Ing. Robert Plaga, Ph.D.

  • ANO 2011
  • ministr školství, mládeže a tělovýchovy
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,48. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

10.06.2020 19:20:00

Nosným tématem je povinná maturita z matematiky

Nosným tématem je povinná maturita z matematiky

Projev na 24. schůzi Senátu 10. června 2020 k školskému zákonu

 Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

jsem rád, že mohu školský zákon v tuto chvíli přednést před vámi. Neb jádro této novely bylo dlouho a na můj vkus zbytečně dlouho projednáváno Poslaneckou sněmovnou, jsem rád, že to v Poslanecké sněmovně dopadlo tak pozitivně, jak jen bylo možné, protože jádrem této novely je skutečnost, že od školního roku 2021 tímto návrhem dochází k omezení zkoušek společné části maturitní zkoušky pouze na didaktické testy, tedy k převedení písemných prací a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky do profilové části maturitní zkoušky, tedy zjednodušeně zpátky na školy. A to jak je v podstatě tato novela školského zákona vnímána celou dobu, tedy že to je ta maturitní novela, kde tím nosným a štěpným tématem na všech fórech, kde se o ní hovořilo, je samozřejmě problematika povinné maturity z matematiky.

A tento návrh navrhuje zrušit platnou, ale zatím neúčinnou právní úpravu, podle které měly být 3 povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, tady český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika. A návrh můj neruší matematiku, neruší její výuku, neruší její důležitost, jenom ponechává možnost volby mezi matematikou a cizím jazykem. To zdůvodnění, které tady je a já bych rád řekl, a proto jsem řekl na začátku, že nikdo neruší a nezpochybňuje význam matematiky a rostoucí význam matematiky a logického myšlení ve společnosti, ve které žijeme a žít budeme, ale to jádro přeci není v tom, že zavedete povinnou maturitu z matematiky a očekáváte, že se díky tomu, že na konci je jedna maturitní zkouška, všichni tu matematiku naučí, naučí se ji používat a naučí se také matematiku zjednodušeně řečeno milovat, to znamená budou ji dále používat ve svém životě.

To podstatné je mnohem složitější, než zavedení povinné zkoušky, povinné maturity z matematiky, to je systémová proměna matematiky jako vzdělávání. A pár argumentů, které jsem v posledních měsících, v podstatě od minulého srpnu, opakoval, tak kromě té neúspěšnosti, která tam je, kromě toho, že v té volitelné části si ji volí stále méně a méně studentů, což je také určitý signál, tak pokud to propojím i s dalšími informacemi, které jsme ze šetření přímo v terénu zjistili, že máme velmi přestárlý učitelský sbor a že nejvíce chybějícími aprobacemi jsou matematika a fyzika, tak je vcelku logické, že výuka matematiky na českých školách je velmi různorodá a nasazení povinnosti maturity z matematiky pro všechny bez rozdílu, není tím správným lékem na to, co chceme.

Já pevně věřím, že bez ohledu na to, jestli patříte do té části zastánců povinné matematiky nebo povinné maturity z matematiky, nebo jste na straně návrhu, tak se shodneme na jednom, matematika je natolik důležitá a pokud má být používána dále, tak ti lidé musí ji umět používat, musí se zkvalitnit výuka a jestli je na konci povinná nebo volitelná maturita z matematiky, je podle mě důležité, aby byla volitelná, protože i to je lakmusový papírek toho, jak je vlastně vyučována. A já pevně věřím, že pokud se podaří to těžké, to znamená zlepšit výuku matematiky na českých školách, nadále na ní držet jakoby... Nebo zvyšovat i ten tlak a podporu výuky matematiky, tak se dostaneme k tomu, že si lidé budou sami vybírat maturitu z matematiky, a to jsou pak ti správní uchazeči o technické obory, a ti, kteří budou tu matematiku používat dál, protože ji nebudou mít z nutnosti, ale proto, že jim přijde zajímavá, protože jim přijde užitečná, protože ji umí používat.

To jsou argumenty, které nás vedly k předložení této novely s tím, že z mého pohledu je, a padá to častokrát, klíčové, aby matematiku podporu měla. Můžete říci, byl na to čas, měla se proměna na českých školách už uskutečnit. Vzdělávací soustava má jednu obrovskou výhodu a zároveň nevýhodu, že je zde obrovská setrvačnost. A věci, než se projeví, trvají poměrně dlouhou dobu. Ale ty kroky se dějí. Zároveň když se totiž bavíme o matematice, tak doposud byla pokusně ověřována matematika plus, matematika rozšiřují. A v tuto chvíli se integrálně propisuje do tohoto zákona v podstatě jako standardní součást, kterou si ti studenti mohou vzít. A je skvělé, že během toho pokusného ověřování téměř dvě desítky fakult zařadily matematiku plus do podmínek svých přijímacích řízení, to znamená, není to ta podmínka a to, že se všichni budou bát maturity z matematiky, ale pozitivní motivace, že když si udělám těžší maturitu z matematiky, matematiku plus, která už je pokusně ověřená, kterou dáváme do zákona jako standardní součást, kterou si student může vybrat, tak získá nějakou bonifikaci právě na ty typy škol, o kterých se bavíme, na ty technický zaměřené školy, na matematicko-fyzikální fakultu a tak dále a tak dále.

Toto je směr, kterým bychom se měli ubírat. Říkám, ten první krok, matematika plus, která je odzkoušená, a dostává se do zákona, tu je. Zároveň pokud zmíním projekt SYPO, kde vznikají metodické kabinety, když jsem se bavil o zkvalitnění výuky matematiky, tak matematika je jeden z těch prvotních tří kabinetů, které v rámci tohoto projektu vznikají, aby docházelo ke zlepšování a sdílení příkladů dobré praxe přímo mezi učiteli v tom regionu. Zároveň od letošního roku je změna financování regionálního školství, která umožňuje školám více dělit výuku, tedy zaměřit se i na kvalitu, a je to samozřejmě cíleno i na podporu matematiky jako takové, ale myslím, že je férové říct, že řada škol tu příležitost nemůže využít vzhledem k tomu, co jsem řekl na začátku, že v tuto chvíli jsou nejvíce nedostatkovými aprobacemi matematika a fyzika.

Samozřejmě bych si mohl tady udělat předem předmostí pro další zákon, který máme v tuto chvíli ve sněmovně a který pevně věřím doputuje do Senátu, a to je zákon o pedagogických pracovnících, čili myslím si, že je v tuto chvíli čas na to pustit do toho systému i další, nejenom z pedagogických fakult, z fakult vzdělávajících učitele, ale i další zájemce z praxe, zájemce o vzdělávání, výuku o učitelství jako takové a umožnit jim, aby se zapojili mezi pedagogické pracovníky, ale to jsem mírně odběhl. Co se týká aktuální věci a samozřejmě věci, kterou tady předpokládám dnes budeme diskutovat, a ta se týká kovidové krize a distančního vzdělávání, na kterou, ať jsme chtěli nebo nechtěli, tak školy musely nějakým způsobem najet a byla to pro mnohé léčba šokem. A já jsem velmi rád, že podstatná část škol se té situaci přizpůsobila, velmi dobře na ni zareagovala. A je samozřejmě naprosto legitimní, a tu debatu jsme vedli i na školském výkonu, naprosto legitimní bavit se o tom ukotvení distanční výuky do zákona.

Chtěl bych vás ale v této souvislosti s tímto zákonem, na který se dlouhodobě čeká, byť chápu, že ten tlak nezpůsobila horní komora, tak aby tento zákon jsme skutečně řešili na tom půdorysu toho, co je předmětem té sněmovnou schválené části. A říkám zde na mikrofon, že problematiku distančního vzdělávání ministerstvo rozhodně chce řešit, dokonce i naznačím kterým směrem, má to dvě roviny. První rovina je rovina v podstatě zapracování do zákona distanční formy vzdělávání, jako toho nouzového nástroje v případě, že z důvodů, ať už nouzového stavu, nebo mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, dojde k vypnutí toho systému.

To je jedna věc, zákon ji nepostihuje v tuto chvíli a je pravdou, že jsme se v případě základních škol ocitli ve vzduchoprázdnu, protože nikdo netušil, že, z pandemických důvodů se někdy budou zavírat plošně v ČR školy. To je věc, kterou budeme určitě řešit a jsem připraven v rámci dalšího zákona, který v nejbližší době dám na vládu a do sněmovny, a to je vysokoškolský zákon, který zároveň řeší i problematiku nebo otevírá část školského zákona, tak zde jsem připraven tu diskusi vést a najít optimální řešení a optimální kodifikaci téhle té věci.

Druhou linkou, a o tom by se měla vést odborná diskuse a mělo by to probíhat standardně, je samozřejmě význam distančního vzdělávání ve vzdělávací soustavě České republiky a kombinace prvků prezenčního a distančního vzdělávání na různých stupních, nemyšleno vysoké školy primárně, ale samozřejmě i na těch jiných stupních naší vzdělávací soustavy. Tady, a říkám to naprosto zodpovědně, si nemyslím, že kodifikace musí proběhnout takto rychle, protože je férové najít různé cesty a ověřit je něčím, co jsem zmínil u matematiky plus, to znamená přes pokusné ověřování.

Je jasné, že těch přístupů je spousta a je férové před jejich plošným nasazením je formou pokusného ověřování do toho systému otestovat, vybrat ten nejlepší nebo ty nejlepší a v tomto duchu následně upravit zákon, ale na tu určitou výzvu a pozměňující návrh, který zazněl tady od paní senátorky, tak říkám, že žádám horní komoru, prosím horní komoru, aby to nebylo součástí této maturitní novely. A budu velmi rád, i s odborným zázemím ministerstva školství, tuto problematiku diskutovat tak, aby byla co nejlépe legislativně ukotvena v tom dalším zákonu, který pevně věřím ještě v tomto roce doputuje do nejdříve dolní a pak horní komory.

Tolik asi úvodní slovo, jsem připraven k diskusi, děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama