Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc.

ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,72. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

22.07.2011 8:57:37 - irenka

Platforma "ŠumavaPro"

Pane senátore, vaše sdružení za Šumavu má jistě hodně práce v současné situaci, co chystáte v nejbližší době za akce?

Odpověď

24.07.2011 19:47:21 - Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc.

Vážená paní. Jak jistě víte, situace na Šumavě se v posledních týdnech a dnech značně dramatizovala. Zástupci naší platformy "ŠumavaPro" se proto v úterý 19.7. sešli s ministrem Tomášem Chalupou. Vyjasnili jsme si postoje ke kauze Šumava a jednali  o celé řadě témat. Těmi nejzásadnějšími byly  zákon o NP Šumava, neexistence plánu péče a aktuální situace plynoucí z ne zcela standardních výkladů a aplikací platných právních norem na úseku ochrany životního prostředí současným vedením Parku. Dohodli jsme, že se budeme podílet na podnětech pro přípravu zákona o NPŠ. Na program pléna Senátu 4. srpna bude zařazeno projednání petice "Zachraňme Šumavu". Ve spolupráci s platformou "ŠumavaPro" bude připravena reakce na tuto petici a k návrhu usnesení. Jinak platforma nadále pokračuje v monitorování situace na Šumavě, koordinuje některé aktivity a spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami, které mají k  této kauze obdobný přístup.  Dovoluji si připojit aktuální stanovisko Stínové vědecké rady NPŠ (jeden ze subjektů, se kterým aktivně spolupracujeme) k situaci v lokalitě Ptačí potok. Přeji Vám hezké léto a děkuji za Váš zájem o dění na Šumavě. V úctě Miroslav Krejča.

Podněty a stížnosti pro porušení právních norem Správou NP a CHKO Šumava (dále jen „Správa“) šetřených Českou inspekcí životního prostředí (dále jen „ČIŽP“)

Celkově od začátku roku ke dni 8. července 2011 prošetřovala ČIŽP na základě podnětů a stížností, které poukazují na porušování právních předpisů a které byly podány rozdílnými subjekty, následující skutečnosti s těmito konkrétními závěry:

I. V období od 5. května  do 25. května 2011:

1) použití biocidů na území NPŠ

K použití biocidů na území NPŠ v období od dubna 2011 do dne 25. května 2011 lze konstatovat, že na území NPŠ byly rozmístěny "otrávené" lapáky a "otrávené" trojnožky bez platné výjimky ze zákazů podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
Správa  jednala v rozporu se zákonem. ČIŽP zahájí se Správou správní řízení o uložení pokuty, neboť vykonávala činnost zakázanou ve zvláště chráněném území.

2) použití "živých" lapáků na území NPŠ

Tato činnost nebyla vyhodnocena jako činnost v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Správě bylo doporučeno, aby nepokračovala v používání "živých" lapáků na území NPŠ.

3) zásahy proti kůrovcům v I. zónách NPŠ

V této věci nebylo zjištěno porušení zákona o ochraně přírody a krajiny.

4) kácení souší podél turisticky značených cest

Bylo zjištěno, že pravděpodobně nebyl vyhodnocen možný vliv kácení souší na zvláště chráněné druhy ptáků a na prioritní druhy NATURA 2000. Došetřeno v rámci období dle bodu III.

II. Výsledek šetření ze dne 10. června 2011:

Správa vydala výjimku ze zákazu pro vstup 25 osob a 12 koní do I. zóny NPŠ, avšak neučinila správní úvahu ohledně vydání výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů.
Tato skutečnost bude dále předmětem šetření.

III. V období od 20. května do 17. června 2011

Kácení souší podél turisticky značených cest (viz bod I.4). V tomto případě bylo zjištěno, že Správa jednala v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, neboť nebyla vydána příslušná výjimka ze zákazu dle zákona o ochraně přírody a krajiny.
Se Správou bude zahájeno správní řízení za nedovolený zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů.

IV. V období od 16. června do 24. června 2011

Správa  kácela stromy v oblasti Smrčiny, kde je Správou potvrzen výskyt tetřeva hlušce, a to bez vydání výjimky ze zákazu podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
ČIŽP zahájila se Správou správní řízení o omezení činnosti a v rámci tohoto řízení vydala rozhodnutí o předběžném opatření, ve kterém Správě přikázala zdržet se takových činností, které by mohly hlukem rušit jedince druhu tetřev hlušec.

Závěr:

Na základě shora uvedeného lze konstatovat, že Správa  jednoznačně pochybila, neboť v některých výše uvedených případech nepostupovala v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny.

V současnosti je proti Správě vedeno správní řízení (tzv. zákazové řízení) ve věci kácení stromů na Smrčině - v této záležitosti bylo vydáno předběžné opatření, dále bude zahájeno správní řízení (tzv. sankční řízení) ve věci použití biocidů a správní řízení (tzv. sankční řízení) ve věci kácení souší podél turisticky značených tras.

Poznámka:

Vzhledem k tomu, že Správa nepostupovala v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, který transponoval evropské právní předpisy (konkrétně habitatovou a ptačí směrnici), nelze také vyloučit, že Evropská komise, která situaci na Šumavě sleduje, zahájí řízení o porušení Smlouvy podle článku 258 Smlouvy o fungování EU.