doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

  • BPP
  • ministr zdravotnictví
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,97. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

01.12.2020 17:54:00

Hlavním problémem je obrovské množství poskytovatelů

Hlavním problémem je obrovské množství poskytovatelů

Projev na 72. schůzi Poslanecké sněmovny 1. prosince 2020, návrh změny zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Vážený pane předsedo - (Předsedající tiší poslance zvonkem.) - milé dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych opětovně obhájil zákon, jímž se stanoví právní rámec pro úhradu tzv. point of care, antigenních testů, prováděných za účelem stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV 2. Tento zákon byl Poslanecké sněmovně předložen s ohledem na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která stanoví vybraným poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb povinnost provádět preventivní vyšetření pomocí zmíněných testů u svých zaměstnanců a pacientů, resp. klientů sociálních služeb.

Protože jsem zde tento návrh již podrobně prezentoval, budu v popisu stručný a spíše se zaměřím na vysvětlení některých skutečností, na něž bylo poukázáno při diskusi v Senátu. Předloženou novelou je navrhováno, aby do ustanovení § 17 odst. 7 Zákona o veřejném zdravotním pojištění byl pro účely úhrady doplněn případ, kdy zdravotní pojišťovna na základě uzavřené smlouvy s osobou oprávněnou k distribuci zdravotních prostředků hradí této osobě antigenní testy a jejich distribuci za účelem zajištění nároků pojištěnců. Zdůrazňuji, že provádění daných testů je již nyní službou hrazenou na základě § 30 odst. 1 Zákona o veřejném zdravotním pojištění, který mezi hrazené služby řadí vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním nemocem. Zdravotní pojišťovny tedy mají povinnost testování pro pojištěnce zajistit a uhradit. To je platné tak jako tak. Za standardní situace, a to je ten zásadní rozdíl, by ale každý dotčený poskytovatel byl nucen pořídit si testy na vlastní náklady a následně je včetně vyšetření vykázat příslušné zdravotní pojišťovně. Až následně by mu byl test zpětně uhrazen.

Hlavním problémem v tomto postupu, a to je potřeba si uvědomit, je obrovské množství poskytovatelů, kteří jsou mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví dotčeni, přičemž mnozí z nich vůbec nemají zkušenost s nákupem zdravotního materiálu ani se nejedná o zdravotnická zařízení, která by měla standardní vztah se zdravotními pojišťovnami. V takovém případě se ten dříve popsaný standardní postup jeví jako nepoužitelný a mnozí poskytovatelé, a to prosím chci zdůraznit, by vůbec nebyli schopni provést povinné testování, jinými slovy došlo by k ohrožení zdraví rizikových skupin, v tomto případě seniorů. A samozřejmě i zaměstnanců těchto zařízení.

Přímá úhrada testů a s tím spojený závazek distributora doručit je dotčeným poskytovatelům se tedy jevil jako jednoznačně efektivnější, což se, a znovu to chci zdůraznit, projevuje i tím, že testování běží, bude ukončeno v krátké době a nemám žádné informace o zásadnějších prodlevách. Takže tak, jak je to nastaveno, je to efektivní, funguje to a senioři mohli být díky tomuto opatření protestováni. A je potřeba si uvědomit, že takováto testování mohou být a budou pravděpodobně potřebná i v budoucnosti.

Co se týče postupu při výběru distributora, protože tam jsem vnímal hlavní komentář Senátu, bylo hledáno v té době nejrychlejší možné řešení v rámci vyhlášení nouzového stavu. A proto ze zcela praktického důvodu bylo využito stávajících smluv, které byly již dávno před tím uzavřeny mezi zdravotními pojišťovnami a společností Avenier. Toto není řešeno ani tímto zákonem. Zákon žádným způsobem nespecifikuje, kdo má být tím distributorem. Proto, aby navržené řešení bylo co nejvíce omezeno, vztahuje se návrh zákona pouze na nákup testů pro antigenní testování, nelze ho použít pro nic jiného. Jenom pro testování onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu určitě není vyloučeno, že do budoucna se budou distributoři soutěžit a bude to tak určitě správně. Vzhledem k nutnosti dodání testů v řádu týdnů to ale v prvním kole nebylo možno uskutečnit. Všichni si jistě vzpomeneme, jak krátká doba na provedení tohoto celého cvičení byla.

Rád bych se rovněž vyjádřil ke komplikované situaci některých poskytovatelů sociálních služeb, kteří dosud neměli zkušenosti s vykazováním zdravotním pojišťovnám. A vzhledem k tomu, že test je dodáván za účelem provedení zdravotní péče, je řádné vykázání nutností. Jinak by z prostředků veřejného zdravotního pojištění nemohl být vůbec hrazen.

Zjednodušení běžného vykazování jsme nicméně intenzivně řešili se zdravotními pojišťovnami a všechny pojišťovny přislíbily vytvoření jednoduchého nebo zjednodušeného postupu elektronického vykazování tak, aby byl přístupný i těm, kteří nemají zkušenost se standardním vykazováním u provedeného testu. V případě jakýchkoliv problémů je poté pochopitelně možno se obracet rovnou na pojišťovny. Je vhodné zdůraznit, že navržená právní úprava sama přímo nemá dopady do veřejného rozpočtu, neboť pouze technicky upravuje mechanismus úhrady za zajištění těchto testů a jejich distribuci. Dopad do systému veřejného zdravotního pojištění pak plyne ze samotné potřeby zajištění antigenních testů a tu, věřím, nikdo nezpochybňuje.

Vážený pane předsedo, milé dámy, vážení pánové, řešení nastalé situace je nezbytné přijmout co nejdříve, neboť mimořádná opatření k testování klientů a zaměstnanců jsou již účinná, a proto je třeba tento návrh přijmout v jeho znění již dříve přijatém, tedy původním, Poslaneckou sněmovnou a nezamítat jej. Velmi vám děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama