, ale i na nedostatečnou legislativu v České republice v oblasti práv lidí s nevyléčitelnou nemocí. Například v knize „Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících“ od autora René Milfait se uvádí:

Na rozdíl od lidských práv zdravotně postižených neexistuje pro oblast lidských práv nevyléčitelně nemocných a umírajících dokument, který by komplexním a závazným způsobem upravoval specifika ochrany lidských práv těchto osob.

Existují pouze obecné lidskoprávní texty jako např. Úmluva o lidských právech a biomedicíně nebo právně nezávazným textem Doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1418 z roku 1999, který se zabývá ochranou práv a lidské důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících.“

Každá nevyléčitelně nemocná a umírající osoba má nicméně právo na to, aby prožila čas, který ji zbývá, důstojným způsobem. Tento požadavek vyplývá ze zakotvení lidských práv v lidské důstojnosti a je exciplitně obsažen například v prvním článku Úmluvy o lidských právech a biomedicíně: „Smluvní strany budou chránit důstojnost a svébytnost všech lidských bytostí a každému bez diskriminace zaručí úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a základní svobody při aplikaci biologie a medicíny.“ 

Marie Hermanová 

R. I. P. 

3. 7. 2019


Zdroje:

1) Věc: Odvolání – dovolání proti usnesení, č. j. 10 C 110 / 2008 – 432

2) Zpráva o ambulantním vyšetření – 17. 4. 2019

3) Usnesení Okresního soudu ve Vyškově, č. j. 10 C 110 / 2008 – 440

4) Usnesení Okresního soudu ve Vyškově, č. j. 10 C 110 / 2008 – 441

5) Zpráva o ambulantním vyšetření – 6. 11. 2018

6) René Milfait: Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících


Odkazy:

Dokumenty zde: https://pavelherman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=720956

Č. J.: 10 C 110 / 2008

http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do;jsessionid=ByTBn7wtwcvJ5MCFsktW-IVJcfxISxqydqo_Hjbu.infosoud01?type=spzn&typSoudu=os&krajOrg=VSECHNY_KRAJE&org=OSJIMVY&cisloSenatu=10&druhVec=C&bcVec=110&rocnik=2008&spamQuestion=23&agendaNc=CIVIL

Č. J.: 6 C 184 / 2010

http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?type=spzn&typSoudu=os&krajOrg=VSECHNY_KRAJE&org=OSJIMVY&cisloSenatu=6&druhVec=C&bcVec=184&rocnik=2010&spamQuestion=23&agendaNc=CIVIL

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama