Ing. Eva Richtrová

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,02. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.03.2010 14:16:00

K petici proti společnosti OKD

K petici proti společnosti OKD

Řeč na 15. schůzi Senátu PČR, 19.3.2010

Normal 0 21 Dobré ráno vám všem. Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, kolegyně, vážení hosté, dovolte mi, abych vás provedla všemi úkony, které VUZP, který se zabýval uvedenou peticí, udělal.

V úvodu bych jenom chtěla konstatovat, že petici, kterou tady budeme dnes projednávat, se dotýká především 103 tis. lidí ze severní Moravy a Kladna, kteří bydlí v současné době asi ve 44 tisících bývalých bytech OKD. Petice podle článku 18 Listiny práv a svobod a zákona o právu petičním podepsalo v tomto případě 13 169 občanů ČR a byla nám předána členy petičního výboru – jednak Poslanecké sněmovně PČR; kopie byla odeslána Parlamentu ČR a vládě, a to už v prosinci 2008. Petenti žádají Poslaneckou sněmovnu a Senát PČR, aby zajistily dodržení podmínek ustanovených v usnesení vlády č. 904 ze dne 15. září 2004 týkajících se privatizace OKD společností Carbon Invest a žádají zákonodárce, aby na nabyvateli akcií společnosti OKD vymohli splnění podmínek, které mu byly jednoznačně vládním usnesením uloženy.

Jenom pro celistvost podané informace sdělila, že v podmínkách je kromě jiného uvedeno, že bude spravovat a udržovat bytový fond. Veškeré výnosy z bytového hospodářství budou použity na úhradu výdajů spojených s bytovým hospodářstvím; a nepřevede bytové domy, případně bytové jednotky na třetí osobou. S výjimkou nejvýše 5 % z celkového počtu bytů v souvislosti s běžným hospodařením nebo s výjimkou případného prodeje bytových jednotek dosavadním nájemcům, a to za kupní cenu, která byla použita při ocenění neprodukční části majetku OKD. Současně tato cena bude přiměřená a obvyklá ve srovnání s kupní cenou obdobných bytů převáděných v daném bytě a čase z vlastnictví státu, krajů a obcí do vlastnictví dosavadním nájemcům. Právě tento časově neomezený závazek loni RPG loni v červnu vypovědělo.

Všichni podepsaní, kteří podepsali petici, se vyjadřují k podpoře požadavků nájemníků bytů OKD za realizaci slibovaného odprodeje bytů. Peticí se tedy začal zabývat VUZP, zpravodajkami výborovými byly určeny senátorky Bayerová a Richtrová. Já bych vás nyní seznámila s tím, co všechno jsme pro šetření okolností udělali.Bylo požádáno MF o poskytnutí smlouvy o koupi akcií společnosti OKD mezi Fondem národního majetku a společností Carbon Invest. O stanovisko bylo požádáno sdružení majitelů domů i sdružení na ochranu nájemníků. Petice byla konzultována petičním výborem PS.

Proběhla setkání se zástupci sdružení bytů OKD. Osobně jsem navštívila více než stovku bytů v majetku RPG, a to jednak ve Frýdku-Místku, v Ostravě-Porubě i v Havířově.

Cíl byl jediný. Seznámit se s technickým stavem bytů a postupem firem provádějících opravy v domech. Proběhlo také setkání u hejtmana Moravskoslezského kraje za účasti poslanců i zástupců petentů. Proběhly i veřejné demonstrace, a to třeba v dubnu 2009, na kterém účastníci požadovali, aby stát hájil zájmy svých občanů, aby nájemníci mohli slušně bydlet. Na toto vše navazovala 8. schůze výboru, kde 29. 4. proběhlo veřejné slyšení za účasti petentů, právního zástupce sdružení nájemníků byty OKD, RPG Industries zastoupené advokátní kanceláří, zástupců RPG byty a zástupcem MF.

Na tomto jednání byl dán příslib zástupce MF zpracovat auditní zprávu o plnění závazků vyplývajících z podepsané smlouvy. MF paní senátorce Bayerové poskytlo smlouvu o koupi akcií mezi FNM a Carbon Invest. A na písemné vyžádání mi také poskytlo zprávu o provedeném auditu. Bohužel z předložených analýz se však nelze dozvědět, zda byla nebo nebyla porušena privatizační smlouva. Pouze se konstatuje, že MF nevznikla škoda, a není důvod pro podání žaloby. Právní analýza nebyla schopna ani ochotna říct, že však smlouva porušena nebyla. Audit se dělal na výzvu sdružení nájemníků; na základě jejich stížností i shromažďovaných důkazů. Ti však, dle jejich slov, neměli možnost se s auditory setkat a své podklady jim ani ukázat, ani předat, ani nějak jinak argumentovat.

Já jsem pak následně oslovila znovu MF a položila otázku. Chtěla jsem jednoznačnou odpověď, zda MF vnímá, zda smlouva porušena byla či nebyla; 2. 2 letošního roku dopis podepsaný ministrem Janotou konstatuje, že smlouva porušena nebyla. Dále se v tomto dopise konstatuje, že rozdělení společnosti OKD, a tedy i změna osoby vlastníka předmětného bytového fondu OKD na společnost Byty RPG nebylo předmětem uvedeného auditu.

Co pak následovalo? Na 66. schůzi PS 3. prosince 2009 poslanci projednali zprávu vlády o aktuálním stavu v případě Bytů OKD a svým usnesením doporučili vládě, aby podala návrh na předběžné opatření, které by vlastníkovi Byty RPG ukládalo zákaz nakládání s předmětnými byty jinak, než umožňuje smlouva o prodeji z roku 2004, tzn. přednostně ji nabídnout nájemníkům za podmínek ve smlouvě uvedených. Dále je pak v usnesení PS konstatace, že rozdělení společnosti OKD a vyčlenění tohoto bytového fondu do realitní společnosti RPG Byty došlo k porušení smluvních závazků. PS žádá vládu, aby MF uplatnilo veškeré smluvní sankce. 10. 12 podalo MF k obvodnímu soudu pro Prahu 1 návrh na předběžné opatření proti nakládání s tzv. Byty OKD, a to jak proti společnosti RPG Byty, tak proti společnosti RPG Industries. V listopadu 2009 MF podalo určovací žalobu na rozhodnutí RPG Industries, která v červnu 2009 vypověděla předkupní právo nájemníkům bývalých bytů OKD. Závazek firmy, který plyne ze smlouvy se státem o prodeji jeho podílu OKD považuje ministerstvo nadále za platný.

Poté obvodní soud pro Prahu 1 svým usnesením rozhodl, že společnost RPG nesmí dočasně nakládat se svým majetkem. Společnosti RPG Byty byla uložena povinnost zdržet se nakládání s majetkem do doby pravomocného ukončení rozhodčího řízení vedeného mezi MF a RPG Industries.  Toto rozhodnutí bylo vykonatelné doručením společnosti RPG. V lednu 2010 uložilo MF firmě RPG Industries pokutu 30 mil. za to, že převedla byty do své dceřiné společnosti RPG Byty, čímž porušila smlouvu. Společnost RPG Byty ještě navíc část budov použila jako zástavu u UniCredit Bank. Za 16 domů získala úvěry v hodnotě 400 mil. Kč. To bylo v prosinci 2009.

O zastavení nemovitostí požádala katastrální úřad v Ostravě. Ve stejný den, kdy bylo soudem vydáno předběžné opatření zakazující nakládání s majetkem.

To je tedy v kostce časovost průběhu kolem šetření podané petice. Já bych vás jenom chtěla všechny z tohoto místa požádat, než se tady začneme předhánět v konstataci, kdo za to všechno může, kdo byl tehdy ministrem financí, když se smlouvy podepisovali, kdo byl tehdy u vlády – já bych si dovolila tady naznačit svůj názor. On totiž problém zřejmě vznikl v okamžiku, kdy státní byty před rokem 1989 byly jakýmsi způsobem – dodnes pro mě naprosto nepochopitelným – část bytů byla převedena na obce a města a část skončila v majetku bytů OKD. Tam je podle mě celý zakopaný pes.

V závěru mi dovolte, abych přečetla usnesení VUZP z 19. schůze konané dne 17. února 2010.

Výbor po úvodním slovu, odůvodnění a informaci zpravodajky výboru senátorky Evy Richtrové o průběhu a výsledcích veřejného slyšení výboru k uvedené petici, v souladu s § 142a zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu a Podrobnějšími pravidly projednávání peticí v Senátu a po rozpravě:


I.                                          oznamuje Organizačnímu výboru Senátu, že šetření ve věci petice senátního tisku č. 15, „Petici občanů za dodržení podmínek privatizace OKD“ bylo ukončeno;

II.                     doporučuje Senátu Parlamentu ČR, na základě zevrubného seznámení a projednání senátního tisku č. 15 – „Petice občanů za dodržení podmínek privatizace OKD“ na veřejném slyšení výboru dne 29. dubna 2009 a dne 17. února 2010, přijmout usnesení, jehož návrh je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení;

III.                     navrhuje Organizačnímu výboru Senátu zařadit na pořad následující schůze Senátu bod: senátní tisk č. 15 – „Petice občanů za dodržení podmínek privatizace OKD“;

IV.                                       určuje, že osobami zastupujícími petenty, které požívají práv podle § 142a odst. 2 jednacího řádu Senátu jsou mluvčí petičního výboru petice uvedení v příloze č. 2 tohoto usnesení;

V.                    doporučuje, aby se schůze Senátu dále zúčastnili zástupci RPG Byty, s. r. o. a Ministerstva financí, jež výbor považuje za peticí dotčené, a které jsou uvedeni v příloze č. 2 tohoto usnesení;

VI.                                   určuje zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 15 na schůzi Senátu

VII.                                      pověřuje předsedu výboru senátora Ivo Bárka toto usnesení předložit předsedovi Senátu Parlamentu ČR, předsedovi Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a Organizačnímu výboru Senátu.

Příloha, která konstatuje návrh usnesení.

  • Bere na vědomí petici občanů za dodržení podmínek privatizace OKD podle usnesení vlády č. 904, která byla předána Senátu parlamentu ČR v prosinci 2008.
  • Konstatuje, že zpravodajka VUZP provedla příslušná šetření ve věci petice uvedené v bodu 1. Dále je zde konstatace, že jenom soud může rozhodnout o tom, zda smlouva o prodeji akcií uzavřená dne 16. září 2004 mezi Fondem národního majetku ČR (nyní MF) a společností Carbon Invest, nyní RPG Industries, byla nebo nebyla porušena.
  • Žádá MF, aby o dalším postupu ve věci informovalo VUZP Senátu Parlamentu ČR.

Děkuji.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout