JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • BPP
  • místopředsedkyně vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,99. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23. 10. 2019 10:59:00

Hospodaření sektoru vládních institucí v roce 2018 přebytkem ve výši 47,4 mld

Hospodaření sektoru vládních institucí v roce 2018 přebytkem ve výši 47,4 mld

Projev na 35. schůzi Poslanecké sněmovny 23. října 2019 na téma Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych z pověření vlády uvedla návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2018.

Státní rozpočet na rok 2018 byl schválen jako schodkový s deficitem 50 mld. korun. Celkové příjmy byly rozpočtovány ve výši 1 314 mld. korun a celkové výdaje v objemu 1 364,5 - tam byla (nesrozumitelné) mld. koruny. Schválený rozpočet celkových příjmů i výdajů byl v průběhu roku souvztažně navýšen rozpočtovými opatřeními u devíti kapitol celkem o 12,2 mld. korun. A to na základě zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech.

Týká se financování projektů v rámci operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU. Rozpočet celkových příjmů po změnách tak dosáhl 1 326,7 mld. korun, celkových výdajů 1 376,7 mld. a rozpočtovaný schodek zůstal nezměněn.

Plnění celkových příjmů na 105,8 % a překročení rozpočtu o 77,2 mld. korun bylo ovlivněno především překročením plánovaných příjmů z EU a finančních mechanismů o 36,6 mld. korun. Příjmů z pojistného na sociální zabezpečení o 16,4 mld. Příjmů z aukčního prodeje emisních povolenek o 9 mld. korun a též daňových příjmů o 4,8 mld. korun.

Meziročně byly celkové příjmy vyšší o 130,3 mld. korun, tedy o 10,2 %. Z toho příjmy z pojistného na sociální zabezpečení o 47,1 mld. korun. Příjmy z rozpočtu EU a finančních mechanismů o 42 mld. korun a daňové příjmy o 37,7 mld. korun. Daňová kvóta včetně pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění se meziročně zvýšila o 0,8 procentního bodu na úroveň 36 % HDP. Ve zvýšení se odráží vyšší efektivita výběru daní, zejména díky kontrolnímu hlášení a elektronické evidenci tržeb.

Celkové výdaje státního rozpočtu byly čerpány na 101,8 % z rozpočtu po změnách, jejich překročení o 24,2 mld. Kč, které bylo umožněno čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů, bylo ovlivněno zejména vyššími výdaji, které jsou ze státního rozpočtu předfinancovány a jsou součástí žádostí o platby z rozpočtu EU a finančních mechanismů. Zde došlo k překročení o 30,2 mld. Kč.

Rozpočet kapitálových výdajů byl překročen o 23 mld. Kč, u běžných výdajů o 1,2 mld. Kč, meziročně byly celkové výdaje vyšší o 121,2 mld. Kč. Z toho sociální dávky zejména vlivem růstu důchodů byly vyšší o 26,6 mld. Kč, transfery územních rozpočtů vzrostly o 28 mld. Kč, a to především díky růstu platů v regionálním školství. Podnikatelským subjektům bylo poukázáno meziročně o 18,8 mld. Kč více, příspěvkovým a podobným organizacím, jako jsou například vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, o 15,2 mld. Kč více, výdaje na platy a související výdaje organizačních složek státu vzrostly o 13,8 mld. Kč, výdaje na společné programy EU, finanční mechanismy, meziročně vzrostly o 31,1 mld. Kč, tedy o 33,1 % a měly velký dopad především na růst kapitálových výdajů o 34,7 mld. Kč. Podíl celkových výdajů státního rozpočtu na HDP v roce 2018 dosáhl 26,3 %, v roce 2017 to bylo 25,4 %.

Výsledný přebytek státního rozpočtu za rok 2018 ve výši 2,9 mld. Kč byl o 52,9 mld. Kč lepší oproti rozpočtem předpokládanému výsledku, schodek 50 mld. a o 9,1 mld. Kč lepší než saldo vykázané v roce 2017, kde byl schodek 6,15 mld. Kč.

Pozitivně na dosažený přebytek působily především daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení, které plánovanou výši překročily o 21,1 mld. Kč a nedaňové a ostatní příjmy z prostředků EU a finančních mechanismů, které rozpočet překročily o 19,4 mld. Kč. K dobrému výsledku přispělo i kladné saldo prostředků z EU a finančních mechanismů ve výši 6,4 mld. Kč. Ve schváleném rozpočtu je vždy s neutrálním dopadem.

Saldo rozpočtu roku 2018 bez započtení prostředků z EU a finančních mechanismů na příjmové i výdajové straně by bylo schodkové ve výši 3,5 mld. Kč, v předchozím roce 2017 schodkové v částce 1,3 mld. Kč.

Předložený návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018 vykazuje příjmy státního rozpočtu ve výši 1 403,9 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu ve výši 1 401 mld. Kč a přebytek státního rozpočtu ve výši 2,9 mld. Kč a navrhuje vypořádání přebytku státního rozpočtu České republiky za rok 2018 takto: vydanými státními dluhopisy, a to jejich snížením o 1,6 mld. Kč, změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to jejich zvýšením o 1,3 mld. Kč.

Tolik hospodaření státního rozpočtu 2018.

Dámy a pánové, dovolte mi ještě se zmínit o hospodaření veřejných financí, neboli sektoru vládních institucí v roce 2018.

Podle údajů Českého statistického úřadu skončilo hospodaření celého sektoru vládních institucí v roce 2018 přebytkem ve výši 47,4 mld. Kč, což odpovídá 0,9 % HDP. Přebytku bylo dosaženo již třetí rok v řadě a přispěly k němu všechny subsektory. Saldo očištěné o vliv hospodářského cyklu a jednorázových či jiných přechodných operací tak dosáhlo úrovně 0,4 % HDP. Střednědobý rozpočtový cíl na období 2017 až 2019 byl stanoven na úrovni strukturálního schodku ve výši 1 % HDP. Dluh sektoru vládních institucí v poměru k HDP od roku 2014 trvale klesá a tento trend pokračoval i v roce 2018. Míra zadlužení se meziročně snížila o 2 procentní body na 32,7 % HDP. V roce 2019 očekáváme stále přebytkové hospodaření sektoru vládních institucí, a to ve výši 0,3 % HDP. Odhadovaný výsledek hospodaření sektoru vládních institucí by se měl odrazit i v pokračujícím trendu relativní výše zadlužení sektoru vládních institucí v poměru k HDP na konci roku 2019 predikujeme nižší relativní výši vládního dluhu než v roce 2018, a to na úrovni 31,3 % HDP.

Dámy a pánové, vážený pane předsedo, doufám, že se mi tímto stručným vystoupením podařilo přiblížit vám předložený vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018 a dovoluji si vás tedy jménem vlády požádat, abyste předložený materiál vzali na vědomí a zároveň odsouhlasili vypořádání přebytku státního rozpočtu za rok 2018 tak, jak to ve svém usnesení doporučil i rozpočtový výbor a jak je uvedeno v návrhu usnesení Poslanecké sněmovny.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout