Mgr. Pavel Herman

100 let od samostatnosti ČSR a 25 let od vzniku ČR
 • BPP
 • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,96. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

11. 1. 2019 11:37:56

Vymáhání práva u soudu může člověka dostat do tížívé finanční situace

Vymáhání práva u soudu může člověka dostat do tížívé finanční situace

Poplatky u soudů jsou příjmem do státního rozpočtu a z odměn advokátů stát získává daň příjmu a DPH. Zatímco při zcela běžném vymáhání práva občané chudnou, tak stát naopak bohatne. Žijeme tedy ještě v právním státě?

Obsah:
Zákonná problematika:

1) Poplatky u soudů dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích:

2) Ohodnocení advokátů podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif):

Článek:

3) Závěrečné shrnutí:


Zákonná problematika:


1) Poplatky u soudů dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích:

Podle § 4 odst. 1) vzniká poplatková povinnost: a) podání žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení, b) podáním odvolání, c) podáním dovolání, d) podáním kasační stížnosti, e) v insolvenčním řízení, f) vyrovnávacím řízení, g) smírčí řízení, h) nařízením předběžného opatření, i) ostatní.

Placení poplatků upravuje: § 8 odst. 1) správu placení poplatků vykonává příslušný soud nebo správa soudu podle § 3, podle § 8 odst. 2) jsou poplatky příjmem státního rozpočtu a dle § 8 odst. 3) se poplatky platí na účet zřízený u České národní banky pro soud příslušný podle § 3.

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích obsahuje Sazebník poplatků, kde například v Položce 1 se řeší Poplatky za řízení, kde

1. za návrh na zahájení občanského soudního řízení (civilní řízení podle o. s. ř.), jehož předmětem je peněžité plnění:

a) do částky 20.000 Kč se jedná o poplatek v hodnotě 1.000 Kč,

b) v částce vyšší než 20.000 Kč do 40.000.000 Kč se jedná o 5 % z této částky,

c) v částce vyšší než 40.000.000 Kč se jedná o 2.000.000 a 1 % z částky přesahující 40.000.000 Kč; částka nad 250.000.000 Kč se nezapočítává.

Peněžité plnění: předmětem řízení smlouvy, směnky a šeky atd.

Pokud se jedná o částku ve výši 6.000.000 Kč, tak 5 % z této částky bude 300.000 Kč, což je docela vysoký poplatek.

Položka 2 řeší Poplatky za řízení, kde

1. za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, jehož předmětem je peněžité plnění

a) do částky 10.000 Kč včetně se jedná o 400 Kč,

b) v částce vyšší než 10.000 Kč do 20.000 Kč včetně se jedná o 800 Kč,

c) v částce vyšší než 20.000 Kč se jedná o 4 % z této částky.

Pokud se jedná o částku ve výši 6.000.000 Kč, tak 4 % z této částky bude 240.000 Kč, což je docela vysoký poplatek.

Položka 3 řeší Poplatky za řízení, kde

za návrh na zahájení řízení s návrhem na náhradu nemajetkové újmy v penězích,

a) do částky 200.000 Kč včetně se jedná o 2.000 Kč,

b) v částce vyšší než 200.000 Kč se jedná o 1 % z této částky.

Nemajetková újma: jedná se o jakoukoliv újmu, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku. Typicky se jedná o zásah do zdraví, cti, soukromí osoby apod.

Položka 4 řeší Poplatky za řízení, kde

za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění

a) za každou nemovitou věc se jedná o 5.000 Kč,

b) za každý obchodní závod nebo za každou jeho organizační složku se jedná o 15.000 Kč,

c) v ostatních případech, není-li dále stanoveno jinak 2.000 Kč.

Nepeněžité plnění: návrh na zahájení řízení o určení vlastnictví k nemovité věci, návrh zahájení řízení o rozvod manželství atd.

Položka 6 řeší Poplatky za řízení, kde

za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů se jedná nebo o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se jedná o 2.000 Kč.

Sazba poplatku podle této položky se zvyšuje o 5.000 Kč za každou nemovitou věc a o 15.000 Kč za každý obchodní závod nebo jeho organizační složku, která je předmětem vypořádání.

Položka 19 řeší Poplatky za řízení, kde

Za kasační stížnost se jedná o 5.000 Kč.

Kasační stížnost:

 • mimořádní opravný prostředek používaný ve správním soudnictví,

 • lze jím napadnout pravomocná rozhodnutí krajských soudů (I. stupeň ve správním soudnictví),

 • vady řízení, chybné právní posouzení, námitky proti nesprávně hodnoceným důkazům (nové důkazy však navrhovat není možné),

 • o kasačních stížnostech rozhodne nejvyšší správní soud (ten není oprávněn rozhodnout sám, může napadené rozhodnutí zrušit a vrátit k novému rozhodnutí krajskému soudu se svým závazným právním názorem).

Položka 17 řeší Poplatky za řízení, kde

za žalobou pro zmatečnost se jedná o 5.000 Kč.

Žaloba pro zmatečnost:

 • mimořádný opravný prostředek používaný v občanském soudním řízení, kterou je možné zvrátit už pravomocné rozhodnutí soudu prvního stupně nebo i odvolacího soudu,

 • možné použít i tehdy, pokud předcházející řízení bylo z nějakého důvodu zmatečné.

Položka 17 řeší Poplatky za řízení, kde

za žalobu na obnovu řízení se jedná o 5.000 Kč.

Žaloba na obnovu řízení:

 • následuje po úspěšném využití mimořádného opravného prostředku, jímž navrhovatel požádá, aby bylo obnoveno už pravomocně skončené řízení, protože se ve věci objevily dříve neznámé nebo nedostupné důkazy a skutečnostmi mohly vést k jinému rozhodnutí ve věc,

 • obnova řízení je přípustná ve správním, v civilním, v trestním řízení, ve správním soudnictví i v řízení před ústavním soudem,

 • např. mediálně známou se stala žádost o obnovu trestního řízení Jiřího Kájínka


2) Ohodnocení advokátů podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif):

Podle § 1 odst. 1 odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí jeho smlouvou s klientem; není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanovením této vyhlášky o mimosmluvní odměně.

Podle § 7 je sazba mimosmluvní odměny:

za jeden úkon právní služby z tarifní hodnoty

1. do 500 Kč..................................................300 Kč,

2. přes 500 Kč do 1.000 Kč...........................500 Kč,

3. přes 1.000 Kč do 5.000 Kč.....................1.000 Kč,

4. přes 5.000 Kč do 10.000 Kč...................1.500 Kč

5. přes 10.000 Kč do 200.000 Kč...............1.500 Kč a 40 Kč

za každých započatých 1.000 Kč, o které hodnota převyšuje 10.000 Kč.

6. přes 200.000 Kč do 10.000.000 Kč........9.100 Kč a 40 Kč

za každých započatých 10.000 Kč, o které hodnota převyšuje 200.000 Kč,

7. přes 10.000.000 Kč...............................48.300 Kč a 40 Kč

za každých započatých 100.000 Kč, o které hodnota převyšuje 10.000.000 Kč.

Výpočet odměny advokáta:

http://www.advokatni-kalkulacka.cz/kalkulacky/vypocet-odmeny-advokata

Podle § 11 Mimosmluvní odměna náleží za každý z těchto úkonů: zastoupení nebo obhajoba, právní porada s klientem (další porada přesahující 1 hodinu), písemné podání nebo návrhy, odvolání, dovlání, návrh na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost, podněty a stížnosti, sepisování listin atd.

Podle § 13 Náhrada hotových výdajů zahrnuje soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovní výdaje a telefonní poplatky, znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie.


Článek:


3) Závěrečné shrnutí:

Poplatek podle položky 1 za peněžité plnění (pohledávky, smlouvy a směnky) do výše 100.000 Kč se může zdát banální (cca 5.000 Kč), ale pokud se jedná o částku ve výši 6.000.000 Kč, tak 5 % z této částky bude 300.000 Kč, což je potom docela vysoký poplatek za vymáhání svého práva u soudu.

V případě poplatku podle položky 4 za nepeněžité plnění (např. určování vlastnictví u nemovitosti) se sice pohybuje zhruba mezi 5.000 Kč až 15.000 Kč, ale tuto skutečnost mohou zdražit opravné prostředky a délka samotného řízení. K tomu je nutné připočíst znalecký posudek, který vyjde za jednu hodinu práce zhruba na 100 až 350 Kč, což může za několik hodin práce přijít na 5.000 až 12.000 korun.

Další skutečností, která zdražuje soudní výdaje jsou smluvní a mimosmluvní odměny a náhrady advokátům za poskytování právních služeb, kde zahrnujeme různá zastoupení či obhajování u soudu, porady s klientem, písemná podání, opravné prostředky, např. odvolání včetně cestovních a poštovních výdajů nebo znaleckých posudků.

Zatímco poplatek v případě žaloby o určení vlastnického práva by vyšel zhruba na 5.000 Kč, tak v případě odměny pro advokáta u předmětné budovy by se jednalo o věc ocenitelnou penězi. V takovém případě by se výše mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby určovala z tarifní hodnoty, kterou by byla cena nemovitosti.

Jeden úkon právní služby by pak činil při hodnotě nemovitosti do 10.000.000 Kč částku 9.100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10.000 Kč, o které hodnota převyšuje 200.000 Kč, při hodnotě nemovitosti nad 10.000.000 Kč by jeden úkon právní služby činil částku 48.300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100.000 Kč, o které hodnota převyšuje 10.000.000 Kč.

Z uvedeného je patrné, že jeden úkon (např. sepis vyjádření k žalobě) může dosahovat částku ve výši 10.000 Kč nebo i 50.000 Kč. V případě procesního neúspěchu mohou být ale náklady řízení velmi vysoké a majitel může kvůli vymáhání svého práva skončit v exekuci nebo rovnou na ulici jako bezdomovec.


Zdroje:

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (příloha zákona)

https://www.zakonyprolidi.cz/obor/soudni-poplatky

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-177

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-37

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout