JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • BPP
  • ministryně financí
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,57. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18. 7. 2018 23:24:00

Zákonná úprava na některá družstva nedopadla

Zákonná úprava na některá družstva nedopadla

Projev na 16. schůzi Senátu 18. července 2018 ke změně zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev.

Děkuji za slovo, pane předsedající, dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych uvedla následující bod programu, kterým je návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 311 z roku 2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů.

Tento návrh byl 11. července 2018 projednán ústavně-právním výborem Senátu a výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. A bylo přijato usnesení doporučit Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh zákona schválit, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, která ho schválila dne 13. června 2018.

V prvé řadě bych ráda přiblížila předložený návrh novely a její původní cíl. Následně bych se vyjádřila k přijatým pozměňovacím návrhům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zákon č. 311 v § 24 upravuje výhodu takzvaného odloženého vzniku společenství vlastníků pro některá bytová družstva. Ne však pro všechna tato družstva, ale pouze pro ta, která začala převádět byty před 1. 7. 2000 a současně také započala s výkonem správy společných částí. Tato výhoda byla součástí dnes již zrušeného zákona o vlastnictví bytů, avšak v poněkud širší podobě.

Podle zrušené úpravy vznikalo společenství ex lege v případě, kdy podíl družstva na společných částech poklesl pod jednu čtvrtinu. Do té doby vykonávalo družstvo funkci správce a rozhodovalo také o běžných otázkách správy domu, ačkoli již mělo podíl na společných částech nižší než jedna polovina. Nový zákon na základě pozměňovacího návrhu při jeho schvalování přijal úpravu, podle které byl povinný vznik společenství vlastníků jednotky poučnosti nové úpravy vázán na snížení podílu bytového družstva, na společných částech domu, namísto původně stanovené hranice poklesu pod jednu čtvrtinu na pokles již pod jednu polovinu.

Tím však došlo k situaci, že zákonná úprava nedopadla na ta družstva, kde podíl poklesl pod jednu polovinu před účinností zákona, avšak nepoklesl pod jednu čtvrtinu, kdyby společenství vzniklo podle úpravy obsažené ve zrušovaném zákoně o vlastnictví bytů. Pro tuto skupinu družstev v důsledku absence zvláštní úpravy začala platit obecná úprava k založení společenství obsažená v občanském zákoníku, podle které je třeba k založení společenství přijetí stanov stoprocentní souhlas vlastníků jednotek.

Cílem navrhované úpravy je tedy především zaprvé – odstranit věcnou chybu dosavadního znění tak, aby bylo zřejmé, že k odloženému založení a vzniku společenství vlastníků jednotek má dojít po snížení spoluvlastnického podílu bytového družstva na společných částech domu pod jednu polovinu.

Zadruhé vztáhnout právní úpravu podle § 24 také na ta bytová družstva, u nichž se spoluvlastnický podíl na společných částech domu snížil na méně než jednu polovinu v době před dnem nabytí účinnosti občanského zákoníku a tohoto zvláštního zákona.

A zatřetí jasně stanovit, za jakého počtu hlasů vlastníků jednotek je shromáždění podle tohoto zákona způsobilé k jednání a usnášení. Nad rámec předloženého návrhu byla diskutována i otázka splácení úvěru v rámci diskusí, které čerpala bytová družstva na opravy, modernizace, rekonstrukce společných částí v době, kdy již byl dům rozdělen na jednotky, které byly ve vlastnictví dalších vlastníků. A s tím spojené otázky přechodu těchto závazků na právní nástupce původních vlastníků.

Vzhledem k tomu, že dříve existovala různá praxe při uzavírání úvěrových smluv správcem společných částí domu, jímž v těchto případech bylo bytové družstvo, a otázky přechodu těchto závazkových vztahů nelze uspokojivě vyřešit zákonnou změnou, bylo shledáno jako vhodné ponechat řešení v individuálních případech bytovým družstvům, a to až do konce splácení úvěru, což se promítlo do příslušných přechodných ustanovení. Z těchto důvodů ministerstvo pro místní rozvoj vyslovilo souhlas s pozměňovacími návrhy, které se následně ve schváleném znění PS objevily.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout