Ing. Josef Hájek

  • ANO 2011
  • Moravskoslezský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,95. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

11.01.2017 12:45:31

Kauza nevýhodné privatizace OKD opět ve sněmovně.

Kauza nevýhodné privatizace  OKD opět ve sněmovně.

10.1.2017 se v poslanecké sněmovně projednával bod "Informace vlády o dalším postupu ve věci nevýhodné privatizace OKD" Text mého vystoupení v rozpravě včetně návrhu snesení uvádím v příloze

 Informace vlády o postupu ve věci nevýhodné privatizace OKD“Vážené kolegyně a kolegové,Po více jak půl roce se naše sněmovna opět vrací k tématu, které je pro občanymého regionu stále velmi aktuální. Tímto tématem je situace ve společnosti OKD.Dnes jsme bohužel svědky „klinické smrti“ kdysi největší československé firmy,která v roce 1989 dávala práci více jak sto tisícům zaměstnancům.Vím, o čem hovořím. Ve společnosti OKD jsem pracoval od 1. listopadu 1977 do31. srpna roku 2013, což je téměř 36 let, a tak je celkem pochopitelné, že se oosud této společnosti velmi zajímám. Hornictví na Ostravsko-Karvinsku má vícejak 200 letou tradici a pro mnohé z nás, kteří spojili svůj život s touto firmou, jejejí osud srdeční záležitostí. Proto je zcela legitimní žádat odpověď na otázku:Kdo nese politickou a morální a případně i trestně právní odpovědnost za to, že jefirma OKD v likvidaci.Předpokládal jsem, že nám na tuto otázku odpoví pan premiér Sobotka. Velmipečlivě jsem studoval jeho vystoupení k rozpravě k tomuto bodu, které proběhlo30. června minulého roku. Pan premiér nám sdělil, že společnost OKD, stejnějako velká většina dalších firem v České republice, prošla divokou privatizací,díky níž stát většinou nic nezískal. Jenom diky úsilí Bohuslava Sobotky, který bylv roce 2004 ministrem financí, stát odprodejem 46% akcií OKD získal částku vevýši 4,1 mld. korun.4,1 mld. korun je určitě hodně peněz, ale ne za 46% podíl firmy, která kromě dolůa důlní techniky dále vlastnila 44 000 bytů, tisíce hektarů pozemků, desítkyhotelových zařízení, koksovny, báňské strojírny, VOKD, OKD Dopravu, OKDrekultivace, báňskou obchodní společnost, kovohutě v Břidličné, KovonuKarviná, Hornický penzijní fond, závod Energetika a zásobování, závodautomatizace a mechanizace, DPB Paskov atd.To, že pan premiér za odprodej tohoto obrovského majetku požadoval pouze 4,1mld. korun je pro mne pádný argument pro tvrzení, že pan premiér v roce 2004 připodpisu odprodeje minoritního podílu státu ve společnosti OKD nepostupoval spéčí řádného hospodáře. Vím, že mi pan premiér sdělí, že se ve svém rozhodnutíopíral o znalecké posudky, ale dle mého názoru, pokud je někdo ministrem financí,tak musí mít analytické myšlení nebo se alespoň řídit selským rozumem. Pojďte,prosím, kolegyně a kolegové počítat se mnou. V roce 2004 tehdejší ministr financíBohuslav Sobotka prodal společnosti Karbon Invest 46 procentní podíl státu vefirmě OKD. V majetku OKD bylo 44 000 bytů. 46 % podíl z tohoto množství bytůje 20 240 bytů. V roce 2004 byla v Moravskoslezském kraji průměrná prodejnícena 1 m2 bytu 7304,- Kč. U dvoupokojového bytu o ploše 50m2 se tak jedná ocenu bytu ve výši 350 000,- Kč.Vzhledem k tomu, že se kupující smluvně zavázal nepřevést vlastnické právo natřetí osobu, nebudu kalkulovat s cenou tržní, ale pouze s cenou ve výši 100 000korun za jeden byt. Pokud tuto cenu za 1 byt vynásobím 20 240 byty, které bylysoučástí odprodeje 46 % akcií OKD, dostaneme se na částku 2 miliardy 20miliónů korun. Součástí prodeje minoritního podílu byl i 46% podíl na 4700hektarech pozemků. 46% procentní podíl je 2162 hektarů. V roce 2004 se cenapozemků v okresech Karviná, Ostrava a Frýdek Místek pohybovala od 200,- Kčdo 1000,- Kč za m2. Pokud do mých kupeckých počtů dosadím pouze cenu 100Kč/m2, tak za pozemky o velikosti 21 620 000 m2 získám 2 mld 160 miliónůkorun.Součtem těchto kupeckých počtů za 46 % podíl na bytech a pozemcích se dostanuna částku 4 mld 180 miliónů korun, což je částka o 80 miliónů vyšší než za kterouprodal stát svůj podíl v OKD.Takže se oprávněně ptám, co dostal stát za svůj 46% podíl v dolech a důlnítechnice, za podíl v v koksovnách, báňských strojírnách, VOKD, ve společnostiOKD doprava, OKD Rekultivace, kovohutích Břidličná, ZAMu, DPB Paskov atd.Bohužel musím konstatovat, že nic.Pan premiér opakovaně hovořil o tom, že se ve svém rozhodnutí řídil závěryznalců. Bohužel s tímto argumentem se nemohu ztotožnit. Stačilo kdyby si panpremiér udělal stejně jednoduchou cenovou analýzu prodávaných bytů a pozemkůjako jsem si udělal já. Pro své kalkulace jsem si vystačil s údaji z českéhostatistického úřadu.Pan premiér je absolventem právnické fakulty a tak se mi nechce věřit, že kdybyse pan premiér rozhodl prodat svůj pražský byt a znalec by jej ohodnotil na 300tisíc korun, tak by takovou smlouvu bez váhání podepsal s tím, že by to manželcezdůvodnil tak , že se musí bezvýhradně řídit znaleckým posudkem.Nejsem sám, kdo si myslí, že stát nevýhodně odprodal svůj 46% podíl v OKD.Podezření na nevýhodný prodej menšinového podílu státu v OKD z roku 2004 řešítaké nezávislý soud. Nicméně se nemohu zbavit dojmu, že tento soud je na okrajimediálního zájmu našich novinářů, přestože je zde žalobou vyčíslena škoda státuna výši 5,7 mld. korun. A možná ještě podstatnější je, že se jedná o soud v trestnívěci. A to znamená, že pokud by soud rozhodl, že při privatizaci 46% podílu vOKD došlo k trestnému činu, byly by všechny smlouvy v jeho souvislostiuzavřené od začátku neplatné a majetek by se vrátil státu. Soud navíc v takovémtopřípadě může rozhodnout o zajištění věci, která je výnosem z trestné činnosti. Odalekosáhlých důsledcích takových rozhodnutí vám jistě nemusím hovořit. Jenpřipomenu, že se bavíme o kauze, ve které významně figuruje současný premiérČeské republiky.Nechci ale, aby moje vystoupení vyznělo jenom jako kritika pana premiéra. Nahořkém osudu OKD se podílela celá řada dalších politiků a zákulisních hráčů.Dnes už si málokdo vzpomene, že základní kámen k divoké privatizaci OKDpoložil pan Vladimír Dlouhý a to tím, že ze společnosti OKD nesystémověvyčlenil důl ČSM. Kdo si dnes vzpomene na pana Jiřího Skalického z ODA, kterýpár dnů před zrušením Fondu národního majetku snížil jmění společnosti OKD,což umožnilo následně panu Prosovi získat majoritu ve společnosti OKD.Kdo si dnes vzpomene na datum 14. října 1998. Na den, který pan Tomáš Ježeknazval kapitálovým incestem. V tento den skupina tří manažerů firmy OKD,konkrétně pánů Koláčka, Otavy a Přibyly získala většinový podíl v OKD bez toho,aby vynaložila jedinou korunu ze svého.Viníků zodpovědných za osud OKD je celá řada a každý svým dílem přispěl kdnešnímu žalostnému stavu, v kterém se firma OKD nachází.Po odprodeji minoritního podílu státu firmě Karbon Invest v roce 2004 následně vtémže roce společnost odkoupil pan Bakala a OKD tak definitivně dostalo polibeksmrti. Bakala a jeho společníci v roce 2005 založili firmu NWR a zahájili etaputzv. diverzifikace firmy OKD, čili česky řečeno její tunelování. Vše, co mělonějakou hodnotu, Bakala z OKD vyvedl a prodal. Další desítky miliard Bakala zOKD vytáhl formou dividend či vstupem na burzu.Stát většinou nečinně přihlížel. Jednou z mála reakcí byla žaloba, kterouministerstvo financí v roce 2010 podalo na kyperskou firmu RPG Industries opokutu 30 mililónů Kč za to, že bytový fond bývalého OKD byl převeden naspolečnost RPG Byty. Tehdy bohužel ministerstvo financí neuspělo, ale díky tomuv této věci existuje rozhodčí nález z roku 2011. V něm se píše, že k porušeníprivatizační smlouvy nedošlo, protože byty se do společnosti RPG Byty dostalyrozdělením původní OKD na sedm nástupnických společností, což privatizačnísmlouva nezakazuje. Navíc se přechod bytů uskutečnil v rámci koncernu NWR,která i nadále společnost RPG Byty ovládá. To byly podle rozhodčího souduhlavní důvody, proč nenastaly důvody pro vyplacení pokuty ministerstvu financí.Co je ale ještě důležitější, tímto výrokem také tehdy pohasla naděje nájemníků, žeby si své byty mohli koupit, jak jim bylo slíbeno. Mezitím však došlo k podstatnézměně situace, která podle mého názoru naději znovu oživila. Společnost RPGByty ovládla lucemburská společnost Fondy Bydlení 3 a dala je do zástavy britskéspolečnosti CBRE LOAN SERVICES LIMITED. Ani u jedné společnosti neníjasné, kdo jsou její skuteční majitelé a koncoví beneficienti. To podle mého názorudramaticky mění celou situaci a znovu otevírá možnost, aby si horníci mohli svébyty koupit podle podmínek stanovených v privatizační smlouvě. Byty jsou dnestotiž mimo koncern NWR a mimo kontrolu společností, které OKD původněprivatiz ovaly.Pan premiér určitě není jediným viníkem současné situace ve společnosti OKD.Od roku 2006 do roku 2013 zde vládly s malými přestávkami pravicové vlády sministrem financí panem Kalouskem. Ten byl mimochodem v roce 2004předsedou rozpočtového výboru za tehdy vládní KDU – ČSL. Dne 5. listopaduroku 2009, při projednávání bodu nazvaného “Zpráva vlády o řešení problematikytvz. Bytového fondu OKD” tehdy opoziční ČSSD ústy poslance Zaorálka žádalavládu, aby prověřila možnosti odstoupení od smlouvy o prodeji akciového podílustátu ve firmě OKD, a.s s ohledem na zjevné neplnění smluvních podmínek. Vrámci tehdejší rozpravy se poslanec Miroslav Opálka dotázal ministra financí panaKalouska zdali je ochoten místopřísežně říci, že peníze, které ovládá pan Bakala vžádném případě nebudou použity ku prospěchu TOP 09. Pan Kalousek tehdy řeklcituji: “Promiňte, že zdržuji, ale na takto přímé oslovení musím odpovědět: Ano. Amístopřísežně tady z tohoto místa říkám, že Zdeněk Bakala ani žádná jeho firmanikdy nedala a nedá žádné prostředky TOP 09. Všechno ostatní jsou pomluvy.”Konec citátu.Co se v kauze OKD byty dělo dál. Jak už bylo řečeno, v lednu roku 2010ministerstvo financí udělilo společnosti RPG byty smluvní pokutu ve výši 30miliónů korun, ale tu rozhodčí soud odmítl. Rozhodčí soud to zdůvodnil tím, žestát nedůsledně kontroloval plnění příslušných ustanovení smlouvy. Bakala takstátu nemusel platit nic a ušetřených 30 miliónů v roce 2010 spravedlivě rozdělilODS dostala 15 milionů, TOP 09 a Věci veřejné shodně po 7,5 miliónech.Předpokládám, že na prstech jedné ruky spočítám ty, kteří uvěří tomu, že to bylydary pramenící pouze z politického přesvědčení pana Bakaly. Naopak tomu, žepan Kalousek pátého listopadu roku 2009 místopřísežně lhal, uvěří celý národ,protože se usvědčil sám.Tento projednávaný bod se jmenuje “Informace vlády o postupu ve věcinevýhodné privatizace OKD”. Bohužel jsem se o tom, jak chce vláda v této věcidále postupovat, prozatím nic nového nedozvěděl. Pan premiér je z mého pohleduzodpovědný za prodej minoritního podílu státu ve společnosti OKD a v tétosouvislosti panu premiérovi vyčítám tři věci:Za prvé - odprodej 46% podílu státu za velmi nevýhodnou cenu pro stát.Za druhé – že jednoznačně smluvně nezavázal kupujícího k následnému odprodeji44 000 bytů nájemníkům.Za třetí – že smluvně nezavázal kupujícího k vytvoření rezervy na fázi likvidacidolů.To, že pan premiér jednoznačně smluvně nezavázal kupující stranu, aby odprodalabyty nájemníkům, mu nikdo v našem regionu neodpustí. 44 000 nájemníků platínekřesťanské nájemné a premiérovy výzvy, aby sociální demokracie otočila svékormidlo doleva, berou jako výsměch. Oni nechtějí, ať pan premiér točíkormidlem. Oni chtějí své byty, které jim byly slíbeny. A pan premiér jim to mělgarantovat.Stejně tak panu premiérovi neodpustí moji horníci a daňoví poplatníci to, žesmluvně dostatečně nezavázal kupující stranu k tomu, aby si vytvořila dostatečnéprostředky na fázi útlumu dolů. Z vlastní zkušenosti vím, jak propracovaný systémvytváření rezerv pro takovéto případy a nakládání s nimi funguje v největšíněmecké těžařské společnosti RAG.Vždyť horníci Bakalovi vydělali desítky miliard a dnes, když jim zavírají šachty,dostanou, jak se u nás říká, suché z nosa. Nejsou peníze na slíbené odstupné,nejsou peníze na technickou likvidaci šachet. A kdo to vše zaplatí? Daňovýpoplatník. Za jakou cenu? Bohužel to bude několik miliard korun.My tu dnes a možná i příště budeme diskutovat nad otázkou, kdo nese morální apolitickou odpovědnost za osud OKD, a ten, kdo se nejvíce podílel na jehokolapsu, si v klidu vychutnává svůj doutník na břehu Ženevského jezera suloupenými miliardami v kapse.Tohle jsme určitě v roce 1989 nechtěli.Roky ztracené nečinností vlád se nedají vrátit, ale věřím, že škody jdou stálezmírnit. Proto ve svém usnesení navrhnu tři kroky:A) Aby ministerstvo financí ve spolupráci s ministerstvem spravedlnostizanalyzovalo, jaké jsou možnosti zajištění majetku privatizovaného v roce2004 pro případ, že by byl výnosem z trestné činnosti.B) Aby ministerstvo financí zanalyzovalo, zda by nebylo účelné podatrozhodčí žalobu na společnost RPG Byty, kterou by se pokusilo znovuvymoct naplnění odstavce 7.6 písm. d) privatizační smlouvy, totiž odprodejjednotlivých bytů z tzv. bytového fondu OKD jejich současnýmnájemníkům podle podmínek stanovených ve smlouvě.C) Aby vláda eské republiky podnikla veškeré Č kroky ke zjištění, kdo jsouskuteční majitelé a beneficienti společností Fondy Bydleni 3 S.à r.l. zLucemburska a CBRE LOAN SERVICES LIMITED z Velké Británie, kterév současnosti podle obchodního rejstříku ovládají RPG Byty, a to včetněpověření tímto úkolem Úřadu pro zahraniční styky a informace, pokud se toukáže jako nezbytné.Doufám, že těmito právními kroky ze strany České republiky vůči současnýmnebo bývalým majitelům bytů OKD pomůžeme prosadit to co měl pan premiérSobotka garantovat odprodejem 46 % akcií státu.Co bylo ukradeno, musí být vráceno. S tímto heslem pan Kalousek prosazovalcírkevní restituce. Věřím, že se stejným odhodláním bude on i celá našesněmovna podporovat opatření vedoucí alespoň k vrácení ukradených bytů jejichnájemníkům.Děkuji za pozornost
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout