Ing. Jiří Havlíček, MBA

  • ČSSD
  • Čáslav
  • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,36. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.07.2017 20:04:00

Návrh zákona je klíčovou částí realizace strategie rozvoje digitálního vysílání

Návrh zákona je klíčovou částí realizace strategie rozvoje digitálního vysílání

Projev na 8. schůzi Senátu dne 19. června 2017 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

Dobrý den. Vážená paní předsedající, vážené senátorky, vážení senátoři. Účelem předkládaného návrhu zákona je zajištění a implementace procesu přechodu na nový spektrálně efektivnější standard televizního vysílání tzv. DVB-T2. Navrhovaná právní úprava je klíčovou částí realizace strategie rozvoje zemského digitálního vysílání, kterou v loňském roce schválila vláda.

Důvodem přechodu na nový formát digitálního televizního vysílání je skutečnost, že určitá část kmitočtového spektra, která se dosud používá pro televizní vysílání, bude využita pro rychlé mobilní datové služby, jak vyplývá jednak z mezinárodních dohod, tak také z evropské legislativy.

V České republice zemské televizní vysílání přijímá přibližně 60 % domácností a řízený a předvídatelný přechod na spektrálně efektivnější formát televizního vysílání zajistí nejcitlivější cestu pro naše občany, kteří chtějí přijímat volně šiřitelné televizní programy. Smyslem je tedy zachovat přibližně stejný rozsah zemského televizního vysílání v rámci omezenějšího kmitočtového spektra.

V předkládaném návrhu zákona jsou předkládány návrhy změn zajišťující právní rámec nutných opatření procesu přechodu a vymezují jeho základní podmínky a principy.

Návrh zákona má za cíl zejména zakotvit podmínky a pravidla pro souběžné šíření digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T a v novém standardu DVB-T2, stanovit zmocnění k sestavení a vydání technického plánu přechodu, který určil lhůty, podmínky a postup přechodu a rozvoje sítí, dále pak upravit pravidla změn stávajících přídělů a rádiových kmitočtů, na základě kterých dochází v současné době k šíření digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T a provozování k tomu určených celoplošných sítí, dále pak stanovit postup úhrady účelně a efektivně vynaložených nákladů, které přímo souvisejí s uskutečněním tohoto přechodu a v neposlední řadě zajistit ochranu kvality šíření a příjmu digitálního televizního vysílání proti rušení z uvolňovaného pásma 700 megahertz a dalších pásem používaných pro mobilní datové služby.

Pro úplnost bych chtěl konstatovat a také to zdůraznit, že obdobným způsobem se postupovalo, když se v minulosti přecházelo z analogového televizního vysílání na digitální televizní vysílání, tedy když probíhala první vlna digitalizace televizního vysílání.

Druhá část zákona se týká aspektů posilujících ochranu spotřebitele v oblasti elektronických komunikací a postavení Českého telekomunikačního úřadu v oblasti regulace. Dovolte mi zmínit některé přípravy úpravy, která se nově navrhuje.

Nově se upravuje přenositelnost telefonních čísel, konkrétně se nově stanovuje maximální délka výpovědní doby v případě přenesení čísla, a to na deset dní, dále pak povinnost, aby součástí smlouvy bylo ujednání o rozsahu možných jednostranných změn smlouvy i o způsobu jejich oznámení účastníkovi, a to včetně oznámení o možnosti odstoupení od smlouvy, dále pak změnu § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích v tom smyslu, že účastník má být informován o svém právu odstoupit od smlouvy bez sankce v případě jednostranné změny náležitostí smlouvy, a konečně pak novou úpravu maximální výše sankce za spáchání přestupků, která spočívá jednak ve zvýšení dosavadních maximálních částek a dále doplnění možnosti uložit sankci procenty z obratu pachatele přestupku.

V Poslanecké sněmovně byly doplněny některé další aspekty, které posilují ochranu spotřebitele, a ty se týkají maximální délky výpovědní doby a problematiky automatického prodlužování smluv.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, chtěl bych poděkovat za poměrně bohatou a obšírnou diskusi ve výborech a v jedné senátní komisi, kde byl tento zákon projednáván. Chtěl bych také zmínit a pokusit se rozptýlit případné obavy, které se týkají problematiky veřejné podpory, která je s tímto zákonem spojena.

K této věci bych chtěl zdůraznit, že ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže jedná s Evropskou komisí. Jedná s ní dlouhodobě, toto jednání běží již od léta loňského roku. Česká republika je jedním z prvních členských států Evropské unie, který zahájil již v loňském roce tzv. prenotifikační řízení, které je spojeno s tímto přechodem. Aktuálně schválená evropská legislativa také přímo uvádí, že je možné kompenzovat náklady umožňující přechod k účinnějším technologiím.

Dále návrh zákona obsahuje rovněž pojistku, že lze uhradit pouze efektivně a účelně vynaložené náklady, ale až teprve poté, co úspěšně dojde k dokončení řízení před Evropskou komisí, tedy Český telekomunikační úřad nebude moci vyplatit žádné prostředky, tak jak je navrhováno v zákoně, aniž by to bylo předem schváleno a notifikováno Evropskou komisí.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, chtěl bych vás požádat o schválení návrhu zákona ve znění předloženém Poslaneckou sněmovnou, a to nejen s ohledem na předvídatelnost celého komplikovaného procesu přechodu na nový standard televizního vysílání, ale také s ohledem na potřebu rychlé aplikace pozitivních změn ve prospěch spotřebitelů v oblasti elektronických komunikací. Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama