Mgr. Pavel Herman

"Žádná moc nesmí platit více než zákony." Cicero
  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,95. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.03.2018 14:44:59

VIETNAM – ZEMĚ PODÉL VÝCHODNÍHO MOŘE

VIETNAM – ZEMĚ PODÉL VÝCHODNÍHO MOŘE

Dne 19. 3. 2018 uspořádal Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky přednášku s ochutnávkou tradičních jídel na téma „Vietnam – země podlé východního moře.“

1) Úvod

2) Tran Vinh Bac, rada velvyslanectví VSR v ČR

a) Ekonomická proměna Vietnamu za 40 let

b) Vietnam a výsledky hospodaření za rok 2017

c) Vztahy mezi Vietnamem a ČR

3) Ing. Doan Dan, obchodní ředitel East Sea – překladatel publikace „Vietnamský trh“

4) Prezentace s názvem „Vietnam – cesta vašeho života“

5) Dotazy


1) Úvod

Na úvod je důležité si připomenout válečné zločiny. Vietnam byl v roce 1964 napaden americkou a korejskou armádou pod falešným důvodem a do roku 1975 procházel velice těžkým obdobím. Američané ve válce s Vietnamem použili proti Ženevské úmluvě chemické zbraně jako Agent Orange a Napalm. Kvůli těmto útokům došlo na několik desetiletí ke znehodnocení půdy a poškození zdraví obyvatelstva. Ještě dnes se důsledkem použití těchto chemických látek na některých místech rodí zdeformované děti.

Mezi další závažné incidenty patří masakr neozbrojeného civilního obyvatelstva ve vesnici My Lai dne 16. března 1968. Tuto vesnici My Lai bychom vzhledem k masakru civilního obyvatelstva mohli nazvat vietnamskými Lidicemi, kde bylo zavražděno kolem 300 až 500 místních obyvatel. Kvůli masakru bylo vyšetřováno a souzeno 23 amerických vojáků, ale pouze jeden byl odsouzen a v konečném verdiktu pouze na trest tři a půl roku domácího vězení.

Dne 14. března 2018 proběhla v Praze vzpomínková akce na vojáky, kteří před 30-ti lety obětovali svůj život za národní suverenitu při obraně útesu Gac Ma (Johnson South Reef) ve Východním moři (Jihočínském moři). Vzpomínková akce byla uspořádána jako vyjádření vděčnosti vietnamským vojákům, kteří při námořní bitvě dne 14. března 1988 obětovali svůj život, když bránili suverenitu Vietnamu na moři a ostrovech.


2) Tran Vinh Bac, rada velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky v ČR

Rada poděkoval zástupcům Klubu společenských věd a Klubu mezinárodní politiky za pozvání na seminář „Vietnam – země podél východního moře,“ kde účastníky seznámil s proměnou 40-ti leté ekonomiky Vietnamu a 30-ti letým úspěchem ekonomické transformace DOI MOI.

a) Ekonomická proměna Vietnamu za 40 let

Ve Vietnamu je kolem 95 milionů obyvatel, což je tedy zhruba 9 krát více než v České republice. Vietnam má rozlohu země zhruba 330.000 km2. V roce 1975 došlo ke sjednocení Vietnamu, kdy se Vietnamská socialistická republika po válce soustřeďovala zejména na ekonomický rozvoj. V letech 1975 až 1980 vietnamská ekonomika procházela hlubokou poválečnou krizí.

Od roku 1986 došlo ve Vietnamu ke změně ekonomického systému z centrálně řízené ekonomiky na tržní hospodářství. Vietnam se před touto změnou opíral zejména o státní vlastnictví, ale v současnosti se opírá zejména o soukromé vlastnictví. Došlo také k zesílení spolupráce s ostatními zeměmi ve světě, a to zejména v oblasti zahraniční politiky a ekonomiky.

Hrubý domácí produkt (HDP) ve Vietnamu v roce 1985 dosahoval zhruba 64 miliard amerických dolarů, kdežto v roce 2016 toto HDP dosahovalo již úrovně 205 miliard amerických dolarů. To tedy znamená, že se hrubý domácí produkt zvýšil během 30-ti let celkem třikrát a HDP od roku 1986 vzrůstalo v průměru o 7 procent. V období světové hospodářské krize roku 2008 vzrůstalo HDP o 6 procent ročně.

Vietnam patřil v osmdesátých letech mezi rozvojové země, ale od roku 1990 se vzhledem k přistoupení k politice inovace změnil z jedné z nejchudších zemí světa na stát s průměrnými příjmy. Zatímco roce 1986 se pohyboval měsíční příjem na jednoho obyvatele pod hranicí 100 amerických dolarů, tak v roce 2016 se tento příjem zvýšil přes 2.200 amerických dolarů na jednoho obyvatele.

Pokud se jedná o kupní sílu (PPP), tak HDP na obyvatele k paritě kupní síly podle následujících ukazatelů za rok 2018 je ve Vietnamu a Indii zhruba 2.600 amerických dolarů, v Číně 5.400 amerických dolarů v Tchaj-wanu 30.100 amerických dolarů, v České republice 24.500 amerických dolarů a Evropské unii 32.700 amerických dolarů.

Export dosáhl v roce 2016 objemu 175,9 miliard amerických dolarů (nárůst o 8,6 procent) - mobilní telefony, textilních výrobků a elektroniky a dovoz činil 173,3 miliard amerických dolarů (nárůst o 4,6 procent) – stroje, zařízení a elektronické součásti. V roce 2016 ukazatel celkového veřejného dluhu, který garantuje vláda představoval úroveň 64,9 procent.

Vietnam splnil tzv. Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs): Z celkových osmi ukazatelů těchto rozvojových cílů Vietnam splnil 6 ukazatelů. Další dva rozvojové cíle jsou v procesu naplnění. Podle hodnocení OSN je Vietnam jednou z předních zemí světa v boji za snížení chudoby. Před 40-ti lety činila míra chudoby ve Vietnamu 58 procent, kdežto v současnosti tvoří počet chudých domácností pouze 9 procent z celkového počtu.

Jedná se o ukazatele: 1. Eliminace stavu bídy a hladu; 2. Zpřístupnění základního vzdělání; 3. Prosazování rovnosti pohlaví a posilování práv žen; 4. Snižování dětské úmrtnosti; 5. Zlepšování zdraví matek. 6. Boj proti HIV, malárii a ostatním nemocem. 7. Zajišťovat trvalou udržitelnost životního prostředí. 8. Vytváření všestranné spolupráce se zeměmi na celém světě.

Více na: Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs)

http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/rozvojove-cile-tisicileti-mdgs/

Do roku 2020 se předpokládá růst HDP o 6,5 procenta každý rok. Odkaz průměrného celoročního příjmu na obyvatele zhruba 3.200 až 3.500 amerických dolarů ročně. Poměr průmyslu a služeb zhruba 80 procent z celkového HDP.

V oblasti zahraniční politiky došlo během 30-ti let pod vedením Vietnamské komunistické strany k obrovským změnám. Vietnam prohlubuje a rozvíjí své zahraniční vztahy, mezinárodní integraci a jeho mezinárodní prestiž ve světě se tak posiluje. Vietnam je od roku 1977 členem Organizace spojených národů a aktivním členem mezinárodních a regionálních organizací (APEC a ASEAN).

Vietnam v současnosti udržuje diplomatické vztahy s téměř 180 zeměmi po celém světě a obchodní vztahy s více než 160 zeměmi. Vietnam uzavřel s Českou republikou přes 40 mezinárodních smluv, které jsou dodnes platné. V roce 2006 se Vietnam stal členem Světové obchodní organizace (World Trade Organization).

Více na: Vietnam – seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/vietnam/smlouvy/index.html

Vietnam podepsal řadu významných bilaterálních, regionálních a obchodních smluv včetně dohody o Transpacifickém-partnerství (CPTPP). Zhruba 59 zemí uznalo Vietnam jako zemi se statusem tržní ekonomiky. Vietnam spolupracuje se všemi zeměmi bez ohledu na jejich politický systém. Dodnes je tedy možné zhruba ve 230 zemích a teritoriích zaznamenat přítomnost zboží z Vietnamu.

b) Vietnam a výsledky hospodaření za rok 2017:

Vietnam dosáhl významných úspěchů v oblasti ekonomiky. Politická a ekonomická situace v zemi je stabilní. V zemi je kladen důraz na boj proti korupci a prohlubování vztahů v oblasti zahraniční politiky. Rok 2017 byl úspěšný, protože se poprvé podařilo překročit 13 ukazatelů rozvoje.

Více na: Seznam všech cílů OSN

http://www.osn.cz/seznam-vsech-cilu-osn/

Vzrůst HDP činil 6,8 procent, což je nejvyšší růst v posledních 10-ti letech. Zatímco v letech 2001 až 2010 dosahoval růstu HDP průměrně okolo 7,2 procent, tak v období roku 2011 až 2017 docházelo k průměrnému ročnímu růstu HDP okolo 6 procent.

V oblasti exportu a importu je přebytek obchodní bilance 21 procent. Celkový objem zahraničních investic 35 milionů amerických dolarů, což znamená nárůst o 30 procent (z 17,5 miliard amerických dolarů). V oblasti cestovního ruchu vzrostl počet zahraničních turistů o 30 procent. V roce 2016 navštívilo Vietnam 10 milionů turistů a v roce 2017 již 13 milionů turistů.

Jen za první kvartál roku 2018 je celkový ekonomický růst HDP přes 8 procent, zahraniční investice vzrostly, státní dluh (veřejný dluh) má tendenci klesat. V roce 2017 státní rezervu tvořilo 52 miliard amerických dolarů a nyní se za pouhé 3 měsíce tato státní rezerva zvýšila o 2 miliardy amerických dolarů.

Světové ekonomické fórum hodnotilo Vietnam (WEF) – z hlediska konkurenceschopnosti na 55. místo ze 137 míst (zlepšení o 5 míst) a indexu udržitelného rozvoje na 68. místo ze 157 míst (zlepšení o 20 míst). Podle Světové obchodní banky se jedná o 68. pozici ze 100 pozici na celkové stupnici.

Více na: Global Competitiveness Index – index globální konkurenceschopnosti

http://reports.weforum.org/pdf/gci-2017-2018/WEF_GCI_2017_2018_Profile_VNM.pdf

Více na: World Bank – vzdálenost h hranici DTF

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/vietnam

Ve společenské oblasti dochází k rozvoji kultury a obyvatelstva – hodnoty tradiční kultury jsou podporovány a zachovány. Zlepšuje se sociální péče o seniory, rodiny a děti. Posiluje se postavení žen ve společnosti a národnostní menšiny jsou respektovány. Vzrůstá důvěra obyvatelstva ve vládu a samozřejmě i jejich celkové nadšení.

V oblasti zahraniční politiky je úspěchem uspořádání summitu APEC v roce 2017 ve Vietnamu, kterého ze zúčastnilo přes 10.000 delegátů z regionálních a mezinárodních podniků. APEC zahrnuje 21 zemí a představuje 60 procent objemu světového obchodu To znamená obrovský přínos nejen pro podnikatelské a investiční prostředí, ale zejména pro cestovní ruch.

Dalším důležitým úspěchem je podepsání dohody Trans-pacifického partnerství (CPTPP), která přispívá k ochraně světového obchodu. Vietnam aktivně spolupracuje na podepsání dohody EVFTA (European Union Vietnam Free Trade Agreement). K podepsání této obchodní dohody EU s Vietnamem dojde možná letošní rok.

Více na: EVFTA Group

http://evfta.com/info-center/evfta/

c) Vztahy mezi Vietnamem a ČR:

Dne 12. 4. 2017 předsedkyně vietnamského parlamentu Thi Kim Ngan jednala s českými politiky o obchodní spolupráci i situaci vietnamské komunity v České republice. Předsedkyně Národního shromáždění VSR se také setkala s prezidentem Milošem Zemanem a tehdejším předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou včetně šéfů obou komor českého parlamentu.

Obě zemi si již vzájemně vyměnili opatření k podpoře cestovního ruchu a obchodní politika se bude v budoucnu ještě zlepšovat přijetím dohody s EU, tzv. EVFTA. Obchodní obrat poprvé v historii přesáhl 1 miliardu amerických dolarů, z čehož 90 procent objemu činí export z Vietnamu. Spolupráce Česka a Vietnamu vzájemně probíhá již přes 67 let

Obě země v posledních letech podepsaly dohody, např. dohodu o spolupráci v prevenci a boji proti zločinu a také dohodu o podepsání o pracovní činnosti, spolupráci v otázkách práce, odborného vzdělávání, cestovního ruchu a obrany. Vietnam může české republice nabídnout pracovní síly v oblasti průmyslu a preferuje kvalifikované pracovníky v oblasti zdravotnictví (sestry a doktory).

Více na: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/vietnam-zakladni-podminky-pro-uplatneni-ceskeho-17976.html

Vietnam může z hlediska cestovního ruchu nabídnout nádhernou přírodu, pestrá jídla a zajímavé památky. Ve Vietnamu žije zhruba 200 tisíc Vietnamců, kteří studovali či pracovali v České republice. V České republice je momentálně 65 tisíc původem vietnamských občanů, kteří zde trvale žijí.


3) Ing. Doan Dan, obchodní ředitel East Sea

Je překladatelem publikace „Vietnamský trh.“ Tato publikace byla vydána v prosinci roku 2016 nákladem 1000 kusů, v rozsahu 160 stran a zcela zdarma. Kniha je určena pro podnikatele, novináře, státní úředníky a investory. Jejím obsahem jsou informace ohledně ekonomiky a vietnamského trhu

Je rozdělena na 4 části: Stručný přehled Vietnamu, národní hospodářství, hospodářská odvětví a česko-vietnamské hospodářství včetně seznamu národních projektů do roku 2020. Knihu vydalo v Velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky v Praze.


4) Vietnam – Cesta vašeho života:

Při cestách do Vietnamu je vhodné sledovat počasí, protože zejména oblast středního Vietnamu je během celého roku ohrožována tajfuny. Tato situace samozřejmě závisí zejména na zvolené oblasti – severního, středního nebo jižního Vietnamu. Nejlepším obdobím pro návštěvu je jaro. Nejhorším obdobím je 8 až 11 měsíc.

Více na: Webové stránky pro sledování počasí

www.tropicalstormrisk.com

I. Severní část:

Sapa je proslulá nádhernými horami, nejvyšší horou Fan Si Pan (3.143 metrů), národním parkem, překrásnými rýžovými terasami a nejdelší 3-lanovou lanovkou, která měří 6.282 metrů a etnickými menšinami jako jsou Hmongové, Daové, Tayové a další.

Pokud se jedná o cestovní ruch, tak znamená toto odvětví pro samotné hospodářství Vietnamu příspěvek ve výši 7 procent HDP. Z hlediska cestování se nedoporučuje do Vietnamu jezdit v době cyklónů a monzunových dešťů.

Severní oblast nabízí tzv. city breaks, což jsou aktivity jako přímé nakupování u řemeslníků (Bat Trang, Van Phuc a Don Ky), kulturní představení Thang Long a mnoho památek UNESCO, zajímavou historii, umění a kuchyni, a to zejména ve staré čtvrti v Hanoji. Zajímavou novinkou je, že se v Hanoji plánuje budování metra.

Záliv Ha Long se nachází 165 kilometrů od Hanoje. Nabízí výletní plavby, jeskyně, jízdu na kajaku, opalování, kuchyni s vietnamskými specialitami, mořské plody a ubytování v luxusních destinacích nebo přímo na lodích. Ninh Binh se nachází 95 kilometrů od Hanoje a přezdívá se mu vzhledem k poloze ve vnitrozemí Ha Long na pevnině. Tato oblast nabízí nádherné plavby po řece.

Střední část II.

Danang nabízí nádhernou přírodu a pláže včetně možnosti využívat mezinárodního letiště. Bývalé císařské město Hoi An je vzdáleno 30 kilometrů od Danangu a zapsáno v dědictví UNESCO jako město se zajímavým životním stylem. Oblastí plnou romantiky vhodnou pro pořádání svatby nebo líbánek je město Dalat.

Jižní část III.

Ho Chi Minovo město je největším ekonomickým tahounem Vietnamu. Nabízí city breaks, kulturu, tunely Chu Chi. Delta Mekongu nabízí ECO produkty cestovního ruchu, plovoucí trh, plavbu na lodích, prohlídku místních farem a venkovského života včetně pestré nabídky ovoce a mořských plodů.

Zajímavým místem je rajský ostrov Phu Quoc, který nabízí nejkrásnější pláže a rekreace v luxusních střediscích. Dále ještě golfová hřiště, zábavní parky, safari, místní kulturu, noční trhy. Je rovněž vhodným místem pro líbánky. Pro dovolenou na 14 dnů a cestování do této oblast není zapotřebí vízum.

Závěrem

Mezinárodní úsilí o přímé lince z České republiky do Vietnamu se zatím nezdařilo. Severní oblasti nabízí vedle nedotčené přírody, luxusních rezortů na plážích a sportovních aktivit také turistiku za kulturou – památky UNESCO, místní životní styl a vietnamskou kuchyni – nudlovou polévku Pho, závitky, banh my, bun cha a mořské plody.

Vietnam obdržel v roce 2017 mnoho cen v oblasti cestovního ruchu. Momentálně je zapotřebí při cestě do Vietnamu vyřídit na velvyslanectví VSR vízum nebo na internetu vyřídit tzv. vízum na příletu (doporučující/schvalovací dopis) při zaslání naskenovaného pasu (evisa)  https://www.immigration.gov.vn/

Jedná se například o Vietnamský plážový resort Vinepearl Da Nang and Villas: AVANI Quy Nhon Resort & Spa, Evason Ana Mandara, Furama Resort Danang, Pullman Danang Beach Resort, Six Senses Ninh Van Bay, The Grand Ho Tram Strip a další. 

Více na: Ocenění Vietnamu z hlediska cestovního ruchu

https://www.worldtravelawards.com/nominees/2017/vietnam

Více informací na: www.vietnamtourism.vn

Za přednášku poděkoval zástupce a místopředseda výboru Klubu společenských věd RNDr. Václav Exner, CSc.


5) Diskuze:

Dotaz č. 1: Jaký máte názor na hedvábnou stezku, kterou momentálně razí Čína jako hlavní téma čínské zahraniční politiky a obchodování České republiky a Vietnamu?

Odpověď (obchodování ČR/VSR): Investice z ČR jsou zhruba 100 milionů amerických dolarů. Vietnamské investice do ČR jsou asi zhruba 5 milionů. Vietnamská strana usiluje o zlepšování této obchodní bilance. Největším problémem je momentálně absence vzájemné výměny informací, jazyková bariéra (domluva v anglickém jazyce), výměna delegací a marketing.

Mnoho Vietnamských občanů navštěvuje Českou republiku, ale z české strany je momentálně největším problémem dostat české vízum. Čeští podnikatelé rovněž málo navštěvují Vietnam. České republice schází zhruba 100 až 150 tisíc pracovních dělníků a mnoho Vietnamců má pracovní předpoklady, ale překážkou jsou víza nejen pro pracovní příležitosti, ale i pro cestování.

Vietnam podporuje všestrannou spolupráci se všemi zeměmi, pokud je tato spolupráce výhodná pro obě strany, a to zejména po stránce ekonomické. Rovnocenné vztahy, respektování suverenity a nezasahování do vnitřních záležitostí států jsou důležité.

Vietnam například spolupracuje se Spojenými státy, Japonskem a Čínou. Ve vztahu Vietnamu a Číny dochází k nerovnoměrné obchodní bilanci, protože Vietnam z Číny dováží více zboží než vyváží. Česká republika bohužel po roce 1989 opustila tyto trhy.

Poznámka: Například JZD Slušovice mělo ve Vietnamu stovky kávovníků. Po roce 1989 JZD Slušovice byly rozkládány a kávovníky ve Vietnamu proto opuštěny. Česká republika měla možnost do Číny dodávat lokomotivy (angažoval se v této oblasti i bývalý politika Ransdorf). Když ale Čína zaplatila zálohu, tak Česká republika najednou opustila tento trh.

V 90. letech a v roce 2000 byl ze strany Číny zájem zejména o nákladní automobily TATRA. Česká republika ale prohlásila, že není politická objednávka. V České republice zkrátka nebyl zájem s komunistickými režimy jakkoli obchodovat. Nebylo to tedy nezájmem ze strany Číny nebo Vietnamu, ale ze strany politického nezájmu České republiky obchodovat s těmito politickými režimy.

Pokud se jedná o vývoz a dovoz zboží Vietnamu a České republiky, tak se jedná o poměr 9:1. Vietnam vyváží spotřební a zemědělské zboží a Česká republika pokročilejší technologie. Vinu za tento nepoměr je tedy zapotřebí hledat v politice České republiky.

Dotaz č. 2: Jak se v současnosti vyvíjí průběh sporů na východním (jihočínském) moři a spor Číny a Vietnamu ohledně suverenity na moři a ostrovech včetně dalších států jako jsou Filipíny, Malajsie, Brunej a Tajwan?

Odpověď: Co se týká obou hlavních souostroví Hoang Sa a Truong Sa, tak má Vietnam mnoho důkazů o tom, že tyto ostrovy vlastní již dlouhou dobu. Čína v roce 1974 na Souostroví Hoang Sa (Spratley) vojensky obsadila 7 menších ostrůvků.

Dne 14. 2. 1988 napadla Čína na souostroví Truong Sa útes Gac Ma (Johnson South Reef) způsobila ozbrojený konflikt vůči Vietnamu a porušila tím suverenitu této země. Čína dle svých požadavku usiluje o vlastnictví 85 procent plochy ve Východním (Jihočínském) moři.

Čína začala intenzivně budovat umělé přístavy, vojenské základny a vojenská letiště. Čína také začala provádět překážky pro obchod, čímž vyvolala mezinárodní konflikty. Vietnam se snaží veškeré konflikty řešit na základě dohod a mírových prostředků.

Mnoho politických představitelů začalo s protesty proti požadavkům a snahám Číny obsazovat Východní (Jihočínské) moře. Čína v tomto prostoru například vytvářela umělé ostrovy, na základě kterých si nárokovala právo na ovládání prostoru v těchto mezinárodních vodách. Mezinárodní soud v Haagu proto dne 12. 7. 2016 vydal rozsudek, že Čína nemá právo na ovládání Východního (Jihočínské) moře.

Podle soudu v Haagu tedy Čína porušila suverenitu Filipín, když zabraňovala rybářským činnostem a provádění naftového průzkumu. Čína také vytvářením umělých ostrovů narušila životní prostředí a mořský život v těchto vodách (poškozování korálů a narušení biotopu).

Dotaz č. 3: Kolik tisíc turistů z České republiky v roce 2017 navštívilo Vietnam?

Odpověď: Zhruba 14 až 15 tisíc.

Dotaz: Jaký máte důchodový systém ve Vietnamu?

Odpověď: Ve Vietnamu je sociální zabezpečení řešeno na základě Zákoníku práce (Labour Code – Luat Lao Dong), č. 10/2012/QH13, který byl vydán 18. června 2012. vedle ochrany práv pracujících zaručuje i systém sociálního zabezpečení (schváleny 23. 6. 1994) a podle poslední úpravy v roce 2014 se uplatňuje pro zaměstnance soukromého i veřejného prostoru.

Zaměstnavatel povinně přispívá 14 procenty a zaměstnanec 8 procenty ze své mzdy do fondu sociálního zabezpečení, který je pod ochranou státu. V době těhotenství má zaměstnankyně přispívající do fondu sociálního zabezpečení nárok na dávky 100 procent její mzdy. Dávka ve stáří je u mužů ve věku 60 let a u žen 55 let s podmínkou, že přispívali minimálně 20 let.

Dotaz č. 4: Jaké jsou válečné filmy a dokumenty z Vietnamu?

Odpověď: Například film s názvem „Tanec čápa“ (2002) nebo další filmy spíše s poválečnou tématikou jako „Návrat do Van Ly! (1997), „Život z písku“ (1999), „Stesk po vesnici“ (2000).

Odkazy na pozvánku a další akce:

http://www.cvs-praha.cz/?p=3207 a http://www.klubspolved.cz/

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama