ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,13. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

05.03.2014 22:59:45

Základní program Volby pro Prahu

Základní program Volby pro Prahu

Praha si zaslouží vlastní stranu

Hodnoty

Zvyšovat a bránit osobní svobody, ekonomické svobody a životní úroveň lidí.

Svobodní lidé v dobře spravovaném městě.

Obecně se věří, že je dobré obětovat blaho jednotlivce pro blaho skupiny. No jednotlivec, kterého se jeho spoluobčané chystají právě vhodit do sopky aby přivolali déšť, se na tuto pravdu dívá zřejmě jinak. Jinými slovy, když jsou šťastní všichni jednotlivci, je šťastná celá společnost, ale šťastná společnost ještě nemusí znamenat, že budete šťastný vy, nebo on. Navíc, společnost rozhodně nebude šťastnější, pokud budou preferování jednou dělníci, jindy živnostníci, rómové, pak důchodci a sudé roky zdravotní sestry, hasiči či policisté. Takový přístup našich politických kolegů jen ničí dobré vztahy mezi lidmi.

Co tedy třeba provést pro to, aby se měli lépe všichni (kteří o to stojí) a snimi i celá společnost? Seznam základních statků, které zvýší kvalitu života jednotlivce a které jim může poskytnout společnost, se dá sestavit poměrně rychle. Každému napadnou věci jako např. zajištění svobody pohybu, volby povolání, jistoty, že neumřete hlady, zabezpečení v nemoci a podobně. My jsme si takový seznam udělali, pak jsme požadavky důkladně roztřídili a zjistili jsme, že za většinou požadavků jsou dva faktory - svoboda a solidarita. Samozřejmě, oba faktory musí přinášet prospěch pro jednotlivce, ale i prospěch pro společnost.

Svoboda

Součástí osobního úsilí jednotlivce o štěstí je svoboda. Nikdo z nás nechce, aby nám náš soused říkali co máme dělat. Pokud se důkladně zamyslíte, zjistíte, že existuje jediný důvod omezit osobní jednání a to ten, že by náše konání způsobovalo újmu jiné osobě. Jistěže, denně se vzdáváme části osobní svobody a předáváme ji své ženě, svým dětem, své kariéře. Ale tento dar je dobrovolný.

Pokud nebudete dávat dobrý pozor, ani si nevšimnete kde všude vám je ubírání svoboda. Nevšimnete si, že jste nuceni podporovat ze svých peněz kulturní a náboženské instituce, jejichž nejen že nejste členem, ale které mají program opačný vašemu světonázoru. Nevšimnete si, že různé licence poskytovanými státem vám berou svobodu volby při podnikání a nevšimnete si, že váš zaměstnavatel je nucen vám část odměny vyplácet ve stravenkách a ne v penězích. Možná jsou to maličkosti, ale svoboda se ztrácí po kouscích. Omezování volné cenotvorby, přikazování kdy mají být otevřeny obchody, kolik žen má být ve vedoucích funkcích nebo ukládání povinnosti plnit kolik nebo kdo smí pracovat apod. Najednou jen zjistíte, že vaše svoboda je omezována celkem výrazně a to státem.

Svoboda jednotlivce je důležitá i pro společnost. Blahobyt budují jednotlivci a čím více svobody, čím větší možnosti mají, tím větších věcí jsou schopni. Historie to už mnohokrát ukázala. My nechceme produktivnímu obyvatelstvu odebrat větší objem peněz, abychom se následně mohli hrát na bohy a peníze přerozdělit tak, aby se více setřeli ekonomické rozdíly mezi lidmi. Také nechceme jimi kohokoliv upřednostňovat a zasahovat do chodu ekonomiky.

Především chceme všechny nechat na pokoji. Co by se stalo, kdybychom minimalizovali zásahy do úsilí jednotlivce? Co by se stalo, kdybychom nechali každého zbohatnout pokud chce (samozřejmě tak, aby nenarušoval svobodu jiným a neporušoval zákony), nebo i ne, pokud má jiné hodnoty? Inu, asi by se každý usiloval o své osobní štěstí nejlépe jak by jen věděl.

Tedy jen na zopakování. Ztrácíme ji nenápadně, ale svoboda je jedním z nejdůležitějších faktorů při hledání osobního štěstí člověka a my se chceme zasadit o její navrácení do rukou jednotlivce v maximální možné míře.

Solidarita

Slyšeli jste, jak váš přítel či známý komentuje situaci bezdomovce slovy: "Sám si za to může. Neměl začít chlastat. "Tato úvaha zapomíná na fakt, že když je někdo krásný, zdravý, silný a inteligentní, tak do bídy sotva upadne. Nikdo není dobrovolně chudý alkoholik bez střechy nad hlavou. Žebrákem se člověk stane tak, že se něco pokazí. Stane se něco v jeho samotném nitru, něco se zlomí v jeho duši a člověk upadne.

Může se to přihodit úplně každému. Můžeme mít nehody, můžeme mít mozkové příhody, můžeme zbankrotovat a psychicky se z toho položit, můžeme zešílet z nešťastné lásky, můžeme propadnout alkoholu ... Možná se zvednete a možná i ne. Možná nám pomohou dobří lidé a možná se od nás všichni odvrátí. Ale jistota, že ani v bídě nezemřel hlady nebo zimou je mimořádně silným faktorem. Jistota, že žádný člověk neumře hlady je výsadou civilizované společnosti.

Zdálo by se, že základní jistoty jednotlivce jsou důležité jen pro něj. No vytváříme civilizovanou společnost a taková nenechá umřít hladem nebo nedostatkem zdravotní péče nikoho, ani staré, ani nemocné a dokonce ani líné. Odměnou za civilizaci je fakt, že nežijeme v dobách nepokojů vyvolaných masami v nouzi. Tak se ukazuje, že plošná solidarita je zárukou stability společnosti a my se můžeme oprostit od pocitů promrhaných peněz. Jednoduše chápeme, že stabilita něco stojí.

Tedy jen na zopakování. Jistota, že s jednotlivcem bude společnost solidární v době jeho bídy, je jedním z nejdůležitějších faktorů při hledání osobního štěstí člověka, ale i stability civilizované společnosti. Na druhou stranu ale nesmí tato jistota omezit snažení jednotlivce.

Zdravý rozum

Veškeré naše úsilí, naše jednotlivé cíle a náš program musí obstát v konfrontaci s našimi základními hodnotami - čím vyšší mírou svobody a základní mírou solidarity. Proto si často klademe a budeme klást otázku - zvýší takový cíl svobodu jednotlivce nebo zvýší stabilitu ve společnosti? Je však pár cílů, které jsou obsaženy v našem programu, při kterých se to přímočaře nedá vidět. Navíc je populismus u nás součástí předvolebního boje, důsledkem čehož je hlásání logických nesmyslů nebo nesplnitelných slibů. Součástí problematiky zdravého rozumu je otázka, zda máme právo získávat mandát na veřejnou službu i za cenu potírání zdravého rozumu. Naše odpověď je, že nesmíme.

Program

Ekonomika a majetek

Budeme usilovat o co nejširší zapojení občanů, občanských sdružení i obcí do přípravy rozpočtu i dlouhodobého výhledu rozpočtové politiky hlm.Prahy.

Budeme usilovat o vyrovnané rozpočtové hospodaření. Dlouhodobými úvěry s rychlou návratností pokryjeme pouze nezbytné investice do zlepšení kvality a dostupnosti veřejných služeb.

Podpora podnikání a investic

Vytvoříme atraktivnější podmínky pro umístění domácích i zahraničních investorů v Praze 8. Investice budeme směrovat především do starých nevyužívaných průmyslových areálů.

Budeme dbát na posílení subdodavatelských vazeb a koordinaci činností poradenských subjektů i vzdělávacích institucí.

Podpoříme aktivní marketing investičních příležitostí v Praze

Usilujeme o aktivní zapojení podnikatelů a investorů do společenského a kulturního života obce.

Budeme důsledně bránit nezastavěná území a volnou krajinu v územně – plánovací činnosti.

Kultura

Stejně jako ve věci kulturních tradic jsme jednoznačně proto, aby byl průhledný a dlouhodobý dotační program, především pro sportovní organizace, které svým významem přesahují hranice Prahy .

Podpoříme významné a tradiční organizace, stejně jako lokální aktivity v oblasti kultury a památkové péče, které chrání a rozvíjí kulturní bohatství.

Vytvoříme investiční fond zaměřený na rozvoj zázemí kulturních institucí a posílení jejich dalšího využití.

Podpoříme vícezdrojové financování divadel, knihoven, muzeí, galerií, hudebních zařízení i kin.

Sociální program

Zlepšíme dostupnost i rozvržení sociální péče na území Prahy . Odstraníme likvidační praktiky veřejných sociálních služeb.Podpoříme projekty pro integraci seniorů i zdravotně handicapovaných. Nezaviněnou nezaměstnanost udržíme na nejnižší možné úrovni; nebudeme však podporovat příživníky. Zvýšíme podporu projektů pro aktivní politiku zaměstnanosti. Sjednotíme zřizovatelské funkce kraje k domovům s pečovatelskou službou.

Prosadíme vybudování středisek pro občany, kteří se potýkají s problematikou alkoholismu a gamblerstvím a jejich rodiny.

Budeme se zabývat plánováním péče o děti a mládež, rodiny, osoby s mentálním postižením i o seniory, budeme usilovat o větší mezigenerační solidaritu.

Vzdělání

Vzdělání nelze chápat jednostranně ani jako zájem společnosti, ani jako osobní zájem a investici jedince a jeho rodiny. Nepovažujeme za správnou tezi, že by školy měly zejména připravovat studenty na trh práce. Vzdělávání má podporovat a rozvíjet samostatné a svobodné myšlení a právo na něj mají všichni občané. Školy by se měly studenty snažit zaujmout, aby si k oboru vytvořili dobrý vztah; jde hlavě o řemesla obecně, která dnes stojí spíše v pozadí zájmu politiků (tesař, zlatník, kovář, klempíř atd.).

Škola je jedním z nejdůležitějších míst obce. 
Budeme podporovat tradici školy jako centra kultury, neformálního setkávání a celoživotního vzdělávání. Chceme zabránit rušení malých základních škol, což by vedlo jak k další zátěži pro rodiče a děti, tak pravděpodobně i ke snížení dostupnosti kultury a vzdělávání v obci pro všechny její obyvatele.

Chceme zvýšit možnosti ředitelů v ohledech rozhodování o budoucím vývoji škol, jak po finanční, tak po provozní stránce. Vedení školy by například mělo mít možnost plánovat v delším horizontu než je jeden rok nebo vytvářet finanční rezervy, které budou použity v souladu s dlouhodobou koncepcí školy. Do přípravy a projednávání těchto dokumentů by měli být zapojeni i starší žáci a veřejnost. Zároveň zavedeme do škol transparentní hospodaření a informační systém, který umožní zapojení všech, kteří mají na chodu školy zájem, a okamžitou kontrolu provedených rozhodnutí.


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama