PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

Připraven na zteč!
  • Piráti
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,53. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.06.2020 11:30:00

Vláda odborné závěry často ignoruje a dokonce zpochybňuje

Vláda odborné závěry často ignoruje a dokonce zpochybňuje

Projev na 51. schůzi Poslanecké sněmovny 18. června 2020 k vodnímu zákonu

Dobré ráno, dopoledne, dámy a pánové, pane předsedající.

Já bych využil svého práva vystoupit k programu jednání schůze a poukázal na některé důležité aspekty, které bychom měli brát v potaz tak, jak budeme dneska projednávat jednotlivé body, které jsou v návrhu schůze, pokud tato bude schválena. Cílem této schůze - a já věřím, že to je i našim společným cílem řešit problémy sucha i bleskových povodní, které teď zažíváme, které velmi souvisí se špatným stavem naší krajiny.

Pirátská strana je jedním ze svolavatelů, protože se vláda dle našeho názoru těmto problémům dostatečně nevěnuje a i některé zákony ve Sněmovny leží či nejsou projednány dostatečně rychle. S tématem hospodaření a klimaticky odolné krajiny Piráti kandidovali i do poslaneckých voleb v roce 2017 a za tu dobu jme řadu návrhů představili a některé i prosadili.

Z těch představených například přísnější ochran oblastní přirozené akumulace vod nebo poradenství pro šetrnější práci s pesticidy. Z těch věcí, které jsme prosadili, jsou to například prvky přírodě blízkého hospodaření v lesích. My se tématům sucha, vody, krajiny i klimatické změny věnujeme i v rámci dalších aktivit zde při Sněmovně, požádáme vzdělávací akce i poslanecké semináře. Pod naší patronací proběhl seminář o dostupnosti, kvalitě a ceně pitné vody, financování ochrany klimatu, budoucnosti našich lesů a kůrovcové kalamitě, nebo třeba agrolesnictví a potenciál konopí.

Musím s politováním konstatovat, že vláda některé naše odborné závěry často ignoruje a dokonce zpochybňuje. Je mi to líto, je to práce odborníků na naší straně, kteří se tomuto tématu věnují. My jsme i dnes představili takový dokument. Jmenuje se Vodu řešíme teď. Je to jakési rozšíření našeho plánu. Budoucnost řešíme teď se dotýká i otázek, které dnes budeme na plánu diskutovat. Je to dostupná kvalitní pitná voda. To je soubor opatření k ochraně pitné vody a zajištění její dostupnosti pro všechny občany. Důležité téma, s kterým se potýkáme.

Druhým z těch čtyř pilířů je zdravá krajina. Myslím si, že to je alfa i omega problémů se suchem i s nedostatkem pitné vody i s těmi povodněmi, kterým teď čelíme. Tato sekce obsahuje plán na ozdravení naší krajiny, zejména návrh změny dotačních podmínek pro zemědělce a nové standardy hospodaření. Samozřejmě důležité jsou i naše aglomerace. Další oblast jsou živá udržitelná města. Tam popisujeme, jakým způsobem lze lépe hospodařit s vodu v městech.

A důležitá věc, na kterou se dost zapomíná. Ta kapitola se jmenuje Motivovaný hospodář a věnuje se podpoře lidí, kteří se rozhodli hospodařit v krajině šetrným způsobem. Doufám, že tento návrh, který jsme dnes prezentovali, bude i třeba pro vládu vodítkem, jakým způsobem uvažujeme a jakým způsobem by se podle nás měla Česká republika vydat.

Nyní k jednotlivým bodům schůze. Já vás nechci příliš zdržovat, budu pouze krátký. Dnes budeme probírat sérii návrhů zákonů, které mohou, budou-li dobře uchopeny - výrazně pomoci k řešení palčivých otázek jak stavu krajiny, tak tedy i sucha a oněch bleskových povodní. Je zde vládní návrh novely vodního zákona. Já ho vítám, Piráti k němu připravili pět pozměňovacích návrhů, které jsou zaměřeny zejména na ochranu zdrojů pitné vody, využití takzvané šedé vody - to je ta voda, kterou můžete znovu použít, která není nějakým způsobem biologicky kontaminovaná - ale i zmapováním meliorací. To je věc, kterou jsme zdědili z minulých režimů, sytém odvodňování, který je nyní v podstatě v krajině, tím způsobem jak je daný, škodlivý.

Jsou zde dva návrhy novely vodního zákona také z pera kolegů ze STAN. My je považujeme za kvalitní a budeme je podporovat. Dále je zde vládní návrh zákona o pozemkovém úřadě. Tam je důležitá ta část a na to se zaměřme. Podpořit usnadnění realizace pozemkových úprav. My to vnímáme jako velmi důležité, je skutečně nutné zjednodušit možnost provádět v krajině změny. Což je dosud - pokud se k tomu rozhodnete a máte více těch jednotlivých parcel a chcete tam zavést nějakou změnu - byrokratickým peklem. My bychom to chtěli výrazně zjednodušit. Nechci úmyslně hovořit zkrátit, nechci, aby to bylo interpretováno jakýmsi směrem vyvlastňování a násilných změn. Ta role má být skutečně koordinační a ten systém mám být přehledný, aby se toto dělo.

Jsou zde také tři návrhy novely ústavy z pera STAN, KDU-ČSL i KSČM. Já jsem v tomto směru trochu skeptický. Já si myslím, že legislativu, kterou teď máme, by hlavně chtělo dodržovat a dbát na její dodržování, ať už se jedná o ochranu vodních zdrojů, to řešíme s paní ministryní už asi dva roky na MMR v souvislosti s černými stavbami, ale je to třeba i nedodržování lesního zákona, to je ten boj s kůrovcem - ostatně jeho nedodržování vedlo ke kůrovcové kalamitě.

Důležitým bodem, který prochází jednotlivými návrhy i politikou vlády a vládních opatření, je financování těch opatření proti suchu. Já si nejsem jist, zda jde o částku dostatečnou a zda ty peníze v tuto chvíli proudí tím správným směrem. Já když se podívám na zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, tak ten v ní poukazuje na to, že Ministerstvo životního prostředí s Ministerstvem zemědělství příliš nezvládá boj se suchem. Co je zarážející, je tam třeba i zmínka o tom, kdy jejich kroky jsou ve své podstatě protichůdné. Když uvedu příklad, Ministerstvo životního prostředí zakrucuje vodní toky, zatímco Ministerstvo zemědělství je rovná, dává je do umělých koryt. Tak možná by chtělo se těm zprávám NKÚ věnovat, zejména na poli jednotlivých resortů, a vzít si z toho ponaučení.

Co je podle mě důležité a opět to zaznívá často od pana premiéra, který tady teď není, ale určitě je to dobrý vzkaz i pro jeho ministry, jedná se o miliardy. To vidíme v různých vyjádřeních. Ale když se na to podíváme v objemech, tak ony ty investice nejsou vidět. Jaký je důvod? Buď to je málo, nebo jdou špatným směrem. Já když si vzpomenu, co mi utkví v hlavě po tom, co sleduji zpravodajství, co je ten hit, co je ten zásadní krok boje se suchem, tak je to minimálně mediální program Dešťovka. Mně se ten projekt líbí, on je to bezesporu dobrý projekt, ale z pohledu řešeného problému je to spíše doplňková věc, nikoliv vlajková loď. A ministerstvo to často takto prezentuje, když se někdo zeptá, tak co děláte v tuto chvíli aktivně proti suchu.

Já si myslím, že investice, které jdou do té oblasti - a jsou podle mě i špatně směřované, nestačí. Já budu říkat jenom nějaká čísla. Já jsem přesvědčen, že boj se suchem nelze realizovat tak, že postupujeme tempem 100 tůní a 19 kilometrů revitalizovaných potoků za rok. To je zpráva Ministerstva životního prostředí. Když si vezmeme, jaký je objem zemědělské půdy v České republice - a já to zaokrouhlím, bude to pan kolega Holomčík vědět - 4 milióny hektarů. Tak tolik je přibližně zemědělské půdy v České republice. Ani 58 hektarů protierozních opatření na zemědělské půdě ani 380 rybníků z peněz Ministerstva zemědělství nám vodu do krajiny nevrátí. V České republice - a to je další číslo - je 740 tisíc hektarů silně až kriticky erozně ohrožené půdy, což je téměř čtvrtina z toho celkového objemu zemědělské půdy v České republice. My nemáme na tu nápravu sto let. My vzhledem k tomu, jakým způsobem sucho postupuje, tak na to nemáme ani desítky let. Je důležité proto, aby ty naše kroky byly rychlé a investice byly větší a dobře nasměrovány.

Já v závěru své řeči shrnu, co si myslíme, že je třeba, ono to předchází i těm tiskům, které budeme projednávat. Zásadní je postupovat systematicky a rychle. Stát by měl v co nejbližší chvíli uvolnit v patřičném objemu peníze na opatření, která je možné udělat hned. Kdybych to shrnul, jsou to opatření, kde nepotřebuji stavební povolení, kde nepotřebujeme složité projednání, rozdělení polí na menší části, jak o tom zde mluvil kolega Farský, meze, drobné tůně, mokřady, výsadby zeleně, zatravnění údolnic, to je taková ta věc dole v poli, kde se ta pole scházejí. To je všechno důležité, dá se to dělat jednoduše, nemá to zas až tak vysoké náklady, není k tomu potřeba složitá byrokracie a složité zpracování.

My bychom měli nastavit ten systém - a já když se dívám na to, jakým způsobem jsou v tuto chvíli realizována opatření - tak, aby zemědělci na nich netratili, ale naopak aby se jim to vyplatilo. Zároveň by bylo dobré, aby ty kroky realizovali skrze firmy v místě, pokud je to možné, vzhledem k dopadu koronakrize by to mohlo být stimulem pro lokální firmy. Jednalo by se o místní investici.

Já si myslím - a to je zcela zásadní a může to ministerstvo udělat - je třeba okamžitě změnit systém hospodaření s půdou, vracet do ní organickou hmotu a bránit jejímu ničení. To znamená, podporovat zemědělce v šetrných způsobech hospodaření, podporovat pestřejší skladbu plodin, šetrná hnojiva i jejich výrobu. Tam by měly směřovat peníze. A já si dovolím říct, že by to měly být i podmínky jednotlivých zemědělských dotací. Zemědělec, který nechce jít touto cestou, by prostě ty dotace nepobíral, naopak dotacemi by byli zvýhodněni ti, kteří se rozhodli tato opatření realizovat. Půdu v České republice máme kvůli našemu způsobu hospodaření na velké části území v hrozném stavu a když to nenapravíme, tak v ní ta voda prostě zůstávat nebude.

Zároveň je třeba velmi rychle zjistit, jak na tom s tou vodou skutečně jsme, musíme si ji fyzicky zmapovat. V České republice existují staré odvodňovací systémy, které nejsou v žádných databázích - jedná se asi o odvodnění z 1,25 miliónu hektarů - zjistit jejich skutečný stav a pracovat s ním. Ostatně to je jeden z pozměňovacích návrhů, který do vodního zákona navrhuje pan poslanec Holomčík za Piráty.

Budu již pomalu končit. Musíme zjistit skutečný stav eroze půdy. Já jsem tam říkal to alarmující číslo, dnes se to eviduje v systému LPIS , ale zčásti to neodpovídá skutečnosti. My potřebujeme zjistit, v jakém stavu jsou potoky, které z nich je možné znovu pustit z těch trubek a betonových koryt do volné krajiny. A na základě těchto všech věcí - a já doufám, že ta strategie se bude výrazně měnit - je potřeba udělat plán, co na kterém území je potřeba udělat hned, kde jsou nějaká složitá jednání a co prostě nejde realizovat. A skutečně, protože ta urgence je zjevná, postupovat cestou těch nejjednodušších věcí v masivním měřítku, proto ty větší investice nejdříve. A důležité je pozitivně motivovat lidi, kteří v krajině hospodaří šetrně - zemědělce, lesníky, vodohospodáře, ubrat jim byrokracie, zmenšit počet různých kontrol a místo toho nabídnout skutečně pomocnou ruku i třeba metodologickou, což může být otázka krajských voleb, které přicházejí, protože to je i otázka krajů. Na tyhle věci se musí uvolnit peníze a nabídnout kapacity státu, motivovat obce a zemědělce.

Já věřím, že to dnešní jednání Sněmovny bude klást důraz na tyto otázky i v tom projednávání těch jednotlivých tisků a společně tu problematiku posuneme, hlavně konkrétními návrhy, výrazně kupředu a z pozice sněmovních politiků tak pomůžeme suchem trpící krajině.

Já vám moc děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama