Mgr. Pavel Herman

"Žádná moc nesmí platit více než zákony." Cicero
  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,95. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26.12.2019 14:23:47

Příběhy bezpráví XXV.: Městská policie vstoupila do prostor

Příběhy bezpráví XXV.: Městská policie vstoupila do prostor

Pracovníci stavebního úřadu ve Vyškově neoprávněně vykázali z místa jednání paní M. HerXXX, investorku firmy vč. stavby, jakož účastníka řízení a zároveň nevysvětlili účast příslušníků Městské policie Vyškov, ačkoliv žádný z účastníků řízení neudělil

souhlas k jejich setrvání na místě.

Advokát Mgr. Freund v dokumentu s názvem „Žádost o vysvětlení postupu“ (ze dne 30. 1. 2008) uvádí, cit: „Důvod vstoupit strážníkům do živnostenské provozovny dle § 17c zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, nebyl splněn, stejně jako důvod dle ust. § 16 téhož zákona, když žádná důvodná obava o život nebo zdraví osoby či větší škody na majetku zde naplněna nemohla být.“

Ústava je nejvyšší zákon v ČR a jeho součástí je Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993). Vzhledem k tomu, že Ústavní zákony včetně LZPS mají vyšší právní sílu než zákony, tak tady nastává zásadní problém: „Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.“


Obsah:

1) Žádost o vysvětlení postupu obecní policie

2) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

3) Listina základních práv a svobod

4) Nahlížení do katastru nemovitostí

5) Závěrečné shrnutí


1) Žádost o vysvětlení postupu obecní policie

Ze dne: 30. 1. 2008

Naše značka: S24007, Mgr. Marek Freund

Adresováno: Starosta města Vyškov

Obracím se na Vás jako právní zástupce společnosti I. M. H., s. r. o., se sídlem ve Vyškově, když v příloze přikládám též plnou moc.

Dne 9. 10. 2007 provedl stavební úřad Městského úřadu ve Vyškově stavební dozor na užívání objektu firmy ObhXXX, HerXXX, Vyškov, Havlíčkova v řízení zahájeném dne 23. 8. 2007. Tohoto úkonu se zúčastnili – stavební úřad v zastoupení Š. VerXXX a Ing. arch. P. ŽákXXX, dále za I. M. H., s. r. o., jeho jednatel S. HerXXX a právní zástupce Mgr. Marek Freund a JUDr. K. Střelec, advokát, právní zástupce R. ObhlXXX, dále byl přítomen pan Živan Loukota, který však nebyl účastníkem řízení, jen měl oprávnění otevírat prostoru úkonu nepřítomného R. ObhlXXX.

Tento úkon začal v 9 hodin, kdy do objektu na místě samém dorazily paní VerXXX a Ing. arch. ŽákXXX spolu s doprovodem městské policie v počtu dvou uniformovaných strážníků Městské policie Vyškov. Tito strážníci, aniž by bylo uvedeno, za jakým účelem do objektu došli, dělali doprovod pracovníkům stavebního úřadu po celou dobu výkonu státního dozoru a vstupovali do všech prostorů v objektu, tedy nikoli do živnostenských provozoven určených pro zákazníky. Tito strážníci vstupovali do prostorů soukromých, které nejsou přístupny jinak veřejnosti. Navíc v průběhu konání státního dozoru pořizovali, jak nám sami sdělili, zvukový záznam. Byli přítomni celému řízení a vyslechli si veškerá sdělení účastníků u tohoto úkonu, přičemž je i možné, že ústní sdělení zde mohli zachytit i na své záznamové zařízení.

Pracovníci stavebního úřadu na místě nevysvětlili jejich účast, přičemž z důvodu jejich jednoznačné příslušnosti k Městské policii Vyškov, jak bylo patrné z jejich uniformy, nebylo možné tyto pracovníky vykázat z prostorů, jelikož šlo o veřejné činitele. Žádný z účastníků souhlas k jejich setrvání na místě neudělil, přesto pracovníci stavebního úřadu místo, aby tyto strážníky z místa jednání vykázali, neoprávněně vykázali z místa jednání paní M. HerXXX, spolumajitelku firmy I. M. H., s. r. o. a investorku stavby, která však měla být jako účastník přítomna. Naopak jim nevadila přítomnost naprosto do řízení nezúčastněné osoby Živana Loukoty, který přes naše námitky vůči pracovníkům stavebního úřadu setrval na místě a v podstatě vyslechl veškerá sdělení účastníků.

Důvod vstoupit strážníkům do živnostenské provozovny dle § 17c zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, nebyl splněn, stejně jako důvod dle ust. § 16 téhož zákona, když žádná důvodná obava o život nebo zdraví osoby či větší škody na majetku zde naplněna nemohla být.

Obracím se tímto na Vás jakožto osobu, jež městskou policii řídí, abyste prošetřil tuto událost a podal vysvětlení, proč inkriminovaného dne 9. 10. 2007 vstoupili do objektu firmy ObhlXXX, HerXXX, Vyškov, ulice Havlíčkova spolu s pracovnicemi stavebního úřadu dva strážníci městské policie, proč tito strážníci vstupovali do veřejnosti nepřístupných prostor objektu, jako jsou kanceláře a chodba v soukromé části objektu, proč v průběhu státního dozoru pořizovali zvukový záznam. Toto dolože souhlasem oprávněné osoby, která tuto asistenci vyžadovala s odůvodněním ve vztahu k zákonu o obecní policii. Současně žádáme o sdělení, jak bylo naloženo s nahrávkou, kterou městská policie při úkonu pořídila.

V příloze předkládáme protokol ze dne 9. 10. 2007, ve kterém stavební úřad přítomnost těchto dvou strážníků vůbec nevysvětluje. Máme tedy tedy důvodné pochybnosti o oprávnění pracovníků stavebního úřadu zjednat si k úkonu, k jeho asistenci městskou policii, když zde nebyly důvody pro jejich přítomnost zákonem dány, nebyl zde ani udělen k jejich účasti ze strany přítomných souhlas a ani v průběhu úkonu jejich přítomnost pracovníky stavebního úřadu vysvětlena. Rozhodně pak zvukový záznam na místě samém, byť třeba jen monitorovací, neměla městská policie právo pořizovat. Jsme toho názoru, že v daném případě došlo k protizákonnému zásahu do našich práv, když v našem objektu asistovala městská policie, přičemž tuto asistenci mohli spatřit a spatřili naši zaměstnanci, zákazníci, rodinní příslušníci a známí, kteří si ji mohli vysvětlovat jako defamující, kriminalizující, tedy z jejich pohledu v náš neprospěch. Tato událost může pak negativně ovlivnit jejich vztahy vůči naší společnosti, a to jak obchodní tak mezilidské.

Očekávám Vaši zprávu o výsledku šetření a vysvětlení. Předpokládám, že toto šetření proběhne objektivně bez ohledu na skutečnost, že se inkriminovaného úkonu účastnili Vaši podřízení pracovníci, tedy že bude vyšetřený nestranným.

S pozdravem

Mgr. Freund, advokát

Zdroj: Žádost o vysvětlení postupu obecní policie, ze dne 30. 1. 2008


2) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 16 Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor

(1) Je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku, je strážník oprávněn otevřít byt nebo jiný prostor (dále jen „byt“), vstoupit do něho a provést v souladu s tímto zákonem zákroky, úkony nebo jiná opatření k odvrácení bezprostředního nebezpečí.

(2) Při provádění zákroků, úkonů nebo jiných opatření podle odstavce 1 je strážník povinen zajistit přítomnost nezúčastněné osoby, nemusí tak učinit, hrozí-li nebezpečí z prodlení.

(3) Po provedení zákroků, úkonů nebo jiných opatření podle odstavce 1 je strážník povinen neprodleně vyrozumět uživatele bytu a zabezpečit zajištění bytu, nemůže-li tak učinit uživatel nebo jiná oprávněná osoba.

(4) O otevření bytu a provedených opatřeních sepíše strážník úřední záznam.

Zdroj: Systém ASPI – stav k 12. 11. 2019 do částky 124/2019 Sb. a 35/2019 Sb. m. s. 553/1991 Sb. - o obecní policii – stav k 31. 12. 2008.

§ 16 Oprávnění otevřít byt nebo jiný prostor

(1) Je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku, je strážník oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor (dále jen „byt“), vstoupit do něho a provést v souladu s tímto zákonem zákroky, úkony nebo jiná opatření k odvrácení bezprostředního nebezpečí.

(2) Při provádění zákroků, úkonů nebo jiných opatření podle odstavce 1 je strážník povinen zajistit přítomnost nezúčastněné osoby; nemusí tak učinit, hrozí-li nebezpečí z prodlení.

(3) Po provedení zákroků, úkonů nebo jiných opatření podle odstavce 1 je strážník povinen neprodleně vyrozumět uživatele bytu a zabezpečit zajištění bytu, nemůže-li tak učinit uživatel nebo jiná oprávněná osoba.

(4) O otevření bytu a provedených opatřeních sepíše strážník úřední záznam.

Zdroj: ÚZ č. 1229 - Účinnost k 1. 1. 2017

§ 17c Oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven

Strážník je při plnění úkolů obecní policie oprávněn vstupovat v živnostenských provozovnách v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky. Tím není dotčeno ustanovení § 16, pokud jde o vstup do bytu nebo jiného uzavřeného prostoru.

Zdroj: Systém ASPI – stav k 12. 11. 2019 do částky 124/2019 Sb. a 35/2019 Sb. m. s. 553/1991 Sb. - o obecní policii – stav k 31. 12. 2008.

§ 17c Oprávnění ke vstupu

(1) Strážník je při plnění úkolů obecní policie oprávněn vstupovat v živnostenské provozovně, v herně, kasinu a dalších prostorách, kde jsou provozovány hazardní hry, v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky.

(2) Strážník je při plnění úkolu obecní policie oprávněn vstupovat do živnostenské provozovny, do herny, kasina a dalších prostor, kde jsou provozovány hazardní hry, a to i po skončení prodejní nebo provozní doby, pokud

a) je to nezbytné z důvodu zajištění veřejného pořádku, nebo

b) lze mít důvodně za to, že jsou zde osobě mladší 18 let prodávány nebo podávány

1. alkoholické nápoje nebo je zde této osobě jinak umožněno jejich požívání, nebo

2. tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety nebo jejich náhradní náplně nebo je zde této osobě jinak umožněno jejich užívání.

(3) Strážník je při plnění úkolu obecní policie oprávněn vstupovat do herny, kasina a dalších prostor, kde jsou provozovány hazardní hry, a to i po skončení prodejní nebo provozní doby, také tehdy, lze-li mít důvodné za to, že se zde hazardní hry účastní osoba mladší 18 let.

(4) Každý je povinen umožnit strážníkovi vstup do míst podle odstavců 1 až 3. Tím není dotčena úprava vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek.

(5) Nelze-li jinak dosáhnout splnění úkolu obecní policie, je strážník oprávněn za účelem vstupu do míst podle odstavců 2 až 3 tato místa otevřít nebo jiným způsobem si do nich zjednat přístup, v případě nutnosti i za použítí síly.

Zdroj: ÚZ č. 1229 - Účinnost k 1. 1. 2017.


3) Listina základních práv a svobod

Ústava (zákon č. 1/1993 Sb.) a Listina základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb.) tvoří soubor právních předpisů nejvyšší právní síly. Podle současné Listiny základních práv a svobod (LZPS) je obydlí nedotknutelné a není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.

Podle LZPS, článku č. 12 (1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. (2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon.

Podle odst. (3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.

Zdroj: Listina základních práv a svobod /poslední změna zákona 1. 1. 1999/, ÚZ: Ústava ČR a Listina základních práv a svobod, č. 1158, Pavlíček, V. a kol. Ústava a ústavní řád. Komentář. 2 díl. Praha : Linde, 2002.


4) Nahlížení do katastru nemovitostí

Podle informací z katastru nemovitostí stavba č. p. 730 stojí na pozemku p. č. 258/2, 259/2 a jedná se o víceúčelovou stavbu s 50:50 vlastnickým právem 2 podnikajících osob. Jedná-li se o 2 samostatné bytové jednotky, tak ty jsou včetně ostatních prostor podle informací z katastru nemovitostí určeny k podnikání, resp. majetkem podnikajících osob a dne 9. 10. 2007 zde probíhaly úkony veřejné správy (stavební dozor na základě řízení ze dne 23. 8. 2007).

Podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii dle § 17c je strážník při plnění úkolů obecní policie oprávněn vstupovat do živnostenské provozovny v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky. Podle § 16 je strážník oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku.

Podle Listiny základních práv a svobod (LZPS) dle článku 12: Je obydlí nedotknutelné a není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. Domovní prohlídka je určena jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Dále podle LZPS: Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, je-li to nezbytné pro ochranu života a zdraví osob.

Ústava je nejvyšší zákon v ČR a jeho součástí je Listina základních práv a svobod. Vzhledem k tomu, že Ústavní zákony včetně LZPS mají vyšší právní sílu než zákony, tak tady nastává zásadní problém: „(3) ...Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.“


5) Závěrečné shrnutí

Zjednodušeně podle advokáta Mgr. Freunda:

1. Dne 9. 10. 2007 provedl stavební úřad Městského úřadu ve Vyškově stavební dozor na užívání objektu firmy ObhXXX, HerXXX, Vyškov, Havlíčkova v řízení zahájeném dne 23. 8. 2007.

2. Strážníci, aniž by bylo uvedeno, za jakým účelem do objektu došli, dělali doprovod pracovníkům stavebního úřadu po celou dobu výkonu dozoru a vstupovali do všech prostorů v objektu, tedy nikoli do živnostenských provozoven určených pro zákazníky. Tito strážníci vstupovali do prostorů soukromých, které nejsou přístupny jinak veřejnosti.

3. Žádný z účastníků souhlas k jejich setrvání na místě neudělil, přesto pracovníci stavebního úřadu místo, aby tyto strážníky z místa jednání vykázali, neoprávněně vykázali z místa jednání paní M. HerXXX, spolumajitelku firmy I. M. H., s. r. o. a investorku stavby, která však měla být jako účastník přítomna.

4. Důvod vstoupit strážníkům do živnostenské provozovny dle § 17c zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, nebyl splněn, stejně jako důvod dle ust. § 16 téhož zákona, když žádná důvodná obava o život nebo zdraví osoby či větší škody na majetku zde naplněna nemohla být.

5. Vzhledem časové události ke dni 9. 10. 2007 bylo nutné využít program ASPI (automatizovaný systém právních informací, kde jsou veškeré texty dostupné v aktualizovaných a dřívějších zněních s možností porovnání změn. Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii ke stavu do 31. 12. 2008, nikoliv s účinností ke dni 1. 1. 2017.

Do hloubky podle vyhodnocených skutečností:

6. Podle Listiny základních práv a svobod (LZPS) dle článku 12: (1) Je obydlí nedotknutelné a není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. (2) Domovní prohlídka je určena jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Dále podle LZPS: (3) ...Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, je-li to nezbytné pro ochranu života a zdraví osob.

7. Podle informací z katastru nemovitostí stavba č. p. 730 stojí na pozemku p. č. 258/2, p. č. 259/2 a jedná se o víceúčelovou stavbu s 50:50 vlastnickým právem 2 podnikajících osob. Jedná-li se o 2 samostatné bytové jednotky, tak ty jsou včetně ostatních prostor podle informací z katastru nemovitostí určeny k podnikání, resp. majetkem podnikajících osob a dne 9. 10. 2007 zde probíhaly úkony veřejné správy (stavební dozor na základě řízení ze dne 23. 8. 2007).

8. Ústava je nejvyšší zákon v ČR a jeho součástí je Listina základních práv a svobod. Vzhledem k tomu, že Ústavní zákony včetně LZPS mají vyšší právní sílu než zákony, tak tady nastává zásadní problém: „(3) ….Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.“

9. V tomto případě nespatřuju problém v přítomnosti Městské policie Vyškov při výkonu plnění úkolů veřejné správy, tj. stavebního úřadu, ale spíš v tom, že pracovníci stavebního úřadu ve Vyškově neoprávněně vykázali z místa jednání paní M. HerXXX, investorku firmy vč. stavby, jakož účastníka řízení a v případných nahrávacích zařízeních přítomné Městské policie Vyškov.

10. Jedná-li se o dokument „Žádost o vysvětlení postupu obecní policie,“ (ze dne: 30. 1. 2008) od Mgr. Freunda, tak k tomuto dokumentu postrádám nejen vyúčtování od advokáta, ale rovněž i odpověď Městské policie Vyškov či stavebního úřadu, kterou má zřejmě advokát, a proto ji zde nemohu vložit (advokáti Mgr. Freund a JUDr. Pindeš si mezi sebou špatně protokolárně předali spisy).

11. Samotná přítomnost policistů pro plnění úkolů veřejné správy stavebního úřadu by tedy zřejmě ani natolik problematická být nemusela, jak tvrdil advokát Mgr. Freund, samozřejmě pokud by náhodou neproběhla domovní prohlídka, ke které by už bylo zapotřebí soudní povolení pro účely trestního řízení.

12. ASPI – Automatizovaný systém právních informací – Obsahuje všechny právní předpisy vydané na území ČR (včetně předpisů EU/ES). Vedle aktuálních vydání jsou dostupné také všechny předchozí verze předpisů.

Více na: https://pavelherman.blogspot.com/2019/12/pribehybezpravi-xxv.html

KONEC

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama